Krakowski okręgowy związek koszykówki


WNIOSEK o wpisanie na listę transferową Krakowskiego Okręgowego Związku KoszykówkiPobieranie 450.13 Kb.
Strona3/3
Data04.05.2016
Rozmiar450.13 Kb.
1   2   3

WNIOSEK

o wpisanie na listę transferową Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki

Proszę o wpisanie mnie na listę transferową Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki :


1. Imię i Nazwisko ..................................................................................................................

2. PESEL:

3. Adres zamieszkania:

ul. ................................................................................................................nr...................,
kod:…………………, miejscowość:.......................................................................
4. Poprzedni klub w jakim występowałem:.............................................................................
Oświadczam, że obecnie jestem /nie jestem*) związany kontraktem z klubem oraz

posiadam /nie posiadam*) statusu wychowanka.

.......................................... .........................................

(data) (podpis zawodnika)

………………………………………………


………………………………………………

podpis opiekunów prawnych

(w przypadku nieletnich)

Załączniki:

1. List czystości

2. Dowód wpłaty za wpis na listę transferową.


*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7
ZGODA ZAWODNIKA*
1.Nazwisko ……………………………………….
2.Imię …………………………………………
3.PESEL


4.Numer licencji okresowej

5.Numer licencji zawodnika PZKoszWyrażam zgodę na reprezentowanie w sezonie 2011/12 barw niżej wymienionego klubu:
Nazwa klubu / miasta ……………………………………………………..

……………………….

data/podpis zawodnika

……………………………………


……………………………………

imiona nazwiska

i podpisy opiekunów prawnych

(dotyczy zawodników niepełnoletnich)


* dotyczy umowy szkoleniowej i wypożyczeniaZałącznik nr 8

KOZKosz w klasach kadetów B, kadetek B, młodzików, młodziczek,

chłopców i dziewcząt wprowadza niżej opisane zasady i regulacje

( komunikat nr 50/2011 PZKosz SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE ROZGRYWEK U14 i U15:

(ust.1...)

1) Drużyna, która przed rozpoczęciem meczu liczy mniej niż 10 zawodników nie

zostanie dopuszczona do zawodów, a mecz zostanie zweryfikowany, jako walkower dla

drużyny przeciwnej

2). Jako zasadę ogólną przyjmuje się, że zawodnik, który brał udział w pierwszej kwarciemeczu, nie może brać udziału w drugiej kwarcie.
3). Udział zawodników w meczu:
a) jeśli drużyna liczy 10 zawodników – udział w meczu muszą wziąć wszyscy. W takim

przypadku w pierwszej kwarcie musi wziąć udział 5 zawodników i w drugiej kwarcie

pozostałych 5 zawodników (nie grających w pierwszej kwarcie).
b) jeśli drużyna liczy 11 zawodników – udział w meczu może wziąć 10 lub 11. W takim

przypadku w pierwszej kwarcie może wziąć udział 5 lub 6 zawodników, w drugiej pozostali,

którzy nie brali udziału w grze w pierwszej kwarcie.
c) jeśli drużyna liczy 12 zawodników - udział w meczu może wziąć 10, 11 lub 12. W takim

przypadku w pierwszej kwarcie może wziąć udział 5, 6 lub 7 zawodników, w drugiej

pozostali, którzy nie brali udziału w grze w pierwszej kwarcie.
d) jeśli zawodnik nie wziął udziału w grze w pierwszej lub w drugiej kwarcie meczu – nie

może on wziął udziału w grze także w kwarcie trzeciej i czwartej. W takim przypadku po

zakończeniu drugiej kwarty meczu sekretarz pod nadzorem sędziego głównego (komisarza technicznego )w protokole meczu winien wykreślić linią poziomą kolumnę z liczbą zdobytych punktów, kolumnę W dotyczącą potwierdzenia wejścia zawodnika na boisko oraz rubryki z liczbą faulów tego zawodnika.
4). W przypadku, gdy drużyna dysponuje 11 lub 12 zawodnikami w pierwszej i (lub) drugiej

kwarcie meczu drużyna może dokonać dowolnej liczby zmian zawodników przy respektowaniu zasad opisanych powyżej.


5). W trzeciej i czwartej kwarcie drużyna może korzystać z nieograniczonej liczby graczy

i dokonać dowolnej liczby zmian zawodników.


6). Jeśli drużyna liczy 10 zawodników to w przypadku kontuzji zawodnika lub popełnienia

przez niego pięciu faulów w pierwszej kwarcie - można dokonać jego zmiany na innego zawodnika, który nie brał jeszcze udziału w grze. Wówczas ten zawodnik (zmiennik) może wziąć udział w grze w drugiej kwarcie. Kontuzjowany zawodnik może powrócić do gry w pierwszej, trzeciej lub czwartej kwarcie.


7). Jeśli drużyna liczy 10, 11 lub 12 zawodników to w przypadku kontuzji zawodnika lub

popełnienia przez niego pięciu faulów w drugiej kwarcie, gdy jego zespół nie ma w swoim składzie zawodników dotychczas nieuczestniczących w grze może on być zmieniony przez zawodnika biorącego udział w grze w pierwszej kwarcie.


8). Jeśli w czasie meczu liczba zawodników drużyny jest mniejsza niż 10 (np. na skutek

kontuzji lub popełnionych faulów) grę należy kontynuować zgodnie z oficjalnymi przepisami gry w koszykówkę.


Niezastosowanie się do powyższych zasad gry skutkować będzie orzeczeniem walkowera dla drużyny przeciwnej.
Ust.2. Regulacje dotyczące systemu obrony „każdy swego”

w rozgrywkach szczebla centralnego (ćwierćfinały, półfinały, finały) Mistrzostw Polski

Młodzików U14 M i Młodziczek U14 K U 15 w sezonie 2011/2012 a także w rozgrywkach organizowanych przez KOZKosz w klasach kadetów B, kadetek B, młodzików, młodziczek, chłopców i dziewcząt


  1. Zasady ogólne.

1) Nakaz obrony systemem „każdy swego” zostaje wprowadzony na wniosek

Wydziału Sportowego PZKosz i ma na celu dostosowanie zachowań defensywnych

zawodników oraz organizacji gry w obronie do ich umiejętności ofensywnych na tymetapie szkolenia. Ponadto nakaz ten ma umożliwić nabycie i utrwalenie prawidłowych

nawyków podczas gry w ataku, jak i obronie.


2) Nakaz obrony „każdy swego” wyklucza obronę „zona Press”, czyli obronę strefową

na całym boisku. Dozwolone jest natomiast stosowanie obrony „każdy swego” na

całym boisku z podwajaniem w dowolnym miejscu boiska.
3) W związku z powyższym, przy interpretacji nakazu gry obrony „każdy swego” należy

zwrócić szczególną uwagę na następujące zachowania zawodników obrony:


a) brak nacisku na zawodnika z piłką
b) przebywanie w obszarze ograniczonym zawodnika obrony niemające

uzasadnienia ustawieniem zawodników w ataku przez więcej niż 5 sekund (tzw.

błąd 5 sekund w obronie)
c) brak zmiany pozycji na boisku zawodników obrony pomimo zmian pozycji

zawodników ataku.


II. Zasady dyscyplinarne
1. Za realizację niniejszych postanowień odpowiada trener drużyny, a w razie jego

nieobecności asystent trenera (jeśli jest obecny) lub zawodnik pełniący funkcję

kapitana drużyny.

2. W przypadku zaobserwowania zachowań zawodników obrony wymienionych

w Rozdziale I punkt 4:

1) po raz pierwszy - sędzia ma obowiązek przerwać grę i zwrócić uwagę

trenerowi zespołu, że nie stosuje on zasad obrony gry „każdy swego”.

Po zwróceniu uwagi grę należy wznowić zgodnie z przepisami gry

w koszykówkę i przyznać drużynie atakującej nowy okres 24 sekund na

rozegranie akcji.

2) po raz kolejny – wobec trenera drużyny winnej naruszenia zasad orzeczony

zostanie faul techniczny (zapisany trenerowi z indeksem B), ze wszystkimi

tego konsekwencjami.

3) po raz kolejny - gdy trener drużyny został już wcześniej zdyskwalifikowany -

sędzia ma obowiązek przerwać grę - bez orzekania faula technicznego –

i zarządzić wykonanie dwóch rzutów wolnych przez dowolnego zawodnika

Drużyny ataku, a następnie wręczyć piłkę drużynie ataku do wprowadzenia

jej do gry z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiegoZałącznik nr 9

ARKUSZ WERYFIKACYJNY*

OBIEKTU SPORTOWEGO


Nazwa klubu
Właściciel obiektu
Nazwa obiektu
Dokładny adres
Wymiary płyty boiska
Wymiary boiska do koszykówki
Minimalna odległość linii końcowych od ściany
Minimalna odległość linii bocznych od ściany
Odległość linii rzutów wolnych od linii końcowych
Odległość linii rzutów za “3” od linii końcowych
Szerokość pola 3 sekund na linii końcowej
Szerokość pola za “3” na linii końcowej
Szerokość linii rzutów wolnych
Odległość tablicy od linii końcówych
Rodzaj nawierzchni

 Drewniana

Sztuczna

 Inna (jaka)

Umocowanie konstrukcji koszy

 Do ściany

 Do sufitu

 Wolnostojąca

Rodzaj tablic

 Pleksiglas

 Drewno

 Inne (jakie)

Rodzaj obręczy

 Uchylne  Sztywne

Możliwość regulacji wysokości koszy

 Tak  Nie

Zabezpieczenie dolnej krawędzi tablic

 Tak  Nie

Wymiary tablic (w cm)
Ilość szatni dla zawodników
Szatnia dla sędziów:

-boiskowych

-stolikowych

 Tak  Nie

 Tak  Nie


Odrębne prysznice dla drużyn

 Tak  Nie

Odrębne prysznice dla sędziów

 Tak  Nie

Elektroniczna tablica wyników

 Tak  Nie

Elektroniczny zegar 24 sekund

 Tak  Nie

Tablica wyników wskazująca

 Czas główny

 Wynik

 Faule drużyny

 Faule zawodników

Wskaźnik naprzemiennego posiadania piłki (jaki)
Wskaźnik fauli drużyny

 Tak  Nie

Wskaźnik fauli zawodników

 Tak  Nie

Ilość miejsc dla publiczności

Parkiet:

balkon:


Linie strefy ławki

 Tak  Nie

*)- arkusz wypełnia klub zgłaszający salę do weryfikacji przesyła do WGiD KOZKosz
Oświadczamy, że powyższe dane są zgodne z rzeczywistością. Wysokość tablic i obręczy,

oraz wszystkie linie boiska do koszykówki wyznaczone są zgodnie z aktualnymi przepisami

W imieniu Zarządu Klubu WERYFIKUJĄCY.
……………………………. ………………………………

(pieczęć imienna i podpis) Uwagi opisać na drugiej stronie arkusza


Załącznik nr10

Z O B O W I Ą Z A N I E

do reprezentowania barw klubowych

Zobowiązuję się do reprezentowania barw klubu sportowegonazwa klubu:
adres klubu:
klasa rozgrywkowa:

Kdeci A

w sezonie:

Np., 2010/2011,2011/2012,

i tym samym wyrażam zgodę na ubieganie się Klubu o przyznanie mi licencji okresowej w tym sezonie


Lp.

Nazwisko

Imię

Pesel

Podpis zawodnika

Podpis rodziców (prawnych opiekunów)
Rozpoczęcie procedury zmiany barw klubowych w okresie ważności zobowiązania do reprezentowania barw klubowych możliwe jest jedynie za zgodą Klubu.

(miejscowość) (dnia)

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

: files -> Dokumenty -> WGiD
Dokumenty -> Informacja dla pacjentów do planowego zabiegu operacyjnego
Dokumenty -> Kierunek: zarządzanie specjalnośĆ: INFORMATYKA W zarządzaniu studia stacjonarne rok akademicki 2007/2008 spis treśCI
Dokumenty -> Problemy prawnokarne wirusów komputerowych
Dokumenty -> Kierunek: filologia
Dokumenty -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
Dokumenty -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
Dokumenty -> Zarządzenie nr 80 /2009 rektora warszawskiego uniwersytetu medycznego z dnia 16 listopada 2009 r zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu
Dokumenty -> Aplikacje w sprawie projektów badawczych krajowych I zagranicznych tabela apr 1
WGiD -> Krakowski okręgowy związek koszykówki


1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna