Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjumPobieranie 83.04 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar83.04 Kb.

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum


Rozdział

Celujący

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

Dopuszczający

Niedostateczny

I.
Boża wspólnota


Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Wykazuje zaangażowanie podczas lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą

3. Wykonał dodatkową pracę, np. prezentację multimedialną o wspólnocieUczeń:

1. Charakteryzuje patrona roku

2. Wyjaśnia, na czym polega chrześcijański sens szczęścia

3. Definiuje wspólnotę i wyjaśnia, jaką wspólnotą jest Kościół

4. Omawia perykopę o talentach i umie dokonać jej interpretacji w kontekście własnego życia

5. Wyjaśnia, czym się charakteryzuje uczeń JezusaUczeń:

1. Wymienia główne wydarzenia z życia św. Jacka

2. Przedstawia, na czym polega chrześcijański sens szczęścia

3. Wyjaśnia, dlaczego Kościół jest wspólnotą

4. Opowiada perykopę o talentach i umie ją wyjaśnić

5. Omawia kim jest uczeń JezusaUczeń:

1. Wymienia patrona roku

2. Uzasadnia, że Bóg pragnie naszego szczęścia

3. Ukazuje, że Kościół jest wspólnotą

4. Wykazuje, że każdy powinien poznawać rozwijać swoje talenty

5. Wyjaśnia, co to znaczy być uczniem JezusaUczeń:

1. Przedstawia, że Kościół jest wspólnotą

2. Objaśnia, że należy i rozwijać swoje talenty

3. Wyjaśnia, co to znaczy być uczniem JezusaUczeń:

1. Nie prowadzi zeszytu i nie pracuje na lekcji.

2. Nie opanował minimum programowego na ocenę dopuszczającą3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

II.
Odkrywając dobro


Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Wykonał dodatkową pracę, np. prezentację multimedialną o świętości

3. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez korzystanie ze stron internetowych o tematyce religijnej.Uczeń:

1. Dokładnie definiuje prawo naturalne i prawo wieczne

2. Wyczerpująco wyjaśnia pojęcie grzechu i sumienia

3. Wyjaśnia, co decyduje o moralności ludzkich czynów i dlaczego ważna jest odpowiednia hierarchia wartości

4. Definiuje łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową (zna i wyjaśnia perykopę o winnym krzewie)

5. Przedstawia związek między życiem sakramentalnym a moralnością w codziennym życiu człowieka

6. Definiuje beatyfikację i kanonizację; ukazuje drogę świętości swojego patrona

7. Wyjaśnia, dlaczego świętość jest powołaniem chrześcijaninaUczeń:

1. Potrafi wyjaśnić pojęcia: sumienie, grzech, wartości, łaska

2. Podaje, kiedy człowiek traci łaskę uświęcającą i co należy zrobić, by ją odzyskać

3. Definiuje pojęcie beatyfikacji i kanonizacji.

4. Ukazuje, że świętość jest powołaniem każdego chrześcijanina


Uczeń:

1. Wyjaśnia, co to jest grzech i jakie znaczenie mają Sakrament Pokuty i Sakrament Eucharystii

2. Wyjaśnia, że świętość jest powołaniem każdego chrześcijanina


Uczeń:

1. Rozumie pojęcie grzechu i wie, że Sakrament Pokuty i Eucharystii są pomocą Jezusa w prowadzeniu moralnego życia

2. Wkazuje, że świętosć jest powołaniem chrześcijanina


Uczeń:

1. Nie opanował minimum programowego na ocenę dopuszczającą

2. Nie pracuje podczas lekcji

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.


III.
Boże drogowskazy


Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę dodatkowych tekstów i ich prezentację na forum klasy


Uczeń:

1. Tłumaczy jak dokonać samodzielnych wyborów moralnych według zasad Dekalogu.

2. Definiuje i omawia cnoty Boskie; w sposób szczegółowy wyjaśnia sens I przykazania

3. Omawia wartość i znaczenie II przykazania.

4. Wyjaśnia formy kultu i oddawania czci Bogu.

5.Omawia symbole chrześcijańskie.

6. Omawia sens i znaczenie III przykazania – obowiązki i zakazy

7. Wyjaśnia Boży plan względem rodziny. Omawia obowiązki wobec rodziców, opiekunów i ojczyzny (oraz rodziców wobec dzieci).

8. Przedstawia stanowisko Kościoła na temat obrony życia i troski o zdrowiem.

9. Omawia zachowania sprzeczne z V przykazaniem.

10. Omawia i wyjaśnia chrześcijańską koncepcję ciała.

11.Przedstawia etapy dojrzewania do miłości.

12. Przedstawia cnotę czystości oraz grzechy przeciw czystości.

13. Przedstawia ideę ewangelicznego ubóstwa oraz niebezpieczeństwa konsumpcjonizmu i wyzysku.

14. Ukazuje miłosierdzie i solidarność jako podstawy kontaktów międzyludzkich.

15. Przedstawia naukę Kościoła na temat prawdy.

16. Ukazuje niebezpieczeństwa wypływające z manipulacji.

10. Omawia nakazy i zakazy dotyczące IX i X przykazaniaUczeń:

1. Tłumaczy, czym są zakazy, nakazy i drogowskazy na przykładzie Dekalogu

2. Rozumie i wyjaśnia I przykazanie

3. Przedstawia wartość II przykazania.

4. Wymienia obowiązki chrześcijanina wypływające z II przykazania.

5.Wymienia grzechy przeciw II przykazaniu.

6. Wyjaśnia sens III przykazania.

7. Wymienia grzechy przeciw III przykazaniu.

8. Przedstawia nakazy płynące z IV przykazania

9. Tłumaczy, dlaczego życie ludzkie jest święte.

10.Wymienia i wyjaśnia grzechy przeciw V przykazaniu

11. Wyjaśnia różnicę: przyjaźń a zakochanie.

12. Definiuje cnotę czystości; omawia grzechy przeciw czystości.

13. Omawia zagrożenia związane z bogactwem, konsumpcjonizmem i wyzyskiem.

14. Wyjaśnia, na czym

polega ewangeliczne

ubóstwo.

15.Wymienia grzechy

przeciw VII

przykazaniu.

16. Omawia grzechy

przeciw prawdzie.

17. Tłumaczy na czym

polega


manipuilacja

18. Analizuje nakazy i

zakazy dotyczące IX

i X przykazaniaUczeń:

1. Odróżnia dobro od zła zgodnie z zasadami Dekalogu

2. Podaje, jakie nakazy i zakazy płyną z I przykazania

3. Wymienia obowiązki chrześcijanina wypływające z II przykazania.

4. Wymienia grzechy przeciw II przykazaniu.

5. Uzasadnia, że Eucharystia jest centrum niedzieli chrześcijanina.

6.Wymienia grzechy przeciw III przykazaniu

7. Przedstawia sens IV przykazania

8. Wymienia nakazy i zakazy wynikające z V przykazania

9. Rozróżnia moralne i niemoralne zachowania w dziedzinie płciowości i seksualności.

10.Wyjaśnia, na czym polega wartość przyjaźni i miłości.

11.Odróżnia swoją własność od własności cudzej i wspólnej.

12.Wymienia grzechy przeciw VII przykazaniu

13. Wymienia grzechy przeciw prawdzie

14. Analizuje nakazy i zakazy dotyczące IX i X przykazania


Uczeń:

1. Podaje treść Dekalogu

2. Rozumie sens zakazów, nakazów i drogowskazów

3.Potrafi ogólnie omówić sens każdego przykazania i wymienić grzechy przeciwko tym przykazaniom.Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2. Nie posiada notatek

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.IV.
Błogosławieni znaczy szczęśliwi


Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program

3. Wykonał dodatkową pracę, np. referat na temat: „Św. Matka Teresa z Kalkuty przykładem ubóstwa i zawierzenia Bogu”Uczeń:

1. Definiuje błogosławieństwo (formy, okoliczności) i ukazuje 8 Błogosławieństw jako drogę prowadzącą do szczęścia

2. Dokładnie interpretuje i analizuje 1 błogosławieństwo

3. Wyjaśnia, dlaczego chrześcijaństwo jest religią radości i jakie są przyczyny smutku

4. Dokładnie interpretuje i analizuje 3.

błogosławieństwo

5. Przedstawia sprawiedliwość jako zgodność z wolą Boga; objaśnia działania sprzeczne ze sprawiedliwością

6. Definiuje, interpretuje i dokładnie omawia pojęcie miłosierdzia; podaje przykłady z życia

7. Interpretuje Błogosławieństwo w kontekście czystości serca

8. Omawia biblijną interpretację pokoju; wyjaśnia wartość pokoju i wie, kiedy i w jakim celu obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju

9. Wyjaśnia zbawczy sens cierpienia i sens mężnego przeżywania cierpień czy prześladowań


Uczeń:

1. Przedstawia 8 Błogosławieństw jako drogę prowadzącą do szczęścia

2. Wyjaśnia, dlaczego ubóstwo materialne jest drogą do zawierzenia Bogu

3. Przedstawia grzech jako źródło smutku i Mesjasza jako pocieszyciela grzeszników

4. Objaśnia, na czym polega pokora i cichość i jakie mają znaczenie te cechy

5. Wyjaśnia, na czym polega sprawiedliwość

6. Wyjaśnia pojęcie miłosierdzia; relacje miłosierdzie a sprawiedliwość

7. Wyjaśnia, na czym polega szczerość intencji w postępowaniu człowieka i czystość serca

8. Podaje, kiedy i w jakim celu obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju; wyjaśnia wartość pokoju

9. Ukazuje, jaki sens ma cierpienieUczeń:

1.Przedstawia, dlaczego 8 Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia

2. Wyjaśnia, na czym polega zawierzenie Bogu i jakie są niebezpieczeństwa wypływające z bogactwa

3. Uzasadnia, że grzech jest źródłem smutku, a Jezus pocieszycielem

4. Przedstawia, jaka jest rola pokory, posłuszeństwa i łagodności w drodze do zbawienia

5. Podaje, co to jest sprawiedliwość

6. Omawia, co to jest miłosierdzie

7. Przedstawia na czym polega czystość serca

8. Ukazuje, jaką wartość ma pokój

9. Przedstawia, że cierpienie ma sensUczeń:

1. Wyjaśnia, że 8 Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia.

2. Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw i z pomocą nauczyciela powiedzieć coś na ich temat.


Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2. Nie posiada notatek

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.


V.
Naśladować Jezusa


Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Wykonał dodatkową pracę, np. prezentację multimedialną na temat katolickich wartości społecznych


Uczeń:

1. Analizuje bogactwo Modlitwy Pańskiej jako drogi życia chrześcijańskiego; umie wskazać sens i warunki modlitwy

2. Wyjaśnia, kim jest Pan Bóg i jakie są źródła Jego objawienia; wyjaśnia termin Abba

3. Omawia objawienie pośrednie i bezpośrednie; wyjaśnia, czym jest wiara i do czego nas zobowiązuje

4. Omawia źródła świętości człowieka i wyjaśnia, czym się różni świętość Boga od ludzkiej

5. Przedstawia podstawy i potrzeby apostolstwa w Kościele

6. Analizuje naukę Jezusa o Królestwie Bożym na podstawie przypowieści

7. Omawia potrzeby obecności chrześcijan w świecie i zagrożenia z nią związane; przedstawia wartości chrześcijańskie

8. Dokładnie omawia podstawowe zasady i dokumenty katolickiej nauki społecznej

9. Przedstawia zbawczy plan Boga; analizuje biblijne przykłady wypełnienia woli Ojca przez Jezusa

10. Omawia podstawowe potrzeby człowieka materialne i duchowe

11. Wyjaśnia sens ludzkiej pracy w kontekście nauki Kościoła

12. Przedstawia wartość przebaczenia; uzasadnia praktykę codziennego rachunku sumienia

13. Referuje podstawowe obowiązki wobec bliźnich; wyjaśnia pojęcie tolerancji i braterstwa

14. Omawia mechanizm pokusy i sposoby radzenia sobie z pokusami, aby nie popaść w grzech

15. Omawia sens życia i koniecznośc zbawienia

16. Przedstawia Maryję jako wzór zawierzenia Bogu w kontekście jej Fiat

17. Podaje, czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobą.

18. Omawia części, znaczenie i skutki obrzędu bierzmowania oraz sformułować kryteria dokonywania wyborów życiowych


Uczeń:

1. Wskazuje sens i warunki modlitwy, przedstawia bogactwo Modlitwy Pańskiej

2. Wyjaśnia, kim jest Bóg, podaje termin Abba

3. Wyjaśnia, czym jest wiara i jaki jest sens zawierzenia Bogu

4. Omawia źródła świętości człowieka

5. Wyjaśnia, na czym polega apostolstwo

6. Opowieda o Bożym Królestwie na podstawie przypowieści Jezusa

7. Przedstawia szanse i zagrożenia dla chrześcijan i wartości chrześcijańskich w świecie

8. Przedstawia, czym zajmuje się KNS i kto jest jej podmiotem, potrafi: wymienić główne encykliki społeczne

9. Omawia zbawczy plan Boga

10. Przedstawia, że człowiek ma potrzeby materialne i duchowe; potrafi je skrótowo omówić

11. Przedstawia, na czym polega praca i jaki jest jej sens

12. Tłumaczy, na czym polega przebaczenie.

13. Przedstawia warunki dobrej spowiedzi i umie przeprowadzić codzienny rachunek sumienia

14. Podaje, na czym polega tolerancja i braterstwo między ludźmi i zna obowiązki wobec bliźniego

15. Przedstawia, jaki jest mechanizm pokusy i jak walczyć z pokusami, aby nie popaść w grzech

16. Analizuje, co oznacza modlitewne Amen

17. Omawia, czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobą; potrafi omówić części, znaczenie i skutki obrzędu bierzmowaniaUczeń:

1. Wskazuje, jaki jest sens modlitwy; szczególnie Modlitwy Pańskiej

2. Opowiada, kim jest Bóg i dlaczego zwracamy się do Niego jak do Ojca

3. Tłumaczy, co to znaczy wierzyć i dlaczego warto zawierzyć Bogu

4. Przedstawia, co to być świętym

5. Podaje, co to jest apostolstwo

6. Tłumaczy, co to znaczy, że Jezus jest królem

7. Omawia wartości chrześcijańskie i wie, co oznacza bycie chrześcijaninem

8. Przedstawia, że Kościół troszczy się o dobro człowieka

9. Podaje, że Bóg ma zbawczy plan

10. Opowiada, że Bóg troszczy się o nasze potrzeby i odpowiada na nasze prośby

11. Przedstawia sens ludzkiej pracy

12. Omawia warunki dobrej spowiedzi i umie przeprowadzić codzienny rachunek sumienia

13. Przedstawia potrzebę tolerancji i braterstwa między ludźmi

14. Tłumaczy, czym się różni pokusa od grzechu

15. Analizuje, czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobąUczeń:

1. Ukazuje wartość modlitwy, a szczególnie Modlitwy Pańskiej

2. Tłumaczy, kim jest Bóg

3. Wyjaśnia, co oznacza wierzyć w Boga i zawierzyć Bogu

4. Podaje, kim jest święty

5. Omawia, że każdy jest powołany do apostolstwa

6. Przedstawia, dlaczego Jezus jest królem

7. Omawia wartości chrześcijańskie

8. Tłumaczy, że chrześcijanin jest apostołem, który działa społecznie

9. Podaje, że Bóg troszczy się o nas

10. Analizuje, że praca ma sens

11. Umie przeprowadzić codzienny rachunek sumienia

12. Wskazuje, dlaczego trzeba szanować drugiego człowieka

13. Tłumaczy, że pokusa nie oznacza grzechu

14. Przedstawia, czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobą


Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2. Nie posiada notatek

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.VI.
Rok w Kościele


Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Biegle posługuje się zdobytą wiedzą

3. Wykonał dodatkową pracę, np. album na temat Triduum Paschalnego

4. Bierze udział w konkursie o św. Jacku


Uczeń:

1. Wyjaśnia istotę powołania na przykładzie Karola Wojtyły

2. Bierze udział w konkursie o św. Jacku

3. Wyjaśnia symbolikę krzyża

4. Wyjaśnia, co to znaczy, że różaniec jest modlitwą kontemplacyjną i prowadzi modlitwę różańcową

5. Wyjaśnia układ i znaczenie roku liturgicznego

6. Omawia treści związane z Wcieleniem

7. Wyjaśnia treści związane z ekumenizmem

8. Omawia istotę i znaczenie nawrócenia w kontekście Wielkiego Postu i przypowieści o Miłosiernym Ojcu

9. Wyjaśnia, czym jest Odkupienie; przedstawia tematy Triduum Paschalnego

10. Wyjaśnia znaczenie Eucharystii; omawia Modlitwę Eucharystyczną


Uczeń:

1. Omawia, czym jest powołanie

2. Przedstawia rolę krzyża w życiu chrześcijanina

3. Wymienia części i tajemnice różańca

4. Omawia układ roku liturgicznego

5. Potrafi omówić najważniejsze wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem

6. Tłumaczy, czym jest ekumenizm

7. Wyjaśnia, czym jest nawrócenie w kontekście przypowieści o Miłosiernym Ojcu

8. Tłumaczy, czym jest Odkupienie. Podaje główne tematy Triduum Paschalnego

9. Wyjaśnia znaczenie Eucharystii.Uczeń:

1. Rozumie, czym jest krzyż dla chrześcijanina

2. Potrafi wymienić części i tajemnice różańca

3. Omawia, co to jest rok liturgiczny i z pomocą przedstawia układ

4. Przedstawia najważniejsze wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem

5. Opowiada przypowieść o Miłosiernym Ojcu

6. Wyjaśnia potrzebę modlitwy o jedność chrześcijan

7. Podaje, czym jest Odkupienie

8. Rozumie, że Eucha­rystia jest spotkaniem z kochającym Bogiem


Uczeń:

1. Rozumie, że krzyż jest symbolem Zbawienia

2. Z pomocą potrafi wymienić części i tajemnice różańca

3. Podaje najważniejsze wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem

4. Omawia, czym jest Odkupienie i nawrócenie

5. Rozumie znaczenie EucharystiiUczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2. Nie prowadzi zeszytu

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna