Krakowski okręgowy związek koszykówkiPobieranie 450.13 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar450.13 Kb.
  1   2   3

KRAKOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI


Wydział Gier i Dyscypliny

tel. 012 680 48 81 konto: 41 1500 1979 1219 7002 0172 0000

os. Zgody 13 A fax 012 643 63 98

31-950 KRAKÓWwww.kozkosz.pl e-mail: wgid@kozkosz.pl

Kraków, dnia 24.08.2011r.KOMUNIKAT NR 1 – 2011/12

REGULAMIN ROZGRYWEK NA SEZON 2011/12


KRAKOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


1. Rozgrywki mistrzowskie prowadzone są przez Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki

a organizuje je Wydział Gier i Dyscypliny KOZKosz.

2. Sezon sportowy to okres od 1 lipca 2011 r do 30 czerwca 2012 r.

§ 2


1.W sezonie sportowym 2011/12 rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących klasach rozgrywkowych:

- klasa o wejście do 1 Ligi Kobiet mecze w soboty

- klasa o wejście do 2 Ligi m-Mężczyzn - „ - w niedziele


 • klasa juniorek starszych rocznik 1992,1993,1994 - „ - w nd przemiennie

- klasa juniorów starszych rocznik 1992,1993,1994 - „ - w nd przemiennie

 • klasa juniorów rocznik 1994,1995,1996 - „ - w soboty

 • klasa juniorek rocznik 1994,1995, 1996 - „ - w nd przemiennie

 • klasa kadetów A rocznik 1996,1997,1998 - „ - w niedziele

 • klasa kadetek A rocznik 1996,1997,1998 - „ - w soboty

 • klasa młodzików rocznik 1998 i młodsi - „ - w soboty

 • klasa młodziczek rocznik 1998 i młodsze - „ - w niedziele

- klasa chłopców rocznik 1999 i młodsi - ,, - w niedziele

- klasa dziewcząt rocznik 1999 i młodsze - ,, - w soboty • klasa kadetów B rocznik 1997 i młodsi - ,, - liga

 • klasa kadetek B rocznik 1997 i młodsze - ,, - liga

 • minikoszykówka dz/ch rocznik 2000 i młodsze - ,, - turnieje

2. WGiD może wyznaczyć inne terminy rozgrywania meczy gdy będzie taka konieczność.

3. Kluby które zgłoszą zespoły kadetów A i B, są zwolnione z wpisowego za drugi zespół.

4. Zawodnicy zgłoszeni do klasy kadetów B, uczestniczą w zawodach na podstawie licencji wydanych do klasy kadetów A i młodzików.


Przerwy w terminarzach rozgrywek wynikają z kalendarza PZKosz, zgrupowań kadry wojewódzkiej kadetów i młodzików oraz turniejów organizowanych przez KOZKosz
5. W sezonie 2011/2012 ogranicza się udział zawodników w rozgrywkach młodzieżowych danego cyklu do trzech roczników, jednak dopuszcza się udział dwóch zawodników rocznika bezpośrednio młodszego w meczu w rozgrywkach strefowych oraz w turnieju rozgrywek centralnych
6. Ograniczenia nie dotyczą rozgrywek kadetów B, kadetek B , chłopców i dziewcząt

prowadzonych przez KOZkosz

zawodnik/zawodniczka może grać w rozgrywkach:

- junior/kadet A/kadet B,

-kadet A/ kadet B/ młodzik

- kadet B/młodzik/chłopcy
7. KOZKosz w sezonie 2011/12 dopuszcza możliwość udziału w każdej klasie rozgrywek młodzieżowych udział więcej niż dwuch zawodników rocznika bezpośrednio młodszego w meczu , ( np. junior,1997)

jednak Kluby które zgłoszą do rozgrywek cztery roczniki - nie będą mogły awansować do ćwierćfinałów MP bez względu na zajęte miejsce w tabeli końcowej rozgrywek (nie dotyczy młodziczek i młodzików)

§ 3
1.Wszelka korespondencja z klubami prowadzona przez KOZKosz (WGiD) odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korespondencja elektroniczna z adresu sekretariat@kozkosz.pl i wgid@kozkosz.pl jest uznana jak przesyłana listownie pocztą.

Pisma kierowane będą na wskazane przez Kluby w (załączniku nr 3 Regulaminu Rozgrywek KOZKosz) adresy e-mail, i traktowane będą jako skutecznie doręczone ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Dokumenty przesyłane będą faksem lub listem tyko w wyjątkowych przypadkach.


1a. Wszelkie załączniki do komunikatów wydawanych przez WGiD PZKosz, jak

rownież załączniki do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz, mają

charakter druków oficjalnych Polskiego Związku Koszykówki, wobec czego

nieużywanie takich druków skutkować może odmową ich przyjęcia lub

orzekaniem kar dyscyplinarnych za nieposługiwanie się drukami oficjalnymi,

dotyczy również załączników do Regulaminu Rozgrywek KOZKosz.
1b.Sprawy związane z rozgrywkami rozpatrywane są w godzinach otwarcia biura KOZKosz

2. W rozgrywkach sezonu 2011/12 będą uczestniczyć zespoły, które zgłoszą swój udział do

danej klasy rozgrywek e-mailem na adres wgid@kozkosz.pl lub sekretariat@kozkosz.pl w nieprzekraczalnym terminie : 31.08.2011

z wyjątkiem I ligi żeńskiej gdzie termin zgłoszenia upływa - 31.07.2011

klasy chłopców i dziewcząt oraz minikoszykówki gdzie termin zgłoszenia upływa - 30.09.2011

3. Kluby uczestniczą w rozgrywkach na własny koszt.


4. Gospodarz meczu (turnieju) ponosi wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem meczu (turnieju), chyba że KOZKosz ustali inne zasady
5.Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest posiadanie licencji klubowej PZKosz i równoczesne wpłacenie wpisowego w wysokości odpowiadającej danej klasie z potwierdzeniem dokonania wpłaty.

- nowo powstałe kluby w rozgrywkach młodzieżowych zostają zwolnione z opłat wpisowych do danej klasy rozgrywek.

- zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski zwalnia klub z opłaty wpisowej w danej

klasie w przyszłym sezonie rozgrywkowym.

- w przypadku zgłoszenia przez klub drugiego zespołu w tej samej klasie rozgrywkowej zostaje on zwolniony od opłaty wpisowej.
6. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach organizowanych przez KOZKosz zobowiązane są do dostarczenia wypełnionego i opieczętowanego załącznika nr 3 (Regulamin Rozgrywek) w terminie do 15 września 2011r pod rygorem nie dopuszczenia Klubu do rozgrywek, oraz informowania niezwłocznie

KOZKosz o każdej zmianie .
Dopuszczenie do udziału w rozgrywkach uzależnia się od uregulowania zadłużeń wobec KOZKosz Kraków, i PZKosz .
7.Zgłoszenie drużyn po wyznaczonych terminach jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydium KOZKosz Kraków. Termin ten nie może przekroczyć 7 dni.

Ponadto przypomina się, że wszystkie kary pieniężne nakładane na kluby przez WGiD

KOZKosz należy wpłacać w terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej, pod karą zawieszenia w rozgrywkach.

8. W rozgrywkach minikoszykówki obowiązuje regulamin zatwierdzony oddzielnie


§ 4
1.W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni i uprawnieni do gry.
2.Termin zgłoszeń zawodników do rozgrywek w sezonie 2011/12 i wyrobienie licencji

upływa 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie ( po wcześniejszym przesłaniu zgłoszenia e-mailem i umówieniu się z WGiD na termin ).


2a. Dodatkowe zgłoszenie zawodnika ( po rozpoczęciu rozgrywek) musi nastąpić trzy dni przed terminem meczu aby zawodnik był uprawniony do gry w najbliższym meczu.

Zawodnikom zgłoszonym w krótszym terminie licencje okresowe będą wydawane po trzech dniach od zgłoszenia.


3.Zgłoszenie klubu o uprawnienie do gry zawodników i zawodniczek z zaznaczeniem klasy

rozgrywek należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach wypełnionych komputerowo alfabetycznie wg wzoru załącznik nr 1 ( inne nie będą przyjmowane) po uprzednim przesłaniu e-mailem na adres wgid@kozkosz.pl - jest to warunek konieczny do uprawnienia zawodników przez WGiD i wydania licencji okresowej


- dotyczy to również zgłoszeń dodatkowych w trakcie sezonu.
4.Zespoły z poza województwa małopolskiego muszą przedłożyć 2 listy zgłoszeń zawodników (wg załącznika nr 1) potwierdzone przez macierzysty wojewódzki WGiD

(wcześniej należy przesłać listy e-mailem bez potwierdzenia Związku)


5.Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez KOZKosz muszą posiadać okresowe licencje zawodnika wydane przez KOZKosz.
6.Warunkiem wydania licencji okresowej jest posiadanie przez zawodnika licencji PZKosz

na uprawianie koszykówki oraz;

- przedłożenie zgłoszenia (§ 4pkt 3 lub 4)

- dla nowo zgłaszanych zawodników 1 zdjęcie legitymacyjne aktualne (ksero zdjęcia wykluczają zgłoszenie) i wypełnioną kartę zgłoszenie do KOZKosz (dotyczy klubów z województwa małopolskiego).

- zawodnicy posiadający licencje przedłożą je celem przedłużenia ważności.

- kopii dokonania wpłaty za licencje

- przedłożenie (do wglądu) kopii umowy zwartej pomiędzy klubem i zawodnikiem lub kopii pisemnego zobowiązania zawodnika do reprezentowania klubu w danym sezonie.

§27 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz, załącznik nr 4

(albo wg załącznika nr 10 Regulaminu Rozgrywek KOZKosz)
oraz gdy zaistniały niżej wymienione fakty przedłożenie;
- umowy wypożyczenia (zał. nr 7), umowy szkoleniowej (zał.nr8), umowa o współpracy (zał. nr 9), umowy o „zielonej licencji” (zał. nr 10).Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz

- wniosku o wpis na listę transferową załączniki nr 6 Reg.Rozgr.

- listu czystości przy zmianie barw klubowych (zał.nr5 Reg. Współz. Sportowego PZKosz),

- pisemnej zgody zawodnika oraz jego prawnych opiekunów ( dotyczy zawodników

niepełnoletnich) na zmianę barw, wypożyczenie, objęcie go umową szkoleniową

- kopii dokonania wpłaty za wypożyczenie, lub za wpis na listę transferową

- kopię dowodu wpłaty ekwiwalentu za wyszkolenie (dotyczy wychowanka zmieniającego barwy klubowe po raz pierwszy)
Wzory umowy o współpracy, szkoleniowej oraz listu czystości są załącznikami do Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz
7.Opłatę za licencję okresową zawodnika określa Regulamin Opłat stosownie do danej klasy rozgrywek.
8. W rozgrywkach obowiązuje zakaz gry zawodników zagranicznych ( decyzja PZKosz)
9. Zawodnik posiadający licencję okresową KOZKosz,( np. klasy o wejście do 2 l. mężczyzn może na jej podstawie występować w niższych klasach jeżeli spełnia limit wieku).

10.W rozgrywkach o wejście do 2 ligi męskiej nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy nie byli uprawnieni do gry w rozgrywkach wojewódzkich (strefowych- nie posiadają licencji okresowych KOZKosz.)


11. Wszystkie Kluby zobowiązane są do obowiązkowego ubezpieczenia zawodniczek i zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego.(art. 31 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym Dz.U.z 2005 r.nr.155 poz. 1289, oraz art.52 ustawy z dnia 18 sierpnia 1996 r. o kulturze fizycznej Dz. U. z 2001 r. nr 81 poz. 889 z późniejszymi zmianami )
12. KOZKosz może żądać od klubów przedłożenia kopii umowy ubezpieczenia zawodników.
13. Trenerzy muszą posiadać licencje wydane przez PZKosz , co jest warunkiem

niezbędnym do otrzymania okresowej licencji trenerskiej
14. Trener prowadzący zespół w czasie zawodów musi posiadać aktualną okresową licencję trenerską

- opłaty licencyjne określa Regulamin Opłat i obowiązują trenerów drużyn z województwa małopolskiego.15. Aktualna okresowa licencja trenera A i B uprawnia także do prowadzenia zespołów w rozgrywkach dla których organizatorem jest KOZKosz
16.W przypadku braku aktualnej licencji okresowej trenerskiej zawody w których występują zawodnicy niepełnoletni nie mogą być rozegrane ( drużyna przegrywa walkowerem zgodnie zart.20.1 oraz 37.2.2 Oficjalnych przepisów gry w koszykówkę)
17.Licencje będą wyrabiane i przedłużane w biurze KOZKosz.
§ 5
1. Ostateczny (dodatkowy) termin zgłoszeń zawodników wypożyczonych i powracających z wypożyczenia upływa: 15.01.2012 r.

- dla zawodników własnych do końca rozgrywek


§ 6

1.Wydział Gier i Dyscypliny zwróci klubom potwierdzone zgłoszenia do rozgrywek oraz

wyda licencje okresowe zawodnikom wyłącznie po dopełnieniu przez kluby sportowe wszystkich formalności. ( jak w § 4)
2.Sędzia główny ma obowiązek sprawdzenia ważności licencji okresowych zawodników, trenerów i asystentów.
3.Zawodnik bez ważnej licencji nie może brać udziału w zawodach pod rygorem zweryfikowania zawodów jako walkower dla przeciwnika.

§ 7
1.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów mistrzowskich jest licencja okresowa ważna na sezon 2011/12 oraz karta zdrowia lub zaświadczenie lekarskie z aktualnym wpisem o zdolności do gry wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego


2. Sędzia główny przegląda karty zdrowia i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na karcie ( fałszerstwo ) opisuje ten fakt w protokole zawodów, nie dopuszczając zawodnika do gry, oraz zabezpiecza dokument i dostarcza do WGiD KOZKosz.
3. Nie okazanie sędziemu głównemu przed zawodami karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi wiąże się odsunięciem zawodnika od udziału w meczu.
4.Orzeczenie o zdolności do gry zawodnika jest ważne jeżeli zawiera:

datę badania, stwierdzenie o zdolności oraz pieczątkę i podpis uprawnionego lekarza

Badanie lekarskie ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia, chyba że lekarz poda

inny krótszy termin. (przyjąć należy, że określenie „data następnego badania”informuje o ostatnim dniu ważności badań lekarskich)
Po upływie terminu ważności badania, sędzia nie dopuszcza zawodnika do udziału w meczu.
§ 8
1. We wszystkich zawodach obowiązuje regulamin rozgrywek zatwierdzony przez Zarząd

KOZKosz, Regulamin Współzawodnictwa Sportowego PZKosz oraz przepisy gry w koszykówkę wydane przez FIBA.


2. W klasach kadetów B, kadetek B, młodzików, młodziczek, chłopców i dziewcząt drużyna musi liczyć 10-12 zawodników(zawodniczek), gdy drużyna liczy mniej niż 10 , mecz zostanie zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej jednak mecz musi być rozegrany.

- drużyna która liczy mniej niż 10 zawodników otrzymuje 0 pkt do tabeli i wynik 0:20

- w przypadku gdy drużyna w pełnym składzie wygra mecz otrzymuje 2 pkt.do tabeli i wynik z meczu zostaje utrzymany,

- w przypadku przegrania meczu z drużyną( grającą w mniej niż 10 zawodników) otrzymuje 2 pkt. do tabeli i wpisuje się wynik 20 : 0

W tych przypadkach nie nakłada się na kluby kar finansowych za walkower.
3. Zasady gry w klasach wymienionych w § 8 pkt 2 określone przez PZKosz opisane są w załączniku nr 8 Regulaminu Rozgrywek


4. W rozgrywkach strefowych i szczebla centralnego obowiązuje system obrony

każdy swego”.
§ 9
1.Na klub, który w trakcie sezonu tj. po 10.09.2011 r. (o wejście do 1 Ligi Kobiet po 15.08.2011 r.) wycofa swój zespół z rozgrywek zostanie nałożona kara regulaminowa określona w § 27 niniejszego regulaminu oraz kwota wpłaconego wpisowego nie jest zwracana.
2.Drużyna, która nie stawi się na dwa spotkania w całym cyklu rozgrywek, które zostaną zweryfikowane jako walkower - zostanie automatycznie wykluczona z rozgrywek.
3.W przypadku rozegrania przez tę drużynę połowy lub mniej spotkań unieważnia się dotychczas rozegrane mecze. W innych przypadkach pozostałe mecze tej drużyny weryfikuje się jako walkower dla przeciwnika.
4. Zespół który nie przystąpi do turniejów zgodnie z terminarzem po II rundzie rozgrywek, zostanie ukarany jak za walkower za każdy mecz.
5. Drużyna, która nie wywiąże się z obowiązku zapłaty należności w stosunku do

KOZKosz lub w stosunku do innego klubu biorącego udział w rozgrywkach,

FIBA, FIBA-Europe, PZKosz lub WZKosz, wobec zawodników i trenerów, a także sędziego i komisarza, może zostać zawieszona w prawach związanych z rozgrywkami do czasu zapłaty pełnej kwoty tych należności.

Każdy mecz drużyny wyznaczony w terminarzu rozgrywek w okresie zawieszenia zostanie zweryfikowany, jako walkower na korzyść przeciwnika z wynikiem 20: 0

w punktach koszowych i 2: 0 w punktach meczowych.

§ 10
1.W jednej klasie rozgrywkowej mogą występować dwa lub więcej zespoły tego samego klubu. Awans do rozgrywek szczebla centralnego (ćwierćfinały lub półfinały MP) może uzyskać tylko jeden zespół.

1.1 W przypadku rezygnacji drużyny z rozgrywek szczebla centralnego (ćwierćfinały lub półfinały MP )w jego miejsce awansuje drużyna która zajęła kolejnego miejsca tabeli

( np. z gry w MP rezygnuje drużyna która zajęła 2 miejsce w tabeli w strefie, w jej miejsce awansuje drużyna z 3 miejsca w tabeli , a drużyna która zajęła 4 miejsce w rozgrywkach strefowych awansuje z 3 miejsca do MP,

2.Dopuszcza się jednorazową zmianę zawodników w zespołach tego samego klubu (bez możliwości powrotu) do dnia 15.01.2012 r.
3.Kluby, które w danej klasie zgłosiły dwa lub więcej zespoły, po zakończeniu rozgrywek

w strefie 3 (małopolska - świętokrzyskie), do rozgrywek szczebla centralnego mogą zgłosić wszystkich zawodników z tych zespołów


4. Klub występujący w rozgrywkach młodzieżowych po zakończeniu rozgrywek

strefowych może dobrać dwóch zawodników z innych klubów tego samego województwa,

które nie awansowały do fazy centralnej rozgrywek.
§ 11
1.Przypomina się o konieczności ścisłego przestrzegania

terminowego powiadamiania drużyny przeciwnej, KOZKosz, wyznaczonych sędziów boiskowych i funkcyjnych, o dacie , godzinie i miejscu rozgrywania zawodów.
2.Termin ten to 7 dni przed zawodami .W kwestiach spornych na klubie ciąży obowiązek udokumentowania dotrzymania w/w terminu
3. Późne powiadomienie o zawodach będzie podstawą do zweryfikowania zawodów jako walkower dla przeciwnika .
4.Zawiadomienia należy bezwzględnie wysyłać faxem, e-mailem lub osobiście za potwierdzeniem w biurze KOZKosz , a wyznaczonych na zawody sędziów SMS

lub e-mailem.


5. Kluby które przed rozpoczęciem rozgrywek i przed rozpoczęciem II rundy prześlą szczegółowy terminarz (miejsce godz. rozgrywania zawodów) zwolnione są z obowiązku powiadamiania sędziów.
6. Klub zobowiązany jest do wpisania godz. rozpoczęcia meczu na stronie KOZKosz w zakładce ROZGRYWKI co najmniej na 7 dni przed zawodami.
7. Dotrzymanie w/w terminu 7 dni, zwalnia Kluby z obowiązku zawiadomienia wyznaczonych sędziów KOZKosz oraz WGiD.

( dotyczy meczy rozgrywanych zgodnie z terminarzem!!!!!!! ).

Klub zobowiązany jest tylko do powiadomienia drużyny przeciwnej.


8.Nie dotrzymanie terminu 7 dni (jak w pkt1 lub 7 ) w przypadku braku wyznaczenia obsady sędziowskiej mecz zostanie zweryfikowany jako walkower.
9. Przy każdej zmianie terminów obowiązuje postępowanie określone w § 31 Regulaminu
10.Kluby zobowiązane są niezwłocznie uzupełniać dane adresowe klubu oraz adres sali na której będzie rozgrywał mecze, na stronie internetowej KOZKosz w zakładce KLUBY
§ 12
1.Gospodarze zawodów zobowiązani są do wyznaczenia godziny rozpoczęcia zawodów w ten sposób, aby drużyna przyjezdna i wyznaczeni sędziowie mogli przybyć na zawody w dniu meczu i w tym samym dniu wyjechać ( biorąc pod uwagę najtańszy środek lokomocji ).
2.Rozpoczęcie zawodów może być wyznaczone w soboty w godzinach 10.00 - 17.00,

a w niedziele w godzinach 10.00 - 15.00 grupy młodzieżowe – do 17.00 o wejście do II l. mężczyzn. W o wejście do 1 Ligi Kobiet przy odległości do 300 km w godzi.12.00 – 17.00, a powyżej 300 km. w godzinach 13.00 – 17.00


3.W przypadku rozgrywania spotkań w tygodniu należy je rozpocząć w godz. 16.00 - 17.30.

Inne godziny mogą być wyznaczone jedynie za zgodą drużyny gości.

Zwracamy się z prośbą o stosowanie zasad fair play przy wyznaczaniu godziny spotkań.
4.Nie stosowanie się do tych zaleceń może spowodować zweryfikowanie zawodów jako

walkower bez rozegrania meczu.

W sprawach spornych decyzję o godzinie rozegrania zawodów podejmuje WGiD.
§ 13
Drużyna gospodarzy występuje w jasnych strojach.
§ 14
1.Weryfikację zawodów, przeprowadza WGiD KOZKosz na podstawie nadesłanych protokołów.

2.Kluby sportowe będące gospodarzem poszczególnych zawodów zobowiązane są do

przesłania protokołów z zawodów listem poleconym priorytetem na adres KOZKosz

w pierwszym dniu roboczym po rozegraniu meczu z zaznaczeniem na kopercie WGiD.

Za nieterminowe przysłanie protokołów będą nakładane na kluby kary wynikające z niniejszego regulaminu.
3.W przypadku nie otrzymania przez WGiD protokołu zawodów w terminie 10 dni od daty rozegrania zawodów a Klub nie przedstawi potwierdzenia wysłania protokołu, zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) dla drużyny gości
4. Mecz zostanie zweryfikowany jako przegrany walkowerem, jeżeli drużyna:

a) bez usprawiedliwienia nie stawi się na miejsce rozegrania meczu, spóźnia się na mecz powyżej 15 minut lub nie chce rozpocząć meczu.

b) jako gospodarz meczu nie zapewnia na 20 minut przed ich rozpoczęciem co najmniej dwóch piłek do koszykówki, spełniających wymogi przepisów gry w koszykówkę,

c) posiada przed rozpoczęciem meczu mniej niż 5 zawodników gotowych do gry,

d) schodzi z boiska przed regulaminowym zakończeniem spotkania,

e) rozegrała mecz mając w swoim składzie zawodnika nieuprawnionego do gry,

f) jako gospodarz w ocenie komisarza technicznego a w przypadku jego nieobecności - sędziego głównego nie zapewni bezpieczeństwa przed i w czasie rozgrywania meczu,

g) odmawia zejścia z boiska zawodnika lub trenera tej drużyny , ukaranego faulem dyskwalifikującym.

h) została zawieszona w swoich prawach związanych z rozgrywkami.

i)brak opieki medycznej na zawodach


5.W przypadku weryfikacji meczu w sposób inny niż wynik osiągnięty na boisku, organizator

rozgrywek wydaje decyzję na piśmie wraz z uzasadnieniem.


6. Od decyzji wskazanej w ust.5 przysługuje odwołanie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
7. Klasyfikację drużyn ustala się na podstawie punktów zgodnie z zapisem zwycięstw i porażek:

1) 2 punkty za wygrany mecz,

2) 1 punkt za przegrany mecz (włącznie z meczem przegranym wskutek braku

zawodników dotyczy przypadku opisanego w art. 21 Przepisów gry w koszykówkę)

3) 0 punktów za przegraną walkowerem (0:20 w punktach koszowych)
8. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W przypadku

uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej zespoły, ich kolejność ustala się

na podstawie przepisów gry w koszykówkę
§ 15
1.Kluby sportowe będące gospodarzem zawodów zobowiązane są do umieszczenia na stronie internetowej KOZKosz wyniku zawodów w ciągu 24 godziny po zakończeniu meczu.
2.Za nie umieszczenie na stronie internetowej wyniku zawodów w terminie określonym w

pkt 1 nakładane będą na kluby kary wynikające z niniejszego regulaminu .


3.Kluby zobowiązane są do wpisywania na stronie internetowej w zakładce rozgrywki godzin rozgrywania meczu, oraz zmiany terminu mecz jeśli zmian terminu została potwierdzona przez WGiD
§ 16
1.Wszystkie mecze prowadzą sędziowie delegowani przez Wydziały Sędziowskie KOZKosz.
2.W rozgrywkach o wejście do 1 Ligi Kobiet obsady sędziowskie w innych województwach dokonują miejscowe Kolegia Sędziów.
3.W przypadku nie przybycia na zawody sędziów wyznaczonych do ich prowadzenia,

spotkanie zobowiązani są prowadzić uprawnieni sędziowie funkcyjni lub obecni na obiekcie sportowym.


4.Upoważniony przedstawiciel gospodarza zawodów zobowiązany jest najpóźniej 30 minut

przed zawodami rozliczyć delegacje sędziowskie.(nie rozliczenie delegacji skutkuje nałożeniem kary jak § 27)

§ 17
1.W związku z błędnymi wpisami do protokołu nazwisk i imion zawodników, niezgodnymi

z potwierdzonymi " wykazami zgłoszeń " przy stwierdzeniu nieścisłości - na kluby będą

nakładane kary. Trener podpisując przed zawodami protokół zawodów bierze pełną

odpowiedzialność za prawidłowe jego wypełnienie.

Zaleca się podawanie sekretarzowi zawodów składu drużyny na osobnej kartce

pismem drukowanym 30 min. przed zawodami z numerami licencji zawodników i trenera.
2.Wpisanie składu drużyny do protokołu należy do obowiązków sekretarza zawodów

- protokół zawodów należ wypełniać pismem drukowanym,

- za nieczytelne wpisanie nazwisk, imion zawodników, trenerów lub sędziów oraz nie pełne wypisanie protokołu, odpowiedzialność ponosi sekretarz i sędzia główny

zawodów.


3.W przypadku stwierdzenia przez WGiD że protokół jest wypełniony nieczytelnie lub zawiera jakiekolwiek błędy w celu ich wyjaśnienia sędzia główny zawodów ma obowiązek stawić się do siedziby Związku w wyznaczonym terminie przez WGiD

(sędziowie zamiejscowi w odpowiednich siedzibach Wydziałów Sędziów, Kolegiów Sędziów)

§ 18
Zawody protokołowane są w 3 egzemplarzach oryginalnych protokołów KOZKosz.

Wszystkie kopie muszą być czytelne. Oryginał otrzymuje Wydział Gier i Dyscypliny

KOZKosz Kraków. Inne protokoły lub odbitki ksero nie mogą być stosowane.
Organizatorów ćwierćfinałów, półfinałów i finałów MP obowiązują protokoły PZKosz.

§ 19


1.Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej (lekarz lub pielęgniarka) 30 min przed zawodami, co ma być potwierdzone pieczątką i podpisem na protokole osoby sprawującej tę funkcję.
2. W przypadku braku opieki medycznej zawody nie mogą być rozpoczęte

W takim przypadku decyzje odnośnie nie odbytego spotkania podejmie WGiD po wyjaśnieniu zdarzenia

§ 20
Kluby sportowe będące gospodarzem zawodów rozgrywkach o wejście do 1 Ligi Kobiet

i o wejście do 2 ligi mężczyzn - wskazane jest zapewnienie spikera w czasie zawodów .


§ 21
W rozgrywkach mistrzowskich gospodarz dostarczy sędziemu minimum dwie piłki

posiadające parametry zgodne z przepisami gry w koszykówkę.

Spotkania drużyn żeńskich, należy rozgrywać piłkami - nr 6,

-drużyn męskich piłkami - nr 7,

- w klasie dziewcząt i chłopców piłkami - nr 5.

Piłki muszą posiadać atest FIBA.

§ 22
1.Do protokołu zawodów może być wpisanych 12 zawodników, jednak minimum to 10 zdolnych do gry i obecnych na miejscu zawodów. Poniżej tej liczby sędzia obowiązany jest fakt ten opisać w protokole.

2. Za brak na zawodach zawodników poniżej 10 będzie nakładana na kluby kara regulaminowa

§ 23
1.Numery na koszulkach zawodników muszą być od 4 do 20, o wysokości z przodu co najmniej 10 cm a z tyłu co najmniej 20 cm.

2.Kapitan zespołu musi posiadać widoczne oznaczenie z przodu na lewym ramieniu koszulki o odmiennej barwie niż kolor koszulki.

3.Trenerzy zobowiązani są do dopilnowania tych oznaczeń w swoim zespole przed rozpoczęciem zawodów i wejściem na boisko pierwszych piątek.

4.W przypadku gdy kapitan schodzi z boiska trener winien wskazać sędziemu kto będzie pełnił na boisku obowiązki kapitana.

§ 24
Na podstawie przepisów gry w koszykówkę oraz w celu uporządkowania spraw

organizacyjnych, poprawy dyscypliny i porządku przed, w czasie i po zawodach

zobowiązuje się kluby uczestniczące w rozgrywkach do:


 • zgodnego z przepisami gry przygotowania tablic i koszy, a w przypadku konstrukcji

stojących - pełne ich zabezpieczenie ( obłożenie konstrukcji gąbką, matą itp.)

- przepisowe rozmieszczenie ławek dla drużyn oraz wyznaczenie strefy ławki drużyn • oznaczenie i przygotowanie stałego miejsca dla lekarza w strefie ławki drużyny, która

występuje w roli gospodarza

 • w przypadku braku zegara centralnego posiadanie trzech sprawnych stoperów

do mierzenia czasu gry i 24 sekund

 • umieszczenie na stoliku sędziowskim wskaźnika posiadania piłki

 • posiadanie tablicy wyników, tabliczek z numerami 1 - 5, określających ilość przewinień

zawodnika oraz dwa markery fauli drużyny w kolorze czerwonym ( szer. 20 cm

wysokość 35 cm) umieszczone na stoliku sędziowskim, widoczne dla wszystkich

uczestników meczu łącznie z widzami


 • wycieraczki do parkietu ( co najmniej 2 szt. )

- przy zegarze centralnym w wyposażeniu dodatkowo 2 stopery

- zapewnienie miejsca dla spikera zawodów ( dotyczy Ii ligi kobiet, o w do II ligi mężczyzn i turniejów o MP.)

§ 25

1.Wszystkie sale w województwie małopolskim w których będą rozgrywane zawody w bieżącym sezonie, muszą posiadać certyfikat o dopuszczeniu do rozgrywek (nie dotyczy sal weryfikowanych przez WGiD PZKosz i posiadających aktualny certyfikat).Weryfikację przeprowadzą członkowie WGiD KOZKosz.

2.W pozostałych województwach certyfikat wystawia odpowiedni WGiD

3. Opłata za certyfikat sali zgodnie z Reg.Opłat

4.Termin przeglądu sali należy uzgodnić z WGiD na 2 tygodnie przed rozpoczęciem rozgrywek, przedkładając wypełniony i podpisany arkusz weryfikacyjny (załącznik nr 9) oraz kopię dokonania opłaty.

5.Rozegranie meczu na sali która nie posiada ważnego certyfikatu zostanie zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika.

6. Certyfikat wydawany jest na okres jednego sezonu rozgrywkowego lub krótszy

7. Organizator rozgrywek może cofnąć wydany certyfikat w razie stwierdzenia że sala przestanie spełniać wymagane warunki techniczne i bezpieczeństwa rozgrywania meczów

8. Sale na których będą rozgrywane zawody w klasach wyższych niż młodzicy i kadetki nie zostaną zweryfikowane jeśli nie spełnią wymagań określonych w przepisach gry w koszykówkę.


§ 26
W szatni sędziów mogą przebywać tylko wyznaczeni sędziowie zawodów i komisarz.

W o wejście do 1 Ligi Kobiet i o wejście do 2 Ligi Mężczyzn, zaleca się aby sędziowie boiskowi posiadali własną szatnię.

§ 27

Za przekroczenia regulaminowe będą nakładane na kluby kary pieniężne w następującychwysokościach:

 • wycofanie zgłoszonego zespołu z rozgrywek:

a) o wejście do 1 Ligi Kobiet i o wejście do 2 Ligi mężczyzn 1.000.- zł

b) juniorzy starsi i juniorki starsze 500.- zł

c) juniorzy (-rki), kadeci ( -tki) 500.- zł

c) pozostałe rozgrywki 300.- zł • nie stawienie się zespołu na zawody także na turniej po rundach zasadniczych

 1. o wejście do 1 Ligi Kobiet, o wejście do 2 Ligi mężczyzn 500.- zł

b) juniorzy starsi i juniorki starsze 400.- zł

c) juniorzy (-rki), kadeci (-tki) 400.- zł

c) pozostałe rozgrywki 300.- zł


 • przegranie meczu walkowerem:

a) mecz rozegrany 200.- zł

b) mecz nie rozegrany z powodu: brak przygotowania boiska, szatni do meczu,

braku opieki lekarskiej, braku licencji trenerskiej prowadzącego zespół zawodników niepełnoletnich, zejście drużyny przed zakończeniem zawodów

nie zawiadomienie o meczu 400.- zł

- nieterminowe wpisanie wyniku na stronie internetowe 200.- zł


 • późne, nieterminowe przesłanie protokołu zawodów;

zawiadomienie sędziów i referatu obsady sędziów 100.- zł

 • brak na zawodach tabliczek z przewinieniami, stoperów, strefy

ławki chorągiewek, , tablicy wyników, nieprawidłowy protokół 100.- zł

 • błędne wpisanie do protokołu nazwiska lub imienia zawodnika 20.- zł

 • za brak każdego zawodnika (poniżej dziesięciu) 20.- zł

- błędne, niepełne wpisanie nazwy zespołu( tj nie zgodne

z przesłanym zgłoszeniem do WGiD) 50. –zł

- nie wypłacenie ekwiwalentu sędziom 100. -zł


 • zmiana terminu meczu 100.- zł

 • zmiana terminu meczu bez powiadomienia WGiD 300. -zł

 • zmiana terminu meczu powiadomienie WGiD oraz sędziów

 • później niż 7 dni przed zawodami 200 - zł

 • za pierwsze przewinienie techniczne trenera (niesportowe zachowanie) – bez kary

 • za pierwsze przewinienie techniczne trenera (administracyjne) - bez kary

 • za drugie przewinienie techniczne trenera (niesportowe zachowanie)

kara pieniężna 100.- zł

 • za drugie przewinienie techniczne trenera (administracyjne) kara pieniężna 100.- zł

 • za każde następne przewinienie techniczne trenera

(niesportowe zachowanie lub administracyjne) kara pieniężna 200.- zł

- za pierwsze przewinienie dyskwalifikujące trenera kara pieniężna 200.- zł

- po każdym następnym przewinieniu dyskwalifikującym trenera kara pieniężna 300.- zł

- za drugi i każdy następny przypadek prowadzenia drużyny przez kapitana

drużyny który nie posiada licencji trenera lub asystenta 200-zł
Ponadto WGiD KOZKosz może nałożyć na kluby sportowe kary pieniężne

za uchybienia regulaminowe, bezpieczeństwa i dyscyplinarne do 5.000.- zł

§ 28
W stosunku do zawodników naruszających przepisy gry w zakresie przewinień technicznych

i dyskwalifikujących w danej klasie rozgrywkowej ustala się następujące kary:

1. Za otrzymane w sezonie sportowym 2011/2012 przewinienia techniczne :

- po pierwszym technicznym - bez kary

- po drugim technicznym - odsunięcie od udziału w dwóch najbliższych spotkaniach

( wynikających z terminarz rozgrywek)

- po trzecim technicznym - odsunięcie od udziału w grze do czasu podjęcia decyzji przez WGiD

2. Za otrzymane w sezonie sportowym 2011/2012 przewinienia dyskwalifikujące:

- po każdym przewinieniu dyskwalifikującym - kara odsunięcia od dwóch najbliższych

spotkań ( wynikających z terminarz rozgrywek)

- za dwa przewinienia niesportowe w jednym meczu ( tj dyskwalifikacja) odsunięcie od udziału w jednym najbliższym spotkaniu( wynikających z terminarz rozgrywek)
3.WGiD po zapoznaniu się z opisem zdarzenia może nałożyć na zawodnika lub trenera podwyższoną karę w zależności od wagi przewinienia, zawiadamiając o tym fakcie macierzysty klub (dotyczy pkt 1 i 2)

Kary za przewinienia techniczne i dyskwalifikujące liczone są oddzielnie.
4. Przepisy te obowiązują automatycznie, pod rygorem uznania zawodnika jako nieuprawnionego do gry.
5. Za prowadzenie ewidencji przewinień technicznych i dyskwalifikujących odpowiedzialne są kierownictwa drużyn.
6. Kara automatycznego zakazu gry zawodnika wynikająca z popełnionych faulów technicznych lub dyskwalifikujących dotyczy danej klasy rozgrywkowej i danej drużyny. Kara niezrealizowana do końca sezonu nie przechodzi na następny sezon.
7. Kara dyskwalifikacji orzeczona przez WGiD KOZKosz niezrealizowana w danym sezonie przechodzi na następny sezon.
7. Przewinienia techniczne wpisywane trenerowi za przewinienia zawodników, zalicza się tym zawodnikom, natomiast za zachowanie osób na ławce drużyny, bez wskazania zawodnika- zalicza się trenerowi.
8. Sędziowie zobowiązani są do szczegółowego opisania każdego przewinienia technicznego i dyskwalifikującego w protokole zawodów na wszystkich egzemplarzach. (dosłowny cytat wypowiedzianych słów nazwisko i imię zawodnika).
9. Sędziowie zobowiązani są do szczegółowego opisania wszelkich kontuzji zawodników odniesionych w czasie zawodów.(zauważonych lub zgłaszanych przez zawodników i trenerów – opisu w protokole wymagają firmy ubezpieczeniowe)
10.W przypadku orzeczenia przez sędziego przewinienia dyskwalifikacyjnego w stosunku do trenera prowadzącego zespół w którym w składzie grają tylko zawodnicy niepełnoletni, mecz zostaje przerwany - drużyna przegrywa walkowerem.

- zawody mogą być kontynuowane tylko wtedy, gdy na ławce obecny jest asystent posiadający aktualną licencję.
§ 29

1.Po drugim i kolejnym przewinieniu technicznym, oraz każdym przewinieniu dyskwalifikującym trenera regulaminowa kara pieniężna (§ 27) musi zostać wpłacona przez klub do KOZKosz w terminie do 14 dni od otrzymania noty księgowej, pod rygorem odsunięcia trenera od prowadzenia zespołu i czasowego zawieszenia licencji trenerskiej.
§ 30

1. Przy składaniu wszelkiego rodzaju protestów związanych z rozegranymi meczami kluby zobowiązane są do wpłacenia kaucji w wysokościach określonych w Regulaminie opłat KOZKosz:

2. Nie wpłacenie powyższej kaucji w pierwszy dniu roboczym po meczu jest równoznaczne z nie rozpatrywaniem protestu.

§ 31


1.Wniosek klubu o zmianę terminu meczu, może nastąpić w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (najpóźniej 10 dni przed terminem meczu).
2. Klub ubiegający się o zmianę terminu zawodów ma obowiązek w formie pisemnej zgłosić wniosek do WGiD (załącznik nr.4), wniosek winien zawierać :

- kategorie rozgrywek

- termin zawodów zgodnie z terminarzem

- termin, godzinę i miejsce w którym zawody zostaną rozegrane

nowy termin musi zostać ustalony tak, aby spotkanie zostało rozegrane najszybciej jak to jest możliwe, i obowiązkowo przed zakończeniem I lub II rundy rozgrywek w której zmieniono termin

- pisemną zgodę drużyny przeciwnej

- przyczynę zmiany terminu zawodów

- dowód wpłaty (ksero) za przełożenie terminu zawodów

- opłatę za zmianę terminu meczu wnosi klub na wniosek którego zmieniono termin
3. Bez spełnienia powyższych zaleceń WGiD nie będzie udzielał zgody na zmianę terminu zawodów, które zostaną zweryfikowane jako walkower.

4.Wniosek który nie został opłacony , podlega odrzuceniu
5. Po uzyskaniu zgody WGiD klub ubiegający się o zmianę terminu meczu powiadamia sędziów i właściwy terytorialnie Wydział Sędziów (Kolegium Sędziów) w terminie nie krótszym niż 5 dni przed zawodami.
6. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności kilku zawodników danej drużyny do gry, nie stanowi automatycznie usprawiedliwienia nieobecności drużyny na zawodach. Decyzję ostateczną o ustaleniu ewentualnie nowego terminu spotkania może podjąć tylko WGiD KOZKosz.
7.Udział tych samych zawodników w kilku klasach rozgrywkowych nie stanowi podstawy do przełożenia meczu z urzędu w warunkach kolizji terminów.
8.Zmiana terminu rozgrywania dwóch ostatnich kolejek we wszystkich klasach rozgrywkowych jest niedopuszczalna, pod rygorem zweryfikowania zawodów jako walkower.

Wyjątkowo dopuszcza się możliwość rozegrania tych spotkań awansem za zgodą WGiD


9.W przypadku zmiany gospodarza zawodów, klub będący dotychczas gospodarzem zobowiązany jest do odwołania wyznaczonych sędziów, natomiast klub przejmujący funkcję gospodarza winien powiadomić właściwy Wydział Sędziów WZKosz celem wyznaczenia nowej obsady sędziowskiej.
§ 32
1.Zarząd i WGiD KOZKosz mogą z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego klubu wysłać na zawody swojego delegata (komisarza), który zobowiązany jest złożyć pisemne sprawozdanie, przedstawiając przebieg zawodów od strony porządkowej, organizacyjnej i sportowej.

Sprawozdanie to może stanowić podstawę ukarania zawodnika, trenera, klubu

lub unieważnienia zawodów.
2.Jeżeli dalsze dochodzenie wykaże, że sędzia zawodów naruszył obowiązujące przepisy,

postępowanie w stosunku do niego, na wniosek WGiD KOZKosz przeprowadzi Wydział

Sędziowski KOZKosz.
3.Koszty delegacji komisarza ponosi klub, który o to występuje, gdy nominacja nastąpiła z inicjatywy WGiD lub KOZKosz koszty pokrywa KOZKosz.
§ 33
1.Organizatorem turnieju w ramach rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej jest klub którego zespół zajmie I miejsce po II rundach zasadniczych.( w przypadku rozgrywania dwóch turniejów, pierwszy organizuje zespół który zajął niższe miejsce w tabeli)

2.Organizator pokrywa koszty delegacji sędziowskiej i zobowiązany jest do takiej organizacji turnieju, aby osobodzień dla drużyn przyjezdnych nie przekroczył kwoty

70.- zł.

Jeżeli organizator nie jest w stanie zagwarantować takiej stawki, to organizacja turnieju może być przekazana następnemu zespołowi w kolejności, który zagwarantuje powyższą stawkę.

3.Organizatorowi każdego turnieju we wszystkich klasach rozgrywkowych nie może być klub , który nie dysponuje salą wyposażoną w zegar mierzący czas główny i czas 24 sekund, WGiD odbierze to uprawnienie. Organizację turnieju przekaże kolejnej drużynie, która po sezonie zasadniczym zajmie drugie (lub trzecie) miejsce i spełni wymagania dotyczące sali.

§ 34
Zespoły, które do swoich nazw wprowadzają nazwę sponsora, zobowiązane są wpłacić za każdą nazwę sponsora kwotę określoną w Regulaminie Opłat KOZKosz.

Nazwa zespołu może składać się najwyżej z czterech członów.
§ 35
We wszystkich przypadkach w których w niniejszym regulaminie jest mowa o zawodnikach

należy również rozumieć zawodniczki.


§ 36

W sezonie 2011/12 w rozgrywkach prowadzonych przez KOZKosz obowiązują regulaminy;

– Regulamin Współzawodnictwa Polskiego Związku Koszykówki z dnia 26.06. 2011 r. (www.pzkosz.pl)

- Regulaminy Opłat PZKosz na sezon 2011/2012 z dnia 26.06.2011.

- Komunikat WGiD PZKosz nr 50/2011

-Regulamin Rozgrywek na sezon 2011/12 KOZKosz

- Regulamin Opłat KOZKosz na sezon 2011/2012.

§ 37


WGiD KOZKosz upoważnione jest do wydawania komunikatów wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 38
1.WGiD KOZKosz będzie nakładał kary za wykroczenia i naruszenia przepisów dyscyplinarnych, a także wykroczenia mające wpływ na bezpieczeństwo, organizację

i przebieg zawodów mistrzowskich, wynikających z niniejszego regulaminu

2. Orzeczenie o nałożeniu kary dyscyplinarnej doręcza się listem poleconym, e-mailem lub faksem do siedziby klubu, z którym związana jest osoba ukarana i uznaje się jak skutecznie doręczone ze wszystkimi tego konsekwencjami.


§ 39

1.Wydział Gier i Dyscypliny Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki, orzeka

jako I instancja w sprawach dyscyplinarnych oraz wykroczeń przeciwko regulaminowi

rozgrywek.

2. Od decyzji podjętych przez WGiD stronom przysługuje odwołanie do organu II instancji którą jest Zarząd Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki, którego decyzje są ostateczne.
3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji
§ 40
W rozgrywkach biorą udział zespoły województwa świętokrzyskiego z którym województwo małopolskie tworzy strefę 3 w rozgrywkach centralnych.

§ 41
W rozgrywkach o wejście do 1 Ligi Kobiet prowadzonej przez WGiD KOZKosz biorą udział zespoły z woj. małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego zgodnie z zawartym porozumieniem.

§ 42
Zarząd KOZKosz zwraca się z gorącym apelem do zawodników, trenerów, sędziów

i działaczy o tworzenie sportowej atmosfery wokół zawodów.

Prosimy o sportowy doping oraz walkę z duchem FAIR PLAY.
§ 43

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi KOZKosz


§ 44

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Krakowskiego

Okręgowego Związku Koszykówki w dniu 24.08.2011 r.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH KLUBÓW WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
Wypis z Regulaminu opłat PZKosz na sezon 2011/12


: files -> Dokumenty -> WGiD
Dokumenty -> Informacja dla pacjentów do planowego zabiegu operacyjnego
Dokumenty -> Kierunek: zarządzanie specjalnośĆ: INFORMATYKA W zarządzaniu studia stacjonarne rok akademicki 2007/2008 spis treśCI
Dokumenty -> Problemy prawnokarne wirusów komputerowych
Dokumenty -> Kierunek: filologia
Dokumenty -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
Dokumenty -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
Dokumenty -> Zarządzenie nr 80 /2009 rektora warszawskiego uniwersytetu medycznego z dnia 16 listopada 2009 r zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu
Dokumenty -> Aplikacje w sprawie projektów badawczych krajowych I zagranicznych tabela apr 1
WGiD -> Krakowski okręgowy związek koszykówki


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna