KRÓtki raport z wybranych obszarów działalności łÓdzkiego centrum doskonalenia nauczycieli I kształcenia praktycznegoPobieranie 40.89 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar40.89 Kb.

KRÓTKI RAPORT Z WYBRANYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI ŁÓDZKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (15.01.2015 – 21.01.2015)

 1. Zorganizowano zajęcia olimpijskich kółek informatycznych dla młodzieży łódzkich szkół. Zajęcia były prowadzone na trzech poziomach zaawansowania.

Koordynacja: Michał Durkiewicz – specjalista ds. technologii informacyjnej.


 1. Zorganizowano spotkanie dla autorów e-podręcznika do przedmiotów informatycznych. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i konsultanci edukacji informatycznej. Celem spotkania było wypracowanie nowej koncepcji e-podręcznika wobec narastającej krytyki projektu, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Podręcznik będzie opierał się na zestawie projektów. Będą one stanowiły widoczną warstwę podręcznika. Zostaną one połączone linkami z odpowiednimi treściami kształcenia drugiej warstwy. Dla uczniów i nauczycieli zainteresowanych tradycyjną konstrukcją podręcznika będzie istniała możliwość jego wyświetlenia po wywołaniu odpowiedniego polecenia. Taka konstrukcja podręcznika nie tylko będzie aktywizować uczniów do twórczego rozwiązywania problemów w obszarze ICT, ale zapewni dłuższą jego trwałość (ponadczasowość). Przestarzałe treści, jak moduły, będą mogły być wymieniane z drugiej warstwy podręcznika, co nie naruszy jego konstrukcji. Istnieje możliwość skonstruowania trzeciej warstwy podręcznika, która miałaby charakter porad metodycznych dla nauczycieli.

Koordynacja: Anna Koludo – konsultant, współpraca: Sławomir Szaruga – konsultant, Tomasz Krupa - konsultant.


 1. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest partnerem wygranego projektu ERASMUS+. Liderem projektu jest Bułgaria, partnerami: Francja i Polska (ŁCDNiKP)

Tytuł projektu: „Odkryj swój potencjał  zanim zaplanujesz  ścieżkę kariery”.
Ma on na celu prowadzenie szkoleń, coaching oraz opracowanie i pilotażowe wdrożenie internetowej platformy  dla celów doradztwa edukacyjno-zawodowego  dla młodych ludzi w wieku od 17 do 19. Cele projektu:

- zastosowanie  innowacyjnej metodologii, doskonalenie umiejętności  doradców zawodowych (tworzenie  pomostu pomiędzy formalną edukacją a rozwojem kariery),


- wspieranie młodych ludzi w podejmowaniu świadomej decyzji o ich przyszłym rozwoju zawodowym, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i mocnych stron,
- zapobieganie przedwczesnemu porzucaniu nauki w szkole i zmniejszenia bezrobocia młodzieży w Bułgarii, Polsce i Francji.

Do założonych produktów projektu należą:- platforma internetowa w trzech językach;
- opracowanie publikacji/przewodnika w trzech językach;
- podręcznik w wersji online w trzech językach;
-30 przeszkolonych doradców zawodowych - (10 w Bułgarii, 10 we Francji, 10 w Polsce);
-trening dla 135 młodych ludzi (45 w Bułgarii, 45 we Francji, 45 w Polsce);
- publikacje w mediach społecznych i w wersji drukowanej (10 - 30, 10 w bułgarskim i 10
w języku francuskim i języku polskim);

Opracowanie informacji: Małgorzata Sienna kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego.


 1. Zorganizowano poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców Publicznego Gimnazjum nr 29 w Łodzi, Publicznego Gimnazjum nr 31 w Łodzi oraz dla XXI LO w Łodzi na temat: „Konstruowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego”; „Badania predyspozycji zawodowych z zastosowaniem kwestionariuszy zainteresowań - Kwestionariusza Job 6”, „Analizy skłonności zawodowych”, „Vademecum talentu; Wyboru szkoły ponadgimnazjalnej”. Efektem konsultacji indywidualnych było pozyskanie informacji o zmianach w systemie kształcenia, łódzkim rynku edukacyjnym przez rodziców oraz opracowanie przez uczących się własnej ścieżki kształcenia z wykorzystaniem ćwiczeń: „Mocne i słabe strony osobowości - analiza SWOT”, „Moja wizja samego siebie za trzy lata”. Na podstawie badań predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem Kwestionariusza Job 6 uczący się rozpoznali dominującą orientację zawodową - realistyczną, konwencjonalną, przedsiębiorczą, społeczną, artystyczną czy badawczą. Natomiast Vademecum talentu umożliwiło uczącym się rozpoznanie dominujących skal w zakresie rodzaju pracy – sportowa, produkcyjna, poznawczo-informacyjna, organizacyjna, artystyczna, porządkowa czy opiekuńczo-wychowawcza.

Koordynacja: Ewa Koper doradca zawodowy.


 1. Kontynuowano działania związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego ds. modernizacji kształcenia zawodowego, w którym stałe, codzienne dyżury (według harmonogramu) pełnią konsultanci kształcenia zawodowego.

Koordynator: Grażyna Adamiec, konsultant we współpracy z konsultantami OKZiU


 1. Powołano nowy zespół ds. opracowania scenariuszy zajęć edukacyjnych, w skład którego weszli nauczyciele ZSP nr 15 w Łodzi. Przygotowano i zorganizowano spotkania zespołu mające na celu wspomaganie procesu uczenia się uczniów poprzez projektowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych obejmujące: planowanie zajęć, formułowanie celów zajęć oraz projektowanie metod pracy i środków techniczno-dydaktycznych umożliwiających osiągnięcie celów lekcji. Podczas spotkań zespół wypracował scenariusze zajęć edukacyjnych. Jedną z prac dotyczącą edukacji normalizacyjnej zgłoszono na III Konkurs Normalizacja i ja, którego organizatorem jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Organizator: Anna Siennicka, konsultant we współpracy z Grażyną Adamiec, konsultantem.


 1. Kontynuowano prace Zespołu Zadaniowego ds. Ewaluacji. Opracowano roboczą wersję arkusza wywiadu z kierownikami ośrodków i arkusza analizy dokumentów.

Organizator: Jadwiga Morawiec, konsultant we współpracy z Ewą Koper, konsultantem.


 1. Podjęto prace związane z przygotowaniem stanowisk egzaminacyjnych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Początek egzaminu – 9.01.2015 r.

Organizator: Włodzimierz Jankowski, specjalista.


 1. Zorganizowano konsultacje grupowe dla nauczycieli gimnazjów dotyczące wdrażania edukacji normalizacyjnej w gimnazjum. Celem tych spotkań jest przybliżenie tematyki normalizacji nauczycielom, zainspirowanie i zmotywowanie nauczycieli i dyrektorów gimnazjów do planowania i realizacji działań w zakresie wdrażania edukacji normalizacyjnej w szkole.

Organizator: Anna Siennicka, konsultant.


 1. Kontynuowano prace związane z przygotowaniem Katalogu dobrych praktyk w edukacji, zeszyt 7. Katalog zawiera:

 • charakterystyki łódzkich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, przygotowane przez konsultantów - opiekunów szkół zawodowych we współpracy z dyrektorami szkół - część pierwsza. Aktualnie w tej części zamieszczono charakterystyki: Zespołu Szkól Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich (ZSP1), Zespołu Szkół Ekonomii i Usług (ZSP2), ZSP nr 3, ZSP nr 9, ZSP nr 15, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, ZSP nr 20.

 • opisy dobrych praktyk ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - część druga;

 • wspieranie uczniów zdolnych i nauczycieli nowatorów przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole - część trzecia;

 • rekomendacje - część czwarta.

Koordynator: Grażyna Adamiec, konsultant.


 1. Kontynuowano prace związane z przygotowaniem Katalogu dobrych praktyk w edukacji, zeszyt 8. Katalog zawiera: opisy dobrych praktyk szkół ponadgimnazjalnych liceów i zespołów szkół ogólnokształcących, szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli - część pierwsza; rekomendacje - część druga.

Koordynator: Grażyna Adamiec, konsultant.


 1. W ramach prowadzonego Forum Dyrektorów Szkół Ogólnodostępnych na różnym poziomie edukacyjnym opracowano we współpracy z dyr. Marią Pielas treści programowe, prezentację i przygotowano materiały edukacyjne (prawo oświatowe, interpretacja rozporządzeń, realizacja zadań) w zakresie „Zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej”.

Koordynacja – Jolanta Wojciechowska konsultant.


 1. W cyklu prowadzonego procesu podnoszenia kompetencji językowych nauczycieli zaprojektowano harmonogram spotkań na kolejny semestr kursu jęz. angielskiego A1 dla dyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół i przedszkoli.

Koordynator – Zofia Kordala.


 1. Opracowano wstępną koncepcję projektu analityczno - badawczego Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy w obszarze kreacji wizerunku i promocji zdrowego stylu życia. Przygotowana koncepcja precyzuje następujące zagadnienia: ogólny i szczegółowe cele badania, pytania badawcze, metody i techniki stosowane w badaniu, techniki opracowywania danych, poziom i struktura próby badanych, harmonogram prac, skład zespołu badawczego oraz sposób prezentacji (upowszechniania) wyników projektu. Zasadniczym celem badania jest ustalenie, czy istnieje potrzeba rozszerzenia łódzkiej oferty kształcenia formalnego i pozaformalnego o nowe kierunki przygotowujące do podjęcia pracy w obszarze kreacji wizerunku, pielęgnacji/modelowania ciała, promocji zdrowego stylu życia. Proponowane badanie wpisuje się w specyfikę działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Jest kontynuacją projektów badawczych ukierunkowanych na rozpoznawanie oczekiwań pracodawców różnych branż regionalnego rynku pracy, poziomu i struktury popytu na zawody/kwalifikacje, formułowanie rekomendacji dotyczących modelowania kierunków kształcenia w łódzkim systemie edukacji zawodowej. Istotnym przedmiotem prowadzonych badań będzie weryfikacja hipotezy wskazującej, że rozszerzenie oferty łódzkich szkół zawodowych o kierunki przygotowujące do podjęcia pracy w obszarze kosmetyczno – fryzjerskim jest rozwiązaniem służącym promocji szkolnictwa zawodowego wśród dziewcząt, niwelowaniu różnic między dziewczętami a chłopcami w zakresie częstotliwości wyboru zawodowej ścieżki kształcenia. Wykonanie: Marcin Lipiec - specjalista ds. badań i analiz w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji; koordynacja: Elżbieta Ciepucha – kierownik ORPdE.
 1. Na potrzeby projektu analityczno - badawczego Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy w obszarze kreacji wizerunku i promocji zdrowego stylu  życia opracowano wstępną wersję narzędzia badawczego. Jest to kwestionariusz wywiadu, który został podzielony na 6 bloków tematycznych: plany zatrudnieniowe pracodawców na lata 2015 - 2019, zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje pracowników, ocena przygotowania absolwentów roczników 2013 i 2014 do pracy zawodowej, współpraca: pracodawca - szkoła, inwestowanie w kapitał ludzki, sytuacja na regionalnym rynku. Badanie ankietowe z wykorzystaniem opisanej techniki badawczej będzie prowadzone z pracodawcami łódzkiego rynku pracy reprezentującymi obszar kreacji wizerunku, pielęgnacji ciała i promocji zdrowego stylu życia. Pytania kwestionariuszowe są operacjonalizacją celów ogólnych i szczegółowych prowadzonego projektu badawczego i tym samym posłużą do rozstrzygnięcia postawionych pytań badawczych. Wykonanie: Marcin Lipiec - specjalista ds. badań i analiz w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji; koordynacja: Elżbieta Ciepucha – kierownik ORPdE.

 

 1. Rozpoczęto VI Konkurs z podstaw elektrotechniki Szkolna Liga Elektryki 2015, adresowany do uczących się w szkołach zawodowych.

Honorowym patronem konkursu jest Łódzki Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
W pracach przy organizacji konkursu biorą udział przedstawiciele Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego przy Łódzkim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych. Koordynatorami szkolnymi Szkolnej Ligi Elektryki 2015 zostali: Magdalena Klukowska z Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, Lucyna Drygalska ze Zgierskiego  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu, Dariusz Radziński z Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach, Jerzy Kaczmarski z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, Witold Jaroszewski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 w Łodzi, Ryszard Zankowski z Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Łodzi,  Małgorzata Zielińska z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, Krystyna Cichocka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 22 w Łodzi.

Szkoły przystąpiły do przeprowadzenia eliminacji szkolnych, które są dwustopniowe. Do szkół przesłano opracowany przez organizatorów zestaw zadań testowych na I stopień eliminacji szkolnych. Na początku stycznia uczestnikom zostanie przekazany zestaw przydatny do wyłonienia reprezentantów szkoły w finale Konkursu. 

Konkurs przyczynia się do popularyzowania wiedzy i umiejętności z elektryki. Przyznawane dyplomy i certyfikaty potwierdzają wysokie kompetencje uczestników i zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Organizator: Grażyna Adamiec, konsultant we współpracy z Tomaszem Markiewiczem, nauczycielem kształcenia zawodowego.
 1. Zorganizowano zajęcia w ramach projektu: Mechanik taboru tramwajowego ET1 dla 22 uczących się ze szkół: ZSP 7, ZSP 9, ZSP 22 i ZST-I.

Organizator: Grażyna Mrówczyńska, koordynator Projektu.


 1. Kontynuowano prace w zespole zadaniowym nauczycieli chemii nad opracowaniem narzędzi pomiaru różnicującego poziom umiejętności uczniów w kształceniu chemicznym w III etapie edukacji.

Małgorzata Kozieł, doradca metodyczny.


 1. Zorganizowano warsztaty dla nauczycieli chemii prezentujące eksperyment laboratoryjny kształtujący postawę badawczą uczniów.

Małgorzata Kozieł, doradca metodyczny.


 1. Zorganizowano spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. Pracy z Uczniem Zdolnym. Omówiono wcześniej wypracowany arkusz konkursowy na II etap XXIV Konkursu Fizycznego i holistyczny sposób oceniania konkursowych zadań otwartych, który będzie obowiązywać na maturze z fizyki od 2015 roku

Włodzimierz Nawrocki, doradca metodyczny.


 1. Przeprowadzono część drugą kursu metodycznego nt. Wybrane metody i techniki pracy
  z uczniem mającym problemy w uczeniu się matematyki i uczniem zdolnym.


Danuta Węgrowska, doradca metodyczny.


 1. Opracowano nowe rozwiązanie w zakresie planowania pracy w przedszkolu - propozycję mapy sytuacji edukacyjnych z wyeksponowaniem wszystkich inteligencji.

Autorzy - Beata Wosińska, Joanna Świątek - doradcy edukacji przedszkolnej.


 1. Kontynuowano cykl warsztatów muzycznych z wykorzystaniem dzwonków diatonicznych - przygotowano aranżacje do piosenek na uroczystości przedszkolne.

Organizator - Anna Koralewska - doradca edukacji przedszkolnej.


 1. Opracowano koncepcję, scenariusze i materiały na warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat: „Bezpieczeństwo emocjonalne uczniów klas I-III szkoły podstawowej”.

Autorzy: Hanna Derewlana, Agnieszka Kacprzak - doradcy edukacji wczesnoszkolnej.


 1. Prowadzono doradztwo przywarsztatowe m. in: zorganizowano konsultacje indywidualne, zaprojektowano z nauczycielami klas I-III scenariusze zajęć modelowych, przeprowadzono konsultacje grupowe dla przedszkoli z planowania pracy - organizatorzy - doradcy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 1. Zorganizowano i przeprowadzono konsultacje indywidualne przez opiekuna szkoły
  z dyrektorami i liderami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego Publicznego Gimnazjum nr 5, Publicznego Gimnazjum nr 26, Publicznego Gimnazjum nr 29, Publicznego Gimnazjum nr 32, Publicznego Gimnazjum nr 36, Publicznego Gimnazjum nr 31 oraz Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi. Tematyka konsultacji indywidualnych: „Rekomendacja oferty edukacyjnej ŁCDNiKP na miesiąc styczeń”; „Łódzkie Łabędzie – III Edycja Konkursu”; „Rekomendacja Drzwi otwartych Hotelu Anders”; „Organizacja spotkań dla rodziców z doradcą zawodowym i przedstawicielami szkół zawodowych oraz pracodawcami”; „Organizacja konsultacji indywidualnych dla rodziców i uczniów na terenie gimnazjów”.

Koordynacja: Ewa Koper, doradca zawodowy.


 1. Zorganizowano konsultację grupową dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Geografii na temat: „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”. Zaprezentowano cele poradnictwa zawodowego i poradnictwa kariery, akty prawne dotyczące realizacji zagadnień w obszarze doradztwa zawodowego w szkołach, możliwe ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjów, czynniki wyboru szkoły i zawodu oraz metody i formy stosowane w poradnictwie kariery.

Osoba prowadząca: Ewa Koper doradca zawodowy.


 1. Zorganizowano konsultacje indywidualne dla uczących się w Publicznym Gimnazjum
  nr 35 w Łodzi, XXIX i XLVII Liceum Ogólnokształcącym. Podczas konsultacji zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych, oczekiwania
  i wymagania rynku pracy, przydatne strony internetowe w obszarze doradztwa zawodowego. Przeprowadzono badanie preferencji zawodowych za pomocą kwestionariusza Job 6.

Koordynacja: Emilia Gralewska, doradca zawodowy.


 1. W ramach współpracy ŁCDNiKP z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w zawodach II stopnia (okręgowych) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w pracach jury uczestniczyły: Małgorzata Sienna i Krystyna Kielan.

Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”, zadania z analizy finansowej, 30 pytań testowych.


 1. Zorganizowano i przeprowadzono dla pedagogów wszystkich typów szkół seminarium z zakresu planowania i organizowania działań profilaktycznych w szkole. W trakcie zajęć zaprezentowano dobre praktyki i wymieniono doświadczenia w tym zakresie.

Koordynacja: Elżbieta Leśniowska, Jolanta Markiewicz – doradcy metodyczni Pracowni Wychowania i Profilaktyki.


 1. Zorganizowano spotkanie zespołu zadaniowego dotyczącego konkursu zaradnościowego „Jesteśmy samodzielni”, którego celem było opracowanie przebiegu eliminacji finałowych.

Koordynacja Hanna Gzella – doradca metodyczny Pracowni Wychowania i Profilaktyki.


 1. Zorganizowano spotkanie edukacyjne z nauczycielami geografii, którego celem było doskonalenie umiejętności wykorzystania elementów oceniania holistycznego zadań otwartych.

Organizator: Ewa Wilczyńska, doradca metodyczny.


 1. Zorganizowano warsztaty dla nauczycieli „Metoda projektów w procesie aktywizowania uczniów”. Zaprezentowano kolejne fazy opracowywania i wdrażania projektów w praktyce szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania harmonogramu i prezentacji efektów projektu. Barbara Muras – doradca metodyczny, Barbara Wrąbel - konsultant.
 1. Rozpoczęto realizację działań w projekcie ZAWODOWI ZAWODOWCY. ŁCDNIKP zostało wybrane na drodze przetargu do organizacji kursów i egzaminów ECDL BASE i ECDL STANDARD dla uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono zajęcia w module „Podstawy pracy z komputerem” B1 oraz. w module „Podstawy pracy w sieci”.

Koordynacja: Anna Koludo – konsultant.


 1. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielem firmy PCG. Celem spotkania było wypracowanie szkieletu projektu planowanego do realizacji w latach 2015-2020. Projekt dotyczy wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji zawodowej.
  Koordynacja: Anna Koludo – konsultant, współpraca: Dorota Wojtuś.
 1. Zorganizowano we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Europejskiej i Regionalnej konferencję połączoną z warsztatami na temat programu Erasmus+, w sektorze Edukacja Szkolna (43 nauczycieli i dyrektorów szkół).

Koordynacja: Anna Koludo – konsultant, Barbara Wrąbel – konsultant.


 1. Przygotowano zadania na Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Informatyki – etap rejonowy.

Koordynacja: Sławomir Szaruga – konsultant.


 1. Zorganizowano zajęcia Akademii Młodych Twórców w następujących grupach tematycznych:

  1. Programowanie w PHP na temat:  Kontrola błędów, wywołania, inkrementacja i dekrementacja

  2. Programowanie robotów mobilnych na temat: Poznawanie środowiska programistycznego Lego

  3. Programowanie w Balti’e na temat: Animacja obiektów

Koordynacja: Sławomir Szaruga - konsultant.


 1. Rozpoczęto konkursy XIV Festiwalu Bibliotek Szkolnych. Odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów są: Bogusława Walenta i Czesława Siewierska przy współudziale Muzeum Miasta Łodzi, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza, Szkoły Podstawowej nr 149 im. Obrońców Westerplatte, Szkoły Podstawowej nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków, Szkoły Podstawowej nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego, Szkoły Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja, Szkoły Podstawowej nr 160 im. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 175 im. Henryka Ryla, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 34, Gimnazjum nr 10, Katolickie Gimnazjum SPSIV LO, VIII LO, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15, Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach oraz Rady Programowej Festiwalu.
  Koordynacja: Bogusława Walenta – konsultant, Czesława Siewierska – doradca metodyczny.
 1. Pozyskano honorowe patronaty dla XIV Festiwalu Bibliotek Szkolnych. Z satysfakcją informujemy, że zaufaniem obdarzyli nas, podobnie jak w trzynastu poprzednich edycjach, Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, Pani Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki, Łódzki Kurator Oświaty, dr Jan Kamiński, Narodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk, Pani prof. dr hab. Jadwiga Konieczna z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. M. J. Piłsudskiego, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego. Patronują nam łódzkie media i wydawnictwa.
  Koordynacja: Bogusława Walenta – konsultant, Czesława Siewierska – doradca metodyczny.
 1. Przeprowadzono kolejne spotkanie w ramach warsztatów metodycznych „Skontrum dobrze i bez błędów” dla zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół.
  Koordynacja: Bogusława Walenta – konsultant, Czesława Siewierska – doradca metodyczny.


Janusz Moos
Dyrektor

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

i Kształcenia Praktycznego w Łodzi: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 40.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna