Kronika Szkoły Podstawowej Nr 1Pobieranie 0.7 Mb.
Strona1/12
Data08.05.2016
Rozmiar0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Kronika

Szkoły Podstawowej Nr 1


im. Tadeusza Kościuszki

w Ostrowi Mazowieckiej


pisana w latach 1916 – 1960

Komputerowo opracowana

przez Liliannę Kuczyńską

i Łukasza Kuczyńskiego

Kronika szkoły


Rok 1916
Z wydarzeń dotyczących Szkoły Miejskiej miasta Ostrowia na uwagę zasługują:

Zmiana dwóch nauczycieli, a mianowicie: Kierownika Szkoły Stanisława Skonieckiego za nietaktowne i ubliżające godności nauczycielskiej prowadzenie się w godzinach poza klasowych, jak również Stanisława Zasłonę, nauczyciela tejże szkoły, za niekoleżeńskie zachowanie się wobec postępków Stanisława Skonieckiego dnia 14 lutego pan Inspektor Szkół Powiatowych tranzlokował do szkół wiejskich: Stanisława Skonieckiego do wsi Nagoszewka, gminy Poręba, naznaczając na jego miejsce nauczyciela wyżej wspomnianej szkoły Henryka Paderewskiego, Stanisława Zasłonę zaś do wsi Poręba, a na jego miejsce naznaczył nauczyciela wsi Poręba Józefa Buźniaka.

Od początku bieżącego roku szkolnego, który z powodu działań wojennych rozpoczoł się dnia 17 listopada 1915 roku do miesiąca lutego nauczycielowie i nauczycielki Szkoły Miejskiej za pracę podjętą około wychowania uczącej się młodzieży szkolnej ogólna liczba których wynosi 334 uczniów i uczennic, otrzymali następujące miesięczne wynagrodzenia, a mianowicie:

Kierownik Szkoły – 60 rubli

Nauczycielowie po – 50 rubli

Nauczycielki po – 40 rubliDnia 29 lutego przy poparciu Pana Inspektora pensja została podwyższona o 20 rubli miesięcznie każdemu nauczycielowi i nauczycielce.
Marzec
Z dniem 1 marca wprowadzono dyżury nauczycielskie w celu utrzymania porzadku w czasie pauz między uczącą się młodzieżą.

Dnia 27 i 28 urządzono zapis dzieci, pragnących chodzić do szkoły. Zgłosiło się 152 uczniów i uczennic. Utworzono trzy oddziały analfabetów, które będą prowadzone od godziny drugiej do piątej po południu.
Kwiecień
Dnia 1 kwietnia. Zaprowadzono nowe dzienniki we wszystkich klasach i księgę główną.

Dnia 1 kwietnia otrzymały posady nauczycielek w Szkole Miejskiej p. Leokadja Szwarc i p. Janina Krzermińska stałe mieszkanki miasta Ostrowia z wynagrodzeniem po 50 rubli miesięcznie, którym powierzono prowadzenie dwóch oddziałów popołudniowych, prowadzenie zaś trzeciego oddziału powierzono niektórym nauczycielkom i nauczycielom dotychczasowego kolegjum nauczycielskiego, a mianowicie: p.p. Z. Grabowskiej. T. Kuleszównie, J. Buźniakowi i L. Frankowskiemu.

Nowo mianowane nauczycielki obowiazane są w godzinach rannych zastąpić tę nauczycielkę lub nauczyciela, którzy tego dnia prowadzili lekcje w godzinach popołudniowych z tego powodu, iż ilość godzin ich zajęć w stosunku do innych nauczycielek lub nauczycieli jest znacznie mniejsza.Dnia 3 kwietnia. Uruchomiono owe trzy oddziały popołudniowe.

Dnia 12 kwietnia. Z powodu Świąt Wielkanocnych młodzież szkolną zwolniono od nauki do dnia 27 kwietnia.

Maj
Dnia 1 maja. Na miejsce p. L. Szwarcówny, która okazała się nieodpowiednią, gdyż nie posiadała żadnej praktyki nauczycielskiej, pan Inspektor naznaczył nauczyciela p. Wincentego Ostrowskiego.

Dnia 3 maja. Obchodzono uroczystość Konstytucji 3 Maja, według następującego programu:

O godzinie 9 ½ rano udano się na Nabożeństwo do kościoła miejscowego.

Po powrocie z kościoła zebrano uczącą się młodzież szkolną do sali odpowiednio udekorowanej i kiedy zgromadziła się dość znaczna ilość rodziców dzieci i gości przez Kierownika Szkoły zaproszonych, jeden z nauczycieli p. L. Frankowski wygłosił odczyt, objaśniający dzieciom, dlaczego naród polski dzień 3 maja uważa za Święto Narodowe.

Po skończeniu odczytu dzieci deklamowały odpowiednie wiersze, co w zachwyt wprowadzało obecnych przy tem rodziców. Na zakończenie uroczystości zaśpiewano „Boże coś Polskę!”Dnia 24 maja. Pan Inspektor wizytował szkołę.
Czerwiec
Dnia 28 czerwca. Zakończono rok szkolny.

Dnia 30 czerwca. Urządzono popis, odczytano listę promowanych, oznajmiono o dniu rozpoczęcia się następnego roku szkolnego i rozdano nagrody tym, którzy odznaczyli się w czasie roku swą pilnością, sprawowaniem i postępami w nauce.
Otóż i skończył się rok szkolny. Rok ten przyniósł bardzo małe korzyści uczącej się dziatwie. Powodem ku temu był brak sił nauczycielskich, którzy z prawdziwym poświęceniem oddaliby się swemu zawodowi. Z tego to powodu kierownictwo szkoły na początku roku było powierzone ludziom nieodpowiednim, a co gorsza lekkomyślnym.

Większość angażowanego przez Radę Szkolną personelu nauczycielskiego nie troszczyła się prawie zupełnie o dobro szkolnictwa i spełniała obowiązki swoje niedbale, oddając się swym złym nałogom i skłonnościom, postępowanie niektórych było do tego stopnia złe i nietaktowne, iż przez czas swej bytności nie tylko że nie przynieśli żadnych korzyści powierzonej im młodzieży i społeczeństwu, lecz ujemnie wpłynęli na uczącą się dziatwę; z tego powodu zaginął szacunek, karność i gorliwość dzieci do nauki.

Takie prowadzenie szkoły przeciągnęło się prawie do połowy roku szkolnego, które wyrządziło niepowetowaną stratę, budując jednocześnie tamę przeciwko późniejszym dążeniom do korzystnego rozwoju szkoły.
Lipiec
Dnia 1 lipca. Miejsce nauczycielki p. J. Krzemińskiej, która była przyjęta do szkoły w roli zastępczyni dnia 1 lipca objęła naznaczona przez pana Inspektora p. Eugenia Bydlińska.

Dnia 9 lipca. Nauczyciel Józef Buźniak wyjechał na czas dłuższy do Warszawy w celu poddania się operacji.
Sierpień
Dnia 19 sierpnia. Pan Inspektor wydał rozporządzenie, ażeby nauczyciel L. Frankowski objął posadę nauczyciela w szkole Zuzelskiej, na jego zaś miejsce naznaczył nauczyciela wyżej wspomnianej szkoły Franciszka Fijałkowskiego. Objęcie wyznaczonych posad powinno nastąpić przed dniem 1 września.

Dnia 26 sierpnia. Nauczycielki Marję Kuleszównę i Teodorę Kuleszównę za lekceważenie swych obowiązków służbowych pan Inspektor tranzlokował do szkół poczatkowych wiejskich, a mianowicie: Marję Kuleszównę do wsi Rosochate-Kościelne pow. Ostrowskiego, a Teodorę do wsi Branszczyk tegoż powiatu. Na ich miejsce zostały naznaczone: Wanda Długoborska nauczycielka wsi Rosochate-Koscielne i Janina Twarowska, zajmująca stanowisko wychowawczyni w jednej z ochronek miejskich.

Marja Kuleszówna nie zgodziła się na trazlokatę, wobec czego została zupełnie zwolniona.Dnia 21 sierpnia. Zarząd Magistratu przysłał malarzy, którzy rozpoczęli odnawianie wewnętrznej części gmachu.
Wrzesień
Dnia 4 września. Według rozporzadzenia, wydanego przez władzę szkolną, rok szkolny rozpoczęto 4 września. Przez pierwsze dwa dni, tj. 4 i 5 września zapisywano wstępujących do szkoły uczniów i uczennice, a także egzaminowano tych, którzy złożyli swoje życzenia postąpienia do klas wyższych.

Dnia 6 września cały personel nauczycielski wraz z młodzieżą szklną udał się do kościoła miejscowego dla wysłuchania Mszy świętej. Po powrocie z kościoła umieszczono dzieci do klas odpowiednich, wychowawcy i wychowawczynie klas poszczególnych mieli wstępne pogadanki, oznajmiające dzieci z przepisami i rygorem. Jakiemu podlegają po wstapieniu do szkoły.

Z powodu zgłoszenia się znacznie większej ilości uczniów i uczennic 6 klas, jakie posiada szkoła miejska okazały się za nie wystarczające do umieszczenia wszystkich tych dzieci. Z tego powodu po porozumieniu się z Radą Gimnazjalną dwie klasy urządzono w gmachu gimnazjum miejscowego, do których uczęszczają uczniowie II i III oddziału. Wychowawstwo powierzono p. W. Ostrowskiemu i J. Buźniakowi. Klasa J Buźniaka, który jeszcze nie wrócił z Warszawy, jest prowadzona do pewnego czasu przez kolegjum nauczycielskie w godzinach popołudniowych.

Miejsce prefekta w bieżącym roku szkolnym objął ks. Wincenty Konarski.

Dnia 16 września. Ponieważ do klas pierwszych, które już i tak były nieco przepełnione, z dniem każdym zgłaszali się coraz nowi kandydaci, więc postanowiono otworzyć trzecią klasę pierwszą, do prowadzenia której pan Inspektor naznaczył Albinę Orłowską z wynagrodzeniem 50 rubli miesięcznie.

Tegoż 16 września klasę IV umieszczono na pierwszym piętrze, a w sali, którą zajmowała klasa IV umieszczono ową klasę pierwszą.Dnia 25 września. P. J. Buźniak wrócił z Warszawy i dnia następnego przystąpił do spełniania obowiązków.

Dnia 26 września. Pod przewodnictwem pana Inspektora Szkół Powiatowych odbyła się konferencja nauczycieli i nauczycielek powiatu ostrowskiego.

Konferencję rozpoczęto lekcjami, które prowadzili: p. H. Paderewski lekcje arytmetyki, objaśniając prawidłowo odnajdywania największego spólnego dzielnika w klasie V i W. Ostrowski lekcję języka polskiego objaśnienie wierszy „Żal sierotki” w klasie III. Po 10 minutowej pauzie lekcje poddano krytyce; następnie pan Inspektor oznajmił nauczycieli szkół wiejskich ze sposobem prowadzenia księgi głównej i dziennika.

Obecnym na konferencji nauczycielkom i nauczycielom kasa powiatowa wypłaciła po 3 marki.

Październik
Dnia 3 października. Klasy, które na początku bieżącego roku szkolnego umieszczono w gmachu gimnazjum, zostały przeniesione do gmachu szkoły miejskiej, wskutek czego dwie równoległe klasy pierwsze są prowadzone w godzinach od 12 do czwartej po południu.

Dnia 4 października. P. Lucyna Bogacka, posiadająca świadectwo ukończenia byłej 4-klasowej pensji żeńskiej pani Kraczkiewiczowej w Ostrowi, z zezwolenia pana Inspektora rozpoczęła praktykę w celu uzyskania świadectwa nauczycielki ludowej.

Dnia 30 października. Zwolniono młodzież szkolną na kilka dni od zajęć z powodu przypadającego św. Wszystkich Świętych.
Listopad
Dnia 3 listopada. Rozpoczęto naukę.

Dnia 6 listopada. P. Celina Kwitkiewiczówna, uzyskawszy zezwolenie pana Inspektora, rozpoczęła praktykę w celu uzyskania świadectwa nauczycielki ludowej.

Dnia 16 listopada. Po raz drugi w r.b. odbyła się konferencja nauczycieli i nauczycielek powiatu ostrowskiego pod przewodnictwem pana Inspektora Szkół Powiatowych.

Na wstępie pan Inspektor miał przemowę do zgromadzonych nauczycieli i nauczycielek, dotyczącą nadania niepodległości Królestwu Polskiemu przez Państwa Centralne, jak również oznajmił o dniu następnie mającej się odbyć konferencji.

Następnie jedna z nauczycielek p. Wanda Długoborska poprowadziła wzorową lekcję języka polskiego w klasie I, oznajmiając dzieci z dźwiękiem „n”. Lekcja była prowadzona nieźle.

Po skończonej lekcji na konferencję przybył także pan Naczelnik Powiatu, który przemową swą zachęcał obecnych do werbunku do wojska polskiego, które dla Polski w obecnym czasie jest niezbędne. Mowa była wypowiedziana w języku niemieckim, którą pan Inspektor zdanie po zdaniu tłumaczył na język polski.

Teraz pan Inspektor przeczytał przepis Biskupa Płockiego o wykładzie religji w szkołach początkowych, w których było powiedziane, że religję o ile możności powinien wykładać ksiądz, lecz może wykładać nauczyciel po otrzymaniu zezwolenia miejscowego proboszcza.

Po odejściu pana Naczelnika, pan Inspektor zajął się załatwianiem spraw osobistych nauczycieli i nauczycielek szkół wiejskich. Kasa powiatowa jak i poprzednio wszystkim wypłaciła po 3 marki.Dnia 20 listopada. Z powodu śmierci wielkiego pisarza Henryka Sienkiewicza, cały personel nauczycielski, wraz z młodzieżą szkolną, był na nabożeństwie żałobnym w kościele miejscowym; nauki tego dnia w szkole nie było.

Dnia 29 listopada. Obchodzono rocznicę powstania listopadowego, nauki również nie było.
Grudzień
Dnia 14 grudnia. Konferencja nauczycieli i nauczycielek powiatu ostrowskiego, która odbyła się również pod przewodnictwem pana Inspektora.

Jednocześnie z panem Inspektorem przybył na konferencję i pan Burmistrz miejscowego Magistratu.

Wzorową lekcję prowadziła nauczycielka p. Janina Twarowska w klasie II z arytmetyki „używanie nawiasów”. Lekcja poprowadzona była słabo.

Kiedy się lekcja skończyła, przybył oficer Legjonów polskich pan Stok, który za zgodą przewodniczącego, miał mowę do zgromadzonych, przedstawiając im znaczenie, mającej się tworzyć armii polskiej i jej potrzebę.

Przed zakończeniem konferencji pan Inspektor oznajmił o dniu następnej konferencji, o dniu ferji św. Bożego Narodzenia, jak również i o ich końcu.

Obecni otrzymali również po 3 marki.Dnia 21 grudnia. Praktykantka L. Bogacka, w obecności pana Inspektora, kierownika szkoły i wychowawczyni kl.III żeńskiej w tejże klasie prowadziła próbna lekcję języka polskiego; lekcja była poprowadzona względnie nieźle.

Dnia 22 grudnia. Roapoczęły się ferje św. Bożego Narodzenia.

Rok 1917
Dnia 8 stycznia rozpoczęto naukę.

11 stycznia. Konferencja nauczycieli i nauczycielek powiatu ostrowskiego pod przewodnictwem pana Inspektora Szkół Powiatowych.

Lekcję prowadził nauczyciel J. Buźniak objaśniając dzieciom klasy III sposób rozwiązywania i układania zagadek.

Około godziny 2-ej przybył personel nauczycielski miejscowego gimnazjum; odczytano regulamin, zatwierdzony przez p. Naczelnika pow. Ostrowskiego i zorganizowano Koło Zrzeszenia Nauczycieli pow. Ostrowskiego; wybrano zarząd i Komisję Rewizyjną. Po oznajmieniu o dniu następnej konferencji p. Inspektor przystąpił do załatwiania spraw osobistych nauczycieli i nauczycielek. Po 3 marki, jak zwykle, kasa powiatowa wszystkim wypłaciła.

22 stycznia. Obchodzono rocznicę powstania styczniowego. Po wyjaśnieniu młodzieży szkolnej powodów, które pchnęły ludność polską ku powstaniu i o skutkach takowego, zwolniono ją tego dnia od nauki.

Dnia 3 lutego. Ślub Kierownika Szkoły Miejskiej p. Henryka Paderewskiego z nauczycielką tejże szkoły p. Zofią Grabowską.

Dnia 7 lutego. Na posiedzenie Rady Pedagogicznej Kierwnik Szkoły zaprosił p. Inspektora Szkół Powiatowych, p. L. Mieczkowskiego ławnika magistratu i p. T. Kempistego Prezesa Rady Opiekuńczej w celu omówienia opału i biblioteki szkolnej.

Postanowiono: wydawać szkole miejskiej w czasie miesięcy zimowych większą ilość drewna opałowego i zwrócić się do Zarządu Magistratu o wyasygnowanie odpowiedniej kwoty na zaprowadzenie biblioteki w szkole miejskiej.Dnia 17 lutego. Ślub nauczycielki p. J. Twarowskiej z nauczycielem miejscowego gimnazjum p. W. Kołodziejskim.

Dnia 20 lutego. Zarząd Ligi Kobiet urządził koncert – raut w gmachu szkoły miejskiej. Około godziny 9-ej wieczorem wszczął się pożar. Spaliła się boczna klatka schodowa, część dachu, a także uległy zniszczeniu 2 mieszkania nauczycieli i klasa zamieszczona na I piętrze. Z tego powodu mieszkanie dla nauczyciela p. F. Fijałkowskiego wynajęto na mieście.

Dnia 28 lutego. Pan Inspektor wizytował klasę p. Albiny Orłowskiej.

W lutym z powodu silnych mrozów nauki często po parę, a nawet i po kilka dni z rzędu nie było.Dnia 1 marca. Miejsce nauczycielki szkoły miejskiej p. J. Twarowskiej zwolnionej przez Pana Inspektora z powodu nieodpowiedniego odnoszenia się do Kierownika Szkoły, nie spełniania jego rozporządzeń i lekceważenia swych obowiązków służbowych objęła była praktykantka p. Lucyna Bogacka.

Na początku marca z powodu silnych mrozów przez kilka dni lekcji nie było.Dnia 22 marca. Konferencja nauczycieli i nauczycielek powiatu Ostrwskiego, która, jak i wszystkie poprzednie, odbyła się pod przewodnictwem p. Inspektora Szkół Powiatowych. Lekcję poprowadził nauczyciel szkoły Naguszewskiej p. Stanisław Skoniecki z uczniami klasy IV (historia Polski) o drugim rozbiorze Polski.

Pan Inspektor w obecności wszystkich, wytknął mu błędy, poczynione w prowadzeniu lekcji, która była prowadzona niedbale, a z tego powodu i niezrozumiale dla dzieci.

Po oznajmieniu o dniu następnej konferencji, o dniu rozpoczęcia się ferji Świąt Wielkanocnych i ich końcu Pan Inspektor przystąpił do załatwiania spraw osobistych nauczycieli i nauczycielek. 3 marki i teraz każdy z obecnych na konferencji otrzymał.

Gdy konferencja się już skończyła, przybył p. Hołdakowski prezes Stowarzyszenia Nauczycieli pow. ostrowskiego, w celu udzielenia informacji co do czasu i porządku wykładów sześciodniowych mających się odbyć w czasie ferji Świąt Wielkanocnych.Dnia 31 marca. O godzinie 11-ej po rozdaniu cenzur zwolniono młodzież szkolną na czas dwutygodniowy z powodu Świat Wielkanocnych.

Dnia 1 kwietnia. Objął posadę nauczyciela w szkole miejskiej p. Kazimierz Hołdakowski, posiadający świadectwo ukończenia szkoły 4 – klasowej, naznaczony przez p. , Inspektora na miejsce nauczycielki p. A. Orłowskiej, która z powodu braku praktyki, nie mogła dłużej pozostawać na tym stanowisku.

Dnia 16 kwietnia. Po dwutygodniowej przerwie rozpoczęto naukę.

Dnia 3 maja. Obchodzono uroczystość Konstytucji 3 Maja. Porządek obchodu uroczystości był następujący: o godz. 9.30 rano udano się z młodzieżą szkolną, ustawioną parami, do kościoła na nabożeństwo, które trwało do godz. 10.30. Po nabożeństwie wrócono do gmachu szkolnego. Tutaj dzieci, wprowadzone do sali odpowiednio udekorowanej zaśpiewały „Boże coś Polskę”, potem nauczyciel p. W. Ostrowski miał odczyt, w którym objaśnił dzieciom znaczenie owego dnia, rocznicę którego tak uroczyście obchodzi naród polski. Następnie dzieci deklamowały odpowiednie wiersze. Uroczystość zakończono śpiewami.

Prócz personelu nauczycielskiego obecnymi byli rodzice niektórych dzieci, jak również goście zaproszeni przez kierownika szkoły.Dnia 10 maja. Konferencja nauczycieli i nauczycielek pow. Ostrowskiego, która jak i każda poprzednia, rozpoczęła się praktycznymi lekcjami.

Lekcje prowadzili: p. E. Bydlińska w kl. II – lekcję geografii na temat: „Wody stojące”, p. K. Hołdakowski w kl. I – lekcję języka polskiego objaśnienie wiersza „Wiejska kapela”.

Lekcje prowadzone były słabo, z czego można wnioskować, że prowadzący ma słabe pojęcie o najprostszych zasadach metodycznych. Przewodniczący zaś, którym był, naznaczony przez p. Inspektora, nauczyciel gimnazjum p. Wł. Hołdakowski tłumaczył to brakiem pomocy naukowych.

Następnie postanowiono dzieciom kończącym szkoły początkowe, wydać po przeprowadzeniu odpowiedniego egzaminu świadectwa.

Po skończonej konferencji przybył p. Inspektor i przystąpił do załatwiania spraw osobistych nauczycieli i nauczycielek. Wszyscy, jak zwykle, otrzymali z kasy powiatowej po 3 marki.

Dnia 25 maja. Stosownie do rozporządzenia wydanego przez miejscowego pana Naczelnika Powiatu nauki w szkole nie było do dnia 31 maja z powodu Zielonych Świątek.

Dnia 30 maja. Urządzono wycieczkę do lasu miejskiego z uczącą się dziatwą szkolną.

Dnia 31 maja. Wizytował szkołę wspólnie z p. Inspektorem P. Otto.

Dnia 16 czerwca. Stosownie do wydanego przez Władzę Szkolną rozporządzenia zakończono rok szkolny. Popis uczącej się młodzieży szkolnej. Na zakończenie ks. Prefekt Konarski miał do dzieci naukę; następnie odczytano listę promowanych do następnych klas i rozdano nagrody pilniejszym.
W ubiegłym roku szkolnym dzieci porobiły postępy w nauce nieco znaczniejsze niż w roku poprzednim. Zawdzięczać to można jedynie tylko wcześniejszemu rozpoczęciu roku szkolnego, gdyż zmiana personelu, jaka zaszła na początku roku, dała uczelni bardzo małą ilość osób promowanych, reszta zaś nazwisk, których nie wyszczególniam, a co łatwo daje się zauważyć po tak nagłym usunięciu ich, przyjęła owe stanowisko jedynie li tylko dlatego, żeby mieć jakiekolwiek utrzymanie. Wobec czego powtarzały się zbyt częste opuszczania lekcji, z powodu przyczyny tak prostej, jak zabawa, a potem zwykłe jej następstwa choroba, a najczęściej tylko zmęczenie pod pokrywką tej ostatniej. Toteż zawiadamiania kierownika: „Przyjść na lekcję z powodu choroby nie mogę” powtarzały się dosyć często – niemal co tydzień. Uwagi i napomnienia nie odnosiły żadnego skutku. Więc powzięto kroki również zbyt niekorzystne, a niezbędne w danym przypadku i w środku roku szkolnego poczyniono pewne zmiany sił nauczycielskich.

Dnia 3 lipca. Dzień otwarcia kursów uzupełniających dla nauczycielstwa pow. Ostrowskiego i Ostrołęckiego. Zgłosiło się 50 słuchaczów i słuchaczek.

Rozkład wykładów następujący:

Od godz. 8 do 10 praktyczne lekcje pod kierownictwem p. Inspektora Szkolnego i Kierownika Szkoły.

Od 10 do 12 – historia literatury polskiej – profesor Komornicki.

Od godz.3 do 5-ej po południu – psychologia, logika i dydaktyka – profesor Kozłowski.

Po dziesięciu dniach pan Komornicki wyjechał, a na miejsce historii literatury polskiej wprowadzono: (brak zapisu)

Od godz. 10 do 11 śpiewy, które prowadził p. Inspektor, a od godz. 11 do 12 – historię Polski wykładał p. Hołdakowski nauczyciel gimnazjum miejscowego.

Nauczyciele (ki) szkół publicznych otrzymali zapomogi w wysokości miesięcznej pensji.Dnia 28 lipca. Przy pożegnalnych mowach prelegentów i wskazówkach danych przez p. Kozłowskiego w jaki sposób samemu można nadal uzupełniać rozpoczęte studia zakończono kursa, które na ogół biorąc, przyniosły bardzo małe korzyści słuchaczom(kom).

Dnia 16 sierpnia. Rozpoczęto odnawianie mieszkań personelu nauczycielskiego, które przeciągnęło się do 1 września.

Nauczyciel szkoły miejskiej Wincenty Ostrowski i Henryk Paderewski otrzymali dodatek służbowy. Pierwszy za 20 lat służby i 10-letnią bytność na jednej posadzie i drugi za 10-letnią bytność na jednej posadzie.

Przy końcu sierpnia poczyniono pewne zmiany personelu nauczycielskiego.


  1. E. Bydlińska otrzymała dymisję jako nieodpowiednia do dalszego piastowania stanowiska nauczycielki, z powodu zbyt małe praktyki i przy tym lekceważenia swych obowiązków, miejsce jej objął p. Władysław Małkiński, który w bieżącym roku ukończył Seminarium nauczycielskie.

  2. K. Hołdakowski został przetranzlokowany do szkoły w Nagoszewie, a na jego miejsce naznaczono nauczyciela z Czerwina pow. Ostrołęckiego p. Jana Kurpiewskiego.

Dnia 31 sierpnia. Rozpoczęto zapis pragnących uczęszczać do szkoły w b.r. uczniów i uczennic, który się przeciągnął do dnia 1 września włącznie.
Rok szkolny 1917/1918
Dnia 3 września. Po uroczystym wysłuchaniu mszy świętej w należytym porządku wrócono do szkoły. Umieściwszy dzieci do klas odpowiednich, każdy wychowawca (czyni) miał z dziećmi swej klasy wstępną pogadankę o porządku i obyczajach szkolnych. Dnia następnego przystąpiono do normalnego prowadzenia lekcji.

Dnia 6 września. Wiktoria Matuszewiczówna posiadająca świadectwo ukończenia 4-klasowej pensji pani Kraczkiewiczowej w Ostrowi rozpoczęła praktykę w szkole miejskiej w celu uzyskania świadectwa nauczycielki ludowej.

1 października. Zarząd szkolnictwa objęły władze szkolne polskie, które ponaznaczały nowych Inspektorów Szkolnych Okręgowych. Na Inspektora Ostrowskiego Okręgu Szkolnego został mianowany pan Lucjusz Zapolski.

Dnia 15 października. Obchodzono 100 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Program obchodu dla szkoły miejskiej ustanowiono następująco: o godzinie 9:30 udano się z młodzieżą szkolną do kościoła na nabożeństwo, które wraz z kazaniem wygłoszonym przez ks. Lissowskiego, trwało do godziny 11. Po nabożeństwie wrócono do gmachu szkolnego. Tutaj po wprowadzeniu dzieci do sali odpowiednio udekorowanej i przyprowadzeniu takowych do należytego porządku, jeden z nauczycieli p. W. Ostrowski miał odczyt, w którym objaśnił dzieciom kim był dla nas Polaków Tadeusz Kościuszko. Następnie dzieci deklamowały odpowiednie wiersze, deklamacje przeplatano śpiewami. Na zakończenie zaśpiewano „Boże coś Polskę”.

W czasie obchodu uroczystości w szkole miejskiej oprócz personelu nauczycielskiego obecnymi byli rodzice niektórych dzieci i goście zaproszeni przez kierownika szkoły.Dnia 20 października. Pan Inspektor był na lekcji arytmetyki w klasie II u nauczyciela Wł. Małkińskiego.

Dnia 27 i 29 października. Doktor powiatowy badał stan zdrowia uczniów i uczennic.

Z powodu świąt Wszystkich Świętych zwolniono młodzież szkolną od nauki do dnia 5 listopada.

W listopadzie żadnych poważniejszych, a zatem zasługujących na zamieszczenie ich w kronice, wydarzeń nie było.

Dnia 3 grudnia. Pan Inspektor był na lekcji nauk przyrodniczych w klasie IV, prowadzonej przez nauczyciela J. Buźniaka.

Dnia 5 grudnia. Pan Inspektor był na lekcji historii Polski w klasie IV, jak również w dwóch klasach I a mianowicie na lekcji arytmetyki u nauczyciela J. Kurpiewskiego i na lekcji języka polskiego w klasie prowadzonej przez praktykantkę W. Matuszewiczównę pod kierownictwem kierownika szkoły.

Dnia 10 grudnia. Nauczyciel J. Buźniak wyjechał na kursa pedagogiczne zorganizowane przez Departament Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w celu podniesienia zawodowego wykształcenia nauczyciela ludowego. Klasę prowadzoną przez J. Buźniaka powierzono tymczasowo J. Kurpiewskiemu, którego klasę do pewnego czasu będzie prowadził kierownik szkoły.

Dnia 12 grudnia. Zwiedzał klasę nowy Inspektor Szkolny p. Adam Maciurzyński, naznaczony na miejsce Lucjusza Zapolskiego. Tegoż 12 grudnia Pan Inspektor był na lekcjach praktykantki W. Matuszewiczówny, którą uznał za odpowiednią do prowadzenia szkoły.

Dnia 15 grudnia. Pan Inspektor była na lekcji języka polskiego w klasie I u nauczyciela W. Ostrowskiego.

Dnia 22 grudnia. Konferencja nauczycieli (lek) powiatu ostrowskiego pod przewodnictwem p. Inspektora Szkolnego Ostrowskiego Okręgu.Pobieranie 0.7 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna