Kupna sprzedaży paliwa (oleju napędowego)Pobieranie 16.49 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.49 Kb.


Rozdział 11. Projekt umowy.
ZAŁĄCZNIK Nr 7: " Umowa "

UMOWA


KUPNA - SPRZEDAŻY PALIWA

(oleju napędowego)
Zawarta w Tworogu w dniu ............ 2010 roku i obowiązująca od dnia ............ 2010 roku pomiędzy:

Zakład Usług Komunalnych – Tworóg Spółka z o.o. 42-690 Tworóg

ul. Zamkowa 16

w imieniu i na rzecz którego działają:

 • mgr inż. Adam Chmiel - Prezes Zarządu,

 • mgr Bernadeta Jonecko – Prokurent,

zwanym dalej Odbiorcą

oraz


Firmą ............................................ z siedzibą w: ........................................,

w imieniu na rzecz której działają:

.. .............................. ........... ..........,

zwaną dalej Dostawcą.§ l.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy są warunki:

1. Kupna - sprzedaży paliwa - oleju napędowego, zwanego w dalszej części umowy paliwem, spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z Polską Normą PN-EN 590, PN-EN 589

2. Rozliczenia finansowego za dostarczony produkt.


§ 2.

Warunki kupna - sprzedaży

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć, a Odbiorca odebrać ok. 3500 dm3 oleju napędowego w ciągu każdego pełnego miesiąca kalendarzowego w czasie trwania umowy.

2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Odbiorca będzie się kontaktował z przedstawicielami Dostawcy: pod nr tel.: ............................... oraz faxu.......................

§ 3.

Warunki odbioru dostarczanego paliwa 1. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczanego ON - zgodnej z odpowiednimi normami, o których mowa w § 1. ust. 1.

 2. Odbiór paliwa odbywać się będzie do zbiornika usytuowanego na terenie bazy transportowej Odbiorcy w Twarogu przy ulicy Zamkowej 16 oraz z dystrybutorów stacji paliw dostawcy.

 3. Dostawca zapewnia dostawę paliwa do zbiornika usytuowanego na terenie bazy transportowej Odbiorcy w dni robocze od 7:00 do 15:00 w terminie 1 dnia roboczego, oraz całodobowy odbiór paliwa w dni robocze, a także w niedziele i święta z dystrybutorów własnej stacji paliw.

 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie dokument wydania WZ, który zawiera ilość dostarczonego paliwa, datę dostawy, potwierdzenie odbioru paliwa przez osobę upoważnioną przez Odbiorcę lub dokument WZ, który zawiera ilość pobranego paliwa, nr rejestr. pojazdu, nazwisko kierowcy, datę wystawienia, podpisy upoważnionych przez Odbiorcę osób uwierzytelniających powyższe dane.

 5. Dostawca zobowiązuje się przedłożyć na żądanie odbiorcy świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej następujące dane: nazwę produktu i nr normy, której produkt odpowiada, nazwę producenta paliwa, datę sporządzenia atestu, nazwę laboratorium, oznaczenia parametrów fizyko-chemicznych produktu (gęstość przy temp. 15°C (względnie 20°C), lepkość przy temp. 40°C, temp. zapłonu, zaw. siarki, zaw. stałych ciał obcych, zaw. wody, popiołu, liczbę cetanową, temp. zimnego zablokowania filtra, temp. mętnienia, parametry destylacji), podpisy upoważnionych osób uwierzytelniających powyższe dane;

§4.
Ceny i warunki płatności


 1. Cenę sprzedaży towaru Odbiorcy określa się na dzień dostarczenia/wydania paliwa w ten sposób, iż cena publikowana na stronie PKN ORLEN będzie korygowana o wartość podaną w ofercie przez Dostawcę.
 1. Ceny sprzedaży określone w § 4 ust 1 nie mogą przewyższać poziomu cen aktualnie obowiązujących u Dostawcy w sprzedaży detalicznej dla odbiorców indywidualnych.
 1. Odbiorca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostarczone paliwa przelewem na konto bankowe Dostawcy nr:................................................................ w terminie ...................................... (słownie ......................) dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury.
 1. Przekroczenie terminu płatności może spowodować obciążenie Odbiorcy odsetkami w wysokości określonej ustawowo.§5.
Postanowienia końcowe


 1. Umowę zawiera się na okres od __ __ ____ do dnia 30.06.2013 r. i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 1. Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, strony będą rozstrzygać w drodze mediacji, zaś w przypadku niemożności ich polubownego zakończenia, właściwym organem do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Wszelkie opłaty z tytułu czynności cywilno-prawnych ponosi Dostawca.
 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Dostawca: Odbiorca:

Pieczęć i podpis Dostawcy Pieczęć i podpis OdbiorcyPobieranie 16.49 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna