Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska Laboratorium Badań ŚrodowiskaPobieranie 21.12 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.12 Kb.
INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
Jednostka Notyfikowana nr 1439

w zakresie Dyrektywy 89/686/EWG

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska

Laboratorium Badań Środowiska
91-462 Łódź, ul. Zgierska 73

www.ips.lodz.pl

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Agnieszka Pietrzak tel. 42 2535121

Z-ca Kierownika


mgr inż. Magdalena Lasoń
e-mail: srodowisko@ips.lodz.pl

Certyfikat AB 062

Laboratorium Badań Środowiska


Jest jedynym akredytowanym laboratorium w Polsce o tak ogromnym doświadczeniu i wiedzy w zakresie barwników, ich zalet, wad , sposobów wykrywania i oznaczania.

Laboratorium wykonuje badania zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz własnymi procedurami badawczymi.Bada następujące wyroby:

Zabawki

 • Migracja metali wg PN-EN 71-3 (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se)

 • Zawartość ftalanów (DBP, BPP, DNOP, DEHP, DINP, DIDP i innych poza zakresem akredytacji)

 • Zawartość organicznych związków chemicznych*

Wyroby włókiennicze/wyroby barwione


 • Zawartość i migracja metali (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Co, Cu, Ni, Zn, Al., Mn, Mg, Ag, Na, Mo, Bi, B, Sn, P, Sr, Ti, V, Fe, Li, K, Ca)

 • Obecność i zawartość amin aromatycznych 4-aminodifenyl; benzydyna; 4-chloro-o-toluidyna; 2-naftyloamina; o-anizydyna; o-aminoazotoluen; p-chloroanilina; 2,4-diaminoanizol; 4-aminoazobenzen; p-krezydyna; 4,4’diaminodifenylometan; 3,3’-dichlorobenzydyna; 3,3’-dimetoksybenzydyna; 2,4-toluenodiamina; 3,3’-dimetylobenzydyna; 4,4’-oksydianilina; 2-amino-4-nitrotoluen; 3,3’-dimetylo-4,4’diaminodifenylometan; 4,4’-metyleno-bis-(2-chloroanilina); 4,4’-tiodianilina; 2,4,5-trimetyloanilina; o-toluidyna i innych poza zakresem akredytacji

 • Zawartość formaldehydu

 • Identyfikacja barwników w tym alergennych i kancerogennych Disperse Blue 1, Disperse Blue 3, Disperse Blue 106, Disperse Blue, Disperse Yellow 3, Disperse Orange 3, Disperse Orange 37/76, Disperse Red 1, Solvent Yellow 1, Solvent Yellow 2, Solvent Yellow 3, Basic Red 9, Basic Violet 1, Basic Violet 3, Acid Red 26, Acid Violet 49.

 • Obecność i zawartość substancji organicznych i nieorganicznych *

Wyroby skórzane

 • Obecność i zawartość amin aromatycznych j.w.

 • Identyfikacja substancji organicznych i nieorganicznych w tym chlorofenoli*

 • Migracja metali*

Tworzywa

 • Zawartość metali

 • Zawartość ftalanów

 • Zawartość organicznych związków chemicznych*

Produkty spożywcze

 • Identyfikacja barwników naturalnych i syntetycznych

 • Zawartość barwników naturalnych i syntetycznych

Barwniki spożywcze

 • Tożsamość barwników

 • Identyfikacja barwników syntetycznych i naturalnych

 • Suma metali ciężkich w przeliczeniu na Pb

 • Zawartość metali ciężkich

 • Zawartość substancji barwnej w barwnikach

Barwniki

 • Obecność i zawartość amin aromatycznych

 • Obecność barwników kancerogennych i alergennych

 • Identyfikacja barwników w tym alergennych i kancerogennych

Środki barwiące

 • Zawartość metali

 • Identyfikacja barwników

Odpady stałe, woda i ścieki

 • Zawartość metali

 • Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

 • Zawartość chromu (VI)


Przeprowadzamy również badania

 • Identyfikację substancji organicznych i nieorganicznych

 • Ustalanie składu preparatów


Oferujemy oznaczenia parametrów fizyko-chemicznych (wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów) wód, ścieków, odpadów stałych, surowców i wyrobów gotowych znajdujących się na rynku.
Analizujemy produkty pod kątem:

 • wykrywania zafałszowań barwnikami niedopuszczonymi do stosowania

 • obecności barwników alergennych i kancerogenych

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną i nowoczesną aparaturę analityczną

w tym:

■ chromatograf gazowy z detektorem masowym (GC/MS),■ chromatograf cieczowy (HPLC),

■ spektrofotometr absorpcji atomowej (AAS)

■ spektrofotometry w zakres pomiarowym: UV, VIS i IR.

Taka aparatura oraz umiejętność precyzyjnej identyfikacji pozwala wszechstronnie analizować związki organiczne oraz ich mieszaniny a także oznaczać śladowe ilości zanieczyszczeń.


Jako laboratorium akredytowane zapewniamy wysoką jakość badań. Posiadamy system sterowania jakością badań zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

Jednostka Notyfikowana nr 1439

w zakresie Dyrektywy 89/686/EWG

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska

Laboratorium Badań Środków Barwiących, Wyrobów Barwionych i Barwometrii
91-462 Łódź, ul. Zgierska 73

www.ips.lodz.pl

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Agnieszka Pietrzak

Z-ca Kierownika tel. 42 25 36 146


mgr inż. Joanna Rutowicz

e-mail: barwometria@ips.lodz.pl

Certyfikat AB 062

Laboratorium Badań Środków Barwiących, Wyrobów Barwionych i Barwometrii


wykonuje:

 • badania odporności wybarwień

 • instrumentalną ocenę odporności wybarwień

 • oznaczania pH ekstraktów wodnych

 • instrumentalne oznaczania koncentracji i odcienia barwników

 • instrumentalne wyznaczania względnego stopnia bieli

 • instrumentalne pomiary barwy powierzchni matowych i wysoko błyszczących

 • instrumentalne pomiary barwy powierzchni fluorescencyjnych

 • instrumentalne pomiary barw bezpieczeństwa i barw rozpoznawczych

 • badania charakterystyk widmowych wyrobów w zakresie 350-2100 nm (np. wyroby o własnościach kamuflażowych i maskujących, powłoki zbiorników do magazynowania produktów naftowych )

Poza zakresem akredytacji Laboratorium wykonuje: • badania spektrofotometryczne współczynników odbicia, przepuszczania w zakresie widmowym UV, VIS, NIR, (wyznaczanie współczynnika UPF; wyznaczanie współczynnika odbicia promieniowania słonecznego)

 • badania barwy i połysku u klienta,

 • badania foggingu (zarosienia) metodą reflektometryczną


Oferujemy:

 • opracowywanie receptur barwiarskich metodą spektrofotometryczną,

 • doradztwo techniczne w zakresie barwników kosmetycznych

 • doradztwo techniczne w zakresie środków barwiących do nadawania wyrobom właściwości kamuflażowych i maskujących,

 • doradztwo techniczne w zakresie koncentratów do barwienia poliamidu w masie

 • prace z zakresu nanofiltracji i ultrafiltracji,

 • szkolenia z zakresu teorii barwy, metod pomiarowych i interpretacji parametrów barwy oraz systematyki barw, atlasów barw, i sposobu ich wykorzystania;©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna