Książka i Czytelnik” czasopismo bibliotekarzy Dolnego Śląska wydawane jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu przy współpracy z : Grodzką Biblioteką Publiczną w Jeleniej Górze, Legnicką BibliotekąPobieranie 2.84 Mb.
Strona1/24
Data07.05.2016
Rozmiar2.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Książka i Czytelnik”

czasopismo bibliotekarzy Dolnego Śląska

wydawane jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu przy współpracy z : Grodzką Biblioteką Publiczną w Jeleniej Górze, Legnicką Biblioteką Publiczną, Powiatową Biblioteką Publiczną w Wałbrzychu oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kłodzku.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Rynek 58 wydaje od 1981 roku własne czasopismo pt. „Książka i Czytelnik”.

Wcześniej, w latach 1956 – 1976 ukazywał się - pod szyldem WiMBP - kwartalnik pt. „Materiały Metodyczne” kwartalnik. Był pismem przeznaczonym głównie dla pracowników bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku. Na jego łamach ukazywały się artykuły, które zdaniem ówczesnego redaktora naczelnego, a jednocześnie wicedyrektora biblioteki – Pani Anny Guzowskiej – „odzwierciedlały stan bibliotek i czytelnictwa, odnotowywały różnorodne fakty, wydarzenia i dane liczbowe składające się na, swego rodzaju, dokument czasu i pisane dzieje dolnośląskich bibliotek publicznych”. Dla bibliotekarzy otwarta była rubryka „Poznajemy nasze biblioteki”, w której zamieszczano artykuły nadsyłane z bibliotek terenowych. Dotyczyły one pracy bibliotek, ich dziejów, doskonalenia warsztatu bibliotekarskiego, a także osiągnięć i metod pracy z czytelnikiem. „Osobny nurt tematyczny” tworzyły w kwartalniku artykuły zawierające propozycje rozwiązań metodycznych, np. cykl rozważań


o służbie informacyjno - bibliograficznej oraz cykl artykułów o organizacji pra-cy w bibliotekach. Znaczną ilość miejsca zajmowały również w „Materiałach Metodycznych” pomoce do pracy z czytelnikiem, przeznaczone dla biblio-tekarzy pracujących bezpośrednio w placówkach udostępniania. Czasopismo było też płaszczyzną wymiany doświadczeń bibliotekarzy. Na jego łamach publikowano wyniki podejmowanych badań i analiz. Pismo było równocześnie ważnym źródłem informacji o dorobku społecznym i intelektualnym wrocław-skiego środowiska bibliotekarskiego i przyczyniło się w znacznym stopniu do ugruntowania pozytywnej opinii o nim. Łamy czasopisma otwarte były również dla działaczy związków zawodowych i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. „Materiały Metodyczne” - kwartalnik były więc czynnikiem ułatwiającym integrację środowiska bibliotekarzy bibliotek publicznych województwa dolnośląskiego oraz placówek i pracowników innych sieci bibliotek. Pismo bibliotekarzy ukazywało się regularnie 4 razy w roku w nakładzie 1. tysiąca egzemplarzy. Redagowane było przez zespół w składzie: Anna Guzowska, Alina Janik i Ryszard Zawadzki a drukowała je (druk offsetowy) : Wrocławska Drukarnia Dziełowa, Zakłady Graficzne PiT we Wrocławiu lub Zakład Usług Poligraficznych w Świdnicy. Do czasopisma załączona była wkładka pt. „Wybór recenzji za ...” (przeważnie za mijające półrocze lub miniony rok), które opracowywali pracownicy Działu Instrukcyjno - Metodycznego Biblioteki Wojewódzkiej.

I kiedy czasopismo było w rozkwicie, dotarła do bibliotekarzy zaskakująca wiadomość, że od 1977 roku „Materiały Metodyczne” przestają się ukazywać. Ta niezrozumiała dla środowiska bibliotekarskiego decyzja Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk nie została zaaprobowana przez środo-wisko i stała się jednocześnie początkiem kampanii na rzecz przywrócenia tego regionalnego czasopisma bibliotekarzom. Walka o czasopismo trwała 4 lata.

W 1978 roku Rada Ministrów przyznała Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu status biblioteki naukowej (uchwała Rady Ministrów nr 104 z dnia 31 lipca 1978 roku. Monitor Polski nr 27 z 30 sierpnia 1978 roku). Zobowiązywało to instytucję m.in. do wydawania własnych publikacji.

Po czteroletniej przerwie, pod koniec 1980 roku Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zezwolił wrocławskiej Bibliotece Wojewódzkiej na wydawanie nowego kwartalnika. Wznowiono więc jego wydawanie. ale już pod zmienionym tytułem „Książka i Czytelnik” Zeszyty Wojewódzkiej


i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu”. Był kontynuacją kwartalnika „Materiały Metodyczne”, ukazującego się od II połowy 1956 roku przez 21 lat.

Należy wspomnieć, że po czteroletniej przerwie (1977-1980) w 1981 roku ukazał się numer kwartalnika o nietypowym charakterze. Ówczesny dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej – dr Jerzy Matejuk informował: „Jego zawartość jest swoiście rozumianą spłatą długu wobec naszego Patrona – prof. Tadeusza Mikulskiego oraz wobec czteroletniej przeszłości naznaczonej nieobecnością pisma w życiu środowiska bibliotekarskiego. To zadecydowało o zamieszczeniu w tym numerze dwóch referatów poświęconych T. Mikulskiemu, a napisanych przez Jego uczniów: prof. prof. Czesława Hernasa i Romana Kaletę, które wygłoszone zostały na zorganizowanej w WiMBP sesji w październiku 1978 r. ... oraz informacji o działalności wydawniczej w ciągu ostatnich 4 lat i kroniki najważniejszych wydarzeń tego okresu”. Ten pierwszy po długiej przerwie numer czasopisma miał stanowić – zdaniem dyr. Matejuka - pomost łączący przeszłość wrocławskiego bibliotekarstwa z teraźniejszością.

Prace nad czasopismem kontynuowało od 1991 roku - zmienione w znacznej części - Kolegium Redakcyjne pod kierunkiem nowego dyrektora naczelnego – dr. Leona Andrzeja Krzemienieckiego. „Nawiązujemy do tradycji. Nasze .... wydawnictwo łączy województwa. Jest świadectwem wspólnoty i osiągnięć bibliotekarzy, którym bliskie są zagadnienia regionu i regionalizmu. Jego nakład dociera do wielu bibliotek i instytucji w kraju jako prenumerata bądź egzemplarz obowiązkowy” - pisał w 1994 roku dyrektor Biblioteki Woje-wódzkiej. Utrzymano charakter pisma, nieco rozszerzając jego profil, zgodnie
z nowym statutem Biblioteki. Na jego łamach zamieszczano artykuły dotyczące książki i czytelnictwa, wygłaszane na sesjach referaty, publikowano wyniki badań i analiz, zamieszczano dyskusje na temat zawodu bibliotekarza – treści
i form jego pracy, konkretnych rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych
w bibliotekach, rejestrowano najistotniejsze fakty dotyczące książki i czytel-nictwa, a także informacje o dziejach bibliotek oraz krótkie wzmianki
o bieżącej działalności i wydarzeniach w poszczególnych bibliotekach. Autorami publikacji byli zarówno pracownicy Biblioteki Wojewódzkiej, jak
i pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego, pisarze, pracownicy bi-bliotek innych sieci, studenci.

Czasopismo „Materiały Metodyczne” nie posiadało podtytułu, natomiast pismo „Książka i Czytelnik” taki podtytuł otrzymało w momencie ukazania się pierwszego numeru w 1981 roku. Pełny podtytuł brzmiał : „Zeszyty Woje-wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego Wrocław”. Podtytuł ten zamieszczano w latach 1981 – 1985 i 1988 – 1989. Na przestrzeni lat 1981 – 2001 podtytuł ten zmieniano kilkakrotnie, bądź rezy-gnowano z podtytułu (np. w latach 1986 – 1987, na początku roku 1988


i w latach 1989 – 1993 a na stronie tytułowej zamieszczono jedynie adnotację, że jest to kwartalnik).W latach 1994 -1998 podtytuł brzmiał : pismo bibliotek publicznych Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha. Na skutek nowej reformy administracyjnej kraju zlikwidowano trzy z czterech województw dolnośląskich i od roku 1999 do 2001 nowy podtytuł to : pismo bibliotek publicznych województwa dolnośląskiego. Aktualnie podtytuł naszego czaso-pisma brzmi : czasopismo bibliotekarzy Dolnego Śląska. Częstotliwość ukazy-wania się pisma była na przestrzeni lat bardzo zróżnicowana. Początkowo (do roku 1960) „Materiały Metodyczne” ukazywały się regularnie co kwartał, czyli 4 numery w roku. W latach 1960 - 1974 zdarzały się łączenia numerów, np.
w 1970 roku czasopismo ukazało się tylko dwa razy ( ale z poczwórną nume-racją). Sytuacja taka powtórzyła się z „Książką i Czytelnikiem” w latach 1982 – 1993. Wtedy też bardzo często łączono numery. W latach 1987 i 1990 dwukrotnie w roku ukazały się łączone numery „Książki i Czytelnika”.

Należy również wspomnieć, że w latach : 1986, 1990 i 1992 ukazały się tzw. dodatki do czasopisma „Książka i Czytelnik”. Dodatek z 1986 roku zawierał materiały z sesji poświęconej 30. leciu powstania wrocławskich bibliotek dzielnicowych. Zamieszczono tu referat dotyczący powstania i działalności bibliotek w pięciu dzielnicach Wrocławia, a także dwa opracowania na temat pracy bibliotek dzielnicowych w Warszawie i Łodzi. „Jednorodność tematyki


i wartość historyczna referatów sprawiły, że podjęto decyzję o wydaniu ich
w odrębnym, specjalnym numerze „Książki i Czasopisma” - informują słowa wstępu do dodatku kwartalnika nr 3/1986. Dodatek nadzwyczajny kwartalnika 1-2 z 1990 roku był odzewem na artykuł pt. „Odlatują białe kruki”, który ukazał się w ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej” (nr 249 z 1990 roku),
a dotyczył ustaleń Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W Dodatku zamieszczono wywiad z byłym dyrektorem tej Biblioteki - dr. Stefanem Kubowem, a jednocześnie przewo-dniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Dodatek do nr 3 czasopisma z 1992 roku dotyczył Projektu Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu likwidacji i prywatyzacji wrocławskich bibliotek rejonowych. Redakcja „Książki i Czytelnika” przedstawiła w nim publikacje
i stanowiska różnych gremiów i ich przedstawicieli wobec tej propozycji, która zbulwersowała nie tylko środowiska Wrocławia. Zamieszczono tu reprezen-tatywną dokumentację prasową oraz dokumentację wyrażoną w oficjalnych pismach.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w 1995 roku ukazało się wydanie jubileuszowe czasopisma. Poświęcone ono zostało bibliotekom publicznym na Dolnym Śląsku, które obchodziły swoje jubileusze. Zamieszczone publikacje, różnorodne w treści i sposobie wypowiedzi, miały skłonić do refleksji nad przeszłością, informować o teraźniejszości i wybiegać w przyszłość – napisał we wstępie do tego wydania pisma ówczesny dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej – dr Leon A. Krzemieniecki.

Od 1994 roku czasopismo zaczęło ukazywać się co pół roku, ale w nowej, atrakcyjniejszej szacie redakcyjnej. Początkowo były to dwa odrębne numery pisma rocznie, od 1997 roku do 2000 roku – ukazywał się jeden łączony (podwójny) numer w roku. W 2001 roku ukazał się tylko jeden numer czaso-pisma. W latach 2002 – 2003 czasopismo nie ukazywało się.

„Wracamy! Po trzyletniej przerwie wracamy do tradycji wydawania pisma, które w latach 1981 – 2001 starało się zaznaczyć swoją obecność w kręgu problemów związanych z książką, biblioteką, czytelnikiem. Wracamy, bo czasy dla nas niełaskawe, ... Wracamy, bo kolejne reformy administracyjne, transformacje i restrukturyzacje rozchwiały sieć biblioteczną, ... wracamy, ... bo zgłaszacie Państwo potrzebę reaktywowania pisma...” - taką radosną informację przekazał w 2004 roku nowy dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej we Wrocławiu – Pan Andrzej Tyws we wstępnie do pierwszego numeru wznowionego pisma „Książka i Czytelnik" Czasopisma bibliotekarzy Dolnego Śląska. Aktualnie ukazuje się ono 3 razy w roku w nakładzie 250 egzemplarzy.

Nakład naszego czasopisma na przestrzeni lat ulegał również zmianie. „Materiały Metodyczne” z lat 1956 – 1976 miały stały nakład w ilości 1 tysiąc egzemplarzy. Czasopismo „Książka i Czytelnik” początkowo ukazywało się w nakładzie 350. egzemplarzy, w dalszych latach 400 egzemplarzy. W latach 1984 - 1985 nakład wyniósł 500 egzemplarzy, a pod koniec roku 1986 wzrósł do 700. egzemplarzy i nie zmienił się do końca 1988 roku. W latach 1989 – 1990 nakład zmniejszono do 460. sztuk, w 1991 roku - do 300. egzemplarzy, w 1992 roku dwukrotnie zmieniano nakład – do 260. i wreszcie do 160. sztuk. W 1993 roku ustalono nakład czasopisma na 250 egzemplarzy i ta ilość nakładu obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Warto również wspomnieć o technice druku czasopisma bibliotekarzy dolno-śląskich. W latach 80. przepisywane było na składopisie i drukowane na maszynie poligraficznej „Romajor ”, znajdującej się w drukarni Biblioteki Wojewódzkiej. Tu też w miejscowej Introligatorni było składane, falcowane


i zszywane. Od 1993 roku zastosowano obróbkę komputerową w programie komputerowym „Word” i zaczęto zamieszczać wkładki z czarno – białymi lub kolorowymi zdjęciami. Najnowsze numery czasopisma, począwszy od 2004 roku, przygotowywane i składane są do druku przy zastosowaniu profe-sjonalnego programu komputerowego InDesign 2 CE. Drukowany jest na drukarce RICOH Aticio CL 7000. Zastosowano druk cyfrowy – niskonakła-dowy, pełnokolorowy. Efektem starań zespołu redakcyjnego jest naprawdę ładna oprawa graficzna czasopisma i – mamy nadzieję – ciekawa zawartość naszego Czasopisma. Życzymy więc przyjemnej lektury.


Pobieranie 2.84 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna