Ktokolwiek z wierzących z cierpliwością znosi napotkane udręki, otrzyma nagrodę tysiąca męczennikówPobieranie 23.35 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar23.35 Kb.

Nagrody Sabr


 • Imam al-Sadiq (a) powiedział: “Ktokolwiek z wierzących z cierpliwością znosi napotkane udręki, otrzyma nagrodę tysiąca męczenników.”[Al-Kulayni, al Kafi, vol.2, bab al sabr, hadith # 17]

 • Imam al-Sadiq (a) powiedział: “Kiedy wierzący wstępuje do grobu, salat jest w jego prawej ręce, zakat w jego lewej, cnoty na przeciwko, sabr będzie dla niego schronieniem. Kiedy dwa anioły odpowiedzialne za przepytywanie, wstąpią na niego, sabr powie do salat, zakat i cnót,Zadbajcie o swojego współtowarzysza, a jeśli nie uda się wam go wesprzeć, Ja osobiście o niego zadbam”[Ibid, hadith # 8]


Zalecenia w osiągnięciu sabr
Ten świat jest więzieniem dla wierzących. Zbierz całą swę siłę i bądż cierpliwym i pokornym wobec zarówno wzlotów jak i upadków. Z odwagą i hartem ducha stań przeciwko niepowodzeniom i przeciwnościom. Zrozum, że udręka i niepokój w nas samych, poza wynikającą z nich wielką hańbą, są daremne w konfrontacji z cierpieniem i katastrofami. Bądź zadowolony z Boga i nie narzekaj w obecności innych o jego nieodpartych dekretach i nieuniknionych nakazach. W czasie zmagań z trudnościami, skieruj uwagę swojego serca w stronę Absolutnej Doskonałości (Bóg) a efekty tego doświadczysz w tym świecie a serce twoje stanie sie rozleglą przestrzenią i królestwem manifestacji Bożej suwerenności. Bogactwo i zadowolenie tak przenikną twoje serce, iż wszystko co odnosi się do tego świata, stanie się w twoich oczach nieważne. Sabr, wyrozumiałość i powściągliwość niosą ze sobą sprawiedliwe i pełne wynagrodzenie, a jakże wzniosłe i piękne formy przybieraja w świecie Barzakh (czyściec). Jeśli pokładasz wiarę w Boga i wierzysz, że wszystkie nasze sprawy są w Jego mocy, nie będziesz narzekeć do Boga Wszechmogącego na wszelkie życiowe trudności i przeciwności jakie napotykasz na tym świecie. Raczej, zaakceptujesz je z własnej woli, wypełniając swoje obowiązki i dziękując Mu z wdzięcznością za jego dary. [Zaczerpnięte od Al-Khumayni, Forty Hadith, rozdział 16, ‘Sabr’]
Wniosek:

 • Imam ‘Ali (a) powiedział: “Ten kto ćwiczy cierpliwość sabr, nigdy nie będzie pozbawiony sukcesu, nawet jeśli zajmie to więcej czasu.” [Nahjul Balagha, saying # 153]


Znajdź więcej o prawdziwym Islamie i odwiedź nas na:
http://al-islam.org/faq/


...I słuchajcie Boga i Jego Posłanca! Nie sprzeczajcie się między sobą,bo osłabniecie i odejdzie od was wasza moc.Bądźcie cierpliwi! Zaprawdę Bóg jest z cierpliwymi!"

(Koran, 8: 46)


Imam Ja’far al-Sadiq (a) powiedział:

“Zaprawdę,cierpliwość(sabr) do wiary, jest jak głowa do ciała.Ciało bez głowy zginie, i tak jak cierpliwość odejdzie, to i wiara zaniknie”

[Al-Kulayni, al Kafi, vol. 2, bab al sabr, p. 128, hadith # 2]

Zalety duszy …


Cierpliwość

(sabr)


Kiedy spytano Imama ‘Alego o wiarę, on odpowiedział:”Struktura wiary podparta jest czterema filarami: Cierpliwością (sabr), Przekonaniem (yaqin), Sprawiedliwością (`adl) i Zmaganiem się (jihad). I objaśnił dalej: ‘Cierpliwość obejmuje cztery atrybuty: pragnienie, strach, bogobojność i oczekiwanie (na smierć). Ktokolwiek więc pragnie Raju, zignoruje złe pokusy; ktokolwiek obawia się ognia piekielnego,powstrzyma się od grzechu; ktokolwiek jest bogobojny łatwo udźwignie problemy i trudności życia tego świata;i ktokolwiek oczekuje śmierci, śpieszyć się będzie w dokonaniu dobrych czynów.’”

[Al-Amidi, Ghurar ul Hikam wa Durar ul Kalim, hadith # 2897]
Definicja Sabr


 • Znany uczony Nasir al-Din al-Tusi powiedział: “Sabr oznacza powstrzymanie się od niepokoju w konfrontacji z rzeczami niepożądanymi.”

 • Wielki mędrca (`arif) Khwajah `Abd Allah al Ansari powiedział: “Sabr oznacza powstrzymywanie się od narzekań o ukrytym cierpieniu.”


Rodzaje i poziomy Sabr
Jest wiele różnych poziomow i rodzajow cierpliwości na co wskazuja wspaniale tradycje, a nagroda i zasługa rozne st w zaleznosci od owych poziomow .


 • Imam ‘Ali (a) przekazał:, "Prorok powiedział: “Sabr ma trzy rodzaje: sabr w czasie cierpienia, sabr w odniesieniu do posłuszeństwa i sabr w odniesieniu do nieposłuszeństwa (wobec Boga). I trzeci jest lepszy od dwóch pierwszych.” [Al-Kulayni, al Kafi, ksiega 2, bab al sabr, hadith # 15]

 • Imam 'Ali (a) powiedział: “Sa dwa rodzaje Sabr: sabr w tym co lubisz i sabr w tym, czego nie lubisz.” [Mizan al-Hikmah, hadith # 10099]


Związek pomiędzy Sabr and Ma’ rifah Boga


 • Tak długo, jak czujemy wewnętrzne cierpienie z powodu niepowodzeń i trudności życia, nasza wiedza o Bogu (ma’rifah) pozostaje niewystarczająca. Kiedy człowiek osiągnie zadowolenie (rida) i satysfakcję bez względu na niepowodzenia i niesprzyjające okoliczności, jego dusza osiąga wyższy stopeń w bliskości z Bogiem. Sabr w odniesieniu do unikania grzechów i wypełniania obowiązków (ta'at) powiązany jest z niewystarczająca wiedza o sekretach czczenia (‘ibadat) i pozagrobowych formach naszych aktow grzechu i posłuszeństwa.

 • Kiedy człowiek mocno wierzy, że to co otrzyma w życiu wiecznym jest wynikiem jego wlasnych uczynkow na tym świecie, nie dozna udręki napotykając na trudności i niesprzyjające sytuacje. Raczej, osoba taka bedzie zadowolona z napotkanych trudności, wiedzac iz wypełnieniu boskie obowiązki. Jego szczęście bedzie większe,niż udręka innych w trudnym dla nich czasie. Jego przywiazanie do Boga bedzie się pogłębiać w niekorzystnych okolicznościach. Manifestacja takiego wysokiego poziomu rida były osobowosci towarzyszy Imama Hussejna (a) w trakcie wydarzen w Karbali.

 • Imam Reza (a) powiedział: (spośród nawolywań Proroka do Abu Dharr (ra): “…Jeśli jesteś w stanie postępować tak, aby zadowolić (rida) Boga w mocnym tego przekonaniu, to zrób to.A jeśli jest to dla ciebie niemożliwe, to ćwicz sabr w nieprzyjemnych rzeczach, a to przyniesie ci wiele błogosławieństwa.” [Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, ksiega 82, strona 136, hadith # 21]


Rezultat Sabr


 • Sabr przynosi wiele pozytywnych rezultatów w zakresie treningu duszy i dyscypliny. Jeśli przez pewien czas cierpliwie znosimy nieszczęścia i z pokorą i zadowoleniem przyjmujemy wszelkie trudności powstałe z tytułu podążania za nasza wiarą i praktykowania jej, a także jeśli znosic będziemy gorycz powstałą z tytułu wyrzeczenia się zakazanych przyjemności i jeśli dokonamy tego ze względu na posłuszeństwo Panu i Stwórcy, to stopniowo łatwiej będzie nam radzić sobie w takich sytuacjach. Dusza osoby cierpliwej zrzeka sie wcześniejszego niekontrolowanego stadium i rozwija wytrwałą i jasną zdolność, która wyniesie go nad poziom samej cierpliwości (sabr) i przeniesie w wyższy stan duchowy. Praktykując cierpliwość w zalecaniu tego co dobre i zakazywaniu tego co złe (amr bil ma’ruf wa nahi ‘anil munkar) czyni nas osobami silnymi i niezłomnymi.

 • Udręka, trwoga i niekontrolowane ruchy ciała podczas finansowych strat, śmierci, katastrof itp., są oznakami słabej duszy. Pozbawiają one nas stabilności i godności, osłabiają determinację i wyniszczają intelekt. W takich drażliwych momentach, sabr to klucz do bram szczęścia i wolności. To umocnienie silnej woli i stanowczości do przezwyciężenia niepomyślnych okoliczności, podejmowania racjonalnych decyzji i mądrego postępowania.

 • Sabr w odniesieniu do grzechu jest źródłem taqwa (wiary w Boga). Sabr w odniesieniu do posłuszeństwa (ta'at) jest źródłem bliskości z Bogiem i miłością od Niego płynącą. A sabr w niepowodzeniach jest źródłem rida z duchowym przeznaczeniem i boskim wyrokiem.


Wyższe stopnie Sabr


 • Sabr fi Allah (sabr w Bogu): oznacza niezłomność w dążeniu do wyzbycia się złych nawyków (np.kłamania,oczerniania i chciwości) i złych cech (np.egoizmu, hipokryzji,zazdrości) i wstrzemiężliwość od obiektów pożądania i pokusy (np.unikanie haram muzyki, wyrzeczenie się snu dla nocnej modlitwy umiarkowanie w jedzeniu) podczas oczyszczenia. Jest to wyrzeczenie się samego siebie w drodze do Boga. To stadium osiąga wędrowiec (ahl al suluk).

 • Sabr ma`a Allah (sabr z Bogiem): zagorzały podróżnik w drodze do Boga podczas szczerego ibadat i starań, osiąga taki stan bezinteresowności iz od czasu do czasu doświadcza bliskości Boga. Swiatło boskich właściwości i imion rozswietla jego serce i wizje. W tym czasie musi on pozostać cierpliwym i chronic siebie samego od choćby minimalnych śladów samouwielbienia, dumy itp.,aby osiągnąć wyższe poziomy uduchowienia.

 • Sabr `an Allah (sabr od Boga): dotyczy miłośników Boga, którzy po doświadczeniu jego głebokiej miłości, musza powrocic do świata fizycznego i zmagają sie z rozłąką. Jest to najcięższy i i najtrudniejszy stopień. Ten wysublimowany poziom sabr opisany jest przez Imama‘Alego (a) w słynnej Du`a Kumayl “Boże mój, Panie mój, Władco mój! Choćbym byl w stanie znieść twoje kary, jak mam z Tobą znieść rozłąkę!

 • Sabr bi Allah (sabr dla Boga): jest to stan perfekcji, który człowiek osiąga poprzez egzystencję tylko z Bogiem(baqa' bi Allah) i kształtuje siebie samego zgodnie z normami Boga (takhalluq bi akhlaq Allah). Poziom ten należy do tych błogosławionych trwałością i niezłomnością, osiągnięty po sabr z Bogiem.

Pobieranie 23.35 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna