Ks. Wojsław CzupryńskiPobieranie 276.76 Kb.
Strona6/6
Data07.05.2016
Rozmiar276.76 Kb.
1   2   3   4   5   6

Ramy czasowe


Rozpoczęcie po feriach zimowych w klasie II gimnazjum

Zakończenie po Wielkanocy w III klasie.

Kandydaci biorą udział:


  • w 10 spotkaniach – katechezach w kościele,

  • w rekolekcjach wielkopostnych (dodatkowe spotkania, poza szkolnymi rekolekcjami),

  • rekolekcjach wrześniowych rekolekcjach adwentowych.

W połowie cyklu zostają podzieleni na małe grupy z animatorem – cztery spotkania.

Zapisy


 1. z udziałem rodziców (rodzica)

 2. w kancelarii parafialnej

 3. z wypełnioną deklaracją, może ją wcześniej wziąć z zakrystii lub ściągnąć z Internetu

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.”
Wybrane zasady:

 1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. (Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata).

 2. Świadectwo chrześcijańskiego życia.

 3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. (dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok)

Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność nieusprawiedliwioną.

16. SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Podstawa prawna

Problematykę związaną z organizacją rekolekcji wielkopostnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) –. W myśl zapisu § 10 uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.
Ustalenie terminu rekolekcji

Organizację pracy szkoły w okresie rekolekcji powinien określić dyrektor szkoły, po ustaleniach z organizującymi rekolekcje, dlatego o terminie rekolekcji powinien być powiadamiany co najmniej miesiąc wcześniej (§ 10 ust. 2). Szczegółowe zasady odnoszące się do organizacji rekolekcji stanowią przedmiot ustaleń między organizującymi rekolekcje a dyrektorem szkoły (§ 10 ust. 2). Najbardziej funkcjonalnym rozwiązaniem byłoby przekazanie informacji o planowanych rekolekcjach przed rozpoczęciem roku szkolnego, tak aby dyrektor szkoły mógł umieścić termin rekolekcji w kalendarzu roku szkolnego placówki. Planując termin rekolekcji trzeba wzajemnie uwzględniać racje parafii i szkoły, a wszelkie problemy rozwiązywać na gruncie przepisów r.o.n.r.Opieka nad uczniami w trakcie rekolekcji

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji sprawują katecheci. Udział nauczycieli w zajęciach rekolekcyjnych w pomieszczeniach sakralnych jest całkowicie dobrowolny.

Zapewniając bezpieczeństwo uczniom, jeżeli wyjście na zajęcia rekolekcyjne odbywa się z obiektu szkoły, dyrektor może zobowiązać nauczycieli do opieki nad uczniami w drodze do świątyni, zgodnie z zasadą, iż przy wyjściu z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości, powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów.
Zajęcia lekcyjne w trakcie rekolekcji

Odbywanie zajęć dydaktycznych, części lekcji lub ich skracanie nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa oświatowego, które stanowią, iż uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.


Procedura organizacji

1. Dyrektor ustala z katechetami termin rekolekcji dla uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole oraz problemy wychowawcze do ewentualnego uwzględnienia w ich programie.
(najlepiej, jeśli termin rekolekcji zostanie uzgodniony przed rozpoczęciem roku szkolnego. W ten sposób zostanie uwzględniony w planie pracy szkoły i szkolnym programie wychowawczym.

2. Wskazane jest by przed rozpoczęciem rekolekcji odbyło się spotkanie proboszcza z zespołem katechetycznym poświecone omówieniu wszystkich kwestii związanych z ich przygotowaniem i przebiegiem. Zespół ten określa cel i tematykę rekolekcji, ustala kto i za co jest odpowiedzialny. Katecheci mogą mieć wpływ na program rekolekcji, wskazując aktualne potrzeby i problemy danej społeczności szkolnej.
3. Katecheci uczestniczą w tworzeniu programu rekolekcji, dbając o staranne zagospodarowane czasu uczniów podczas trzech kolejnych dni wolnych od zajęć szkolnych.
Poza częścią liturgiczną (odpowiednie nabożeństwa w kościele) dobrze jest zaplanować także inne zajęcia, takie jak: inscenizacje, konkursy wiedzy religijnej, plastyczne, recytatorskie, śpiewu (w salkach katechetycznych przy parafii lub w pomieszczeniach szkolnych). Działania mające na celu optymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na rekolekcje powinni koordynować katecheci.
4. Dyrektor organizuje spotkanie z nauczycielami, podczas którego proboszcz omawia program rekolekcji, podaje planowany termin ich przeprowadzenia, przedstawia projekt współpracy między parafią a szkołą. Może zaproponować włączenie się chętnych nauczycieli w organizację rekolekcji, wskazując ich aspekt wychowawczy.
Treści i formy organizacyjne

Najlepszą rozwiązaniem jest podzielenie dni rekolekcyjnych na dwie części: 1. liturgiczną (w kościele) – Msza św., nabożeństwa, adoracja, sakrament pokuty, konferencje

 2. duszpastersko-wychowawczą (w salach katechetycznych przy parafii lub w pomieszczeniach szkolnych) – zajęcia warsztatowe, konkursy, inscenizacje, spotkania z „ciekawymi” ludźmi, koncerty, pielgrzymki i inne

Młodzi ludzie najbardziej lubią spotykać się z osobami, które ich nie nawracają, ale które dzielą się swoim doświadczeniem Boga, opowiadając o drodze do Niego. Wielkim zainteresowaniem cieszą się też rozmowy o dorastaniu. To ich nigdy nie znudzi, tym bardziej, że niewiele mają okazji, aby o tym z kimś poważnie porozmawiać.Większość młodych ludzi potrafi godzinami mówić i słuchać o sensie życia, o przyjaźni, miłości, samotności i cierpieniu wówczas, gdy uzna, że ten, kto tę rozmowę prowadzi, to "sensowny gość", którego warto posłuchać, ponieważ ciekawie mówi o interesujących sprawach. Są bardzo wyczuleni na brak autentyczności, którą rozumieją jako nieprzystawalność osobistych przekonań do głoszonych wartości”. - ks. M. Cogiel, Szkolne rekolekcje wielkopostne, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/rekolekcje_ szkolne.html, (dostęp: 13.12.2012)


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna