Krakowski okręgowy związek koszykówki


§ 1 pkt 9 Wydanie licencji klubowej (art. 6 Ustawy o sporcie kwalifikowanym)Pobieranie 450.13 Kb.
Strona2/3
Data04.05.2016
Rozmiar450.13 Kb.
1   2   3
§ 1 pkt 9

Wydanie licencji klubowej (art. 6 Ustawy o sporcie kwalifikowanym)

9.1 kluby ekstraklasy męskiej i żeńskiej 2000.- zł

9.2 kluby 1 Ligia Mężczyzn 1000.- zł

9.3 kluby 1 Ligia Kobiet 500.- zł

9.4 kluby 2 Liga Mężczyzn 500.- zł

9.5 niższe klasy rozgrywkowe 200.- zł
Wzór licencji klubowej do pobrania na stronie internetowej PZKosz ( www.pzkosz.pl )

a należność należy wpłacić na konto PZKosz.
Posiadanie licencji przez klub jest warunkiem uczestnictwa drużyn tego klubu we współzawodnictwie sportowym w koszykówce ( rozdz. II § 7 pkt 1 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki )
Wydanie licencji zawodniczej na uprawianie koszykówki ( art. 29 Ustawy o sporcie kwalifikowanym )

Wzór na stronie internetowej PZKosz ( www.pzkosz.pl ), i KOZKosz

a opłata ustalona przez PZKosz wynosi - 20,- zł od każdego zawodnika, którą należy wpłacić do KOZKosz.

W następnych latach raz wydana licencja na uprawianie koszykówki pozostaje ważna.

Licencje trenerskie( art. 46 Ustawy o sporcie kwalifikowanym )

Wzór wniosku o przyznanie licencji trenera PZKosz na stronie internetowej PZKosz ( www.pzkosz.pl i KOZKosz. Regulamin współzawodnictwa sportowego) a opłata ustalona przez PZKosz wynosi -20,- zł.
§ 1 pkt 13

Okresowa licencja trenera

- licencja A ExM, ExŻ, - 3000.-zł

- licencje B 1 LM, 2 LM, 1 LK - 1000.-zł

- licencje C – pozostałe klasy rozgrywek -opłaty zgodne z regulaminem opłat KOZKosz.

Załącznik nr 1

Unia………… ………………..

( pieczątka klubu) ( data )


L I S T A Z G Ł O S Z E Ń *

do rozgrywek w klasie.................junior................................................... w sezonie 2011/2012
L.p

Nazwisko

imię

Pesel.

Wzrost

Masa

ciała


Nr lic na upr kosz PZKosz

Nr karty

zawod-nika KK..Nr lic okres-owej KR…

Poprzedni

klub **


Zgło-szony w klasie
Wisła

T

j.st
Korona

W

o II L
………………………. …………………….. ………….

trener ( instruktor ) - klasa nazwisko i imię nr licencji

odpowiedzialny za bezpieczeństwo na zawodach ................................................................WGiG KOZKosz potwierdza Zobowiązania klubu

do rozgrywek w klasie ……………….. Oświadczamy, że posiadamy aktualną

w/w zawodników/czki w sezonie polisę NNW obejmującą w/w zawodników,

sportowym 2011/12 w sezonie sportowym 2011/12

............................................. ……………………………….

(pieczęć i podpis ) (Imienna pieczęć i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu klubu )


*) obowiązuje także przy dodatkowym zgłoszeniu, należy także przesłać e-mailem, na adres wgid@kozkosz.pl

( wpisanie wysokości i ciężaru ciała nie obowiązuje seniorów)**) obowiązkowo należ dołączyć dokumenty zgodnie z §4 pkt.4 Regulaminu rozgrywek na sezon 2010/11

oraz wpisać (zmiana barw – T, wypożyczenie – W, umowa partnerska – UP, umowa szkoleniowa – US)

Uwaga - na listę należy wpisać wszystkich zawodników którzy będą grać w tej klasie a jeśli posiadają licencje do klasy wyższej to w ostatniej kolumnie wpisać do jakiej klasy.

Z a ł ą c z n i k nr 2

WYSOKOŚĆ STAWEK SĘDZIOWSKICH SEZONIE 2011/12.

Klasa

rozgrywkowa

Obowiązujące stawki

od 01.10.2011r.

BOISKO

Obowiązujące stawki

od 01.09.2010r.

STOLIK

PLK

-

100

PLKK

-

60

I LM

-

60

II LM

-

50

I LK

-

40

o wejście do2 LM

120

45

o wejście do1LK

100

45

Juniorzy Starsi

80

35

Juniorki Starsze

70

35

Juniorzy

70

35

Juniorki

60

35

Kadeci

60

35

Kadetki

55

35

Młodzicy

45

35

Młodziczki

45

35

Chłopcy

Dziewczęta40


30


Z a ł ą c z n i k nr 3 *


1.

Pieczęć klubu
Numer licencji klubowej

2.

Pełna nazwa klubu
3.

adres, klubu

Kod pocztowy

miejscowość

ulica

nr

4.

numer telefonu klubu
5.

numer faksu klubu
6.

Imię i nazwisko Prezesa
7.

Imię i nazwisko Kierownika sekcji lub osoby do kontaktów z Klubami i KOZKosz
8.

**adres poczty elektronicznej do korespondencji z Klubami i KOZKosz
9.

adres strony internetowej
10.

sponsor klubu
11.

adres hali sportowej

12.

trenerzy i asystenci prowadzący drużyny posiadający licencje

imię i nazwisko

numer telefonu komórkowego


data…………………………. …………………………………….

( pieczęcie i podpisy osób upoważnionych)

*-Wypełniać pismem komputerowym należy przesłać e-mailem, na adres wgid@kozkosz.pl lub sekretariat@kozkosz.pl a podpisany załącznik pocztą lub dostarczyć do KOZKosz.
** korespondencja elektroniczna z tego adresu jest uznana jak przesyłana listownie pocztą §3 pkt.1 Reg.

Załącznik nr 4

…………………………………………. dnia …………………….

(pieczęć nagłówkowa klubu)

Wydział Gier i Dyscypliny

Krakowskiego Okręgowego

Związku Koszykówki

os. Zgody 13 a Kraków

Klub Sportowy………………………………………………………………..……………


zwraca się z prośbą o zmianę terminu meczu ……… ligi (klasy)………..…..….………,

Nr. ...……... pomiędzy drużynami

………………………………………………………………………………, który zgodnie
z terminarzem rozgrywek winien być rozegrany w dniu ……………………..……

Nasza prośba o zmianę terminu meczu związana jest z:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie informuję, że zaproponowany przez nasz klub nowy termin rozegrania

zawodów w dniu………………… o godz. …………… na sali(nazwa i adres)……………..

……………………………………………………………………………………………….. został zaakceptowany przez drużynę przeciwną.


W załączeniu przesyłamy zgodę przeciwnika oraz dowód wpłaty za przełożenie terminu meczu, stosownie do postanowień zawartych w Regulaminie opłat KOZKosz.
O miejscu i godzinie rozpoczęcia meczu WGiD KOZKosz oraz sędziowie zostaną powiadomieni przez organizatora zawodów.

..……………….………………………..

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- adresat

- a/aZałącznik nr 5

pieczęć klubu

załącznik nr 4 do Komunikatu WGiD nr 50/2011

ZGŁOSZENIE

ZAWODNIKÓW DO TURNIEJU SZCZEBLA CENTRALNEGO

(dotyczy turniejów: o 1 LK, o 2 LM, U20, U18, U16, U14)

Klub
(nazwa klubu) (numer licencji klubowej)
(klasa rozgrywkowa) (sezon)


lp.

nazwisko i imię

PESEL

numer licencji na uprawianie koszykówki

pozycja na boisku *)

wzrost

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.

funkcja

nazwisko

imię

nr licencji

trener


asystent trenera


opiekun drużyny *)*) – dotyczy drużyn U18, U16 i U14

pieczęć wiodącego WZKosz prowadzącego rozgrywki

podpis i pieczęć osoby uprawnionej w WZKosz prowadzącym rozgrywki

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania klubu

: files -> Dokumenty -> WGiD
Dokumenty -> Informacja dla pacjentów do planowego zabiegu operacyjnego
Dokumenty -> Kierunek: zarządzanie specjalnośĆ: INFORMATYKA W zarządzaniu studia stacjonarne rok akademicki 2007/2008 spis treśCI
Dokumenty -> Problemy prawnokarne wirusów komputerowych
Dokumenty -> Kierunek: filologia
Dokumenty -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
Dokumenty -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
Dokumenty -> Zarządzenie nr 80 /2009 rektora warszawskiego uniwersytetu medycznego z dnia 16 listopada 2009 r zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu
Dokumenty -> Aplikacje w sprawie projektów badawczych krajowych I zagranicznych tabela apr 1
WGiD -> Krakowski okręgowy związek koszykówki


1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna