Kryteria zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla kierunku Nauki o Sztuce Podstawa prawnaPobieranie 53.91 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar53.91 Kb.
Kryteria zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

dla kierunku Nauki o Sztuce
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
§ 14. 1. Doktorant odbywający studia doktoranckie w uczelni może złożyć wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego.

2. Zwiększenie stypendium przyznaje rektor uczelni, po zaopiniowaniu przez komisję wniosku o przyznanie zwiększenia

stypendium.

3. Zwiększenie stypendium może być przyznane:

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie

studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy

dydaktycznej lub badawczej albo osiągnięciami artystycznymi w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku

o przyznanie zwiększenia stypendium.

Zarządzenie Nr 128

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 września 2013 r.

Rozdział II

Kryteria przyznawania stypendium projakościowego

§ 6


1. Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium projakościowe może być

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu

rekrutacyjnym.

2. Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium projakościowe może być

przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej lub

osiągnięciami artystycznymi w poprzednim roku studiów.

§ 12

3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie najlepszych doktorantów określonej zgodniez § 4 ust.1. pkt.1, który nie otrzymuje stypendium doktoranckiego przyznaje się środki

finansowe w wysokości stypendium projakościowego. Środki te stają się stypendium

doktoranckim.

Do wniosku o przyznanie stypendium doktorant dołącza wypełnioną przez siebie tabelę osiągnięć (Załącznik 1) wraz z odpowiednią dokumentacją poświadczającą owe osiągnięcia. Komisja do spraw studiów doktoranckich ocenia poszczególne osiągnięcia doktoranta według poniższych kryteriów: • Punktacja jest otwarta.

 • Każde osiągnięcie naukowe doktoranta może być punktowane tylko na podstawie jednego kryterium z powyższego wykazu.

 • Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej w poprzednim roku studiów.

 • Niezbędnym załącznikiem do kryteriów przyznawania stypendium są ministerialne listy ABC czasopism punktowych (aktualizowane co roku)

 1. Publikacje – punktowane są jedynie publikacje, które ukazały się drukiem w roku akademickim poprzedzającym ubieganie się o stypendium. Publikacje przyjęte do druku mogą być punktowane tylko w przypadku osób rozpoczynających czwarty rok studiów doktoranckich.Rodzaj publikacji

liczba punktów*

Autorstwo monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim,

hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim8

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim lub w języku innym niż: angielski,

niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski7

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim,

francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim5


Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim lub w języku innym niż:

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski4

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w językach: angielskim,

niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim5

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim lub w języku

innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski–4

artykuł w czasopiśmie spoza listy ministerialnej lub rozdział w pracy zbiorowej - powyżej 0,5 arkusza

j. polski

3

j. obcy

4

artykuł w czasopiśmie spoza listy ministerialnej lub rozdział w pracy zbiorowej - od 0,25 do 0,5 arkusza

j. polski

2

j. obcy

3

artykuł naukowy w czasopiśmie z listy ministerialnej A i B, z listy europejskiej ERIH (lista C) oraz JCR. Punkty zamieszczone na listach ministerialnych przeliczane są według kryteriów podanych obok.

1-5

5,0-5,9

6-15

6,0-6,9

16-25

7,0-7,9

26-35

8,0-8,9

36-45

9,0-9,9

46-50

10,0-10,5

recenzje prac naukowych (publikowane)

2

inne: np. biogramy, hasła encyklopedyczne i katalogowe, edycja nut, sprawozdania, teksty popularnonaukowe, teksty poniżej 0,25 arkusz

1

redakcja czasopism naukowych**

3-5

tworzenie kart ewidencji zabytków**

0-3

* W przypadku artykułów współtworzonych, wynikającą z powyższej punktacji ilość punktów mnoży się przez 0,7

**Punktacja osiągnięć przyznawana w trybie konkursowym poprzez porównanie dorobku doktorantów w danym kryterium 1. Konferencje

sposób udziału

liczba punktów

Organizator/sekretarz konferencji


krajowe

4

międzynarodowe

5

Referat/poster*


krajowe

4/2

międzynarodowe

6/3

komunikat/lub moderacja panelu/warsztatów

krajowe

2

międzynarodowe

3

* W przypadku wystąpień współtworzonych, wynikającą z powyższej punktacji ilość punktów mnoży się przez 0,7

3. Pozyskanie grantu/ stypendium (uzyskanie punktacji w tabelce za pozyskanie grantu/stypendium powoduje, że odnośnie ocenionego projektu nie ma zastosowania tabelka: Udział w zespołowych i indywidualnych projektach badawczych, grantach)


otrzymanie grantu/ stypendium

liczba punktów

stypendia ministerialne, miejskie, stypendia z instytucji zagranicznych

7

stypendia fundacji, instytucji prywatnych, wszystkie wyżej nieuwzględnione

4

NCN, FNP, z Funduszy Europejskich, granty instytucji zagranicznych, granty ministerialne

15
 1. Udział w zespołowych i indywidualnych projektach badawczychtyp

funkcja

liczba punktów

krajowy

kierownik/koordynator

7

wykonawca/uczestnik

5

międzynarodowy

kierownik/koordynator

8

wykonawca/uczestnik

6 1. Kursy, szkolenia, staże krajowe i zagraniczneczas trwania

miejsce

liczba punktów

> 3 miesięcy

kraj

4

za granicą

5

1-3 miesiące

kraj

3

za granicą

4

< 1 miesiąca

kraj

2

za granicą

3 1. Udział w konkursach:zasięg

rodzaj

liczba punktów

międzynarodowy

nagroda

5

wyróżnienie

4

krajowy

nagroda

4

wyróżnienie

3 1. Inne formy działalności naukowej:Rodzaj działalności

Liczba punktów


Organizacja wystawy

(funkcja kuratora: autorstwo scenariusza wystawy, opracowania merytorycznego, kwerenda, dobór i aranżacja eksponatów)Prestiż instytucji

Miejsce

galeria miejska, muzeum, centrum sztuki

Zagraniczna

5

Krajowa

4

biblioteka, szkoła, galeria handlowa, galeria uniwersytecka

Zagraniczna

4

Krajowa

3

* W przypadku wystaw współtworzonych, wynikającą z powyższej punktacji ilość punktów dzieli się przez 0,7.

Organizacja objazdów naukowych

3

Organizacja otwartych wykładów

2

Prowadzenie klas akademickich/współpraca ze szkołami, muzeami, stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi

2

Działalność w kole naukowym

1 1. Przygotowanie rozprawy doktorskiej (0-10 pkt.)

Oceniane w skali 0-10 na podstawie indywidualnego planu studiów i indywidualnego planu badań naukowych oraz sprawozdania z pracy naukowej punktowanych przez opiekuna naukowego lub promotora osoby wnioskującej o stypendium. (Załącznik do uchwały nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. , rozdz. VII, § 21, § 25)Pobieranie 53.91 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna