Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2011 r. Spis treściPobieranie 2.35 Mb.
Strona1/25
Data03.05.2016
Rozmiar2.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


SprawozdanieKrajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2010 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2011 r.
Spis treści
Rozdział I. Zadania i uprawnienia KRRiT jako organu konstytucyjnego państwa 1

Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji 3

Prace KRRiT w związku z wdrażaniem standardu DVB – T 5

Prace KRRiT w związku z procesem implementacji dyrektywy 2007/65/EC

„O audiowizualnych usługach medialnych” 7

Realizacja ustawowych delegacji do wydawania przez KRRiT aktów wykonawczych

oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych dotyczących radiofonii i telewizji 8

Wpływ prawomocnych orzeczeń sądowych na działalność KRRiT – przykłady 12

Odpowiedzialność prawna nadawców za emitowany program i kontrola ich działalności 16

Międzynarodowa działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 18

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ kolegialny (posiedzenia KRRiT,

uchwały, stanowiska). Konkursy na członków rad nadzorczych mediów publicznych 22

Edukacja medialna 27

Wystąpienia do KRRiT rozpatrywane w trybie skarg i wniosków 27

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 39

Rozdział II. Działalność KRRiT w zakresie udzielania koncesji na rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych oraz w zakresie rejestracji programów
rozprowadzanych w sieciach kablowych 41

Tzw. rekoncesjonowanie nadawców radiowych w trybie art. 35a ustawy o radiofonii

i telewizji oraz dostosowanie terminu ważności koncesji radiowych i telewizyjnych do

obecnego ustawowego okresu ich obowiązywania (10 lat) 41

Uzupełnienie oferty programów z wykorzystaniem wolnych częstotliwości,

programów dostępnych w ramach zasobów satelitarnych oraz poprawa warunków

nadawania w ramach wykorzystywanych stacji nadawczych 42

Inne kwestie koncesyjne 44

Rozwój rynku telewizji kablowej oraz DVB-H .47

Rozdział III. Kontrola działalności programowej nadawców 55

Kontrola nadawców publicznych pod kątem realizacji ustawowych zadań i powinności .55

Kontrola nadawców koncesjonowanych pod kątem realizacji ustawowych zadań

i programowych warunków koncesji 67

Badania odbioru programów radiowych i telewizyjnych 78

Rozdział IV. Kontrola działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców 79

Udział reklam w programach telewizyjnych i radiowych 79

Wyniki kontroli działalności reklamowej i sponsorskiej nadawców 80

Decyzje o ukaraniu nadawców za naruszenia przepisów w zakresie działalności

reklamowej i sponsorskiej 83

Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu na emisję płatnych audycji wyborczych podczas kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP 83

Informacja o wykorzystaniu czasu antenowego i wydatkach komitetów wyborczych na płatne

audycje wyborcze emitowane przez nadawców radiowych i telewizyjnych w I turze wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 86Rozdział V. Działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie opłat abonamentowych i pozaabonamentowych 89

Poziom zainkasowanych wpływów abonamentowych .89

Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego 92

Wysokość opłat abonamentowych oraz poziom zniżek w latach 2007-2010 93

Rozliczenia z Pocztą Polską 93

Podział prognozowanych wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych pomiędzy

spółki publicznej radiofonii i telewizji na lata 2010-2011 96

Liczba abonentów radiofonicznych i telewizyjnych 101

Wykorzystanie środków przekazanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji nadawcom publicznym 106

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1. Informacje dotyczące 294 kandydatów zgłoszonych przez uczelnie akademickie do rad nadzorczych mediów publicznych 118

Załącznik nr 2. Wykaz decyzji w sprawie udzielenia koncesji na kolejny okres wydanych w 2010 roku 124

Załącznik nr 3. Wykaz postępowań toczących się w 2010 roku, zakończonych przedłużeniem terminu ważności koncesji do 10 lat 125

Załącznik nr 4. Wykaz postępowań o udzielenie lub rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego drogą naziemną w zakresie UKF, prowadzonych w związku z Ogłoszeniami Przewodniczącego KRRiT rozstrzygniętymi uchwałą podjętą w 2010 roku lub zakończonymi wydaniem decyzji w 2010 roku 126

Załącznik nr 5. Wykaz koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny wydanych w 2010 roku 129

Załącznik nr 6. Wykaz wydanych w 2010 roku decyzji w sprawie zmian technicznych skutkujących wzrostem zasięgu programu w radiowych i telewizyjnych analogowych koncesjach naziemnych 130

Załącznik nr 7. Wykaz miejscowości, w których Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o dobór nowych częstotliwości 132

Załącznik nr 8. Wykaz miejscowości, w których Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonał doboru nowych częstotliwości lub zmiany miejsca ich wykorzystania na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz miejscowości, w których dokonano wycofania częstotliwości 133

Załącznik nr 9. Wykaz miejscowości, na które ogłoszone zostały postępowania o udzielenie lub/i rozszerzenie koncesji na program radiowy 135

Załącznik nr 10. Wykaz decyzji wydanych w 2010 roku w sprawie zmian programowych (zmiana nazwy, inne zmiany programowe) 136

Załącznik nr 11. Wykaz koncesji, w których dokonane zostały zmiany w wyniku wyrażenia przez KRRiT zgody na przeniesienie uprawnień 138

Załącznik nr 12. Wykaz podmiotów którym udzielono ulgi w spłacie należności wynikających z udzielenia bądź zmiany koncesji 140

Załącznik nr 13. Wykaz postępowań w sprawie cofnięcia i uchylenia koncesji na wniosek nadawcy prowadzonych w 2010 roku 141

Załącznik nr 14. Wykaz koncesji na rozpowszechnianie programów w sieciach kablowych wydanych w 2010 roku oraz wykaz decyzji koncesyjnych z 2010 roku dotyczących telewizji kablowej i DVB-H 143

Załącznik nr 15. Budżet Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 153

Załącznik nr 16. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (schemat organizacyjny, zatrudnienie) 163

Wersja elektroniczna „Sprawozdania KRRiT z działalności w 2010 roku” oraz „Informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku” znajduje się na stronie internetowej KRRiT www.krrit.gov.pl
 1. ZADANIA I UPRAWNIENIA KRRiT JAKO KONSTYTUCYJNEGO ORGANU PAŃSTWA1.1 Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy o radiofonii i telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji corocznie, do końca marca przedstawia Sejmowi RP, Senatowi RP i Prezydentowi RP sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. W związku z nieprzyjęciem dokumentów sprawozdawczych w 2010 roku przez wskazane powyżej organy państwa, kadencja dotychczasowych członków KRRiT wygasła. Od 4 sierpnia 2010 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpoczęła działalność w nowym, pięcioosobowym składzie: Jan Dworak, Witold Graboś, Krzysztof Luft, Stefan Pastuszka, Sławomir Rogowski.

Funkcja Przewodniczącego KRRiT na podstawie uchwały KRRiT nr 367 z 10 sierpnia 2010 roku powierzona została Janowi Dworakowi. Wiceprzewodniczącym KRRiT, na podstawie uchwały KRRiT nr 435 z 21 września 2010 roku, został Witold Graboś.

Nowo powołana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła do wiadomości działalność KRRiT poprzedniej kadencji, ale jednocześnie uznała, iż realizując ustawowe kompetencje będzie rozważać i uwzględniać w granicach prawem określonych jej skutki.

Z uwzględnieniem powyższego zastrzeżenia dokumenty sprawozdawcze KRRiT, przedstawiane w trybie ustawowym, obejmują całokształt działalności KRRiT w roku sprawozdawczym, co stanowi realizację obowiązku prawnego, określonego w art.12 ust.1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji. Dokumenty sprawozdawcze zostały przyjęte przez KRRiT jednogłośnie uchwałami z 22 marca 2011 roku.

W dokumentach tych przedstawione zostało sprawozdanie o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a w tym zadań dotyczących prowadzenia postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej, podziału opłat abonamentowych, organizowania i inicjowania współpracy międzynarodowej, wydawania wykonawczych aktów prawnych, w tym nowego rozporządzenia, określającego zakres planów finansowo-programowych nadawców publicznych, sporządzanych w celu realizacji zadań misyjnych. Sprawozdanie zawiera także informację o sposobie wykonania zadań związanych z powołaniem nowych, statutowych organów w spółkach publicznej radiofonii i telewizji, co stanowi wykonanie obowiązków określonych w ustawie z 6 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.

W drugiej części naszej dokumentacji sprawozdawczej, czyli w Informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji przedstawiony został stan polskiego rynku mediów elektronicznych z uwzględnieniem sytuacji na rynkach międzynarodowych, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na wzajemne ich relacje i uwarunkowania, a także sporządzony został aktualny katalog postulowanych zmian prawnych, koniecznych w dziedzinie radiofonii i telewizji.1.2 Rozpoczęcie kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 4 sierpnia 2010 roku zbiegło się z intensyfikacją rządowych prac nad zmianą ustawy o radiofonii i telewizji w związku z koniecznością implementacji dyrektywy 2010/13/EU o audiowizualnych usługach medialnych (D.A.U.M.). Rozwój technologiczny i zjawisko konwergencji mediów, a więc współistnienia i współdziałania różnych mediów, i różnych form przekazu treści, spowodowały błyskawiczne zmiany w mediach elektronicznych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała za konieczne określenie celów swej działalności wobec tych doniosłych zmian społecznych, technologicznych, rynkowych, zachodzących w dotychczasowym rozumieniu mediów elektronicznych.

Cele i główne przesłanki działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostały określone w dokumencie „Strategia regulacyjna KRRiT na lata 2011 – 2013”, przyjętym przez KRRiT 1 marca 2011 roku.

Zgodnie ze Strategią regulacyjną misję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyznaczają społeczne potrzeby i oczekiwania wobec systemu mediów elektronicznych, nadawców i dostawców usług medialnych. KRRiT jest zobowiązana do zagwarantowania właściwej, zgodnej z prawnie określonymi zasadami, roli mediów elektronicznych w życiu kraju i społeczeństwa. Do zadań KRRiT należy też zapewnienie społeczeństwu, za pomocą działań w ramach upoważnień ustawowych, treści oraz usług medialnych, zgodnych z jego prawami i potrzebami oraz przepisami i standardami, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi. W ramach posiadanych upoważnień ustawowych KRRiT ma obowiązek zapewnić także właściwe warunki działania dostawcom usług medialnych.

Wobec powyższych zobowiązań, w relacjach z parlamentem i rządem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji interpretuje swoją rolę, jako rolę rzecznika odbiorców i użytkowników usług medialnych oraz rzecznika rynku medialnego i podmiotów na nim działających. Główne cele działalności KRRiT związane są zatem z realizacją następujących zasad społeczeństwa demokratycznego: • swoboda wypowiedzi i prawo do informacji;

 • samodzielność nadawców;

 • pluralizm mediów;

 • demokracja w mediach;

 • kultura w mediach;

 • kształtowanie ładu mediów elektronicznych

 • ochrona odbiorców (konsumentów, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych.

 • osiąganie przez przedsiębiorców medialnych sukcesu gospodarczego.


Strategia regulacyjna KRRiT na lata 2011 – 2013 jest dostępna na stronie internetowej KRRiT www.krrit.gov.pl
1.3 Konstytucja RP wyposaża Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w prawo do wydawania rozporządzeń jako aktów wykonawczych do ustaw, a w sprawach indywidualnych do podejmowania uchwał (art. 213 ust. 2 Konstytucji RP). Ustawa z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, odwołując się do konstytucyjnych norm wolności słowa, prawa do informacji, interesu publicznego (art. 213 ust.1 Konstytucji RP), zobowiązuje Krajową Radę w szczególności do wykonywania następujących zadań:

 • projektowania w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji;

 • podejmowania rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów oraz prowadzenia rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych;

 • sprawowania kontroli działalności nadawców;

 • organizowania badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych;

 • określania opłat abonamentowych;

 • organizowania i inicjowania współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wykonuje także zadania administracyjno-prawne, w szczególności podczas prowadzenia postępowań koncesyjnych.

Informacje o tym, w jaki sposób przebiegała realizacja wyżej wskazanych, podstawowych zadań KRRiT znajdują się w poszczególnych rozdziałach obydwu dokumentów sprawozdawczych.


Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji
1.4 Wobec nieokreślenia przez ustawodawcę form realizacji powyższego obowiązku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w II połowie 2011 roku przedstawi Prezesowi Rady Ministrów wniosek o ustalenie procedury regularnej współpracy, zasad periodycznych spotkań i wymiany informacji. Do wiadomości Prezesa Rady Ministrów zostanie również przekazana „Strategia regulacyjna KRRiT na lata 2011 – 2013”, przyjęta przez KRRiT 1 marca 2011 roku.

Zgodnie z obecnie ustaloną praktyką, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji corocznie przekazuje informację o działalności KRRiT w okresie sprawozdawczym wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji Prezesowi Rady Ministrów oraz ministrom, którzy w zakresie swoich kompetencji realizują zadania, związane z szeroko rozumianą polityką audiowizualną państwa.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie kontynuowała praktykę przedstawiania Prezesowi Rady Ministrów informacji o koniecznych zmianach prawnych w zakresie ustaw regulujących działalność nadawców radiowych i telewizyjnych.

W minionym okresie sprawozdawczym główne kierunki projektowania polityki medialnej wspólnie z Prezesem RM i upoważnionymi ministrami dotyczyły przede wszystkim spraw związanych z implementacją dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej, powoływania statutowych organów w spółkach publicznej radiofonii i telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sukcesywnie, w miarę opracowywania zapoznawała Prezesa Rady Ministrów z całością dokumentacji, powstałej w KRRiT najczęściej z szerokim udziałem podmiotów rynkowych, w związku z  przeprowadzaniem przez administrację rządową procesu implementacji dyrektywy i przygotowywaniem projektu nowelizacji w celu transpozycji nowych norm do polskiego porządku prawnego.

Przedstawiciele KRRiT uczestniczyli też czynnie we wszystkich pracach związanych z wprowadzaniem naziemnej telewizji cyfrowej, a szczególności brali udział w posiedzeniach powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowego Zespołu do spraw Wprowadzenia Radiofonii i Telewizji Cyfrowej w Polsce, działającego pod kierunkiem Podsekretarza Stanu w resorcie infrastruktury.1.5 Praktyczna realizacja powyższego obowiązku ustawowego następowała poprzez współpracę ze wszystkimi organami administracji rządowej, które wykonują różne zadania, łączące się z dziedziną mediów audiowizualnych.

Stałą współpracę w zakresie prowadzenia postępowań koncesyjnych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadziła z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Współpraca z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmowała przede wszystkim kwestie związane z procesem implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, a także zagadnienia dotyczące działalności Zespołu do spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych oraz sprawy, związane z organizowaniem współpracy z zagranicą w sferze mediów audiowizualnych, co należy do ustawowych zobowiązań KRRiT.
Informacje na temat międzynarodowej działalności KRRiT znajdują się w punkcie 1.22
Z Ministrem Spraw Zagranicznych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kontynuowała stałą współpracę w zakresie opiniowania umów międzynarodowych, dotyczących dziedziny radiofonii i telewizji.

Z Ministrem Skarbu Państwa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadziła uzgodnienia, dotyczące zmian w statutach spółek publicznej radiofonii i telewizji, co jest obowiązkiem wynikającym z art.29 ust.3 ustawy.

Na podstawie przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji współpracowała z Ministrem Skarbu Państwa w związku z powoływaniem i odwoływaniem członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach mediów publicznych.
Informacje dotyczące powołania członków rad nadzorczych w mediach publicznych znajdują się w punkcie 1.31
Z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej współpraca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczyła przede wszystkim przygotowywania projektu rozporządzenia w sprawie w sprawie trybu postępowania związanego z  nieodpłatnym informowaniem w programach publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ( art.23a ust.3 ustawy).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kontynuowała współpracę z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania w związku z realizacją zadań, wynikających z zobowiązań europejskich, które obligują do przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminowania ze względu na płeć w różnych przejawach społecznej działalności, w tym także w zakresie rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Z organami administracji rządowej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wielokrotnie współpracowała także przy sporządzaniu informacji, przygotowywanych w związku z pytaniami i interpelacjami poselskimi, a także oświadczeniami, zgłaszanymi w toku debat senackich.

1.6 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sukcesywnie gromadzi i udostępnia w publikacjach oraz na stronie internetowej wiedzę o mediach elektronicznych oraz polityce, prawie i regulacjach w tej dziedzinie w kraju i zagranicą. Wiedza ta jest wykorzystywana w kontaktach z organami władzy państwowej i administracji rządowej oraz udostępniana, w granicach określonych prawem, wszystkim zainteresowanym. Działalność tę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie rozwijać, ale jest to m.in. uzależnione od posiadanych środków finansowych. Konieczna jest zatem gwarancja stabilności budżetowej organu regulacyjnego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uważa, iż powinna być zagwarantowana możliwość inicjowania we współpracy z organami administracji rządowej, skoordynowanych działań prognostycznych i analitycznych, zaś wyniki tych analiz powinny być wykorzystywane m.in. w procesie powstawania projektów aktów prawnych.

W minionym okresie sprawozdawczym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotowała i przyjęła m.in. następujące opracowania analityczne z zakresu problematyki sektora mediów elektronicznych:


 • Koncepcja zagospodarowania dywidendy cyfrowej - stan prac na koniec 2009 roku oraz plany na przyszłość;

 • Organizacje międzynarodowe i wybrane państwa europejskie wobec edukacji medialnej;

 • Finansowanie mediów elektronicznych ze środków publicznych - analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw europejskich; 

 • Implementacja przepisów dotyczących lokowania produktu w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

 • Rola organów regulacyjnych w systemach współregulacyjnych;

 • Usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie w przekazach telewizyjnych i radiowych - rola organów regulacyjnych w wybranych państwach europejskich;

 • Polityka informacyjna i pomoc państwa w zakresie konwersji cyfrowej  - przykład Francji.   

Powyższe opracowania dostępne są na stronach internetowych KRRiT pod adresem http://www.krrit.gov.pl w zakładce Publikacje – Analizy.
Prace KRRiT w związku z wdrażaniem standardu DVB – T
1.7 Cyfryzacja emisji naziemnej programów telewizyjnych i radiofonicznych to niewątpliwie najważniejsze wyzwanie o charakterze społecznym, technicznym i ekonomicznym dla rozwoju rynku mediów elektronicznych.

Przeprowadzenie w 2009 roku procedury koncesyjnej, dotyczącej uruchomienia zgodnie z przyjętym wówczas harmonogramem emisji programów telewizyjnych w ramach ogólnokrajowego Multipleksu pierwszego (MUX1), zakończyło się niepowodzeniem. Podstawową przeszkodą, która zablokowała uruchomienie naziemnej, cyfrowej emisji telewizyjnej, zgodnej z decyzjami wydanymi przez Przewodniczącego KRRiT i Prezesa UKE, był brak możliwości wyboru tzw. operatora technicznego multipleksu, którego zadaniem byłoby świadczenie usług transmisji programów telewizyjnych, bez konieczności stosowania przez spółkę TVP SA trybu przetargowego, wynikającego z ustawy o zamówieniach publicznych.

Podczas wielu narad i spotkań, prowadzonych przez KRRiT i UKE, nadawcy zaproponowali rozwiązanie powyższego problemu poprzez dokonanie migracji programów czterech nadawców komercyjnych (Telewizji Polsat SA, TVN SA, Polskie Media SA, Telewizja Puls Sp. z o.o.) z MUX1 na Multipleks drugi (MUX2). Spółka TVP SA według tej propozycji umieściłaby na MUX1 swoje trzy programy. Pozostała część Multipleksu 1 zostałaby zagospodarowana w wyniku postępowania koncesyjnego, przeprowadzonego przez KRRiT.

Z kolei nadawcy komercyjni pozostałą część tzw. przepływności na MUX2 przeznaczyliby na programy dodatkowe, tzw. programy bonusowe. Zgodnie z tą propozycją nadawca publiczny zachowałby jednocześnie Multipleks trzeci (MUX3), na który otrzymał decyzję rezerwacyjną, wydaną przez Prezesa UKE 31 lipca 2009 roku. Zaproponowane przez nadawców rozwiązanie zostało wstępnie zaakceptowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Prezesa UKE, jednakże Prezes UKE zgłosił jednocześnie wątpliwość co do możliwości zarezerwowania Multipleksu 1 wyłącznie na rzecz Telewizji Polskiej SA.

W wyniku powyższych ustaleń nadawcy koncesjonowani, obecni na MUX1, złożyli formalne wnioski o zmianę w trybie art. 155 kpa wcześniej wydanej decyzji oraz posiadanych koncesji, poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programów TV Puls, TV 4, POLSAT i TVN w sposób cyfrowy za pomocą częstotliwości w ramach multipleksu drugiego na zasadzie współużytkowania, zamiast częstotliwości w ramach multipleksu pierwszego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła 24 maja 2010 roku uchwałę o wyrażeniu zgody na powyższe wnioski i przeznaczyła na 4 programy połowę przepływności MUX2. Na podstawie tej uchwały Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, postanowieniem z 31 maja 2010 roku uzgodnił warunki techniczne rozpowszechniania programów w sposób cyfrowy w ramach multipleksu drugiego, a Przewodniczący KRRiT 11 czerwca 2010 roku wydał nową decyzję.

Równolegle trwały prowadzone przez KRRiT i UKE prace w sprawie uzgodnienia projektów ogłoszeń, które dotyczyły zagospodarowania pozostałej przepływności MUX2, przy założeniu, że będą to programy bezpłatne, a także zagospodarowania przepływności, pozostałej na MUX1 po dokonaniu tzw. migracji 4 nadawców komercyjnych i przepływności, jaka zostanie po przejściu trzech programów telewizji publicznej (TVP1, TVP2, TVP INFO) na Multipleks trzeci. Prace te zakończyły się 1 czerwca 2010 roku uzgodnieniem przez Prezesa UKE trzech projektów ogłoszeń. Przewodniczący KRRiT 11 czerwca 2010 roku wystąpił do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji o opublikowanie ogłoszeń, jednakże Prezes RCL odmówił publikacji, uzasadniając swoją decyzję względami prawnymi, związanymi z nieprzyjęciem rocznego sprawozdania i zakończeniem z tego powodu kadencji KRRiT.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, powołana na nową kadencję w sierpniu 2010 roku zadecydowała, że w pierwszej kolejności zagospodarowana zostanie przepływność na MUX2 dla 4 nadawców, którzy otrzymali decyzję Przewodniczącego KRRiT. Na podstawie ogłoszenia z 1 września 2010 roku i po przeprowadzeniu postępowania koncesyjnego 2 grudnia 2010 roku Przewodniczący KRRiT wydał decyzje rozszerzające koncesje satelitarne o prawo rozpowszechniania programów w MUX2 dla nadawców Telewizja Polsat SA, TVN SA, Polskie Media SA i Telewizja Puls Sp. z o. o.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła też prace w celu doprowadzenia do uruchomienia emisji programów telewizyjnych w ramach MUX1. We wrześniu 2010 roku Przewodniczący KRRiT ogłosił konsultacje, aby uzyskać informacje o stopniu zainteresowania rynku możliwością umieszczenia programów telewizyjnych w MUX1.

W konsultacjach dotyczących MUX1 wzięło udział 12 podmiotów, zainteresowanych umieszczeniem własnego programu w sygnale MUX1 i 4 podmioty, które wyraziły swoje opinie.

Jednocześnie podjął pracę powołany przez KRRiT roboczy zespół, który miał za zadanie wypracowanie koncepcji jak najszybszego uruchomienia emisji programów w MUX1. Propozycja zespołu zakłada, że uruchomienie MUX1 powinno nastąpić zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o radiofonii i telewizji. Zespół rekomendował, jak najszybsze uruchomienie MUX1 i umieszczenie tam trzech programów telewizji publicznej i czterech programów nadawców komercyjnych. Wybór operatora technicznego infrastruktury telekomunikacyjnej, według propozycji zespołu, powinien być pozostawiony telewizji publicznej, aby uniknąć problemu, który poprzednio uniemożliwił rozpoczęcie emisji sygnału MUX1, czyli obowiązku przeprowadzenia przez TVP SA przetargu na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

W oparciu o powyższe propozycje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotowała projekt ogłoszenia na 4 programy dla nadawców komercyjnych. Ogłoszenie zostało uzgodnione z Prezesem UKE i opublikowane w 2011 roku.

Równocześnie KRRiT prowadziła uzgodnienia z Ministerstwem Infrastruktury oraz brała udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej w Polsce.

Dodatkowe informacje na temat działań KRRiT w związku z wprowadzeniem w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej znajdują się w rozdziale II w punkcie 2.4. Sprawozdania KRRiT
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna