Ks. Bernard Błoński Podkomisja do spraw wspierania misji Udział diecezji w działalności misyjnej Kościoła WstępPobieranie 26.86 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar26.86 Kb.
Ks. Bernard Błoński

Podkomisja do spraw wspierania misji

Udział diecezji w działalności misyjnej Kościoła
Wstęp
Diecezja Siedlecka uczestniczy w dziele misyjnym Kościoła poprzez modlitwę, animację misyjną, wsparcie finansowe i posyłanie na misje kapłanów i misjonarzy świeckich. Pierwszy jej misjonarz wyjechał na misje „ad gentes” w 1962 roku. Przez kolejne lata na misjach posługiwało 10 kapłanów, z których 6 już zmarło. Aktualnie na misjach „ad gentes” pracuje 8 kapłanów i 2 osoby świeckie. Ofiarność materialna wiernych Diecezji Siedleckiej jest szczodrym darem wspierającym misje Kościoła.
Dokumenty Kościoła dotyczące misji „ad gentes”
Kościół Siedlecki w duszpasterstwie misyjnym zachowuje wskazanie Soboru Watykańskiego II, zalecenia późniejszych dokumentów papieskich i Kongregacji Ewangelizacji Narodów, struktury Statutu Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wytyczne II Polskiego Synodu Plenarnego.
Struktura współpracy misyjnej w Diecezji
Stat. 1.

Kościół Siedlecki pragnie być wiernym obrazem Kościoła powszechnego, który ze swej natury jest misyjny, przez otwieranie się na spawy misji we wszystkich dziedzinach duszpasterstwa, wysyłanie misjonarzy i współpracę z nimi.


Stat. 2.

Biskup diecezjalny, będąc z ustanowienia Bożego rękojmią powszechności Kościoła, powołany jest do głoszenia Ewangelii na całym świecie, a jako Pasterz powierzonej sobie części ludu Bożego czuwa nad rozwojem Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wszystkich innych poczynań misyjnych w diecezji, wynikających ze wskazań Konferencji Episkopatu Polski.


Stat. 3.

§ 1. Troskę o rozwój Papieskich Dzieł Misyjnych, Biskup powierza diecezjalnemu dyrektorowi Papieskich Dzieł Misyjnych, mianowanemu na okres pięcioletni, a czas sprawowania tego urzędu może być odnowiony.

§ 2. Do współpracy z Komisją Episkopatu do spraw Misji, Biskup powołuje swego delegata na okres pięcioletni, a czas sprawowania tego urzędu może być odnowiony. Wypada, aby dyrektor diecezjalny był jednocześnie delegatem Biskupa ds. misji.

§ 3. Sprawami misyjnymi w diecezji zajmuje się referat misyjny, którym kieruje diecezjalny duszpasterz do spraw misyjnych.

§ 4. Dla sprawnej koordynacji wszystkich inicjatyw misyjnych w dekanacie, Biskup po konsultacji z dziekanem może wyznaczyć dekanalnego referenta do spraw misji.
Stat. 4.

Dla osiągnięcia większej jedności i skuteczności duszpasterstwa misyjnego oraz dla podejmowania konkretnych inicjatyw misyjnych w diecezji, Biskup może powołać Diecezjalną Radę Misyjną, której określi zakres działania i jej skład osobowy.


Papieskie Dzieła Misyjne

Stat. 5.

Papieskie Dzieła Misyjne: Rozkrzewiania Wiary, Świętego Piotra Apostoła, Dzięcięctwa Misyjnego i Unia Misyjna, spełniają zasadniczą rolę we wspomaganiu działalności misyjnej Kościoła powszechnego.


Stat. 6.

§ 1. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i złączone z nim Papieskie Dzieło Świętego Piotra Apostoła powinno być obecne w każdej parafii przez:

1. obchód Niedzieli Misyjnej w przedostatnią niedzielę października, rozpoczynający Tydzień Misyjny;

2. miesięczne nabożeństwo misyjne połączone z modlitwą i zbiórką ofiar;

3. obchód Niedzieli Dobrego Pasterza (IV Niedziela Wielkanocna) rozpoczynającej tydzień modlitw o powołania kapłańskie;

4. animację misyjną młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz umożliwienie jej składania ofiar jako wsparcie przygotowujących się na misjach do kapłaństwa i życia zakonnego.


§ 2. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, czyli Dziecięctwa Misyjnego, powinno być obecne w każdej parafii poprzez:

1. obchód Dnia Dziecięctwa Misyjnego (uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia);

2. misyjne elementy w katechizacji;

3. wprowadzanie dzieci z okazji Pierwszej Komunii św. w zadania apostolskie tego dzieła; oraz składanie ofiar dla dzieci na misjach;

4. powstawanie w parafii i szkołach Kół Misyjnych i realizowanie różnych form animacji misyjnej.
Stat. 7.

§ 1. Godnym podtrzymania i rozszerzania w parafiach jest zwyczaj tworzenia nieformalnych grup apostolskich: Dzieła Rozkrzewiania Wiary wśród starszych i młodzieży oraz Dziecięctwa Misyjnego wśród dzieci.

§ 2. Formy działania tych grup mogą być następujące:

1. modlitwa według papieskich intencji misyjnych;

2. spotkania modlitewne i informacje;

3. prenumerata i rozpowszechnianie prasy misyjnej;

4. składanie ofiar i podejmowanie konkretnych inicjatyw na rzecz misji;

5. powstawanie Róż Żywego Różańca, których członkowie wspierają modlitewnie i materialnie misyjną działalność Kościoła.


Stat. 8.

Papieska Unia Misyjna służy formacji misyjnej kapłanów, członków instytutów życia konsekrowanego, kandydatów do kapłaństwa, kandydatów do życia zakonnego, jak również świeckich pełniących w Kościele posługę pastoralną.


Stat. 9.

§ 1. Wszystkich kapłanów zachęca się, by wpisywali się do Unii Misyjnej i stawali się promotorami idei misyjnej wśród duchowieństwa i świeckich.

§ 2. Należy podtrzymać zwyczaj składania przez kapłanów corocznych ofiar w wysokości jednego stypendium mszalnego na rzecz krzewienia idei misyjnej.

§ 3. Każdy kapłan diecezjalny jest zobowiązany do odprawienie jednej Mszy św. w roku jako wsparcie modlitewne dzieła misyjnego Kościoła.

§ 4. Duszpasterzy zachęca się, by włączyli chorych w dzieło współpracy misyjnej, zwłaszcza przez urządzanie Misyjnego Dnia Chorych z okazji Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Stat. 10.

Troska w zakresie formacji kandydatów do kapłaństwa w Seminarium Duchownym niech wyraża się poprzez:

1. wykłady z zakresu teologii misji;

2. misyjne przygotowanie pastoralne;

3. działalność Koła Misyjnego Alumnów.
Stat. 11.

Niech będzie potrzymany zwyczaj istnienia puszki w kościele parafialnym i kaplicach przeznaczonej na składanie przez wiernych ofiar na misje.


Stat. 12.

Wszystkie ofiary składane na misje są przekazywane w całości do Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, która następnie przesyła je na poszczególne dzieła misyjne.


Diecezjalne Dzieło Misyjne

Stat. 13.

§ 1. Przedmiotem szczególnej troski Biskupa, o gromadzenie środków materialnych dla kapłanów diecezjalnych na misjach, jest Diecezjalne Dzieło Misyjne.

§ 2. Biskup określi sposób gromadzenia środków materialnych zasilających Diecezjalne Dzieło Misyjne. [jaki dzień zbiórek lub inne formy ??]
Stat. 14.

Diecezja Siedlecka wspiera swoich misjonarzy przyznając im roczną dotację finansową określoną przez Biskupa.


Stat. 15.

§ 1. Każde powołanie ma wymiar kościelny, dlatego również powołanie misyjne podlega osądowi Kościoła w osobie Biskupa, który ocenia prawość intencji, wolność decyzji i konieczne kwalifikacje kandydata.

§ 2. Warunki wyjazdu księży diecezjalnych na misje, określa odpowiednia instrukcja Konferencji Episkopatu Polski.
Stat. 16.

§ 1. Każdy kapłan pracujący na misjach powinien utrzymywać z Biskupem i Diecezją żywy kontakt, który jest potrzebny zarówno dla jego osobistego umocnienia jak również do ożywienia współpracy i ducha misyjnego w Diecezji.

§ 2. Podczas urlopu w Ojczyźnie, misjonarz ma zapewnione utrzymanie, a w miarę możliwości włącza się w duszpasterstwo misyjne i parafialne w Diecezji.

§ 3. W razie potrzeby leczenia zdrowotnego misjonarza w Ojczyźnie, Diecezja uczestniczy w kosztach jego leczenia.

§ 4. Misjonarz po powrocie na stałe do Diecezji, cieszy się wszystkimi prawami i przywilejami księży pracujących nieprzerwanie w Diecezji.
Stat. 17.

Skierowanie osób świeckich na misje przez biskupa diecezjalnego wymaga spełnienia następujących warunków:

1. ściśle określonego zapotrzebowania;

2. zapewnienia utrzymania i możliwości powrotu do kraju;

3. odpowiedniego przygotowania duchowego i zawodowego kandydata;

4. umowy potwierdzonej przez Biskupa.


Stat. 18.

Dni, w których zbierane są ofiary na misje w diecezji według ustaleń Stolicy Apostolskiej i

Konferencji Episkopatu Polski:

1. Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) – taca;

2. II Niedziela Wielkiego Postu (Niedziela „ad gentes”) – puszka;

3. przedostatnia niedziela października (Niedziela Misyjna) – taca;

4. II niedziela listopada (dzień solidarności z Kościołem prześladowanym) – puszka;

5. II Niedziela Adwentu (pomoc Kościołowi na Wschodzie) – puszka.


Stat. 19.

Zachęca się duszpasterzy i wiernych, aby wspierali i realizowali w parafii, różne inicjatywy misyjne, modlitewnie i materialnie, proponowane przez Stolicę Apostolską, Konferencję Episkopatu Polski, Papieska Dzieła Misyjne i Biskupa Diecezjalnego.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna