Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o praktykiPobieranie 50 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar50 Kb.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRAKTYKIZałącznik nr 9 do Zarządzenia GP/Z/04./2011

Data wydania 16.03.2011 rok


DANE OSOBOWE

Nazwisko
Imiona

Adres korespondencyjny

kod poczta miejscowość

powiat gmina

województwo

ul. Nr domu nr mieszkania

Telefon stacjonarny Telefon komórkowy

e-mailDANE IDENTYFIKACYJNE

Data urodzenia
Imiona rodziców


EDUKACJA1. Wykształcenie. Proszę zaznaczyć X po lewej stronie.Podstawowe
Policealne
Zawodowe
Wyższe
Średnie ogólnokształcące
Podyplomowe
Średnie zawodowe
Doktoranckie3. Ostatnio ukończona szkołaNazwa
Wydział
Kierunek
Tytuł zawodowy/naukowy
Rok ukończenia
4. Obecna szkołaNazwa
Wydział
Kierunek
Specjalność
Rok studiów/semestr
System studiów
Planowany termin ukończenia5. Dlaczego wybrałeś/wybrałaś ten kierunek studiów?
6. Proszę wymienić trzy wiodące przedmioty na studiach i uzyskane oceny.7. Proszę podać temat pracy magisterskiej/ inżynierskiej/ licencjackiej * i uzyskaną ocenę.8. Proszę podać jaką średnią uzyskałeś/uzyskałaś w ostatnim roku studiów lub w ostatnio ukończonym semestrze.9. Znajomość języków obcych.

Proszę ocenić poziom swoich umiejętności językowych zgodnie ze skalą Rady Europy:

A1 - podstawowy, A2 - ponadpodstawowy, B1 - średniozaawansowany, B2 - średniozaawansowany wyższy, C1 zaawansowany, C2 - biegły.

Proszę wpisać poziom znajomości po prawej stronie.Język angielski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język rosyjski
Język francuski
Język ukraiński
Język włoski
Inne:10. Znajomość programów komputerowych.

Proszę ocenić poziom swoich umiejętności informatycznych w czterostopniowej skali ocen : znajomość podstawowa, średniozaawansowana, zaawansowana, biegła. Proszę wpisać poziom znajomości po prawej stronie.


Word
AutoCad
Excel
Internet Explorer
Access
Outlook
Power Point
Inne:11. Prawo jazdy. Proszę zaznaczyć X po prawej stronie i wpisać rodzaj kategorii.
Posiadam
Nie posiadam
Kategoria

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE
1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub praktyk .


Lp.

Okres zatrudnienia

od do


Nazwa Firmy

Stanowisko

Przyczyny zmiany pracy2. Aktywność pozazawodowa np. organizacje studenckich, zrzeszenia, stowarzyszenia, wolontariat, działalność społeczna?


Nazwa organizacji

Okres przynależności

Pełnione funkcjeDANE DOTYCZĄCE RODZAJU PRAKTYKI


1. Dlaczego chcesz odbywać praktyki w Grupie Paradyż (Ceramika Paradyż sp. z o.o. i Paradyz Sp. z o.o.)?


2. W jakim dziale chciałbyś odbywać praktyki?

3. Z jakiego obszaru chciałbyś realizować projekt, który może być wdrożony u pracodawcy?
4. W jakim okresie chcesz podjąć praktyki ( od kiedy, na jak długo)?
5. Ile dni w tygodniu możesz poświęcić na praktykę i w jakich godzinach?6. Czy planujesz ubieganie się o pracę w Grupie Paradyż po zakończeniu kształcenia? Jeśli tak to w jakim obszarze/dziale lub na jakim stanowisku?


7. Skąd dowiedziałeś się o naszym przedsiębiorstwie i możliwości odbycia praktyk?

Proszę zaznaczyć po prawej stronie X.


Strona internetowa Grupy Paradyż
Pracownicy Grupy Paradyż
Prasa lokalna
Powiatowy Urząd Pracy
Prasa krajowa
Targi Pracy
Internetowy Portal Rekrutacyjny
Inne

INFOMACJE DODATKOWE
1. Napisz swoje cztery mocne i słabe strony.

2. Napisz o swoich planach zawodowych?
3. Jak spędzasz czas wolny? Twoje zainteresowania, hobby?

Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie informacji.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do danych i prawie ich poprawiania.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawę z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883)


Data............................................ Podpis.............................................................
Prosimy o przesłanie kwestionariusza na adres:

„Ceramika Paradyż” sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 61

26-300 Opocznolub drogą elektroniczną na adres kadry@paradyz.com.pl

Pobieranie 50 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna