Letnia Szkoła Katedry unesco im. Janusza Korczaka – SprawozdaniePobieranie 21.19 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar21.19 Kb.


Letnia Szkoła Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka

Sprawozdanie


W dniach 15 – 25 września 2014 na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej już po raz ósmy odbyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia pod tytułem: „Zachowania problemowe okresu dorastania - formy, uwarunkowania, zapobieganie” zorganizowana przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Tegoroczna szkoła realizowana była we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO, Programem CEEPUS - Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Partnerami wydarzenia byli:


  • Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

  • Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji;

  • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;

  • Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy dla Dziewcząt w Falenicy;

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Don Orione w Warszawie;

  • NASK (Research and Academic Computer Network) i Polska Internetowa Linia Kontaktowa Dyzurnet.pl

Udział w tegorocznej szkole wzięli pracownicy naukowi, doktoranci i studenci - specjaliści w dziedzinie psychologii i pedagogiki z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Rumunii, Republiki Czeskiej, Ukrainy i Polski. Reprezentowali oni następujące uczelnie zagraniczne: Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janka Kupały /The Yanka Kupala State University of Grodno/, Uniwersytet w Hradec Králové /University of Hradec Králové /, Uniwersytet Babes-Bolyai w Cluj-Napoca /Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksyma Tanka /Belarusian State Pedagogical University/, Państwowy Uniwersytet w Tibilisi / Ilia State University in Tibilisi/, Akademia Teologiczna w Tibilisi /The Tbilisi Theological Academy/, Fundacja dla dzieci w Taraz, Kazachstan /Foundation for Children in Taraz, Kazakhstan/.

Uczestnicy z Polski to doktoranci i asystenci Akademii Pedagogiki Specjalnej aktywni na polu badawczym odnoszącym się do zróżnicowanych subdyscyplin psychologii i pedagogiki oraz zaangażowani w działania tematycznie związane z hasłem przewodnim szkoły.

W programie Szkoły Letniej (prezentuję poniżej) znalazły miejsce wykłady, warsztaty, dyskusje, wizyty studyjne oraz indywidualne działania badawcze uczestników. Zaplanowano także – w ramach programów indywidualnych - spotkania z pracownikami naukowymi Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Pojęcie „zachowań problemowych okresu dorastania” kryje w sobie szeroką gamę zjawisk, uwarunkowań, form oraz sposobów ich rozwiązywania i prewencji. Wszystkie te zagadnienia znajdowały swoje odzwierciedlenie w treści wykładów, warsztatów, dyskusji i w tematyce wizyt studyjnych.

Teoretyczne wprowadzenie w problematykę zachowań problemowych okresu dorastania w wykładzie wprowadzającym pt. “Formy i zakres problemów behawioralnych w okresie dojrzewania” przybliżył prof. Adam Frączek, kurator Katedry UNESCO. Część praktyczną tego zagadnienia omówiła mgr Marta Rutkowska. Pierwsza część wykładu dotyczyła różnic w tradycyjnym pojmowaniu niedostosowanych społecznie i koncepcji zachowań problemowych według R. Jessora. Druga część prezentacji poświęcona była omówieniu wyników badań empirycznych dotyczących relacji pomiędzy różnymi czynnikami socjalizacji wewnątrzrodzinnej a gotowością do zachowań agresywnych wśród nieletnich.

Kwestie odnoszące się do badań poświęconych zachowaniom problemowych młodzieży w wymiarze międzynarodowym zaprezentowała dr Izabela Tabak w wykładzie "Zachowania zdrowotne dzieci w wieku szkolnym (HBSC) Międzynarodowe Kolaboratywne Badanie WHO jako unikalne źródło danych o zachowaniach problemowych młodzieży w Europie i Ameryce Północnej". Wystąpienie doktor Tabak dotyczyło badań HBSC - idei, celu, historii, metod badawczych, zasad współpracy międzynarodowej oraz wyników badań z 2010 roku dotyczących rozpowszechnienia zachowań problemowych wśród 11-15-letniej młodzieży w Europie i Ameryce Północnej na tle uwarunkowań kulturowych i socjoekonomiczych. Prelegentka dokonała również analizy trendów zmian w tym obszarze.Doktor Magdalena Rowicka wygłosiła wykład oraz przeprowadziła dwuczęściowe warsztaty pt. „Uzależnienia behawioralne” w których koncentrowała się na problematyce zachowań kompulsywnych i uzależnień behawioralnych – ich rozpoznawaniu oraz terapii. Część zajęć poświęcona była profilaktyce uzależnień, omówieniu programów profilaktycznych i szkoleniowych.

Pani Anna Rywczyńska - Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet oraz Kierownik Zespołu Szkoleń i Projektów, NASK – “Youth Internet Safety” opowiadała o bezpieczeństwie młodzieży w Internecie, przybliżyła zagrożenia oraz programy promujące bezpieczne korzystanie z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży i działania mające na celu budowanie świadomości o zagrożeniach, z jakimi w sieci mogą się zetknąć adolescenci.

Wykłady i prezentacje uzupełniały dyskusje oraz indywidualne prezentacje badań, zainteresowań naukowych i praktycznych działań uczestników Letniej Szkoły.

Szczegółowe omówienie przewodniej tematyki, zapoznanie się z zachowaniami problemowymi okresu dorastania, ich uwarunkowaniami, formami oraz sposobami ich rozwiązywania i prewencji oraz aktualnymi programami i metodami pracy z młodzieżą problemową było możliwe tylko poprzez połączenie teorii z praktyką: wizyty studyjne i programy indywidualne - spotkania uczestników Szkoły Letniej z pracownikami naukowymi – specjalistami z APS i z instytucji partnerskich.

W ramach programów indywidualnych i wizyt studyjnych, uczestnicy Międzynarodowej Szkoły Letniej odwiedzili:

Placówki, które wspierają adolescentów z zachowaniami problemowymi:

1. Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Don Orione w Warszawie przy ul. Barskiej,

3. Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy dla Dziewcząt w Falenicy,

Instytucje, które mają na celu przeciwdziałanie zachowaniom problemowych młodzieży:

4. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii w Warszawie.

Uczestnicy wzięli również udział w konferencji - krajowym spotkaniu ekspertów w dziedzinie strategii prewencji przestępstw zorganizowanym w Białobrzegach przez  Komendę Główną Policji, Biuro Prewencji w Warszawie. 

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania własnych badań i praktycznych działań uczestników w ich krajach pochodzenia.

W czasie wolnym zaproponowaliśmy gościom zwiedzanie muzeum Marii Grzegorzewskiej, spotkania z pracownikami BUW i Biblioteki APS, zwiedzanie Starego Miasta, Zamku Królewskiego, Łazienek, Wilanowa oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na zakończenie 8. Międzynarodowej Szkoły Letniej poprosiliśmy uczestników o krótką dwuczęściową ewaluację programu oraz jego przebiegu. W wypowiedziach podkreślano duże zróżnicowanie tematów i form (wykłady, dyskusje, warsztaty, wizyty studyjne) angażujących uczestników jak również interesującą strukturę programu: „praktyczne implikacja prezentacji”, „ciekawe wizytacje w instytucjach i ośrodkach dla młodzieży z problemami wychowawczymi”. Doceniono możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy: „udział w Letniej Szkoły była świetną okazją do nabycia nowej wiedzy i wymiany wiedzy”, „ta szkoła to szansa, aby poznać nowych ludzi z tego samego obszaru zainteresowań”, „nabyta wiedza i doświadczenia umożliwiają przygotowanie publikacji”, „nowe doświadczenie i wiedza, mogą być użyteczne w praktyce, w pracy”. Wskazano na wartość płynącą z porównania systemów i programów wsparcia młodzieży z zachowaniami problemowymi w różnych krajach: „interdyscyplinarne podejście do zachowań problemowych”, „międzynarodową perspektywę komunikacji i współpracy z innymi uczestnikami”.

Pozytywnie oceniono również wizytowane placówki, w których - w czasie spotkań z kadrą -prezentowano praktyczne stosowanie teorii pedagogicznych i psychologicznych. Uznaniem cieszyły się również programy indywidualne, które dawały możliwość dyskusji na tematy związane z konkretnymi problemami zachowań trudnych wśród młodzieży, specjalnościami i zainteresowaniami naukowymi, jakie reprezentowali uczestnicy Letniej Szkoły.

Uczestnicy zasugerowali, aby w przyszłości wydłużyć czas trwania szkoły, co pozwoliłoby wypracować wspólny dokument – program, strategię, publikację.

Kolejna Międzynarodowa Letnia Szkoła UNESCO odbędzie się we wrześniu 2015 roku. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

dr Urszula Markowska-Manista

sekretarz naukowakatedry UNESCO im. J. Korczaka

Akademia Pedagogiki Specjalnej
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna