Kto należy do Ahl al-Bejt ?Pobieranie 23.26 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar23.26 Kb.

Kto należy do Ahl al-Bejt ?

Pokazane zostalo, że do Rodziny Proroka (s) – zamiennie nazywanej Ahl al-Bejt, ‘Itrah lub Aal – neleżeli jego córka Fatima al-Zahra, jej mąż Imam ‘Ali i ich potomstwo, Imamowie al-Hasan i al-Husejn (a). Pięcioro członków tejże rodziny, wraz z Prorokiem Muhammadem (s) jako jej glową, było tymi członkami, którzy żyli w momencie objawienia Prorokowi (s) koranicznych wersów mówiacych o ich zaletach. Jednakże, dziewięciu pozostałych Imamów, potomków Imama al-Husejna (a) również należy do wybranej Rodziny, łącznie z ostatnim z nich - Imamem al-Mahdim (a). Prorok (s) powiedzial:
 • "Ja, ‘Ali, al-Hasan i al-Husejn oraz dziewięciu potomków al-Husejna, jesteśmy oczyszczonymi i nieomylnymi.” [al-Juwayni, Fara'id al-Simtayn, (Bejrut, 1978), strona 160. Zauważmy, że wybitność al-Juwayniego jako uczonego w tradycjach została potwierdzona przez al-Dhahabiego w Tadhkirat al-Huffaz, księga 4, strona 298, oraz przez Ibn Hajara al-‘Asqalaniego w al-Durar al-Kaminah, księga 1, strona 67]

 • "Jestem zwierzchnikiem Proroków a ‘Ali ibn Abi Talib jest zwierzchnikiem następców, których po mnie będzie dwunastu, z których 'Ali ibn Abi Talib będzie pierwszym a al-Mahdi ostatnim.” [al-Juwayni, Fara'id al-Simtayn, strona 160]

 • "Al-Mahdi jest jednym z nas - Ahl al-Bejt" i "al-Mahdi będzie z mojej rodziny, z potomków Fatimy" [Ibn Majah, al-Sunan, księga 2, strona 519, numery 4085-6; Abu Dawud, al-Sunan, księga 2, strona 207]


A co z żonami Proroka (s) ?

Wers oczyszczenia: "Zaprawdę Allah pragnie ... " został objawiony Prorokowi (s) w domu jego żony Umm Salamy (niech Allah bedzie z niej zadowolony); Prorok (s) zawołał al-Hasana, al-Husejna, Fatimę i‘Alego, zebrał ich razem i okryl płaszczem, po czym powiedział: "O Boże, to są moi Ahl al -Bejt, więc odsuń od Ahl al-Bejt wszelkie nieczystości i oczyść ich doskonałą czystością." Umm Salama spytała, "Czy jestem z nimi, posłańcu Allaha?" Prorok (s) odrzekł, "Pozostań na swoim miejscu, choć jesteś prawa." • al-Tirmidhi, al-Sahih, księga 5, strony 351 i 663

 • al­-Hakim al-­Naysaburi, al­Mustadrak `ala al-Sahihayn, księga 2, strona 416. Potwierdza on, że tradycja ta jest wiarygodna wedlug kryteriów al-Bukhariego.

 • al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, księga 5, strona 197

Początek wersu 33:33 i kolejne twierdzenia są adresowane do żon Proroka (s) co potwierdzają użyte zaimki żeńskie. Jednakże w samym wersie oczyszczenia, rodzaj zmienia się na męski lub jest mieszany, co dowodzi, że było to niezalezne objawienie adresowane do innych osób.


Find out more about authentic Islam as explained by the Ahl al-Bayt, visit:
http://al-islam.org/faq/


O Ludzie Domu! Bóg chce tylko odsunąć od was brud, oczyścić was całkowicie.

[Koran, Sura 33:33]

Kiedy Prorok Muhammad (s) został spytany przez swych towarzyszy:

“Jak mamy prosić o błogosławieństwa dla ciebie Proroku?” odpowiedzial:

“Powiedzcie: ‘O Boże! Ześlij twoje błogosławieństwa na Muhammada i Rodzinę Muhammada, tak jak zesłałeś swoje błogosławieństwa na Abrahama i Rodzinę Abrahama, bo Ty jesteś pełen uwielbienia, pełen chwały.’”

[Sahih al-Bukhari, rozdział 4, księga 55, numer 589]Dlaczego podążamy za rodziną Proroka (s)?
Szyici wierzą, że Prorok Muhammad (s) pozostawił po sobie dwie drogocenne rzeczy, którymi są Koran i Ludzie Domu - Ahl al-Bejt (konkretni czlonkowie rodziny Proroka). Ahl al-Bejt są źródłem autentycznej Sunny Proroka (s). Wyłącznie poprzez podążanie za wyznaczonymi instrukcjami pochodzącymi z obydwóch źródeł muzułmanin może mieć nadzieję na kroczenie właściwą drogą.


Dziedzictwo Proroka Muhhamada (s)

Nadszedł czas abym odpowiedział na wezwanie (śmierci). Zaprawdę, pozostawiam po sobie wśród was dwie drogocenne rzeczy (thaqalayn): Księgę Boga i moich Ahl al­-Bejt. Zaprawdę, te dwie rzeczy będą nierozerwalne do momentu kiedy powrócą do mnie nad brzegiem stawu.”

Ten autentyczny hadis pochodzący od Proroka Muhammada (s) został przekazany przez ponad 30 jego Towarzyszy i spisany przez dużą liczbę sunnickich uczonych. Jedne z bardziej znanych źródeł tego hadisu to:


 • al­-Hakim al-­Naysaburi, al­Mustadrak `ala al-Sahihayn (Beirut), księga 3, str. 109-110, 148 i 533). Wyraźnie stwierdza on, że tradycja ta jest wiarygodna (sahih) zgodnie z kryteriami al-­Bukhariego i Muslima; al­-Dhahabi potwierdza opinię al-Hakima.

 • Muslim, al-Sahih, (wersja angielska), księga 031, nr 5920-3

 • al­-Tirmidhi, al-Sahih, księga 5, str. 621-2, nr 3786 i 3788; księga 2, str. 219

 • al-Nasa'i, Khasa'is’Ali ibn Abi Talib, nr 79

 • Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, księga 3, str. 14, 17, 26; księga 3, str. 26, 59; księga 4, str. 371; księga 5, str. 181-2, 189-190

 • Ibn al­'Athir, Jami` al­'usul, księga 1, str. 277

 • Ibn Kathir, al­Bidayah wa al­nihayah, księga 5, str. 209. Cytuje on tu al-Dhahabiego i stwierdza, że hadis ten jest sahih czyli wiarygodny.

 • Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim , księga 6, str. 199

 • Nasir al-Din al-Albani, Silsilat al-Ahadith al-Sahiha (Kuwejt: al-Dar al-Salafiyya), księga 4, str. 355-8. Wylicza tu wiele łańcuchów przekazów tej narracji, które uznaje za wiarygodne.

Istnieje wiele więcej źródeł tego hadisu, których nie jesteśmy tu w stanie wszystkich umieścić.
Czy Prorok (s) nie powiedział “Pozostawiam po sobie Księgę Boga i moją Sunnę” ?

To bardzo częste nieporozumienie. Rzecz w tym, że nie ma wiarygodnych podstaw tego stwierdzenia przypisywanego ostatniemu kazaniu Proroka (s). Stwierdzenia takiego nie ma w żadnej z 6 ksiąg Sahih!! Wersje przekazu Malika w Muwatta’, Ibn Hishama w Sirat Rasul Allah, oraz al-Tabariego w Ta’rikh, nie posiadają pełnego łańcucha przekazu tej narracji, z uwagi na kilka brakujących ogniw! Wszystkie inne wersje z pełnym łańcuchem narracji (isnad) – których jest bardzo malo – zawierają narratorów, których wiarygodność jest podważana przez wiodących sunnickich uczonych Ridżal. Te istotne fakty mogą być potwierdzone przez osoby zainteresowane poprzez odniesienie się do odpowiednich źródeł tekstowych.

Oczywiście, nikt nie sugeruje by nie podążać za Sunną Proroka(s). Jak stwierdzono powyżej, Prorok (s) pragnął aby muzułmanie odnosili się właśnie do Ahl al-Bejt jako wiarygodnego, czystego i pozbawionego błędów źródła Sunny.
Dlaczego Rodzina (Ahl al-Bejt) Proroka (s) jest tak wyjątkowa?

Kiedy objawiony został koraniczny wers: "(O Muhammadzie) Powiedz, 'Nie prosze o żadną za to nagrodę (przyniesienie nowiny od Boga) z wyjątkiem miłowania moich bliskich." (42:23), muzulmanie spytali Proroka (s): "Kim są ci bliscy tobie Proroku, których miłowanie jest naszym obowiązkiem?"Odpowiedział: "Ali, Fatima, i ich dwóch synów"

 • Al-­Hakim al-­Naysaburi, al­Mustadrak `ala al-Sahihayn, księga 2, str. 444

 • al-Qastallani, Irshad al-Sari Sharh Sahih al-Bukhari, księga 7,str. 331

 • al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, księga 6, str. 6-7

 • al-Alusi al-Baghdadi, Ruh al-Ma’ani, księga 25, str. 31-2

Status prawdomównosci i prawości Ahl al-Bejt został potwierdzony przez Koran w trakcie sporu z chrześcijanami z Nadżran. Po tym jak objawiony został wers: “A kto się będzie z tobą sprzeczał w jej przedmiocie po tym, jak otrzymałeś wiedzę, to powiedz: "Pozwólcie! Wezwijmy naszych synów i waszych synów, nasze kobiety i wasze kobiety, nas samych i was samych, potem będziemy się pokornie modlić i wzywać przekleństwa Boga na kłamców!" (3:61),

Prorok (s) zawołał ‘Alego, Fatimę, al-Hasana i al-Husejna i powiedział: ‘Boże, to są członkowie mojej rodziny (Ahli)’.

 • Muslim, al-Sahih, (wersja angielska), księga 031, nr 5915

 • Al-­Hakim al­-Naysaburi, al­Mustadrak `ala al-Sahihayn, księga 3, str. 150. Stwierdza on, że tradycja ta jest sahih zgodnie z kryteriami al-Bukhariego i Muslima

 • Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, księga 7, str. 60

 • al-Tirmidhi, al-Sahih, Kitab al-Manaqib, księga 5, str. 596

 • Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, księga 1, str. 185

 • al-Suyuti, History of Khalifas Who Took The Right Way, (Londyn, 1995), str. 176


Czy nie wystarczy okazywać szacunku Ahl al-Bejt?

Czy wystarczy okazywać szacunek Koranowi? Muzułmanie oczywiście podążają za Koranem jako źródłem Boskiego przewodnictwa we wszystkich swoich sprawach. Prorok Muhammad (s) zostawił dwie rzeczy muzulmanom jako dziedzictwo i przyrzekł, że będą one nierozłączne aż do Dnia Sądu. Poprzez złączenie Ahl al-Bejt z Koranem, Prorok (s) instruowal nas aby nie tylko okazywać tym dwóm cennym rzeczom szacunek, ale także akceptować od nich wytłumaczenie islamskich doktryn, praktyk, tradycji i tafsiru.


Zobaczcie! Moi Ahl al-Bejt są jak Arka Noego. Ktokolwiek się na niej znalazł został ocalony, a kto się od niej odsunął, przepadł

 • al-­Hakim al­-Naysaburi, al­Mustadrak `ala al-Sahihayn, księga 3, str. 151, księga 2, str. 343. Stwierdza on, że tradycja ta jest sahih wedlug kryteriów Muslima

 • al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, księga 1, str. 71-72

 • Ibn Hajar al-Makki, al-Sawa’iq al-Muhriqa, str. 140. Stwierdza on, że tradycja ta przekazana została poprzez wiele łańcuchów narracji, które potwierdzają i umacniają się nawzajem.


Pobieranie 23.26 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna