Kryteria wymagań dla klasy I gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłOŚCI”



Pobieranie 231.79 Kb.
Strona3/3
Data10.05.2016
Rozmiar231.79 Kb.
1   2   3
- przedstawia system wierzeń Normanów

- wskazuje czynniki, które zadecydowały o sukcesie podbojów normańskich

- opisuje wygląd łodzi wikingów

i uzbrojenia wojowników normańskich

- prezentuje okoliczności, w których doszło do powstania państw skandynawskich

- dostrzega związek między przyjęciem chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw rabunkowych Normanów

- opisuje okoliczności, w których Normanowie pojawili się w Ameryce




Słowianie i Węgrzy

- wędrówka Słowian

- pierwsze państwa słowiańskie

- działalność Cyryla i Metodego

- najazdy Węgrów

- powstanie Rusi


- zna wydarzenia związane z datami: IV–V w., VII w., IX w., 863 r., 955 r., 988 r., 1001 r.

- przedstawia dokonania postaci: Samona, Rościsława, Cyryla, Metodego, Świętopełka, Włodzimierza Wielkiego, Stefana Wielkiego

- poprawnie posługuje się terminami: Słowianie, głagolica, cyrylica, latopis, Lechowe Pole

- dokonuje podziału Słowian na grupy (zachodnią, wschodnią, południową)

- wskazuje na mapie położenie pierwszych państw słowiańskich i Węgier

- omawia warunki życia i zajęcia Słowian

- wyjaśnia, jakie znaczenie dla utrzymania i rozwoju państwowości słowiańskiej miała decyzja władców

o przyjęciu chrztu



- omawia organizację plemion słowiańskich

- wymienia okoliczności powstania pierwszych państw słowiańskich

i państwa węgierskiego

- opisuje działalność misyjną Cyryla

i Metodego

- przedstawia dokonania Włodzimierza Wielkiego i Stefana Wielkiego

- charakteryzuje powstanie państwa ruskiego




Między papiestwem a cesarstwem

- kryzys kościoła w X w.

- reforma kościoła

- schizma wschodnia

- spór o inwestyturę



- zna wydarzenia związane z datami: X w., 1054 r., 1075 r., 1077 r., 1122 r.

- przedstawia dokonania postaci: Sylwestra II, Grzegorza VII i Henryka IV

- poprawnie posługuje się terminami: Cluny, prawo kanoniczne, schizma wschodnia, ekskomunika, prawosławie, dyktat papieski, inwestytura, Canossa, konkordat wormacki, synod

- wymienia przejawy kryzysu

w Kościele w X w.

- lokalizuje na mapie Cluny

- wskazuje na mapie zasięg wpływów Kościoła katolickiego

i prawosławnego

- określa przyczyny i konsekwencje schizmy wschodniej dla Kościoła i jego wyznawców


- charakteryzuje sytuację w Kościele chrześcijańskim w X w.

- omawia dokonania papieża Sylwestra II

- przedstawia okoliczności, w których doszło do schizmy wschodniej

- wyjaśnia, na czym polegał spór

o inwestyturę

- opisuje przebieg sporu i sposób, w jaki został rozwiązany

- tłumaczy znaczenie powiedzenia: „pójść do Cannosy”

- podaje najistotniejsze treści zawarte w Dyktacie papieskim Grzegorza VII





Pradzieje ziem polskich

- kultury archeologiczne na ziemiach polskich

- Biskupin

- gospodarka ziem polskich

- religia Słowian






- określa ramy chronologiczne istnienia kultur archeologicznych na ziemiach polskich

- poprawnie posługuje się terminami: kurhan, kamienne kręgi, kultura archeologiczna, dymarka

- przedstawia najważniejsze odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich

- wyjaśnia, na czym polega trudność w badaniu historii kultur archeologicznych na ziemiach polskich

- opisuje wygląd osady w Biskupinie

- omawia warunki naturalne panujące na ziemiach polskich

- wymienia nazwy kultur archeologicznych obecnych na ziemiach polskich

- lokalizuje na mapie Biskupin

- wskazuje na mapie siedziby plemion słowiańskich

- charakteryzuje kontakty gospodarcze mieszkańców ziem polskich z przedstawicielami cywilizacji śródziemnomorskich

- omawia system wierzeń słowiańskich

- wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie





Początki państwa polskiego

- plemiona polskie

- państwo

Mieszka I

- organizacja państwa Mieszka I

- chrzest Polski

- Dagome iudex

- podboje Mieszka I


- zna wydarzenia związane z datami: IX w., 966 r., 972 r., 991 r.

- przedstawia dokonania postaci: Mieszka I, Dobrawy, Ibrahima ibn Jakuba, Jordana

- poprawnie posługuje się terminami: „Geograf Bawarski”, drużyna książęca, woj, szyszak, kolczuga, danina, Dagome iudex, kmieć, ludność służebna

- wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie i wskazuje na mapie ich siedziby

- lokalizuje na mapie główne grody w państwie Mieszka I

- opisuje okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I

- wymienia korzyści wynikające

z przyjęcia chrztu

- określa, jakie informacje znalazły się w dokumencie Dagome iudex

- prezentuje rozwój terytorialny państwa Mieszka I

- charakteryzuje strukturę społeczną

w państwie Mieszka I



- omawia organizację plemion słowiańskich na ziemiach polskich

- przedstawia okoliczności powstania państwa polskiego

- wyjaśnia znaczenie decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu

- opisuje wygląd i uzbrojenie woja

z drużyny książęcej

- tłumaczy, dlaczego książę przyjął chrzest z rąk czeskich

- określa przyczyny powstania dokumentu Dagome iudex




Państwo Bolesława Chrobrego

- panowanie Bolesława Chrobrego

- misja św. Wojciecha

- zjazd gnieźnieński

- gród w Gnieźnie

- podboje Bolesława Chrobrego

- koronacja królewska



- zna wydarzenia związane z datami: 997 r., 1000 r., 1002–1018 r., 1025 r.

- przedstawia dokonania postaci: Bolesława Chrobrego, Ody, biskupa Wojciecha, Ottona III, Radzima Gaudentego, Galla Anonima, Thietmara, Henryka II, Świętopełka

- poprawnie posługuje się terminami: kasztelan, relikwie, czynszownik, metropolia, kanonizacja, włócznia św. Maurycego, gród, Grody Czerwieńskie

- opisuje przebieg misji św. Wojciecha

- wymienia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego

- wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Chrobrego

- omawia postanowienia pokoju

w Budziszynie

- wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego


- przedstawia okoliczności przejęcia władzy przez Bolesława Chrobrego

- omawia dokonania Bolesława Chrobrego

- charakteryzuje organizację państwa polskiego za panowania Bolesława

- opisuje żywot św. Wojciecha na podstawie płaskorzeźb na drzwiach katedry gnieźnieńskiej

- wyjaśnia znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju organizacji kościelnej i państwowej

- porównuje relacje źródłowe na temat zjazdu władców w 1000 r.

- opisuje wygląd Gniezna w czasach Bolesława Chrobrego

- ocenia skutki polityki zagranicznej Bolesława dla państwa polskiego





Kryzys i odbudowa państwa Piastów

- panowanie Mieszka II

- upadek państwa polskiego

- rządy Kazimierza Odnowiciela i odbudowa państwa polskiego

- panowanie Bolesława Śmiałego

- Polska w sporze o inwestyturę między cesarstwem a papiestwem

- konflikt króla Bolesława z biskupem Stanisławem



- zna wydarzenia związane z datami: 1025 r., 1034 r., 1039 r., 1076 r., 1079 r.

- przedstawia dokonania postaci: Mieszka II, Bezpryma, Konrada II, Jarosława Mądrego, Kazimierza Odnowiciela, Miecława, Brzetysława, Bolesława Śmiałego, biskupa Stanisława ze Szczepanowa

- poprawnie posługuje się terminami: trybut, denar

- wymienia przyczyny kryzysu i upadku państwa polskiego w XI w.

- opisuje przebieg konfliktu Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem

- wyjaśnia przyczyny i skutki sporu między królem a biskupem



- opisuje sytuację w państwie polskim po śmierci Bolesława Chrobrego

- omawia działalność Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego

- porównuje relacje źródłowe na temat sporu między królem Bolesławem a biskupem Stanisławem

- wyjaśnia, dlaczego w sporze o inwestyturę Bolesław Śmiały opowiedział się po stronie papieża

- dokonuje oceny skutków polityki zagranicznej prowadzonej przez Bolesława Śmiałego

- ocenia obiektywizm źródeł historycznych dotyczących wydarzeń

z 1079 r.




Panowanie Bolesława Krzywoustego

- panowanie Władysława Hermana

- konflikt między Bolesławem a Zbigniewem

- najazd niemiecki na ziemie polskie

- podbój Pomorza

- statut Bolesława Krzywoustego

- początki rozbicia dzielnicowego



- zna wydarzenia związane z datami: 1102 r., 1108 r., 1109 r., 1116 r., 1124 r., 1138 r.

- przedstawia dokonania postaci: Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego, Zbigniewa, Sieciecha, Henryka V, Władysława Wygnańca, Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego, Henryka Sandomierskiego, Kazimierza Sprawiedliwego

- poprawnie posługuje się terminami: wojewoda, statut, seniorat, senior, dzielnica senioralna

- wyjaśnia przyczyny sporu między Bolesławem Krzywoustym a Zbigniewem

- wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Krzywoustego

- lokalizuje na mapie grody oblegane przez Niemców

- wymienia postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego

- wskazuje na mapie dzielnicę senioralną i ziemie przyznane poszczególnym synom i wdowie

po Bolesławie Krzywoustym

- omawia dokonania Bolesława Krzywoustego

- podaje przyczyny powstania statutu Bolesława Krzywoustego


- charakteryzuje sytuację polityczną państwa polskiego za panowania Władysława Hermana

- przedstawia okoliczności najazdu niemieckiego na Polskę

- opisuje podbój i chrystianizację Pomorza

- wyjaśnia znaczenie przyłączenia Pomorza do Polski

- wymienia przyczyny powstania statutu Bolesława Krzywoustego

- ocenia konsekwencje decyzji Bolesława o podziale państwa polskiego





Tajemnice sprzed wieków – Kto spisywał dzieje Polski?

- źródła historyczne dotyczące początków państwa polskiego

- obiektywizm i prawda historyczna





- przedstawia dokonania postaci: Galla Anonima, Thietmara, Wincentego Kadłubka, Kosmasa, Nestora

- określa ramy chronologiczne wydarzeń opisanych w kronikach Galla Anonima

i Wincentego Kadłubka

- wymienia przyczyny powstania dzieł kronikarzy

- przedstawia teorie dotyczące pochodzenia Galla Anonima

- wyjaśni, kim był Bolesław Zapomniany

- tłumaczy konieczność weryfikacji prawdziwości źródeł historycznych

- wymienia nazwy źródeł historycznych dotyczących dziejów państwa polskiego za panowania pierwszych Piastów







1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna