Kryteria wymagań dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłOŚCI”Pobieranie 231.79 Kb.
Strona1/3
Data10.05.2016
Rozmiar231.79 Kb.
  1   2   3
KRYTERIA WYMAGAŃ DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA „ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI”L.P.

Temat lekcji

Zagadnienia, materiał nauczania

Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:Wymagania i ocenianie na lekcji historii

Wymagania na poszczególne oceny, umiejętności oceniane i sposoby oceniania

- zapoznaje się z wymaganiami na poszczególne oceny,

- zapoznaje umiejętności jakie będą podlegać ocenianiu,

- zapoznaje się ze sposobem ocenianiaCo to jest historia?

- historia jako nauka

- definicja źródeł historycznych

- podział źródeł historycznych

- archeologia jako nauka pomocnicza historii

- epoki historyczne

- dawne sposoby mierzenia czasu- poprawnie posługuje się terminami: historia, źródło historyczne, archeologia, epoki historyczne, chronologia, nasza era, przed naszą erą, wiek, prahistoria

- dokonuje prostej klasyfikacji źródeł historycznych

- podaje przykłady źródeł pisanych i niepisanych

- wymienia nazwy epok historycznych w kolejności chronologicznej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność

- określa wiek danego wydarzenia i umiejscawia je w odpowiedniej epoce historycznej


- wyjaśnia, na czym polega praca historyka i archeologa

- omawia rolę źródeł historycznych

w procesie poznawania dziejów

- wymienia stosowane w przeszłości sposoby mierzenia czasu

- rozumie potrzebę tworzenia systemu datacji i posługiwania się nim

- określa ramy chronologiczne epok historycznych

Prahistoria człowieka

- pochodzenie człowieka

- ewolucja człowieka i jej etapy

- cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków człowiekowatych

- osiągnięcia człowieka pierwotnego- poprawnie posługuje się terminami: ewolucja, australopitek, homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis, homo sapiens, paleolit, koczowniczy tryb życia

- wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka

- wskazuje na mapie kolebkę ludzkości

- opisuje warunki życia ludzi

w czasach prahistorycznych

- podaje nazwy najważniejszych wynalazków człowieka z czasów prahistorycznych

- wymienia sposoby krzesania ognia stosowane przez człowieka pierwotnego


- określa ramy chronologiczne kolejnych etapów ewolucji człowieka

- podaje najistotniejsze cechy wyglądu różnych gatunków człowiekowatych

i ich umiejętności

- wskazuje na mapie kierunki i trasy ekspansji gatunku ludzkiego

- omawia znaczenie tworzenia

i praktycznego zastosowania narzędzi oraz opanowania umiejętności krzesania ognia dla rozwoju człowieka

- wyjaśnia, na czym polegała zależność człowieka od przyrody

- wymienia przyczyny powstania pierwszych dzieł sztuki praludzi

Czas wielkich przemian

- wpływ zmian klimatu na życie człowieka

- rewolucja neolityczna

- początki rolnictwa i hodowli

- pierwsze osady

- budowle megalityczne

- początek metalurgii- poprawnie posługuje się terminami: neolit, rewolucja neolityczna, osiadły tryb życia, osada, megalit, dolmen, epoka brązu, epoka żelaza

- określa ramy chronologiczne rewolucji neolitycznej

- opisuje życie codzienne ludzi przed rewolucją neolityczną

- przedstawia zmiany, które zaszły

w życiu człowieka w okresie neolitu

- podaje nazwy metali wykorzystywanych przez praludzi do wytopu broni, narzędzi, ozdób

- omawia sposób wytopu brązu i żelaza

- wymienia rodzaje narzędzi i ozdób wytwarzanych w epoce brązu
- przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb życia człowieka pierwotnego

- uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla zmian, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu

- omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu

- nazywa i lokalizuje na mapie pozostałości najstarszej znanej osady ludzkiej

- charakteryzuje wygląd osad neolitycznych

- wskazuje na mapie miejsce położenia najbardziej znanej budowli megalitycznej

- opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych

- wyjaśnia, jakie zmiany nastąpiły w życiu człowieka dzięki opanowaniu umiejętności wytopu metali

W kraju Sumerów

- położenie geograficzne i warunki naturalne Mezopotamii

- powstanie pierwszych państw

- organizacja państwa Sumerów

- osiągnięcia cywilizacji sumeryjskiej- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji sumeryjskiej

- poprawnie posługuje się terminami: cywilizacja, Żyzny Półksiężyc, Mezopotamia, system irygacyjny, Sumerowie, miasto-państwo, król-kapłan, zikkurat

- lokalizuje na mapie Mezopotamię

- omawia położenie geograficzne

i warunki naturalne panujące w Mezopotamii

- określa rolę rzek w starożytnej Mezopotamii

- opisuje wygląd miast sumeryjskich

- wymienia osiągnięcia Sumerów- charakteryzuje oddziaływanie warunków naturalnych na życie mieszkańców Mezopotamii

- wyjaśnia, jaki wpływ na organizację pierwszych państw miało ich położenie geograficzne oraz warunki naturalne

- przedstawia związek między budową i utrzymaniem sieci irygacyjnej a powstaniem pierwszych państw

- omawia organizację państwa Sumerów

Babilonia i Asyria

- państwo babilońskie

- Hammurabi i jego kodeks prawny

- Babilon

- państwo asyryjskie

- organizacja armii asyryjskiej


- zna wydarzenia związane z datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 612 r. p.n.e., VI w. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm, Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan

- prezentuje najważniejsze fakty

z historii Asyrii i Babilonii

- przedstawia dokonania postaci: Hammurabiego, Nabuchodonozora II, Sargona II Wielkiego, Asurbanipala

- lokalizuje na mapie państwo babilońskie i asyryjskie

- omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie Hammurabiego

- wymienia rodzaje wojsk wschodzących w skład armii asyryjskiej- omawia organizację państwa babilońskiego

- wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa

- interpretuje zasadę „oko za oko, ząb za ząb”

- ocenia starożytny system prawny

- opisuje wygląd Babilonu za panowania Nabuchodonozora II

- omawia system religijny starożytnej Babilonii

- przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej

- wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów

- wymienia rodzaje wojsk wchodzących w skład armii asyryjskiej

- opisuje organizację armii asyryjskiej

W Egipcie faraonów

- położenie geograficzne

i warunki naturalne Egiptu

- Nil i jego rola

- organizacja państwa egipskiego

- społeczeństwo starożytnego Egiptu


- zna wydarzenia związane z datami: ok. 3 tys. lat p.n.e., XIII w. p.n.e., 31 r. p.n.e.

- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji egipskiej

- poprawnie posługuje się terminami: Egipt Górny, Egipt Dolny, faraon

- przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa II

- lokalizuje na mapie Egipt

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Egipcie

- charakteryzuje strukturę społeczeństwa egipskiego

- określa zakres władzy faraona- wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji egipskiej

- uzasadnia słuszność określenia „Egipt – darem Nilu”

- omawia organizację państwa egipskiego

- tłumaczy, jaką rolę odgrywały poszczególne warstwy społeczeństwa egipskiego

- opisuje państwo egipskie za panowania Ramzesa II

- prezentuje dzieje Egiptu w I tysiącleciu p.n.e.

Piramidy, mumie i hieroglify

- religia Egipcjan

- wiara w życie pozagrobowe

- osiągnięcia cywilizacji egipskiej

- pochówek zmarłych – mumifikacja, grobowce, piramidy- zna wydarzenia związane z datami: ok. 2500 r. p.n.e., 1313 r. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: politeizm, mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, sfinks, hieroglify, Dolina Królów

- wymienia imiona najważniejszych bogów egipskich

- podaje nazwy najsłynniejszych piramid egipskich

- przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej


- wymienia cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich

- omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan

- podaje przyczyny mumifikacji zwłok

- opisuje etapy procesu mumifikacji

- tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie piramidy

- określa system wartości starożytnych Egipcjan

- ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój cywilizacji

- wyjaśnia przeznaczenie Doliny Królów

Starożytny Izrael

- powstanie państwa Izrael

- położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny

- panowanie Dawida i Salomona

- niewola babilońska

- judaizm

- Biblia


- określa ramy chronologiczne istnienia państwa żydowskiego

- poprawnie posługuje się terminami: Hebrajczycy, Kanaan, Palestyna, Jahwe, Juda, Izrael, niewola babilońska, prorok, Mesjasz, monoteizm, judaizm, dekalog, menora, Biblia, Tora, Arka Przymierza

- przedstawia dokonania postaci: Abrahama, Mojżesza, Dawida, Salomona, Cyrusa II Wielkiego

- lokalizuje na mapie Izrael

- omawia położenie geograficzne

i warunki naturalne Palestyny

- określa różnice między religią Żydów a wierzeniami pozostałych cywilizacji starożytnych


- wskazuje na mapie szlak wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaan i omawia jej przebieg

- opisuje okoliczności powstania państwa Izrael

- omawia sytuację narodu żydowskiego po śmierci Salomona

- przedstawia okoliczności upadku państwa żydowskiego

- określa rolę proroków i Mesjasza w życiu Hebrajczyków

- charakteryzuje system wierzeń Izraelitów

- opisuje wygląd świątyni jerozolimskiej

- ocenia rolę Biblii jako źródła historycznego

Indie i Chiny

- położenie geograficzne

i warunki naturalne Indii i Chin

- powstanie państw na Półwyspie Indyjskim oraz w dorzeczu Huang-ho i Jangcy

- buddyzm

- hinduizm

- organizacja państwa chińskiego

- konfucjanizm

- osiągnięcia cywilizacji Indii i Chin- określa czas powstania cywilizacji Indii i Chin

- poprawnie posługuje się terminami: Harappa, Mohendżo Daro, cytadela, Ariowie, kasta, system kastowy, buddyzm, hinduizm, nirwana, Wielki Mur Chiński, terakotowa armia, humanitaryzm

- przedstawia dokonania postaci: Buddy, Konfucjusza

- lokalizuje na mapie Indie i Chiny

- omawia położenie geograficzne

oraz warunki naturalne cywilizacji indyjskiej i chińskiej

- wymienia osiągnięcia cywilizacji indyjskiej i chińskiej


- omawia pierwsze cywilizacje powstałe w dolinie Indusu

- przedstawia zasady funkcjonowania społeczeństwa indyjskiego za rządów Ariów

- określa system wartości wyznawców buddyzmu i hinduizmu

- prezentuje zasięg terytorialny buddyzmu w przeszłości i współcześnie

- opisuje organizację państwa chińskiego

- wyjaśnia przyczyny budowy Wielkiego Muru Chińskiego

- charakteryzuje system filozoficzny stworzony przez Konfucjusza

- tłumaczy, dlaczego konfucjanizm stał się religią państwową

Od rysunków naskalnych do alfabetu

- ewolucja pisma

- rodzaje pisma

- materiały piśmiennicze

- alfabet

- osiągnięcia Fenicjan


- podaje daty powstania poszczególnych rodzajów pisma

- poprawnie posługuje się terminami: piktogram, pismo klinowe, hieroglif, pismo demotyczne, papirus, alfabet, Fenicjanie

- wymienia rodzaje pisma, którymi posługiwały się ludy starożytne

- podaje nazwy materiałów piśmienniczych stosowanych w starożytności

- określa rolę pisma w starożytności

- opisuje znaczenie alfabetu stworzonego przez Fenicjan- wymienia przyczyny powstania pisma

- przedstawia historię pisma

- omawia znaczenie powstania pisma dla rozwoju cywilizacji ludzkiej

- opisuje sposób produkcji papirusu

- tłumaczy, na czym polega wyższość pisma alfabetycznego nad pismem obrazkowym

- wyjaśnia znaczenie pisma dla cywilizacji współczesnej

Świat Hellenów

- położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji

- zajęcia Hellenów

- organizacja miast-państw

- kultura minojska i mykeńska

- czynniki jednoczące Greków

- kolonizacja grecka
- lokalizuje na mapie Grecję

- omawia położenie geograficzne

i warunki naturalne Grecji

- określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej

i mykeńskiej

- poprawnie posługuje się terminami: Hellada, Hellenowie, kultura minojska, kultura mykeńska, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia

- opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji

- wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej

- wymienia czynniki jednoczące Greków


- wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków, a także na organizację państwowości greckiej

- charakteryzuje kulturę minojską i mykeńską

- opisuje wygląd greckiej polis

- omawia sposób powstawania państw greckich

- tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora

- wymienia przyczyny i skutki kolonizacji greckiej

- przedstawia przebieg kolonizacji greckiej
Demokra-tyczne Ateny

- zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej

- społeczeństwo Aten

- instytucje władzy w Atenach

- ostracyzm

- wygląd starożytnych Aten


- zna wydarzenia związane z datą 508 r. p.n.e.

- przedstawia dokonania Peryklesa

- poprawnie posługuje się terminami: Ateny, Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe (eklezja), demagog, strateg, ostracyzm, Akropol, agora, stoa

- lokalizuje na mapie Ateny

- charakteryzuje społeczeństwo Aten

- wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis

- opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków


- prezentuje proces kształtowania się demokracji ateńskiej

- wskazuje podobieństwa i różnice między demokrację ateńską

a współczesną

- ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej

- wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej odgrywał ostracyzm

- opisuje wygląd starożytnych Aten

- określa, które warstwy społeczne w ateńskiej polis posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione

- omawia cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej

W starożytnej Sparcie

- Sparta

- mieszkańcy Sparty

- ustrój Sparty

- wychowanie spartańskie

- obyczaje Spartan


- przedstawia dokonania Likurga

- poprawnie posługuje się terminami: Sparta, Lakonia, heloci, periojkowie, geruzja (rada starszych), eforzy, zgromadzenie ludowe

- lokalizuje na mapie Spartę

- charakteryzuje społeczeństwo spartańskie

- opisuje życie i zajęcia Spartan

- omawia ustrój Sparty i zadania organów władzy w polis

- przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego

- wyjaśnia znaczenie powiedzeń:

„z tarczą lub na tarczy”, „mówić lakonicznie”

- tłumaczy, na czym polegało wychowanie spartańskie

- wyjaśnia, kto i dlaczego podlegał wychowaniu spartańskiemu

- omawia współczesne znaczenie słowa spartański- określa rolę i zadania królów spartańskich

- dokonuje oceny ustroju Sparty

- tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim zajmowały kobiety

- przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia

- ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan

- opisuje ustrój spartański i zasady jego funkcjonowania

- wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten

- wymienia etapy wychowania spartańskiego


Wojny perskie

- armia grecka

- organizacja armii greckiej

- przyczyny konfliktów

grecko-perskich

- przebieg wojen Greków z Persami

- skutki wojen grecko-perskich

- najsłynniejsi dowódcy greccy


- zna wydarzenia związane z datami: VI w. p.n.e., 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e.

- przedstawia dokonania postaci: Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa i Temistoklesa

- poprawnie posługuje się terminami: hoplita, hoplon, falanga, Persja, Nieśmiertelni, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje, triera

- lokalizuje na mapie Persję i Grecję

- wymienia przyczyny wojen grecko-perskich

- wskazuje na mapie trasy wypraw Persów przeciwko Grekom oraz miejsca najważniejszych bitew

- opisuje taktykę walki stosowaną przez Greków

- podaje podstawowe informacje dotyczące państwa perskiego- omawia wygląd i uzbrojenie greckiego hoplity

- opisuje wygląd triery

- przedstawia przebieg konfliktu

grecko-perskiego

- omawia dokonania greckich dowódców

- wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego

- ocenia postawę wojowników spartańskich walczących pod Termopilami

- tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o ostatecznym sukcesie Greków

- wyjaśnia symboliczne znaczenie słów: „Termopile”, „Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom”

- określa okoliczności wybuchu wojen grecko-perskich

Wierzenia starożytnych Greków

- bogowie greccy

- świątynie i obrzędy

- wyrocznia

- Akropol

- mitologia grecka


- poprawnie posługuje się terminami: tytani, Olimp, wyrocznia, Pytia, Akropol, mit, heros

- lokalizuje na mapie Olimp i Delfy

- podaje imiona głównych bogów

i bogiń greckich oraz dziedziny życia, którym patronowali

- wskazuje atrybuty poszczególnych bóstw

- wymienia imiona najsłynniejszych herosów greckich i ich czyny

- wyjaśnia rolę mitów w życiu Greków

- charakteryzuje system wierzeń starożytnych Greków

- omawia rolę religii jako czynnika jednoczącego Greków


- określa rolę wyroczni w życiu Greków

- opisuje wygląd ateńskiego Akropolu

- wyjaśnia znaczenie mitu o Prometeuszu

- tłumaczy, na czym polega postawa prometejska

- odszukuje w mitach wartości uniwersalne

- opisuje, w jaki sposób starożytni Grecy wyobrażali sobie bogów

- wyjaśnia wpływ mitologii greckiej na cywilizację współczesną
Igrzyska olimpijskie

- sport w życiu Greków

- związek zawodów sportowych z religią

- przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich

- greckie obiekty sportowe

- bohaterowie antycznych igrzysk


- zna wydarzenia związane z datami: 776 r. p.n.e., 393 r. n.e., 1896 r.

- poprawnie posługuje się terminami: gimnazjon, agon, hipodrom, igrzyska, olimpiada, Olimpia, pięciobój olimpijski

- lokalizuje na mapie Olimpię

- wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków

- wymienia dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom

- opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- charakteryzuje sposób traktowania zwycięzców igrzysk przez Greków

- omawia ideę starożytnych

i współczesnych igrzysk olimpijskich

- przedstawia podobieństwa i różnice między starożytnymi a współczesnymi igrzyskami olimpijskimi


Kultura starożytnej Grecji

- teatr grecki

- literatura grecka

- malarstwo i rzeźba

- architektura

- najwięksi przedstawiciele kultury greckiej


- zna wydarzenia związane z datami: ok. 750 r. p.n.e., ok. 534 r. p.n.e.

- przedstawia dokonania postaci: Sofoklesa, Arystofanesa, Homera, Fidiasza i Myrona

- poprawnie posługuje się terminami: Wielkie Dionizje, koturny, dramat, tragedia, komedia, skene, proskenion, orchestra, theatron, „Iliada”, „Odyseja”, meandry, malarstwo czarnofigurowe i czerwonofigurowe, porządek dorycki, joński, koryncki

- opisuje przebieg Wielkich Dionizji

- przedstawia okoliczności narodzin teatru greckiego

- omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków

- prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury greckiej

- podaje nazwy stylów malarskich stosowanych przez starożytnych Greków

- wymienia nazwy greckich porządków architektonicznych


- wyjaśnia zasady obowiązujące

w teatrze greckim

- przedstawia różnice między grecką tragedią a komedią

- opisuje wygląd teatru greckiego

- przytacza najważniejsze informacje dotyczące treści „Iliady” i „Odysei”

- wskazuje cechy charakterystyczne rzeźby i malarstwa greckiego

- określa różnice pomiędzy porządkami architektonicznymi występującymi

w starożytnej Grecji
Pobieranie 231.79 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna