Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracęPobieranie 72.33 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar72.33 Kb.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

Załącznik nr 2 do Zarządzenia GP/Z/04//2011

Data wydania 16.03.2011 rok

DANE OSOBOWE


Proszę uzupełnić tabelę zgodnie ze stanem faktycznym.


Nazwisko
Imiona

Adres korespondencyjny

kod poczta miejscowość

powiat gmina

województwo

ul. Nr domu nr mieszkania

Telefon stacjonarny Telefon komórkowy

e-mail

DANE IDENTYFIKACYJNE


Proszę uzupełnić tabelę zgodnie ze stanem faktycznym.


Data urodzenia
Imiona rodzicówKWALIFIKACJE ZAWODOWE


Proszę uzupełnić tabelę zgodnie ze stanem faktycznym.

1. ZawódZawód wyuczony
Zawód wykonywany2. Wykształcenie. Proszę zaznaczyć X po prawej stronie.Podstawowe
Policealne
Zawodowe
Wyższe
Średnie ogólnokształcące
Podyplomowe
Średnie zawodowe
Doktoranckie3. Nazwa szkoły zawodowej / średniej / pomaturalnej / uczelni*Nazwa
Wydział
Kierunek
Tytuł zawodowy/naukowy
Rok ukończenia
4.Proszę wymienić trzy wiodące przedmioty na studiach i uzyskane oceny.5. Proszę podać temat pracy magisterskiej/ inżynierskiej/ licencjackiej * i uzyskaną ocenę.

6. Znajomość języków obcych.

Proszę ocenić poziom swoich umiejętności językowych zgodnie ze skalą Rady Europy:

A1 - podstawowy, A2 - ponadpodstawowy, B1 - średniozaawansowany, B2 - średniozaawansowany wyższy, C1 zaawansowany, C2 - biegły.

Proszę wpisać poziom znajomości po prawej stronie.

Język angielski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język rosyjski
Język francuski
Język ukraiński
Język włoski
Inne:7. Znajomość programów komputerowych.

Proszę ocenić poziom swoich umiejętności informatycznych w czterostopniowej skali ocen : znajomość podstawowa, średniozaawansowana, zaawansowana, biegła. Proszę wpisać poziom znajomości po prawej stronie.


Word
AutoCad
Excel
Internet Explorer
Access
Outlook
Power Point
Inne:8. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia zawodowe.9. Jakie ma Pan/Pani plany odnośnie edukacji ?
10. Prawo jazdy. Proszę zaznaczyć X prawej stronie i wpisać rodzaj kategorii.
Nie posiadam
Posiadam
Kategoria prawa jazdy
DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Proszę uzupełnić tabelę zgodnie ze stanem faktycznym.

1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia .


Lp.

Okres zatrudnienia

od do


Nazwa Firmy

Stanowisko

Przyczyny zmiany pracy


2. Proszę opisać zakres obowiązków wykonywanych na ostatnio pełnionym stanowisku oraz charakter pracy np. praca w systemie zmianowym, częste podróże służbowe, praca na wysokości.

3. Aktywność pozazawodowa np. organizacje studenckich, zrzeszenia, stowarzyszenia, wolontariat, działalność społeczna.
Nazwa organizacji

Okres przynależności

Pełnione funkcje
DANE DOTYCZĄCE PRACY

1. O jakie stanowisko ubiega się Pan / Pani w „Ceramice Paradyż” sp. o.o. ? Proszę zaznaczyć X po prawej stronie.
Robotnik bezpośrednio produkcyjny
Specjalista
Wykwalifikowany robotnik służb technicznych
Kadra kierownicza
Wykwalifikowany robotnik służb logistycznych
Inne:
Pracownik administracyjno-biurowy
Inne:
2. Czy ma Pan / Pani doświadczenie na stanowisku, o które się ubiega lub na stanowisku o podobnym charakterze pracy?

Proszę zaznaczyć X po prawej stronie i podać staż pracy na stanowisku o które się Pan/Pani ubiega lub na stanowisku o

podobnym charakterze pracy.
Nie posiadam
Posiadam
Staż pracy (lata, miesiące)


3. Czy jest Pan/Pani gotowy/a pracować w warunkach podanym niżej. Proszę zaznaczyć X po prawej stronie.
Pełny wymiar czasu pracy
System zmianowy
Niepełny wymiar czasu pracy
Godziny nadliczbowe
Podróże służbowe
Inne4. Od kiedy może Pan / Pani podjąć pracę?


5. Jaka jest Pana / Pani obecna sytuacja zawodowa? Proszę zaznaczyć X po prawej stronie.Jestem uczniem/studentem*
Prowadzę własną firmę
Pracuję
Prowadzę gospodarstwo rolne
Jestem osobą bezrobotną
Inne
6. Czego oczekuje Pan/ Pani od przyszłego pracodawcy?

7. Dlaczego jest Pan/Pani zainteresowany zmianą pracy?

8. Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie?9. Jaką własną inicjatywę chciał/a by Pan/Pani przejawić w tym przedsiębiorstwie ?10. Jaka forma współpracy Pana/Panią interesuje oraz okres na jaki chce Pan/Pani związać się z Grupą Paradyż?

Proszę zaznaczyć X po prawej stronie. Można zaznaczyć kilka opcji.


Praca sezonowa
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę na okres próbny
Umowa cywilnoprawna
Umowa o pracę na czas określony
Kontrakt
Umowa o pracę na czas zastępstwa
Inne11. Jakie są Pana / Pani oczekiwania płacowe netto?
W czasie trwania okresu próbnego
Po roku pracy12. Czy występują u Pani/Pana ograniczenia zdrowotne do wykonywania określonych prac lub zawodów ?


Proszę zaznaczyć X po prawej stronie i podać rodzaj ograniczenia.


Nie posiadam
Posiadam
Rodzaj ograniczenia


INNE

1. Jaki jest Pana/Pani największy sukces ?2.Jakie ma Pan/Pani plany na najbliższe pięć lat ?3. Zainteresowania, hobby .


4. Co Pan/Pani wie o Grupie Paradyż (Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i Paradyż Sp. z o.o.)?


5. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o naszym przedsiębiorstwie i prowadzonej rekrutacji?

Proszę zaznaczyć po prawej stronie X.


Strona internetowa Grupy Paradyż
Pracownicy Grupy Paradyż
Prasa lokalna
Powiatowy Urząd Pracy
Prasa krajowa
Targi Pracy
Internetowy Portal Rekrutacyjny (np. jobpilot, pracuj.pl)
Inne6. Czy możemy uzyskać referencje? Jeżeli tak, proszę podać osobę rekomendującą Pana/Panią oraz telefon kontaktowy.

* - niepotrzebne skreślić


Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie informacji.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do danych i prawie ich poprawiania.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883)


Pouczenie: Pracodawca w procesie rekrutacji może pozyskiwać informacje wymagane bezwzględnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz informacje dodatkowe , które mogą być przekazywane dobrowolnie przez kandydatów, ale których zawartość nie jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami.
Data............................................ Podpis.............................................................
Prosimy o przesłanie kwestionariusza na adres:

„Ceramika Paradyż” sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 61

26-300 Opocznolub drogą elektroniczną na adres kadry@paradyz.com.pl
Pobieranie 72.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna