Kwestionariusz ankiety: wspóŁpraca transgraniczna w obszarze kultury jednostek samorządu terytorialnego z polski I ukrainy na obszarze euroregionu bugPobieranie 66.46 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar66.46 Kb.
Unia Europejska


Mikroprojekt pt. „Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’ realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”
KWESTIONARIUSZ ANKIETY:
WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W OBSZARZE KULTURY

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z POLSKI I UKRAINY

NA OBSZARZE EUROREGIONU BUG

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją mikroprojektu ,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 w ramach Projektu Parasolowego pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug” realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie i Urząd Miasta Łuck na Ukrainie przeprowadzą ocenę współpracy transgranicznej w obszarze kultury jednostek samorządu terytorialnego z Polski i Ukrainy na obszarze Euroregionu Bug. Wyniki niniejszego badania, staną się wartościowym źródłem informacji dla przygotowywanej „polsko-ukraińskiej strategii współpracy transgranicznej w obszarze kultury’’, która będzie Państwu przedstawiona.

Proszę o uwzględnienie w kwestionariuszu ankietowym współpracy transgranicznej w obszarze kultury realizowanej przez Państwa jednostki podległe (szkoły, muzea, GOK-i, MOK-i, itp.).


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu polskim Januszem Niczyporukiem tel. (081) 742-68-53 lub na adres kontakt@isaplublin.pl

Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 10 lipca 2014 r.

 • pocztą na adres: Instytut Spraw Administracji Publicznej ul. Tulipanowa 47, 20-827 Lublin

lub

 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@isaplublin.plNazwa jednostki:…………………………………………………………………………………….......
Typ jednostki:


 1. Czy Państwa jednostka prowadzi współpracę międzynarodową?

 • tak

 • nie 1. Z jakimi podmiotami i jak długo Państwa jednostka prowadzi współpracę międzynarodową?

Lp.

Nazwa podmiotu

Kraj

Rok podpisania partnerstwa

Rok rozpoczęcia współpracy (pierwsze działanie)

Roczna liczba wspólnych działań 1. Czy Państwa jednostka prowadzi współpracę transgraniczną z Ukrainą?

 • tak

 • nie
 1. Proszę wpisać nazwę partnera/partnerów z Ukrainy i lata współpracy?

Lp.

Nazwa partnera

lub kilku partnerów*

samorządu/organizacji


Lokalizacja partnera/partnerów:

Obwód Lwowski/Wołyński

Rok podpisania partnerstwa

Rok rozpoczęcia współpracy (pierwsze działanie)

Liczba dotychczas zrealizowanych działań

1.
2.
3.4.
5.
* jeśli dotyczy


 1. W jakim obszarze/obszarach tematycznym Państwa jednostka prowadzi współpracę transgraniczną z parterem/parterami z Ukrainy?

 • nauka i edukacja

 • gospodarka

 • ochrona środowiska

 • zdrowie i opieka społeczna

 • zarządzanie rozwojem lokalnym

 • porządek publiczny (straż, policja)

 • rynek pracy

 • turystyka i sport

 • kultura

 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego

 • inne (proszę wymienić jakie) ………………………………………………………………
 1. Czy Państwa jednostka prowadzi współpracę transgraniczną z Ukrainą w obszarze kultury (w tym promocję dziedzictwa lokalnego)?

 • tak

 • nie
 1. Z jakiego Obwodu na Ukrainie pochodzi Państwa partner/partnerzy w ramach współpracy kulturalnej?

 • Lwowski

 • Wołyński
 1. Proszę wpisać nazwę partnera/partnerów z Ukrainy i lata współpracy w obszarze kultury?
Lp.

Nazwa partnera

lub kilku partnerów*

samorządu/organizacji


Lokalizacja partnera/partnerów

Obwód Lwowski/Wołyński/Brzeski

Rok podpisania partnerstwa

Brak formalnego partnerstwa*

Rok rozpoczęcia współpracy (pierwsze działanie)

Liczba dotychczas zrealizowanych działań

1.2.3.


4.5.* jeśli dotyczy


 1. Co było przyczyną braku formalnego partnerstwa Państwa jednostki w tabeli powyżej?

 • wyłącznie jedno organizowane wspólne działanie

 • do podejmowania wspólnych działań nie potrzebujemy formalnego partnerstwa

 • planowane jest w najbliższym czasie podpisanie partnerstwa

 • niechęć partnera
 1. W jaki sposób Państwa jednostka nawiązała kulturalną współpracę z parterem/partnerami z Ukrainy?

 • samodzielnie, z własnej inicjatywy

 • z inicjatywy partnera

 • za pośrednictwem innych instytucji

 • podczas konferencji, targów

 • poprzez portale internetowe
 1. Jaki charakter ma kulturalna współpraca Państwa jednostki z parterem/partnerami z Ukrainy?

 • stałych cyklicznych wydarzeń (np. festiwale, konferencje)

 • sporadycznych działań (jak jest ku temu powód)

 • działań wyłącznie po uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych (np. środków z Unii Europejskiej)
 1. Czego dotyczą wspólne kulturalne działań Państwa jednostki z parterem z Ukrainy?

 • festyny, dni miejscowości

 • dożynki

 • festiwale, przeglądy, konkursy

 • koncerty

 • zajęcia, warsztaty, plener, kursy

 • wykład, konferencje, seminaria

 • wystawy

 • przedstawienie teatralne, pokazy

 • spotkanie autorskie, promocyjne itp.

 • publikacja czasopisma, książki, płyty CD\DVD

 • inne (proszę wymienić jakie) ………………………………………………………………
 1. Czego najczęściej dotyczą wspólne kulturalne działań Państwa jednostki z parterem z Ukrainy?

 • festyny, dni miejscowości

 • dożynki

 • festiwale, przeglądy, konkursy

 • koncerty

 • zajęcia, warsztaty, plenery, kursy

 • wykład, konferencje, seminaria

 • wystawy

 • przedstawienie teatralne, pokazy

 • spotkanie autorskie, promocyjne itp.

 • publikacja czasopisma, książki, płyty CD\DVD

 • inne (proszę wymienić jakie) ………………………………………………………………
 1. Jak często Państwa jednostka podejmuje wspólne kulturalne działania z parterem/partnerami z Ukrainy?

 • raz na kwartał

 • raz pół roku

 • raz do roku

 • raz na 5 lat

 • inny (proszę wpisać) …………………………………………………………………………….
 1. Czy Państwa jednostka jest zainteresowana intensyfikacją działań zmierzających do organizacji wspólnych wydarzeń kulturalnych z parterem z Ukrainy?

 • tak

 • nie
 1. Od czego najczęściej uzależniona jest kulturalna współpraca Państwa jednostki z parterem/partnerami z Ukrainy?

 • od pozyskania dotacji (np. ze środków Unii Europejskiej)

 • od chęci współpracy władz naszej jednostki

 • od chęci współpracy partnera

 • braku inicjatyw do podjęcia działań

 • inne (proszę wymienić jakie)……………………………………………………………………..
 1. Jakie cele najczęściej przyświecają współpracy kulturalnej Państwa jednostce?

 • nawiązywanie więzi i kontaktów z mieszkańcami innych krajów

 • prestiż naszej gminy/powiatu/miasta

 • promocja walorów turystycznych naszego regionu

 • wymiana doświadczeń/dobrych praktyk

 • inne (proszę wymienić jakie) ……………………………………………………………….
 1. Jak duży wpływ ma współpraca kulturalna z Ukrainą na poprawę sytuacji na terenie Państwa gminy/ powiatu/miasta?

 • duży wpływ

 • przeciętny wpływ

 • nie ma wpływu
 1. Czy pojawiają się sytuacje problemowe przy realizacji wspólnych kulturalnych działań z parterem/partnerami z Ukrainy? Jeśli tak proszę wskazać najczęściej występujące?

 • trudności w komunikacji, w tym związane ze znajomością języków obcych

 • brak środków finansowych

 • rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami partnerów

 • odległość dzieląca partnerów uniemożliwia realizację wielu pomysłów

 • brak zaangażowania ze strony społeczeństwa lokalnego po stronie naszego samorządu

 • brak pomysłów na nowe działania

 • bariery kulturowe, wzorce postępowania

 • brak planów i harmonogramów współpracy

 • inne (proszę wymienić jakie) …………………………………………………………….…
 1. Czy zdarzyło się w Państwa jednostce, iż utraciliście partnera z Ukrainy (umowa została rozwiązana / umowa obowiązuje, ale kontakty ustały całkowicie)?

 • tak, (proszę wskazać przyczynę)………………………………………………………………….

 • nie
 1. Czy Państwa jednostka ma opracowany plan (strategię) rozwoju współpracy kulturalnej z parterem/partnerami z Ukrainy?

 • tak, mamy taki plan

 • nie, ale mamy plan ogólny do podejmowania współpracy międzynarodowej z zagranicznymi parterami

 • nie, ponieważ działania z partnerami z Ukrainy ustalamy na bieżąco, według pojawiających się potrzeb
 1. Czy współpraca kulturalna z Ukrainą wpisuje się w strategię rozwoju Państwa jednostki?

 • tak

 • nie
 1. Czy w Państwa jednostce są zatrudnione osoby z doświadczeniem przy realizacji kulturalnych działań z parterem z Ukrainy?

 • tak, nasza kadra zawsze realizuje sama działania

 • tak, częściowo posiadamy kadrę, ale wspieramy się czasami pomocą firm/organizacji

 • nie, ale planujemy zatrudnić kadrę z doświadczeniem do podejmowania samodzielnie takich działań

 • nie, zawsze zlecamy organizację takich działań firmom/organizacjom zewnętrznym
 1. Czy Państwa jednostka prowadząc kulturalne działania z partnerem z Ukrainy angażuje własne środki finansowe?
 1. Czy w Państwa jednostce są nowe inicjatywy na przyszłe kulturalne przedsięwzięcia z parterem z Ukrainy?

 • tak

 • nie
 1. Czy Państwa jednostka potrzebuje wsparcia instytucji/organizacji przy kreowaniu inicjatyw na przyszłe kulturalne przedsięwzięcia z parterem z Ukrainy?

 • tak

 • nie
 1. Czy Państwa jednostka jest zainteresowana pozyskaniem nowego partnera z Ukrainy do wspólnych działań kulturalnych?

 • tak

 • nie
 1. Co jest główną przyczyną odpowiedzi ,,nie’’ w powyższym pytaniu?

 • mamy złe doświadczenia z parterami z Ukrainy

 • wolimy współpracę z innymi krajami

 • wolimy współpracować w innych obszarach tematycznych niż kultura

 • podejmujemy działania wyłącznie na terenie naszego kraju
 1. Z jakiego obwodu na Ukrainie najlepiej aby pochodził Państwa jednostki nowy parter?

 • Lwowski

 • Wołyński
 1. Czy chętnie Państwa jednostka podjęłaby wspólne działania kulturalne, gdyby pozyskała partnera z Ukrainy?

 • tak, bardzo chętnie

 • nie, podejmujemy działania z innych obszarów tematycznych niż kultura

 • nie, mamy swoich parterów z innych krajów

 • nie, podejmujemy wyłącznie działania na terenie Polski
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU I WYPEŁNIENIE ANKIETY.Pobieranie 66.46 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna