Ks prof dr hab. Krzysztof Konecki Wykaz publikacji MonografiePobieranie 50.74 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar50.74 Kb.
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Wykaz publikacji

1. Monografie:

1. Le Orationes pro defunctis del Missale Romanum di Paolo VI, Roma 1983.

2. Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II, Włocławek 1997, stron 298.

3. Ksiądz Bogumił Lewandowski w służbie Stolicy Apostolskiej, Włocławek 2003, stron 228.

4. Nasze sprawowanie Eucharystii, Włocławek 2007, stron 127.

5. Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, stron 302.

6. Czas z Chrystusem. Rok liturgiczny, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2014, stron 159.

2. Książki pod redakcją:

7. J. Stefański, Liturgia w odnowie (redaktor), Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum”, Gniezno 2000, stron 450.

8. Edukacja Kultura Teologia (współredaktor), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, stron 835.

9. Laudate Dominum (redaktor), Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum”, Gniezno 2005, stron 640.

10. Nasi księża, nasi zakonnicy (współredaktor), nasze siostry, Włocławek 1999

11. Bibliografia małżeństwa i rodziny 1945-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005, stron 636.

12. Ekumenizm, Teologia, Kultura (współredaktor), Włocławek 2006, stron 636.

13. J. Stefański, Reforma liturgii trwa (redaktor), Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2008, stron 378.3. Artykuły naukowe:

1. Liturgiczna forma sakramentu małżeństwa, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 58 (1975), s. 55-65.

2. Paschalna wymowa symboli odnowionych obrzędów pogrzebu, „Ateneum Kapłańskie” 430 (1980), s. 199-206.

3. Tajemnica paschalna w euchologii, czytaniach biblijnych oraz w symbolach odnowionej liturgii pogrzebu, „Studia Theologica Varsaviensia” 20 (1982) 1, s. 191-209.

4. Obecność Chrystusa w liturgii w świetle II Soboru Watykańskiego i dokumentów posoborowych, „Ateneum Kapłańskie” 461 (1986), s. 109-116.

5. Teologia liturgii Mszy za zmarłych, w: Mszał księgą życia chrześcijańskiego; praca zbiorowa pod red. Ks. B. Nadolskiego, Poznań 1986, s. 207-234.

6. Symbolika krzyża w odnowionej liturgii sakramentów, „Ateneum Kapłańskie” 470 (1987), s. 67-78.

7. Il culto di San Giuseppe nella Collegiata di Kalisz nel 1800, “Estudios Josefinos” 45 (1991), s. 559-564.

8. Zasady interpretacji tekstów euchologijnych, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 3-4 (1993), s. 176-183.

9. Liturgia w duszpasterstwie ciągle niespełnionym postulatem, „Ateneum Kapłańskie” 507-508 (1993), s. 215-224.

10. Nałożenie rąk w liturgii sakramentu pokuty i pojednania, w: W służbie Kościołowi i nauce, Włocławek 1994, s. 96-100.

11. Il culto di San Giuseppe nella diocesi di Włocławek nel secolo XIX, w: San Jose en el siglo XIX, Actas del Sexto Simposio Internacional Roma, 12-19 septiembre 1993. Centro Espanol de investigaciones Josefinas, Vallodolid 1995, s. 433-438.

12. Święty Józef w posoborowych tekstach Mszału i Liturgii godzin, „Ateneum Kapłańskie” 527 (1997), s. 73-80.

13. Sprawowanie błogosławieństw - wydarzeniem kościelnym, „Seminare”, 1997, t. 13, s. 13-22

14. Kościół jako wspólnota nupcjalna, „Collectanea Theologica” 67(1997) z. 4, s. 109-113.

15. Pochodzenie i rozwój szat liturgicznych, „Anamnesis” 2/1997/1998, s. 52-62.

16. Obrzęd błogosławienia kierowców i pojazdów mechanicznych 25 lipca lub w innym dniu, RT XLV, zeszyt 8 - 1998, s. 349-356.

17. Sprawowanie odnowionych obrzędów konsekracji dziewic, „Collectanea Theologica” 68 (1998) z. 1, s. 129 - 140.

18. Natura Liturgii Godzin, „Studia Włocławskie”, 1998, s. 71-76

19. Struktura i teologia modlitwy konsekracyjnej odnowionych obrzędów święceń kapłańskich, w: Liturgia Domus Carissima, Warszawa 1998, s. 206-219.

20. Konsekracja zakonna kontynuacją i dopełnieniem konsekracji chrzcielnej, „Via Consecrata” 9 (1999), s. 22-25.

21. Charyzmat dziewictwa inicjatywą i darem Boga Ojca, „Via Consecrata” 10(1999), s. 26-27.

22. Chrystologiczny wymiar Liturgii Godzin, „ Studia Włocławskie”, 1999, s. 132-139.

23. Symbolika obrzędów dedykacji kościoła, „Studia Włocławskie”, 2000, s. 133-147.

24. Paschalny wymiar liturgicznego kultu męczenników, „Ateneum Kapłańskie” 549-550 (2000), s. 227-239.

25. Postawy w liturgii, „Seminare”, 2001, t. 17, s.145-156.

26. Nałożenie rąk w odnowionych obrzędach święceń „Studia Włocławskie”, 2001, s. 190-197.

27. Struktura i teologia modlitwy święceń biskupich, w: W Panu złożyłem nadzieję, Włocławek 2002, s. 329-340.

28. Błogosławieństwa w życiu Kościoła, „Studia Włocławskie”, 2002, s. 150-160.

29. Akcenty Maryjne w „Obrzędach profesji zakonnej” i „Obrzędach konsekracji dziewic”, „Anamnesis” 32(2003) 1, s. 46-51.

30. Struktura i teologia modlitwy święceń odnowionych obrzędów diakonatu, „ Studia Włocławskie”, 2003, s. 265-273.

31. Celebracja Liturgii godzin anamnezą Misterium Chrystusa, „Teologia i człowiek” 1(2003), s. 71-81.

32. Antynomia światła i ciemności w euchologii Wigilii Paschalnej. w: Edukacja Kultura Teologia (pr. zb., Toruń 2003, s. 739-748.

33. Liturgia Godzin i sakramentalia w świetle dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, w: Liturgia w Dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej, Radom 2004, s. 79-90.

34. Struktura i teologia modlitwy konsekracyjnej odnowionych obrzędów konsekracji dziewic, „Teologia i człowiek” 3(2004), s. 133-144.

35. Liturgia w dokumentach Jana Pawła II, w: Fides quaerens intellectum, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 245-257.

36. Problematyka Liturgii Godzin i sakramentaliów w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego, „ Studia Włocławskie”, 2004, s. 120-131.

37. Od reformy liturgii do odnowy Kościoła, w: Laudate Dominum, K. Konecki, red., Gniezno 2005, ss. 153-165.

38. Droga życiowa i naukowa Księdza Profesora Jerzego Stefańskiego, w: Laudate Dominum, K. Konecki, red., Gniezno 2005, ss. 9-18.

39. Bibliografia prac Księdza Jerzego Stefańskiego, w: Laudate Dominum, K. Konecki, red., Gniezno 2005, s. 19-33.

40. Maryja w obrzędach koronacji swojego wizerunku, „Roczniki Teologiczne” Tom LII, z. 2005, s. 179-178.

41. Mistagogiczny wymiar sakramentu chorych, „Studia Włocławskie” 2005, s. 216-223.

42. Msza święta sercem i szczytem świętowania niedzieli, „Teologia i człowiek” 6 (2005), s. 43-52.

43. Józefologiczny wymiar działalności naukowej Ks. Prof. Wojciecha Hanca, w: Ekumenizm, Teologia, Kultura, współredaktor, Włocławek 2006, s. 55-63.

44. Treści teologiczno-celebracyjne obrzędów Komunii, „Studia Włocławskie” 2006, s. 159-165.

45. Eklezjalny walor Liturgii godzin, „Teologia i człowiek”, 7-8 (2006), s. 123-132

46. Modlitwy za zmarłego prezbitera w Mszale Rzymskim Pawła VI. w: Confitemini Domino, quoniam bonus, red., J. Nowak, Warszawa 2007, ss. 409-420.

47. Euchologia mszalna za zmarłego biskupa, „Studia Włocławskie” 2007, s. 269-279.

48. Anamnetyczny charakter liturgii godzin w: Mirabile Laudis Canticum, Liturgia godzin: Dzieje i teologia, red., H.J. Sobeczko, Opole 2008, ss. 177-183.

49. Celebracja niedzieli jako konsekwencja sakramentu chrztu, „Liturgia Sacra” 14 (2008), nr 1, s. 5-19.

50. Błogosławieństwa w praktyce duszpasterskiej, „Ateneum Kapłańskie”, 598 (2008), s. 457-466.

51. Początki ruchu odnowy liturgicznej w Polsce, w: Johanes Pinsk prekursor posoborowej odnowy liturgicznej (red. A. Krzystek), Studia i rozprawy, nr 20, Szczecin 2008, s. 123-145.

52. Życie i działalność naukowa Ks. prof. dr. Hab. Anastazego Nadolnego, „Teologia i człowiek”, 11 (2008) s. 9-11.

53. Święty Kazimierz Królewicz w tekstach Mszału Rzymskiego Pawła VI i Liturgii godzin, „Studia Włocławskie” 2008, s. 37-54.

54. Posoborowa reforma Kalendarza rzymskiego. Wybrane kwestie redakcyjne, „Roczniki teologiczne” t. 1 (56) – 2009, s. 193-2005.

55. Święta dewocyjne w Kalendarzu rzymskim z 1969 r. Kwestie redakcyjne, w: In persona Christi, Księga na 80-lecie Księdza profesora Czesława Bartnika, t.1, Lublin 2009, s. 1023-1032.

56. Zagadnienia teologiczne w czasopiśmie „Teologia i człowiek”, „Soter” 32(60) 49-61.

57. Pokuta wielkopostna w Konstytucji o liturgii, w: Wezwani do nawrócenia. Z teologii pokuty i pojednania, red. E. Mateja, R. Pierskała, Opole 2009, s. 225-232.

58. Euchologia obrzędu święceń prezbiteratu, „Ateneum Kapłańskie” 607(2010), s. 420-439.

59. Działalność biskupa w diecezji włocławskiej jako liturga: Sprawiedliwość, pokój i radość w posługiwaniu biskupim, Księga Pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr. Wiesława Meringa z okazji 65 rocznicy urodzin, red. A. Niemira, Szamański. Rulka, J. Szamański, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2010, s. 82-97.

60. San Giuseppe nella riforma liturgica del Concilio Vaticano II, w: Saint Joseph, Patron for our times, Kalisz 2010, ss. 281-296

61. Prace redakcyjne nad reformą obrzędów Niedzieli Palmowej, w: Memoriale Domini, Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70 rocznicę urodzin, red. M. Olczyk, W. Radecki, Gniezno 2010, s. 177-189.

62. Błogosławieństwo wody w posoborowych księgach liturgicznych, w: Veritas cum Caritate –Iintellegentia cum Amore, red. Cz. Rychlicki, I. Werbiński, Wydawnictwo Naukowe UMN Toruń 2011, s. 215- 241.

63. Święty Józef w reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II, w: Aby mieli życie. W służbie Bogu, Kościołowi, społeczeństwu, Księga pamiątkowa na złoty Jubileusz Kapłaństwa i 30-lecie posługi pasterskiej Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały, Kalisz 2011, s. 265- 274.

64. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, red. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 151.

65. Niedzielne zgromadzenie centrum i cel życia chrześcijańskiego, w: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, red. K. Konecki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, 51-62.

66. Przestrzeń celebracji mszalnej kościoła w Sompolnie, w: Parafia św. Marii Magdaleny w Sompolnie na tle historycznym (red. W. Krzywański i K. Rulka), Włocławek 2011, s.457-494

67. Pochodzenie i rozwój szat liturgicznych, w; Historia liturgii (red. W. Świerzawski), t. 2, Zawichost- Kraków –Sandomierz 2012, ss. 61-77

68.Teologiczno-liturgiczne aspekty błogosławieństw, Homo Dei 2(2012) 61-73.

69. Euchologia za zmarłych w Mszale rzymskim Pawła VI, w: „Studia liturgiczne”, t. 8, Lublin 2012, s..47-59.

70. Duchowość Liturgii godzin, Studia Włocławskie (2012), ss. 161-169.

71. Życie i działalność Ks. Prof. Zdzisława Pawlaka, „Teologia i Człowiek” 10 (2012), nr 1 (19), 15-22

72. Odnowione obrzędy konsekracji dziewic, „Sakramenty i sakramentalia” (red. Wacław Świerzawski), T. 4, Zawichost- Sandomierz – Kraków 2013, s. 231-246.

73. Główne założenia teologiczne Konstytucji o Liturgii świętej, „Liturgia Sacra” 19 (2013), nr 2, s. 243-252.

74. Natura roku kościelnego w Konstytucji o świętej liturgii w: Studia Włocławskie, 16 (2014), s. 157-169.

75. Odnowione obrzędy dedykacji kościoła i ołtarza, „Ateneum kapłańskie” 163 (2014), z. 2(633), s. 269-283.

76. Sakramenty na sympozjach polskich liturgistów, w: Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit: Sakramenty w misterium Kościoła : księga dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, red. Bogusław Migut, Zbigniew Głowacki, Waldemar Pałęcki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014, s. 203-211.

4. Popularnonaukowe:

1.O chrześcijańskie imię dla dziecka, Ład Boży 450 (1986).

2.Adwent, Ład Boży 474 (1986).

3. Okres Bożego Narodzenia, Ład Boży 457 (1986).

4.Okres „w ciągu roku”, Ład Boży 479 (1986).

5.Okres wielkiego postu, Ład Boży 480 (1987).

6.Wielki Tydzień, Ład Boży 483 (1987).

7. Okres wielkanocny, Ład Boży 484 (1987).

8. Niedziela, Ład Boży 485 (1987).

9.Teologia niedzieli, Ład Boży 496 (1987).

10. Zgromadzenie liturgiczne, Ład Boży 506 (1988).

11. Funkcje w zgromadzeniu liturgicznym, Ład Boży 508 (1988).

12. Funkcje w zgromadzeniu liturgicznym (2), Ład Boży 513 (1988).

13. Świątynia, Ład Boży 517 (1988).

14. Ołtarz - stół Eucharystii, Ład Boży 518 (1988).

15. Ambona - stół Słowa, Ład Boży 519 (1988).

16. Miejsce przewodniczenia, Ład Boży 520 (1988).

17. Nasz Adwent, Ład Boży 526 (1988).

18. Namaszczenie chorych sakramentem umocnienia w chorobie, Ład Boży 529 (1989).

19. Boży grób, Ład Boży 534 (1989).

20. Dlaczego Msza św. w niedzielę?, Ład Boży 771 (1998).

21. Gromadzenie się na Mszę św. Ład Boży 772 (1998).

22. Św. Józef - główny patron diecezji włocławskiej, Ład Boży 773 (1998).

23. W obronie paschału, Ład Boży 775 (1998).

24. Święte Triduum Paschalne, Ład Boży 776 (1998).

25. Śpiew na wejście, Ład Boży 779 (1998).

26. Pozdrowienie ołtarza, Ład Boży 781 (1998).

27. Znak krzyża i pozdrowienie wiernych, Ład Boży 784 (1998).

28. Akt pokutny, Ład Boży 786 (1998).

29. Panie, zmiłuj się nad nami, Ład Boży 789 (1998).

30. Chwała na wysokości Bogu, Ład Boży 791 (1998).

31. Kolekta, Ład Boży 793 (1998).

32. Liturgia Słowa, Ład Boży 797 i 801 (1998).

33. Modlitwa powszechna, Ład Boży 805 (1998).

34. Obrzęd przygotowania darów (cz. I), Ład Boży 808 (1998).

35. Prefacja, Ład Boży 813-814 (1998).

36. Obrzęd przygotowania darów (cz. II), Ład Boży 816 (1999).

37. Święty, Święty, Święty... Ład Boży 821 (1999).

38. Modlitwa eucharystyczna, Ład Boży 824, 825, 826 (1999).

39. Modlitwa Pańska, Ład Boży 829 (1999).

40. 533 komentarze liturgiczne na wszystkie niedziele i święta roku kościelnego, na okres od 30 listopada 1986 do 23 kwietnia 1995 r.: „Ateneum Kapłańskie” 465-466 (1986) – „Ateneum Kapłańskie” 515 (1995).

41. Wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwa powszechna, Dni powszednie, t. 1, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2008, stron 348.

42. Uwagi dotyczące nowego ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego, Kronika Diecezji Włocławskiej, t. 87 (2004) z. 5, s. 299-303.

43.Cienie celebracji eucharystycznej, Kronika Diecezji Włocławskiej, t. 87 (2004) n. 10, s.569-572.

44. Jak mówić o świętym Józefie, Homo Dei 2(2012) 115-118.

5. Biogramy:

1. „Bogumił Lewandowski” w: Włocławski Słownik Biograficzny t. 3, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2005, s. 101-103.

2. „Bogumił Lewandowski” w: Słownik Polskich Teologów Katolickich 1994-2003, t. az 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, s. 365-369.

6. Recenzje:

1. B. Nadolski, Ukochać Mszę świętą, Poznań 1982, „Ateneum Kapłańskie” 458 (1985), s. 162-163.

2. T. Fitych, Trójca Stworzona. Nauka o św. Józefie na Śląsku, Lublin 1990, „Ateneum Kapłańskie” 504 (1993), s. 386-387.

3. D. Zimoń, Czas zbawienia, Katowice 1992, „Ateneum Kapłańskie” 504 (1993), s. 398-399.

4. J. Szymański, La figura del mistero del sacramento della penitenza nell' „Ordo Penitenti”, Roma 1997, Ateneum Kapłańskie 535 (1999), s. 467-468.

5. Mirosław Miłek, Eucharystia w życiu młodych uczniów Pana, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2003, ss. 600, „Teologia i człowiek” 1 (2003), nr 1, s. 256-258.

6. Zbigniew Kiernikowski, Moc i światło liturgii, Warszawa-Siedlce 2004, ss. 208, „Teologia i Człowiek” 5 (2005), nr 1 (5), s. 231-233.

7. Roman Walczak, Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej. Przewodnik po współczesnej architekturze wnętrz sakralnych według posoborowych dokumentów Kościoła i aktualnego prawa kościelnego, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2005, ss. 122, „Teologia i Człowiek” 6 (2006), nr 1-2 (7-8), s. 347-349.

8. Rytuał diecezjalny. Liturgia i nabożeństwa Kościoła pelplińskiego, wydany z polecenia biskupa pelplińskiego, prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagi, red. Ks. dr Edmund Skalski, Wydawnictwo, „Bernardinum”, Pelplin 2006, Miesięcznik Diecezji Włocławskiej, nr 12 (2006) t. 89, s. 1135-1138.

9. Dariusz Kwiatkowski, Święty Józef – Patron Kościoła naszych czasów. Waloryzacja kultu Świętego Józefa w Diecezji Kaliskiej w świetle soborowego i posoborowego nauczania Kościoła. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny, Poznań 2011, ss. 656. rec. „Teologia i Człowiek” 10 (2012), nr 1 (19), s. 313-317.

10. Tadeusz Lewandowski, Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku. Od teorii wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa, Wydawnictwo Naukowym UMK, Toruń 2011, ss. 397, rec. „Teologia i Człowiek” 10 (2012), nr 2 (20), s. 254-257.

11. Hubert Łysy, Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II. Teoria i praktyka, Opole 2011, 249 s. – rec. „Teologia i Człowiek” 11 (2013), nr 1 (21), s. 181-185.

12. Czesław Krakowiak, Sakrament bierzmowania w reformie liturgii II Soboru Watykańskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012 ss. 464 – rec. „Teologia i Człowiek” 11 (2013), nr 2 (22), s. 198-203.

13. Antoni Reginek, Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wieku. Studium źródłoznawcze na podstawie trzech zbiorów: Kancjonał z Leśnicy Opolskiej (1810–1848), Kancjonał Ellgotcki (1832), Kancjonał ze Śląska Pruskiego (2 poł. XIX w.), Katowice 2012, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wyd. Księgarnia św. Jacka, - rec. „Teologia i Człowiek” 11 (2013), nr 3 (23), s. 313-317.

14. Daniel Brzeziński, Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki”. Anamnetyczny wymiar roku liturgicznego, Toruń 2010, ss. 639, - rec. „Teologia i Człowiek” 11 (2013), nr 4 (24), s. 313-317.

15. Maciej Olczyk, Etos chrześcijańskiego wolontariatu. Studium teologicznomoralne na przykładzie Florenckiej Archikonfraterni Miłosierdzia, Poznań 2012, s. 337, rec. „Teologia i Człowiek” 12 (2014), nr 2 (26), s. 269-273.

16. Henryk Nadrowski, Sacrum czasoprzestrzeni – reinterpretacja – kontrowersje – świat wartości, Toruń 2012, s. 803, - rec. „Teologia i Człowiek” 12 (2014), nr 1 (25), s. 233- 238.

17. Zbigniew Zarembski, Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II: studium teologicznopastoralne, Toruń 2013, - rec. „Teologia i Człowiek” 12 (2014), nr 3 (27), s. 257- 260.18. Święty Józef w dziele zbawczym Boga według józefologii o. Tarcisio Stramare. Kalisz 2014, - rec. „Teologia i Człowiek” 12 (2014), nr 4 (28), s. 303-306.

7. Sprawozdania:

1. XV Sympozjum o św. Józefie w Kaliszu, w: „Ateneum Kapłańskie” 457 (1985) 513-515.

2. XVII Sympozjum o św. Józefie w Kaliszu, w: „Ateneum Kapłańskie” 472 (1987) 581-583.

3. XVIII Sympozjum o św. Józefie w Kaliszu, w: „Ateneum Kapłańskie” 479 (1989) 171-174.4. Sympozja józefologiczne w Kaliszu: XX, XXI, w: „Ateneum Kapłańskie” 499 (1992) 503-507.

5. VI Międzynarodowe Sympozjum o świętym Józefie w Rzymie, w: „Ateneum Kapłańskie” 542 (1999) 151-154.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna