Krahe B., Agresja psychologiaPobieranie 35.97 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar35.97 Kb.

Agresja1.Krahe B., Agresja. psychologia
2.Przemoc dzieci i młodzieży, pod red. J. Papieża, A. Płukisa. psychologia
3.Wolińska J. M., Agresywność młodzieży - problem indywidualny i społeczny. Psychologia.
4.Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych,
pod red. S. Mihilewicz. psychologia
5.Zajączkowski K., Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. socjologia.
6.Hock R., 40 prac badawczych, które odmieniły oblicze psychologii. psychologia

7.Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia, pod red. F. Kozaczuka. Pedagogika

8.Peisert M., Formy i funkcje agresji werbalnej: próba typologii. Socjologia

9.Krowatscheck D., Jak sobie poradzić z agresją u dzieci – poradnik dla rodziców, pedagogika

10.Linowski K., Wysocki J., Oddziaływania psychokorekcyjne na skazanych agresywnych w warunkach penitencjarnych, psychologia („Agresja w literaturze przedmiotu”, s. 19)

11.Danilewska J., Agresja u dzieci – szkoła porozumienia, psychologia, („Agresja i jej geneza” s. 8, „Agresja i wychowanie w rodzinie” s. 27, „Agresja i wychowanie w szkole” s. 52, „Budowanie środowiska profilaktycznego w szkole” s. 72)

12.Moczydłowska J., Pełeszyńska I., Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie, pedagogika, („Profilaktyka agresji”, s. 15, „Ankieta do diagnozy agresji w szkole” s.

59)

13.Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, pedagogika, („Agresja i nietolerancja jako mechanizmy zagrożenia ładu społecznego” s. 396)

14.Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne rozwoju Polski na przełomie XX i XXI wieku, red.

J. Zarzeczny, socjologia, („Agresja – zagrożenie społeczne” s. 91)15.Powstrzymać agresję u progu szkoły, red. J. Danielewska, psychologia, („Agresja i jej przeciwdziałanie w szkole” s. 9, „Możliwości ograniczania agresji we wczesnym okresie rozwoju psychofizycznego dziecka” s. 15, „Kulturowe tło agresji dziecięcej” s. 85)

16.Mac A., Wczesne dzieciństwo młodocianych przestępców agresywnych, psychologia, („Rozbieżności definicyjne wokół pojęcia agresji” s. 8, „Główne teorie agresji” s. 10, „Sposoby i formy przejawiania się agresji” s. 18, „Osobowość agresywna” s. 21)

17.Oblicza współczesnych uzależnień, red. L. Cierpiałkowska, medycyna, („Agresja dzieci i młodzieży – rozwojowe i środowiskowe czynniki ryzyka” s. 247)

18.Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia, red. W. Radziwiłowicz i in., medycyna, („Zachowania agresywne u młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie” s. 175)

19.Pluta T., Profilaktyczno- wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym, pedagogika,

20.Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, red. A. Balejko, M. Zinczuk, pedagogika, („Zapobieganie agresji – program profilaktyczny. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci klas I-III” s. 217)

21.Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i niektórych krajach europejskich, red.

F. Kozaczuk, pedagogika, („Styl atrybucji zdarzeń a syndrom lęku i agresji u recydywistów” s. 158)22.Śledzianowski J., Wychowanie wobec przemocy, pedagogika, („Agresja i przemoc jako zjawiska destrukcyjne dla jednostki i społeczeństwa we współczesnym świecie” s. 39, „Podobieństwa i różnice między przemocą i agresją” s. 44)

23.Friesen A., Od agresji do czułości czyli prawie wszystko o sztuce wychowania. Poradnik dla rodziców i pedagogów, pedagogika, („Agresja i złość” s. 23)

24.Waclaw W. i in., Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, medycyna, („Agresje i autoagresje” s. 80)

25.Aronson E. i in., Psychologia społeczna, socjologia, („Czym jest agresja” s. 324, „Neurologiczne

i chemiczne uwarunkowania agresji” s. 327, „Sytuacje społeczne a agresja” s. 331, „Jak ograniczyć agresję” s. 340)

26.Sybilski Z., Psychologia nie dla psychologów, psychologia, („Agresja” s. 135)

27.Sowińska A., Wstęp do psychologii: dla studentów kierunków ekonomicznych, psychologia, („Agresja“ s. 105)

28.Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, red. M. Ziemianowicz i in., pedagogika, („Mechanizmy agresji i przemocy występujące u dzieci i młodzieży z rodzin pracujących oraz pozostających bez pracy” s. 285)

29.Pedagogika medialna: podręcznik akademicki, red. B. Siemieniecki, tom 1, pedagogika, Media a agresja i przemoc“ s. 204)

30.Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, red. J. Wawrzyniak, socjologia, („Kulturowo – społeczna ‘płeć’ agresji. Perspektywa pedagogiczna” s. 57, „Wpływ postaw rodzicielskich na Zachowania agresywne dzieci” s. 121, „Poziom agresji wychowanków domów dziecka z doświadczeniem przemocy

w rodzinie” s. 133, „Działania WODN wspierające nauczyciela w pracy nad agresją” s. 165)

31.Herbert M., Mamo, on mnie bije!, psychologia, („Ocena agresywnego zachowania” s. 16)

32.Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, socjologia, („Dysfunkcjonalność rodziny a agresja i przemoc rodziców wobec dzieci” s. 139)

33.Rumpf J., Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat, psychologia, („Jak należy postępować z agresywnymi dziećmi?” s. 23, „Agresja destrukcyjna” s. 55, „zapobieganie i pomoc” s. 87)

34.Guerin S. i in., Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, psychologia, („Agresja” s. 11)

35.Rogge J.-U., Agresja a Wychowanie. Czy dzieci mają prawo do agresji?, psychologia, (m.in.„Jak żyć z agresją- zapobieganie i interwencja” s. 205)

36.Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego, red. T. Wilk, pedagogika, („Programy profilaktyczne w przestrzeni współczesnej szkoły. Szkolny program zapobiegania agresji i zachowaniom ryzykownym” s. 23)

37.Przemoc: konteksty społeczno – kulturowe. Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, tom 1, red. B. Szulz, socjologia, („Ewolucja zachowań agresywnych w cyklu życiowym człowieka” s. 205)

38.Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań, red. T. Sołtysiak i in., socjologia, („Trening Zastępowania Agresji – teoretyczne i praktyczne aspekty kształtowania umiejętności społecznie akceptowanych form Zachowania w sytuacjach wywołujących złość, gniew i agresję” s. 193)

39.Rozwój: wspomaganie stymulowanie zagrożenia, red. E. Czerniawska, i in., psychologia, („Lęk i agresja a zachowania jedzeniowe u chłopców z nadwagą i z wagą w normie w wieku 10-12 lat” s. 91)

40.Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, red. F. Kozaczuk, pedagogika, („Asertywność

a agresywność młodocianych sprawców przestępstw” s. 252)

41.Pospiszyl I., Patologie społeczne, socjologia, („Agresja wśród dzieci i młodzieży” s. 107)

42.Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku, red. B. Kromolicka i in., pedagogika, („Psychospołeczne uwarunkowania agresji jako wyznacznik oddziaływań interwencyjnych” s. 363)

43.Wallace P., Psychologia Internetu, socjologia, („Wyzwiska i awantur: psychologia agresji w sieci”, s. 147)

44Szpringer M., Profilaktyka społeczna. Rodzina. Szkoła. Środowisko lokalne, socjologia, („Zjawisko agresji i przemocy” s. 35)

45.Pierzchała K. I in., Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA, socjologia, („Przejawy agresji i przemocy w środowisku wychowawczym” s. 105)

46.Wybrane zagadnienia patologii społecznej i resocjalizacji, red. A. Czerkawski, A. Nowak, socjologia, („Rodzina a zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej” s. 18)

47.Przemoc i agresja w szkole: próby rozwiązania problemu, red. A. Rejzner i in., pedagogika, („Rozwiązania systemowe problemu przemocy i agresji” cz. V)

48.Wizerunki ról rodzinnych, red. A. Kotlarska – Michalska, socjologia, („Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych u młodzieży” s. 187)

49.Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, [red. prowadzący W. Baturo], ekologia, („Przestępczość i agresja” s. 200)

50.Augustynek A., Wstęp do psychologii, psychologia, („Agresja” s. 78)

51.Jakość życia rodzinnego: wybrane zagadnienia, red. T. Rostowska, socjologia, („Rodzina a agresywne zachowania dzieci – perspektywa rozwojowa” s. 199)

52.Bilikiewicz A. i in., Psychiatria: repetytorium, medycyna, („Postępowanie z pacjentem agresywnym i gwałtownym” s. 265)

53.Z problematyki rodziny i szkoły w początkach XXI wieku, red. Z. Brańka, pedagogika, („Terapeutyczne walory działań artystycznych a pracy z dziecmi agresywnymi” s. 191)

54.Żywanowska A., Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną: wielowymiarowość uwarunkowań, socjologia, („Agresja w świetle literatury. Przegląd wybranych badań i stanowisk” s. 15)

55.Wybrane aspekty przemocy. Diagnoza i profilaktyka, red. nauk. Ilnicka R.M. i in., socjologia, („Agresja i przemoc w zachowaniach młodzieży – refleksja nad zjawiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem autodestrukcyjnych doświadczeń alkoholowych”, s. 87)

56.Rodzina: diagnoza, profilaktyka i wsparcie, red. nauk. Duraj-Nowakowska K. i in., socjologia, („Przemoc i agresja wśród młodego pokolenia we współczesnej rodzinie”, s. 241, „Modelowanie zachowań agresywno-przemocowych u dzieci i młodzieży w rodzinie”, s. 256)

57.Wolińska J.M., Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny, psychologia
58.Rimland B. Dziecko dys – logiczne. Dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze – i co możemy z tym zrobić, pedagogika,(„Ofiary epidemii dys – logiki:” szalone”,” złe” i „ociężałe dzieci”, s.27, Dys – logika z powodu diety: dlaczego to, co jedzą twoje dzieci(lub czego nie jedzą), może sprawić, że staną się szalone, smutne lub agresywne, s. 73)

59.Człowiek w systemie pomocy. Konteksty i rozwiązania edukacyjne, red. nauk. Kożyczkowska A., Szczepska – Pustkowska M. , pedagogika, („Przyczyny stosowania przemocy przez młodzież szkolną – Próba analizy zjawiska. Refleksja nauczyciela”, s.19)

60. .Opieka – wychowanie - kształcenie. Moduły edukacyjne, red. nauk. Woronowicz W., Apanel D. pedagogika, („ Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania agresywne nieletnich” s.143)

61. Kreowanie tożsamości szkoły. T.1 : Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań, red .Chałas K., pedagogika, („Rozumienie pojęcia „wartość” przez młodzież licealną doświadczającą przemocy” s.203)

62.Dyjakon D., Przemoc. Terapia. Zadośćuczynienie, socjologia

63.Kobieta.Etyka.Ekonomia, red. Ozorowski., Horodeński R., Cz., socjologia, („Kobieta uwikłana w przemoc” s.335)

63.Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy, red. Halicka M., Halicki J., Sidorczuk A., socjologia

64.Kowalczyk M., H., Zabójcy i mordercy, Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, pedagogika

65.Powinności i kompetencje w wychowywaniu osób niedostosowanych społecznie, red. Bartkowicz Z. i in., pedagogika, („Obraz ofiary u młodocianych sprawców przestępstw agresywnych” s.309, „Poziom agresji i empatii emocjonalno – poznawczej uczniów szkół gimnazjalnych” s.331)

66. Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, red. nauk. Duraj – Nowakowa K., Gruca – Miąsik U., pedagogika, („Wychowawcze i socjalne działania na rzecz ofiar przemocy domowej” s.160)

67.Młode pokolenie ofiary czy sprawcy przemocy?, red. Sołtysiak T., Nowakowska A., socjologia

68.Rużyczka – Wilczek E., Komunikowanie się z chorym psychicznie, psychologia, („Komunikowanie się z pacjentem agresywnym” s.72)

68.Hillenbrand C., Pedagogika zaburzeń zachowania, psychologia, („Agresja,nadpobuliwość, lęk i inne rodzaje zaburzeń” s.147)

69.Mielczarek A., Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej, socjologia, („Przejawy agresji wśród mieszkańców domu pomocy społecznej” s.232)

70. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, red.Hirszel K. i in., socjologia, („Problem dzieci ulicy w kontekście zjawiska defaworyzacji społecznej” s.25, „Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży – implikacje profilaktyczne i terapeutyczne” s.102)

71.Szefler E., Przeciw przemocy w szkole, pedagogika

72.Swearer Susan M. i in., Przemoc rówieśnicza. Zapobieganie i interwencje, pedagogika

73.Szymański A., Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, socjologia, („Agresja i przemoc na terenie placówek oświatowych” s.140)

74.Maciaszczyk P., Agresywność a asertywność młodocianych sprawców przestępstw, psychologia

75 Człowiek i uzależnienia, red. Jędrzejko M., Sarzała D., psychologia, („Polscy nauczyciele nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań” s.117, „Cyberagresja – nowy problem pedagogiczny i społeczny” s.141)

76.Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, psychologia

77. Kamińska M., Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu, psychologia, („Zaburzenia współwystępujące” s.63)

78.Agresja dzieci i młodzieży. Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne, red. Pufal – Struzik I., psychologia

79. Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo – behawioralne, red. Kendall P.C., psychologia,(„Dzieci agresywne – diagnoza i terapia poznawczo – behawioralna” s.31, „Kontrola gniewu u dzieci i młodzieży – terapia poznawczo – behawioralna” s.109)

80. Agresja wirtualna vs realna, red. Majchrzak Z., Terelak J. F., psychologia („Agresja w świecie realnym” s. 85)

81. Przemoc-w zachowaniu się dzieci i młodzieży. Przyczyny, mechanizm, profilaktyka, red. Kataryńczuk-Mania L., Herberger J., pedagogikaPobieranie 35.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna