Leszno stanowisko: starszy wykładowcaPobieranie 13.8 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar13.8 Kb.
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego

w Lesznie, Studium Języków Obcych

MIASTO: Leszno

STANOWISKO: starszy wykładowca

DYSCYPLINA NAUKOWA: język niemiecki

DATA OGŁOSZENIA: 19.09.2013 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.09.2013 r.

LINK DO STRONY: bip.pwsz.edu.pl.

SŁOWA KLUCZOWE: język niemiecki

OPIS: wymagane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu języka niemieckiego biznesowego, komunikacji w biznesie międzynarodowym w języku niemieckim, praktycznej nauki języka niemieckiego oraz językoznawstwa niemieckiego (mofrologia, składnia) na poziomie akademickim

Wymagania, które powinien spełnić kandydat:

1. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa niemieckiego.

2. Od Kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu języka niemieckiego biznesowego, komunikacji w biznesie międzynarodowym w języku niemieckim, praktycznej nauki języka niemieckiego oraz językoznawstwa niemieckiego (mofrologia, składnia) na poziomie akademickim. Wymagana jest perfekcyjana znajomość języka niemieckiego, w szczególności języka fachowego ekonomicznego i prawniczego. Zainteresowania naukowe kandydata winny koncentrować się wokół językoznawstwa stosowanego i badań kontrastywnych niemiecko-polskich oraz jęzków specjalistycznych i translatoryki, potwierdzone publikacjami naukowymi i uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach.

3) Dodatkowy atut stanowić będzie pobyt stypendialny w Niemczech oraz zdolności organizacyjne.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) podanie,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

4) odpisy wszystkich dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje,

5) informacja o dorobku naukowym z wykazem publikacji.

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr PWSZ im. J. A. Komeńskiego,pok. 208, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno.

FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Jan Amos Komenski State School of Higher Vocational Education – Department of Foreign Languages.
CITY: Leszno (POLAND)

POSITION: Senior Lecturer

DISCIPLINE: German language

POSTED: 11.09.2013

EXPIRES: 20.09.2013

WEBSITE: bip.pwsz.edu.pl

KEY WORDS: German language

DESCRIPTION: required experience in teaching in the field of German business language, international business communication in German, practical learning German language and German linguistics (morphology, syntax) at university level


Requirements to be met by the candidate:

  1. Minimum university degree: Ph. D. degree – German Linguistics

  2. Candidate is required to be experienced in teaching in the field of German business language, international business communication in German, practical learning German language and German linguistics (morphology, syntax) at university level. We required perfect knowledge of German language, especially specialized in economic and legal language. Candidate’s research interests should focus on applied linguistics and contrastive German-Polish language and specialized languages ​​and translation studies, confirmed by scientific publications and participation in international conferences.

  3. Scholarship in Germany and high organizational skills will be treated as additional advantage of candidate.


List of required Documents:

  1. Application

  2. Curriculum Vitae

  3. Personal Questionnaire for the person applying for the job.

  4. Copies of diplomas/certificates confirming formal qualifications.

  5. Information about scientific achievements with a list of publications.


Documents should be submitted to :

Personal Department of Jan Amos Komenski

State School of Higher Vocational Education

Room 208

Ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno

POLAND
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna