Kujawsko-pomorski szkolny związek sportowyPobieranie 0.89 Mb.
Strona1/17
Data03.05.2016
Rozmiar0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

MINISTERSTWO SPORU I TURYSTYKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KURATORIUM OŚWIATY BYDGOSZCZ


KUJAWSKO-POMORSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY


w B Y D G O S Z C Z Y

Kalendarz

Imprez Sportowych

dla


Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

na rok szkolny 2014/2015


XVII

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Gimnazjada

Licealiada

Bydgoszcz - sierpień 2014
KUJAWSKO-POMORSKI

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY


ul. Gdańska 163

85-915 B y d g o s z c z

tel/fax (052) 346 11 04, 346 13 38

W_szs@poczta.onet.pl
Strona internetowa: kpszkolny.org

Rejon Bydgoszcz Jan Żukowski

Bydgoszcz

tel. 052 346 11 04

tel. kom. 603 653 117jan_zukowski@op.pl

Rejon Toruń Magdalena Schmidt

Toruń ul. Polna 8 J/9

tel. kom. 602 304 097

magdalena_schmidt@wp.pl

Rejon Grudziądz Zbigniew Lewandowski

Grudziądz ul. Elbląska 2/74

tel. Kom. 502 779 905

lewandowski.zbigniew@poczta.onet.pl

Rejon Włocławek Zbysław Nowowiejski

Radomice 87-600 Lipno

tel. kom. 603 653 119S P I S T R E Ś C I

1. List Zarządu Głównego SZS 5

2. Zasady współzawodnictwa sportowego 2014/15 6

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 9

4 Igrzyska Młodzieży Szkolnej 14

5. Program zawodów 15

6. Kalendarz WIMS 16 7. Regulaminy szczegółowe WIMS 16

8. Biegi Przełajowe Indywidualne 16

9. Biegi Przełajowe Sztafety 16

10. Mini Piłka Nożna chłopców 17

11. Pływanie 18

12. Unihokej 19

13. Mini Piłka Ręczna 20

14. Mini Piłka Siatkowa czwórki 21

15. Szachy 24

16. Tenis Stołowy Drużyna 25

17. Mini Koszykówka 26

18. Mini Piłka Nożna dziewcząt 28

19. Trójbój LA 29

20. Czwórbój LA 29

21. Najlepsze zespoły/uczniowie w roku szkolnym 2013/14 31
G I NM N A Z J A D A

22. Kalendarz Gimnazjady 32

23. Regulaminy szczegółowe Gimnazjady 33

24. Biegi Przełajowe Indywidualne 34

25. Biegi Przełajowe Sztafety 34

26. Piłka Nożna chłopców 35

27. Pływanie 36

28. Unihokej 37

29. Piłka Ręczna 39

30. Szachy 40

31. Piłka Siatkowa 41

32. Tenis Stołowy Drużyna 43

33. Koszykówka 44

34. Piłka Nożna dziewcząt 46

35. LA Liga Szkolna 47

36. Lekka Atletyka indywidualna 48

37. Mistrzowie województwa w roku szkolnym 2013/2014 49
L I C E A L I A D A

38. Kalendarz wojewódzkiej Licealiady 51

39. Regulaminy szczegółowe Licealiady 52

40. LA – Szkolna Liga Korespondencyjna 53

41. Biegi Przełajowe indywidualne 54

42. Biegi Przełajowe sztafety 55

43. Pływanie 55

44. Piłka Ręczna 55

45. Szachy 57

46. Piłka Siatkowa 57

47. Koszykówka 59

48. Mistrzowie województwa w roku szkolnym 2013/2014 62


Z A Ł Ą C Z N I K I


49. Załącznik nr 1 – wzór zgłoszenia 64 50.Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia 65 51.Załącznik nr 3 – wykaz numerów startowych 66O P R A C O W A L I


Jan Żukowski - Prezes K-P SZS Bydgoszcz

Ewa Siódmiak - Sekretarz K-P SZS Bydgoszcz

Magdalena Schmidt - Członek Zarządu Kierownik rejonu Toruń

Henryk Olszewski - Członek Prezydium Zarządu K-P SZS

Zbysław Nowowiejski - Wiceprezes - Kierownik rejonu Włocławek

Zbigniew Lewandowski - Wiceprezes – Kierownik rejonu Grudziądz
Szanowni Państwo:

Przewodniczący Samorządów,

Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania Fizycznego,

Rodzice, Działacze i Uczniowie.

Przedstawiamy Państwu „Regulamin szkolnych imprez sportowych na rok Szkolny2014/2015",

Kalendarz zawiera informacje organizacyjne i regulaminowe oraz ramowe terminy współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: Mistrzostwa Szkół Podstawowych - jako IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych - GIMNAZJADA i Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych - LICEALIADA.
Z satysfakcją odnotowujemy, że zasięg sportowy prowadzonego w poszczególnych województwach współzawodnictwa stopniowo powiększa się z roku na rok, o czym świadczy liczba sklasyfikowanych w systemie szkół, klubów, gmin i powiatów.

W systemie tym bierze udział już około 65% szkół wszystkich szczebli.

Dziękujemy wszystkim Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które wspierają program usportowienia dzieci i młodzieży widząc w nim zarówno drogę rozwoju szczególnie uzdolnionych, jak i odpowiednią formę profilaktyki zdrowotnej.

Mamy nadzieję, że również w nowym roku sprawy sportu szkolnego znajdą właściwe miejsce w budżetach samorządów.

Dziękujemy również za ogromne zaangażowanie w realizację tego systemu nauczycieli wychowania fizycznego, dyrekcji szkół, rad pedagogicznych, rodziców.

Szkolny Związek Sportowy działający w obszarze szkolnej kultury fizycznej przez wiele już lat wypracował dobry, zbieżny z interesami edukacji i wychowania program skierowany do wszystkich uczniów - dostosowany do poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych.

Przedstawiony w kalendarzu wachlarz dyscyplin sportowych obok sprawdzianu realizacji programu wychowania fizycznego w szkole, stwarza młodzieży możliwość udziału w rywalizacji sportowej.

Zróbmy wspólnie wszystko, aby każdy uczeń mógł brać systematyczny udział w atrakcyjnych zajęciach sportowych a najlepsi zyskali szansę reprezentowania swych szkół w zawodach wyższego szczebla.

Każda szkolna sala gimnastyczna oraz boisko sportowe powinny być zapełnione przez rzesze uczniów uprawiających sport oraz uczestniczących w zajęciach rekreacyjno - sportowych.

Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w zawodach sportowych organizowanych przez SZS i życzymy Państwu, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, udanego nowego roku szkolnego oraz sukcesów i satysfakcji z osiągniętych wyników sportowych.


Zarząd Główny

Szkolnego Związku Sportowego

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
REGULAMI N OGÓLNY


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Igrzyska Młodzieży Szkolnej stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. (współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki)

Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:

a) Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa szkół podstawowych

b) Gimnazjada - mistrzostwa gimnazjów

c) Licealiada - mistrzostwa szkół Ponadgimnazjalnych/ dla uczniów bez Licencji/

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami szczegółowymi zawartymi w kalendarzach wojewódzkich.

W sprawach nieujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.

Zasady awansu do poszczególnych etapów Igrzysk ustalają ich organizatorzy. 1. CELE I ZADANIA

  1. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.

  2. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.

  3. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania.

  4. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych.

  5. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.

  6. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.

  7. Ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych działających w szkole.

 2. Organizator

Organizatorem współzawodnictwa na wszystkich szczeblach jest Szkolny Związek Sportowy

 1. Etapy

- współzawodnictwo na szczeblu szkoły

- współzawodnictwo miejskie, gmin

- współzawodnictwo powiatowe

- współzawodnictwo wojewódzkie przeprowadzane zgodnie z regulaminami zawartymi w niniejszym kalendarzu z udziałem mistrzów powiatów lub drużyn wyłonionych na podstawie wyników sportowych.

Organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy, przy współpracy z ogniwami SZS, UKS, szkołami
Zawody na wszystkich szczeblach odbędą się w następujących kategoriach:
- Szkoła Podstawowe - Kujawsko-Pomorskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

- Gimnazja - Kujawsko-Pomorska Gimnazjada

- Szkoły Ponadgimnazjalne - Kujawsko-Pomorska Licealiada


 1. Uczestnictwo

1. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły.( bez prawa koopcji)

2. Prawo reprezentowania szkoły posiadają uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęli naukę w niej nie później niż 01.10.2014r. (legitymacje wystawione po dniu 01.10.2014 r. ważne wraz z zaświadczeniem wg wzoru - załącznik nr 5).

Zawodnicy zostaną dopuszczeni do rozgrywek szczebla wojewódzkiego rozpoczynający naukę w szkole po 1.10.2014 r. gdy:

- zmienili miejsce zamieszkania wraz z rodzicami, lub opiekunami prawnymi,

- sądowa zmiana opiekunów

3. Udział szkół w zawodach sportowych organizowanych przez nasz Związek jest dobrowolny.

Uznając jednak rolę sportu w wychowaniu młodego pokolenia w kształtowaniu jego sprawności fizycznej i zdrowia młodzieży zachęcamy wszystkie szkoły i nauczycieli do udziału w rozgrywkach sportowych

4. W zawodach od szczebla powiatowego szkoła może być reprezentowana przez jeden zespół. Podczas zawodów niższego szczebla decyzje w tej sprawie podejmuje Powiatowy Organizator Sportu Szkolnego.

5. Przy weryfikacji zgłoszeń wymagane są następujące dokumenty:

- Imienne zgłoszenie zawodników podpisane przez Dyrektora Szkoły oraz nauczyciela

/wg wzoru zamieszczonego w niniejszym Kalendarzu./czytelne, drukowane/

- ważną legitymację szkolną
UWAGA: zespoły, które nie posiadają takich dokumentów nie zostaną dopuszczone do

zawodów / dokumentacje sprawdza obowiązkowo organizator zawodów, a opiekunowie

przed zawodami bez wezwania ją dostarczają przed losowaniem/

6. W zawodach w roku szkolnym 2014/2015 obowiązują roczniki:

- Kujawsko-Pomorskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - rocznik 2002 i młodsi

- Kujawsko-Pomorska Gimnazjada - rocznik 1999 i młodsi/2001/

- Kujawsko-Pomorska Licealiada - rocznik 1996 i młodsi/98/

tylko dla zawodników nie posiadających licencji Polskiego Związku

7. W zawodach nie mają prawa startu słuchacze szkół pomaturalnych, zaocznych i wieczorowych wszystkich typów, nawet gdy wchodzą w skład zespołów szkół.

8. W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów, eliminacje będą odbywać się w trzech rejonach.

9. Ćwierćfinały rozgrywane są systemem:

3 drużyny - każdy z każdym,

4 drużyny - system pucharowy

10. Półfinały i finały rozgrywane są systemem:

4 drużyny - każdy z każdym

11. Wadium za złożony protest wynosi 200 zł.

Protest należy złożyć na piśmie najpóźniej dzień po odbytym spotkaniu, załączając szczegółowy opis zawodów, zdarzenia.W przypadku nie uznania protestu wadium przepada na rzecz K-P SZS.

12. Do zawodów wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady oraz Mistrzostw Województwa dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich /rozporządzenie poniżej/

13. Zawodnicy mają prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej, wykluczony jest start zawodników młodszych w kategorii starszej.

14. Do zawodów półfinałowych kwalifikują się zespoły z rozgrywek rejonowych:

Rejon Bydgoszcz - 3 zespoły,

Rejon Toruń - Grudziądz - 2 zespoły,

Rejon Włocławek - 2 zespoły,
W dyscyplinach o mniejszym zasięgu będzie ustalana ilość startujących zespołów na podstawie zgłoszeń do zawodów wojewódzkich z poszczególnych rejonów.

15. Półfinały (każdy z każdym) A B

Toruń I Bydgoszcz I

Toruń II /Grudziądz/ Bydgoszcz II

Włocławek Bydgoszcz III

Włocławek II


W przypadku gry czterech zespołów , każdy z każdym lub pucharowo./należy uzgodnić przed zawodami/
16. Do finału kwalifikują się po dwa zespoły z każdego półfinału. W finale zespoły rozgrywają mecze „każdy z każdym” z zaliczeniem wyników spotkań półfinałowych, lub w dyscyplinach o małym zasięgu, jak przy regulaminie szczegółowym.

17. Zawodnicy na szczeblu wojewódzkim mają prawo startu tylko w dwóch grach zespołowych.

18. Organizatorami zawodów wojewódzkich powinny być szkoły posiadające najlepszą bazę, które w rozgrywkach zeszłorocznych zajmowały czołowe miejsca w klasyfikacji wojewódzkiej, mistrz, wicemistrz itp.

19. W sprawach spornych decyduje Prezydium Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego

20. Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy ma prawo dokoptować zespół do rozgrywek bez udziału w zawodach ćwierćfinałowych z udowodnionych względów losowych, jeżeli nie będzie to kolidować z systemem rozgrywek.

21. Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy nie będzie przesyłał komunikatów z zawodów do szkół. Wszystkie komunikaty są zamieszczane na naszej stronie internetowej, kpszkolny.org

22. prosimy o nadsyłanie komunikatów z zawodów eliminacyjnych drogą elektroniczną, a w komunikacie zgłoszeniowym zespołów do zawodów wojewódzkich prosimy podawać adres e.mailowy zakwalifikowanej szkoły, co znacznie ułatwi nam kontakty z organizatorami i szkołami.

23. Należy bezwzględnie przestrzegać terminów zgłoszeń do zawodów.

U.09.139.1138→ z dnia 31 sierpnia 2009 r.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 sierpnia 2009 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnejNa podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 2.

Świadczenia gwarantowane obejmują:


 1. świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

 2. świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

 3. świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;

 4. świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania;

 5. świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 6. transport sanitarny.

§ 3.

1. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w:

1) § 2 pkt 1, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) § 2 pkt 2, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) § 2 pkt 3, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) § 2 pkt 4, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) § 2 pkt 5, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.2. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 4.

1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

1) badania diagnostyczne, określone w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2) chorób nowotworowych,

3) chorób oczu,

4) chorób przemiany materii,

5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6) chorób skóry i tkanki podskórnej,

7) chorób układu krążenia,

8) chorób układu moczowo-płciowego,

9) chorób układu nerwowego,

10) chorób układu oddechowego,

11) chorób układu ruchu,

12) chorób układu trawiennego,

13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15) urazów i zatruć,

16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.$ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.

MINISTER ZDROWIA

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie wymaganych badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów -25.01.2010r.

W związku ze zmianami dotychczas obowiązujących przepisów prawnych dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną i powstałymi w związku z tym wątpliwościami dotyczącymi  badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną  do zawodów sportowych, Zarząd Główny SZS otrzymał z Ministerstwa Zdrowia następujące wyjaśnienie podpisane przez Panią Dagmarę Korbasińską, Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.                                                                                      
"W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2009 r. zn : DA/32/2009, zawierającego prośbę o doprecyzowanie zasad kwalifikacji lekarskiej do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.
Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) nałożyła na Ministra Zdrowia obowiązek wydania aktów wykonawczych, w których określone zostały zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Rodzaj i zakres badań profilaktycznych wykonywanych u dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139), zaś organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133). Obydwa obowiązujące rozporządzenia wyczerpują zawartość poprzedniego rozporządzenia i stanowią podstawę prawną do orzekania, między innymi, o kwalifikacjach ucznia do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego w szkole i tzw. sportu szkolnego........ Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji zawiera Załącznik nr. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139), który w części III określa warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym również - kwalifikacji do grupy na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Nie istnieją zatem formalne przeszkody w kwalifikacji dzieci i młodzieży do zajęć wychowania fizycznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę nad uczniem. Należy mieć na względzie, że w ramach programu polityki zdrowotnej wdrażanie standardów w opiece zdrowotnej nad populacją w wieku szkolnym, ze środków Ministerstwa Zdrowia wydano poradnik dla lekarzy podstawowej

opieki zdrowotnej pt.: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami.(*) W publikacji tej szczegółowo omówiono kwestie orzekania o zdolności ucznia do wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

* A. Oblacińska, B. Woynarowska: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w  opiece zdrowotnej nad uczniami. Instytut Matki i Dziecka; Warszawa 2002.
W załączniku do niniejszego komunikatu  publikujemy istotny dla omawianego zagadnienia fragment tej publikacji  "Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów  w tych grupach"
W związku z powyższymi wyjaśnieniami Ministerstwa Zdrowia  Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego ustala co następuje :
1.) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133.) uznaje się, że zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez ograniczeń, lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez lekarza podczas profilaktycznych badań lekarskich,

jest równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarza  kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy (patrz załącznik)

2.) Pod pojęciem "sport szkolny" rozumie się wszelkie zajęcia sportowe szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), których program (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r.) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.) oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym przez Ministerstwo  Sportu systemem zawodów w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.
3.) Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie i podstawą do sporządzenia list dopuszczeniowych do określonych zajęć jest dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z adnotacją o kwalifikacji ucznia do określonej grupy. (patrz załącznik). Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego współpracował z lekarzem w sprawie kwalifikacji i przekazywał mu swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. Nie należy natomiast domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo badań przed kolejnymi zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście.

4.) Wszystkie ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt.2 niniejszego komunikatu.


Jednocześnie Zarząd Główny został poinformowany że "w Ministerstwie Zdrowia aktualnie prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przedmiotowy projekt zawiera rozdział: Dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę, higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych w środowisku nauczania i wychowania. Projekt w dniu 15 grudnia 2009 r. został przekazany do konsultacji społecznych oraz udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl, w zakładce: Legislacja."

Istotne znaczenie dla tej kwestii mają decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wprowadzając nową podstawę programową wydało rozporządzenie  w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.) a w nim ustalając, że :§ 1.

Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie:


  1)zajęć sportowych; 2)zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; 3) zajęć tanecznych;4) aktywnych form

turystyki.§ 2.

Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w § 1, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.Załącznik do komunikatu ZG SZS

(fragment publikacji Instytutu Matki i Dziecka autorstwa A. Oblacińskiej i B. Woynarowskiej)

Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów tych grupach)

Grupa / podgrupa

symbol/ nazwaCharakterystyka uczniów

Udział w zawodach sportowych i sprawdzianach

A  Zdolni do wf

bez ograniczeń

_____________________

As Uprawiający sport

w szkole lub

poza szkołą


Uczniowie

1. Bez odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju;

2. Z niektórymi odchyleniami w stanie zdrowia,  gdy ich rodzaj i stopień nie stanowią przeciwwskazań do udziału w

zajęciach wf, nie wymagają ograniczeń, zajęć dodatkowych lub specjalnej uwagi ze strony nauczyciela wf 

 

Bez ograniczeń B Zdolni do wf z ograniczeniami i/lub wymagający specjalnej uwagi nauczyciela wf

Uczniowie z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, którzy wymagają :
1. Pewnych ograniczeń w zakresie obowiązujących zajęć, prowadzonych w niekorzystnych warunkach
2. Specjalnej uwagi nauczyciela wf, indywidualnego traktowania np. ze względu na większe ryzyko urazu;
3. Aktywnego udziału nauczyciela wf w wyrównywaniu korekcji lub leczeniu niektórych zaburzeń

 

Ewentualne ograniczenia ustalane indywidualnie w zależności od stanu zdrowiaBk Zdolni do wf z ograniczeniem,  wyma-gający dodatkowych zajęć ruchowych korekcyjnych

Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają dodatkowych zajęć ruchowych, w tym także korekcyjnych

j.w.

 C Niezdolni do zajęć wf

Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia czasowo lub długotrwale udział w zajęciach wf

Niezdolni do udziału w zawodach        

C1 Niezdolni  do wf  uczestniczący w zajęciach   rehabilitacyjnych

Uczniowie uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych lub w innej formie terapii ruchowej poza szkolą

j.w

Zarząd Główny SZS informuje, że jeżeli  przyjęte zostaną jakieś dalsze, istotne dla omawianej kwestii ustalenia, bezzwłocznie uzupełni niniejszy komunikat
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej „PZU SPORT” grupa sta. 84 Plisa Seria T P P Nr. 24869860, suma ubezpieczenia 3.000,00 zł. w okresie 12.06.13 do 11.06.2014.


Uwaga

Wszystkie podane terminy i miejsca mogą ulec zmianie gdyż musimy się podporządkować do Szkół, Klubów Sportowych i Ośrodków Sportu i Rekreacji, którzy udostępniają nam obiekty bezpłatnie.

Dlatego też chcę im gorąco podziękować, bez Waszej dobrej woli i wyrozumiałości nie mogli byśmy przeprowadzić rozgrywek, w imieniu młodzieży i organizatorów serdecznie dziękuję.
Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy na swoja działalność otrzymuje bardzo skromne środki finansowe z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku z tym musimy ograniczyć program zawodów na wszystkich szczeblach z chwilą poprawy sytuacji finansowej rozważymy możliwość powrotu do dyscyplin lub wprowadzenia nowych.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim organizatorom i współorganizatorom rozgrywek szkolnych na wszystkich szczeblach za ich przeprowadzenie i wyrozumiałość, a szczególnie Sędzim Sportowym, Klubom, Szkołom, Powiatowym Organizatorom Sportu Szkolnego, Rejonowym Organizatorom Sportu Szkolnego .

MINISTERSTWO SPORU I TURYSTYKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KURATORIUM OŚWIATY BYDGOSZCZPobieranie 0.89 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna