Leśne abc… innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej dla dzieci 5 – 6 letnichPobieranie 15.68 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar15.68 Kb.
Leśne ABC… - innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej dla dzieci 5 – 6 letnich – Przedszkole nr 6 Pod Zielonym Parasolem w Morągu, ul. Pomorska 23, 14 – 300 Morąg

tel. (89) 757 26 34, e-mail: pod_zielonym@wp.pl, www.przedszkole6morag.republika.pl

osoby przedstawiające informację: Beata Kamińska, Bożena Warcaba,

dyrektor przedszkola: Ewa Skibiak


Opis przedsięwzięcia:

Innowacja Leśne ABC… wpisana została do rejestru innowacji i eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.10/08. Realizowana była od IX do VI w roku szkolnym 2008/2009. Adresatami innowacji były dzieci 5 – 6 letnie z oddziałów III Leśne Ludki oraz V Słonka uczęszczające do Przedszkola nr 6 Pod Zielonym Parasolem w Morągu, ich rodzice oraz pracownicy placówki. Zaplanowane działania przeprowadzone zostały w Leśnictwie Strzała, Szkółce Leśnej Leśnictwa Bożęcin, w Przedszkolu nr 6 Pod Zielonym Parasolem w Morągu oraz w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich w Leśnictwie Napromek. W jej realizacji wsparły nas następujące osoby i instytucje:

- dyrektor Przedszkola nr 6 Pod Zielonym Parasolem w Morągu,

- Rada Rodziców Przedszkola nr 6 Pod Zielonym Parasolem w Morągu,

- Urząd Miejski w Morągu,

- leśnicy Leśnictwa Strzała i Bożęcin,

- pracownicy Nadleśnictwa Dobrocin,

- myśliwi Koła Łowieckiego Ryś w Morągu,

- Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Elblągu,

- Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Morągu,

- Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie,

- rodzice przedszkolaków.


Główne cele podejmowanych w ramach innowacji działań skierowane były na:

- uwrażliwianie na piękno przyrody i kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym poprzez stosowanie atrakcyjnych form edukacji,

- integrację dzieci, rodziców i personelu w celu podnoszenia kultury ekologicznej i troski o środowisko, w którym żyjemy,

- kreowanie wizerunku przedszkola przyjaznego środowisku naturalnemu.


Dla prawidłowej i efektywnej realizacji innowacji wykorzystano w pracy z dziećmi następujące metody i formy pracy:

- zajęcia terenowe – wycieczki i spacery,

- obserwacje kierowane i spontaniczne,

- praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska,

- uczestnictwo w akcjach i konkursach dotyczących ochrony środowiska,

- doświadczenia i eksperymenty, zabawy badawcze,

- techniki twórczego rozwiązywania problemów, np. burza mózgów, giełda pomysłów,

- warsztaty plastyczne i teatralne,

- systematyczne prowadzenie kącika ekologicznego, organizowanie wystaw,

- zabawy i gry edukacyjne, dramowe, rytmiczno – muzyczne,

- zabawy i gry terenowe, badawcze, gimnastyczne,

- wykonywanie albumów,

- rejestracja przyrody za pomocą aparatu fotograficznego, magnetofonu,

- opowiadania, opisy i praca z tekstem literackim,

- kontakt ze sztuką poświęconą przyrodzie: muzyka, obraz, zdjęcia, film.
W poszerzaniu oferty zajęć i zabaw edukacyjnych wykorzystano następujące środki dydaktyczne i przybory:

- przybory optyczne (profesjonalne lornetki, zestawy lup, mikroskopy),

- pojemniki do zasysania i obserwacji drobnych zwierząt,

- sprzęt laboratoryjny do doświadczeń,

- białe ceraty,

- aparat fotograficzny,

- rzutnik do foliogramów,

- termometry,

- albumy przyrodnicze, atlasy i przewodniki po świecie roślin i zwierząt, wydania książkowe oraz na nośnikach CD),

- pakiety foliogramów: Ekosystem lasu, Ekosystemy pól i łąk, Ekologia, Woda, ścieżki, odpady,

- gry edukacyjne o tematyce przyrodniczej,

- materiały promocyjne lasów państwowych udostępnione przez pracowników Nadleśnictwa Dobrocin,

- karty pracy,

- magnetofon,

- odtwarzacz DVD,

- okazy naturalne zebrane podczas wycieczek.


To czego dzieci nauczyły się o lesie i działania, które podjęły na rzecz środowiska w ciągu całego roku szkolnego przedstawiliśmy podczas uroczystości zakończenia roku przedszkolnego z udziałem rodziców.

Las z jego różnorodnością i bogactwem stanowi dla dziecka ogromny potencjał poznawczy. Prowadząc w roku szkolnym 2008/2009 leśną edukację, mogłyśmy się o tym przekonać. Organizowane zajęcia edukacyjne i terenowe z udziałem rodziców i najczęściej leśników i myśliwych przyczyniły się do zaspokojenia intelektualnych potrzeb dzieci i dorosłych. Działania te były potrzebne i podobały się wszystkim uczestnikom – wskazują na to wyniki ankiet ewaluacyjnych dla dzieci i dorosłych. Powstało wiele różnorodnych prac plastycznych, o które zabiegałaby niejedna galeria.Najważniejszym jest to, że udało nam się zainteresować dzieci i rodziców ekosystemem lasu, uwrażliwić na jego piękno, pokazać jaką funkcję pełni w życiu organizmów żywych, a wreszcie jak postępować, aby korzystanie z jego zasobów i uroku nie wpływało destrukcyjnie na jego stan.

Jesteśmy pewne, że dzieci wychowywane w potrzebie kontaktu z przyrodą, w życiu dorosłym będą w stanie zmniejszyć lub naprawić niekorzystne skutki działania swoich poprzedników. Dlatego też nie poprzestajemy na tym, co osiągnęliśmy dotychczas – leśna edukacja przedszkolaków zawsze będzie jednym z priorytetów naszych działań w kolejnych latach.

Pobieranie 15.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna