Kurt Vonnegut Plan pracy szkoły został opracowany przezPobieranie 124.73 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar124.73 Kb.
PLAN PRACY SZKOŁY


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
w Bukownie

Rok szkolny 2015/2016

Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi”.


Kurt Vonnegut
Plan pracy szkoły został opracowany przez:

Wicedyrektorzy szkoły:


 1. mgr Jolanta Nabiałek

 2. mgr Jolanta OleśPrzewodniczący zespołów samokształceniowych:

1. mgr Anita Karczewska 1. mgr Małgorzata Moszczyńska

 2. mgr Renata Szlęk

 3. mgr Renata Swoboda

 4. mgr Anna Siudyka

 5. mgr Tomasz Jurczyk


Pedagodzy szkolni:

1. mgr Agata Dąbek 1. mgr Barbara Kowalska


Opiekunowie samorządów szkolnych:

 1. mgr Barbara Zawadzka

 2. mgr Małgorzata Muzyk

 3. mgr Marcela Kowala- Grybska

 4. mgr Agnieszka Karcz


Misja szkoły

„Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi”.

Kurt VonnegutMisją Szkoły – Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie - jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacyjnym, ale jednocześnie tak należy pracować nad umiejętnościami i postawami uczniów, aby byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.

Szkoła powinna wspomagać rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach: moralnym, intelektualnym, zdrowotnym, estetycznym, psychicznym, społecznym.

Powinna uświadamiać cel nauki szkolnej, sens wysiłku, który ma służyć lepszemu przygotowaniu do podjęcia dalszej nauki, pracy zawodowej oraz czynnemu udziałowi w życiu publicznym.

Celem szkoły jest: rozwijać dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukanie prawdy, dobra i piękna w świecie, uczyć szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego, kształtować szlachetne postawy życiowe: humanizm, szacunek dla drugiego człowieka, dla jego poglądów, zachowań i przekonań, przygotować do rozpoznawania wartości moralnych, hierarchizacji i możliwości dokonywania wyborów, kształcić i wychowywać obywateli XXI wieku.Wizja szkoły


 • Zespół Szkół nr 1 w Bukownie to szkoła wychowująca, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Każde dziecko rozwija swoje umiejętności i postawy. Sprzyja temu mała liczebność oddziałów szkolnych i preferowane aktywne metody pracy.

 • Znakomicie wykształcona kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, oddana szkole, sprawia, że z roku na rok szkoła wzbogaca i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną.

 • Jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

 • Dla nauczycieli jest miejscem atrakcyjnym do pracy, a dla uczniów to miejsce, do którego przychodzi się z przyjemnością. Jest doskonale wyposażona i zorganizowana.

 • Swoje zadania realizuje w ścisłym współdziałaniu z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspomagającymi. To szkoła osadzona w środowisku, użyteczna dla niego.

 • Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej są wynikiem zaangażowania kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej misji i otwartej na potrzeby ucznia.

 • Jest zorientowana na edukację informatyczną i medialną. Komputery są obecne w całej szkole, nie tylko w pracowniach internetowych.

 • Innowacje pedagogiczne skierowane są na integrację międzyprzedmiotową i nauczanie blokowe.

 • Organizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne.

 • W placówce obowiązuje jednolite prawo wewnątrzszkolne.

 • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację.Wizja absolwenta TRZECIEJ KLASY SP:

Absolwent trzeciej klasy to uczeń, którego cechują: • odpowiedzialność,

 • kultura osobista,

 • ciekawość świata,

 • komunikatywność,

 • kreatywność myślenia ,

 • kreatywność działania.

Absolwent coraz lepiej orientuje się w: • najbliższym otoczeniu,

 • szkole,

 • domu.

Sprawnie posługuje się w życiu zdobytą wiedzą i umiejętnościami.Wizja absolwenta SZÓSTEJ KLASY SP: 1. Absolwent, jest przygotowany do dalszego etapu edukacji, potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji.
 1. Akceptuje siebie mając świadomość swoich mocnych i słabych stron.
 1. Rozumie człowieczeństwo jako szczególną wrażliwość na drugiego człowieka – jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych.
 1. Ma szacunek do rodziny i świadomość, że jest ona niezbędna dla prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko dla pojedynczych ludzi, ale całego społeczeństwa.
 1. Zna i szanuje historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem.
 1. Jest wrażliwy na otaczającą go przyrodę i piękno natury.
 1. Uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego.
 1. Zna, rozwija i akceptuje normy i zasady społecznie uznawane.
 1. Umiejętnie wykorzysta wiedzę zdobytą podczas 6 – letniej nauki.Wizja absolwenta GIMNAZJUM:

 1. Absolwent gimnazjum łatwo nawiązuje kontakty i ma swoich przyjaciół. Ma swoje hobby i zainteresowania, które pomagają mu w wyborze zawodu i kierunku. Posiada kompetencje do samokształcenia.
 1. Orientuje się w otaczającym go świecie. Swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy. Potrafi realizować stawiane przed sobą cele odpowiednio dobranymi metodami.
 1. Prawidłowo funkcjonuje w otaczającym go świecie, komunikując się co najmniej dwoma językami oraz sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami.

 2. Rozumie zasady demokracji, współpracuje w grupie poszukując rozwiązań kompromisowych.
 1. Jako odpowiedzialny – zdaje sobie sprawę z następstw swoich działań. Wykazuje odwagę cywilną w działaniu indywidualnym i zbiorowym.
 1. Jest krytyczny i rozważny. Odróżnia fikcję od świata realnego. Potrafi przewidywać zagrożenia i dostosowywać swoje zachowania.
 1. Posiada ugruntowane nawyki higieniczne, umie zaplanować pracę i aktywny wypoczynek.
 1. Jest prawy i odróżnia dobro od zła w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu.
 1. Potrafi ocenić siebie i innych w trudnych i niejednoznacznych sytuacjach.
 1. Jest słowny i obowiązkowy, szanując swój czas i innych.
 1. Jest tolerancyjny i ze zrozumieniem traktuje różnice między ludźmi wynikające z uzdolnień, różnych możliwości oraz odmienności kulturowych.


Cele ogólne 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań ucznia.
 1. Wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki.
 1. Rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
 1. Tworzenie warunków do różnorodnej działalności uczniów na terenie szkoły.

5 Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.


6. Przygotowanie uczniów do wyboru drogi dalszego rozwoju.
7. Tworzenie szkoły, w której cała społeczność będzie miała poczucie

bezpieczeństwa, partnerstwa i przyjaznego klimatu.


8. Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
9.Wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Zadania dydaktyczne szkoły 1. Dbanie o intelektualny rozwój osobowy uczniów.
 1. Działania na rzecz podwyższenia wyników sprawdzianów i egzaminów.
 1. Wykorzystywanie wyników sprawdzianów i egzaminów do podnoszenia efektywności kształcenia.
 1. Doskonalenie procesu dydaktycznego w kierunku kształtowania u uczniów umiejętności interdyscyplinarnych.

 2. Organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych i pomaganie w pełnym rozwoju talentów, zainteresowań.
 1. Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.
 1. Wyrabianie umiejętności korzystanie z równych źródeł informacji.
 1. Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych.
 1. Doskonalenie systemu oceniania uczniów. 1. Wypracowanie systemu wsparcia dla uczniów osiągających słabe efekty i dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Organizacja roku szkolnego 2015/2016
KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2015 r., a kończą 24 czerwca 2016r.
II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
I okres – od 1 września 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

II okres – od 1 lutego 2016 r. do 24 czerwca 2016r.III. Terminy I okresu:
1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych do 12 grudnia 2015 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2015 r.

3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze –12 stycznia 2016 r.
IV. FERIE ZIMOWE trwają od 18 stycznia do 31 stycznia 2016 r.
V. Terminy II okresu:
1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 24 marca do 29 marca 2016 r.

2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach

niedostatecznych do 18 maja 2015 r.

3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny:16 czerwca 2016 r.

4. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:5 kwietnia 2016 r.

 • Część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00

 • Część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

5. Dodatkowy termin sprawdzianu: 2 czerwca 2016 r.

 • Część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00

 • Część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

6. Egzamin gimnazjalny:

a) część humanistyczna - 18 kwietnia 2016 r. • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r.

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r.

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

7. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna – 1 czerwca 2016 r. • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2016 r.

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 3 czerwca 2016 r.

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

8. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 24 czerwca 2016 r.

9. Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 25 - 29 sierpnia 2016 r.


VI. FERIE LETNIE - trwają od 25 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.
VII. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.
Na podstawie § 5.1 Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego Rozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i samorządów szkolnych ustala dodatkowe dni wolne:
szkoła podstawowa: 02.11.2015r, 05.04.2016 r., 27.05.2016 r.

gimnazjum: 02.11.2015r, 18.04., 19.04., 20.04.2016 r., 27.05.2016 r.
Dodatkowym dniem wolnym jest 2 maja 2016 r. – zajęcia przypadające w ten dzień zostaną odpracowane w sobotę, tj. 19.09.2015 r.

Harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych
L.p

ZADANIA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN

1.

Przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania wg projektu organizacyjnego

dyrektor szkoły

mgr Mirosław Siudyka

wicedyrektorzy szkoły


08. 2015

2.

Przydział uczniów do klas pierwszych i czwartych SP,

klas pierwszych Gimn.
wicedyrektorzy szkoły


08. 2015

3.

Przydział uczniów nowoprzyjętych

wicedyrektorzy szkoły


08.2015

4.

Przydział organizacji szkolnych i zajęć dodatkowych

- Samorząd Uczniowski SP


- Samorząd Uczniowski Gimnazjum

- LOP
- PCK
- zespoły samokształceniowe:

szkoła podstawowa: • humanistyczno –przyrodniczy

 • n -li WF

 • języków obcych

 • wychowawczy

gimnazjum:

 • humanistyczno-artystyczny

 • matematyczno-przyrodniczy

 • języków obcych

 • n -li WF

 • wychowawczy


dyrektor szkoły

mgr Mirosław Siudyka

wicedyrektor szkoły

mgr Jolanta Nabiałek

wicedyrektor szkoły

mgr Jolanta Oleś

mgr Barbara Zawadzka

mgr Małgorzata Muzyk

mgr Marcela Kowala-Grybska

mgr Agnieszka Karcz

mgr Anita Karczewska
mgr Magdalena Łaskawiec

mgr Renata Szlęk

mgr Anita Karczewska

mgr Tomasz Jurczyk

mgr Małgorzata Moszczyńska

mgr Agata Dąbek


mgr Anna Siudyka

mgr Renata Swoboda

mgr Małgorzata Moszczyńska

mgr Tomasz Jurczyk

mgr Barbara Kowalska


08-09.

2015


cały rok

2015/2016

cały rok

2015/2016


cały rok

2015/2016


cały rok

2015/2016
5.

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na różnych szczeblach


wszyscy nauczyciele

cały rok

2015/2016Udział w Ogólnopolskiej Akcji Pobijania Rekordu w resuscytacji oddechowo- krążeniowej


mgr Maria Wojdyło

mgr Barbara Stanisławska16.10.2015

6.


Organizacja konkursów,

- SKOK Jaworzno


-Konkurs Kaligraficzny dla Gimnazjum

- Regionalny Konkurs Kultury Słowa „Na drogach i rozdrożach języka”

- VIII Powiatowy Konkurs „Śladami Fizyki”

- VI Spartakiada Językowa 1. Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla klas I – III edukacji wczesnoszkolnej.

 2. Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla uczniów szkół podstawowych.

 3. Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla uczniów gimnazjów.

- Regionalny Konkurs Wokalny „Śpiewamy Bo Warto”
- Święto szkoły

- Regionalny Konkurs Plastyczny „Anioł na …” – konkurs dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną


- Konkursy Przedmiotowe na etapie szkolnym i rejonowym Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie
Komisja konkursowa etap rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego
VIII Parafiada Regionalna

mgr Jolanta Nabiałek

mgr Jolanta Oleś


mgr Jolanta Nowak

mgr Anna Siudyka


mgr Anna Siudyka

mgr Jolanta Nowak

mgr Barbara Borzęcka
mgr Małgorzata Moszczyńska

mgr Justyna Kubańska – Skowron

nauczyciele języków obcych

nauczyciele języków obcych


mgr Katarzyna Gajdziszewska

mgr Magdalena Łaskawiec
Dyrektor Szkoły,

Wszyscy pracownicy Szkoły


mgr Katarzyna Gajdziszewska

mgr Magdalena Łaskawiec


nauczyciele przedmiotów konkursowych, wicedyrektorzy


mgr Anna Siudyka


mgr Jolanta Oleś

mgr Agnieszka Karcz

mgr Beata Wójcikwg harmonogramu SKOK-u
12.2016
12.2016
05.2016

05.2016
05.2016


04.2016


24.05.2016

11/12.2015


wg harmonogramu KO

wg harmonogramu KO

maj


7.

Zadania dotyczące profilaktyki i niedostosowania społecznego

mgr Agata Dąbek

mgr Magdalena Łaskawiec

mgr Barbara Kowalska


cały rok

2015/2016
8.

Koordynacja organizowanych wycieczek szkolnych

mgr Beata Wójcik

mgr Anita Karczewska
cały rok

2015/2016
9.

Organizacja zawodów i imprez sportowych

nauczyciele wychowania fizycznego

cały rok

2015/2016
10.

Dekoracja korytarzy oraz plastyczne opracowanie uroczystości szkolnych

nauczyciele świetlicy

nauczyciel plastyki

opiekunowie Samorządów Szkolnych

wychowawcy klas III SP
cały rok

2015/2016
11.

Organizacja szkolnych apeli porządkowych


wicedyrektorzy szkoły:

SP mgr Jolanta Nabiałek

gimnazjum mgr Jolanta Oleś


według potrzeb

2015/2016
12.

Kronika szkolna

mgr Magdalena Łaskawiec

mgr Barbara Kowalska

mgr Danuta Pacia


cały rok

2015/2016
14.

Organizacja uroczystości szkolnychnauczyciele wg harmonogramu uroczystości

cały rok

2015/2016
15.


Promocja szkoły w środowisku

- współpraca szkoły z „Głosem Bukowna”

- współpraca z MOK

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi na terenie miasta

- organizacja imprez środowiskowych


dyrektor szkoły

koordynator mgr Dorota Janda

wszyscy nauczyciele


cały rok

2015/2016
16.

Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu:


- realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę”

- realizacja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”
nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum

koordynator mgr Agata Dąbek


koordynator mgr Barbara Kowalska


cały rok

2015/2016
17.


Nagłośnienie uroczystości

Osoby odpowiedzialne za organizowaną uroczystość

cały rok

2015/2016
18.

Radiowęzeł szkolny

mgr Barbara Kowalska

cały rok

2015/201619.

Muzyczne opracowanie uroczystości szkolnych

mgr Danuta Dębska

mgr Edyta Wernercały rok

2015/2016
20.

Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej w lektury i nowości wydawnicze, czasopisma

bibliotekarze:

mgr Małgorzata Nocoń

mgr Wioletta Furgalińska


cały rok

2015/2016
21.

Organizacja dożywiania w szkole (obiady, mleko, owoce w szkole)

mgr Mirosława Białek

cały rok

2015/2016
22.

Współpraca z PPP

mgr Agata Dąbek

mgr Barbara Kowalska

mgr Jolanta Nowak

mgr Magdalena Łaskawiec
cały rok

2015/2016
23.

Opieka nad uczniami będącymi w trudnej sytuacji materialnej (współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej)

mgr Agata Dąbek

mgr Barbara Kowalska

mgr Magdalena Łaskawiec

wychowawcy klascały rok

2015/2016
24.

Realizacja programu wychowania komunikacyjnego

dyrektor szkoły

mgr Mirosław Siudyka

mgr Elżbieta Dudek

mgr Rafał Lekston

wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej


2015/2016


25.

Dokonanie przeglądów warunków pracy w szkole

dyrektor szkoły


cały rok

2015/201626.

Przydział opieki nad salami lekcyjnymi

Sale edukacji wczesnoszkolnej:

s.1 mgr Ewa Bogucka

s.2 mgr Aleksandra Żuchowska

s.3 mgr Edyta Werner

mgr Anna Pęgiel

s.4 mgr Anna Szlęzak

s.5 mgr Renata Szlęk

s.6 mgr Maria Wojdyło

s.7 mgr Beata Wójcik

s.8 mgr Bogusława Adamowicz

mgr Małgorzata Szkop

s.9 mgr Danuta BrzozowskaSale lekcyjne klas IV-VI:

s. 3 mgr Elżbieta Dudek

s.4 mgr Jolanta Homa

s.5 mgr Barbara Zawadzka

s.6 mgr Jolanta Grzebinoga

mgr Danuta Dębska

s.7 mgr Małgorzata Moszczyńska

mgr Justyna Wilkgimnazjum:

s.20 mgr Renata Swoboda

s.22 mgr Danuta Pacia

s.23 mgr Dorota Janda

s.24 mgr Anita Karczewska

mgr Jolanta Oleś

mgr Danuta Pacia

s.25 mgr Justyna Kubańska-

Skowron

s.26 mgr Beata Wróblewskas.32 mgr Barbara Borzęcka

mgr Jolanta Nabiałek

s.33 mgr Renata Swoboda

mgr Jolanta Oleś

mgr Danuta Dębska

s.34 mgr Anna Siudyka

s.35 mgr Kamila Masłowska

mgr Barbara Borzęcka

s.36 mgr Marianna Kluza

mgr Jolanta Homa

s.37 mgr Renata Bulska

s.3 mgr Marzena Lenghartwicedyrektorzy szkoły:

mgr Jolanta Nabiałek

mgr Jolanta Nabiałek

mgr Jolanta Oleś
cały rok

2015/2016
27.

Świetlica szkolna

mgr Mirosława Białek

mgr Tadeusz Stanisławski

mgr Barbara Stanisławska


cały rok

2015/2016
28.

Sala gimnastyczna edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciele klas I-III

cały rok

2015/201629.

Sala gimnastyki korekcyjnej

nauczyciele wychowania fizycznego

cały rok

2015/2016
30.

Sale gimnastyczne

nauczyciele wychowania fizycznego

cały rok

2015/201631.

Szatnie przy salach gimnastycznych

4 – mgr Rafał Lekston

6 – mgr Małgorzata Muzyk

14 – mgr Agnieszka Karcz

mgr Piotr Stawarz

16 – mgr Barbara Zawadzka

29 – mgr Marcela Kowala-

Grybska

30 – mgr Tomasz Jurczyk
cały rok

2015/2016
32.

Basen szkolny

mgr Jolanta Oleś

cały rok

2015/2016
33.

Gabinet logopedy

mgr Jolanta Nowak

cały rok

2015/201634.

Gabinet pedagoga i psychologa

szkoła podstawowa:

mgr Agata Dąbek

mgr Magdalena Łaskawiec

gimnazjum:

mgr Barbara Kowalska
cały rok

2015/2016
35.

Opracowania:

- Statut Szkoły – aktualizacja


- Plan nadzoru pedagogicznego
- Plan pracy szkoły

- Program wychowawczy

- Szkolny zestaw programów nauczania
- Szkolny zestaw podręczników

- Tygodniowy rozkład zajęć


- Harmonogram uroczystości szkolnych

- Harmonogram wycieczek szkolnych

- Harmonogram dyżurów:


- Administrator dziennika elektronicznego


-Przeprowadzenie próbnego alarmu p/pożarowego

dyrektor szkoły


dyrektor szkoły
wicedyrektorzy szkoły

pedagodzy, logopeda,

przewodniczący zespołów samokształceniowych
pedagodzy szkoły

psycholog


wicedyrektorzy szkoły

wicedyrektorzy szkoły

wicedyrektorzy szkoły:

mgr Jolanta Nabiałek

mgr Jolanta Oleś
opiekunowie Samorządów Uczniowskich

mgr Beata Wójcik

mgr Anita Karczewska

mgr Renata Swoboda

wychowawcy klas
mgr Anna Szlęzak

mgr Aleksandra Żuchowska

mgr Małgorzata Moszczyńska

mgr Justyna Wilk

mgr Elżbieta Dudek

mgr Justyna Kubańska -Skowron

mgr Barbara Borzęcka

mgr Dorota Janda

mgr Anna Siudyka

mgr Tomasz Jurczyk

mgr Piotr Stawarz
mgr Wioletta Furgalińska

dyrektor szkoły

mgr Marianna Kluza


cały rok

wg potrzeb


09.2015
09.2015

09.2015


09.2015

06.2015


08-09.2015

09.2015

09.2015

09. 2015


korekta wg

potrzeb


cały rok

09.2015

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna