Lewin brzeskiPobieranie 1.28 Mb.
Strona1/40
Data07.05.2016
Rozmiar1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

PROGRAM

OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY

LEWIN BRZESKI

Komitet Konsultacyjny


Autorzy opracowania:
AM TRANS PROGRES Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Sarmacka 7

AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie przy ul. Ostrowskiej 42

Kierownik Projektu

inż. Andrzej RudzkiZespół autorski

mgr Rajmund Prusiewicz

mgr Marcin Konopczyński

mgr inż. Andrzej Bednarek

mgr inż. Marian Peksa

inż. Andrzej RudzkiSpis treści


Nr 1 Ustawy z dziedziny ochrony środowiska i zapisane w nich

kompetencje gmin wraz z ważnymi rozporządzeniami.

Stan prawny na 30.05.2004 r.


Nr 2 Przegląd funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie
ochrony środowiska dostępnych dla Polski w latach 2004 – 2006.
Spis tabel

Tabela 1 Charakterystyczne przepływy roczne Odry 35

Tabela 2 Zestawienie przepływów i zasobów dyspozycyjnych Odry 35

Tabela 3 Wskaźniki zanieczyszczeń dla wód rzeki Odra – ppk Mikolin 38

Tabela 4 Zakres zmian oznaczeń fosforanów dla rzeki Odry w latach 1993 –2002 39

Tabela 5 Wskaźniki zanieczyszczeń dla wód rzeki Nysa Kłodzka – ppk Skorogoszcz5 40

Tabela 6 Zakres oznaczeń BZT5, (wartości SS) dla wód Nysy Kłodzkiej 40

Tabela 7 Wskaźniki zanieczyszczeń dla wód rzeki Nysa Kłodzka – ppk Lewin Brzeski 7 41

Tabela 8 Zakres zmian oznaczeń BZT5 dla rzeki Nysa Kłodzka w latach 1993 –2002 42

Tabela 9 Wskaźniki zanieczyszczeń dla wód rzeki Ścinawa Niemodlińska – ppk Stroszowice 43

Tabela 10 Monitoring podstawowy jakości zwykłych wód podziemnych na obszarze położonym najbliżej gminy Lewin Brzeski 45

Tabela 11 Najwyższe wyniki badań wód podziemnych w powiecie brzeskim uzyskanych z rocznych serii (2000r, 2001r, 2002 r)5 46

Tabela 12 Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomu stężenia zanieczyszczeń 64

Tabela 13 Wynikowe klasy strefy brzeskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń (ochrona zdrowia) oraz klasa ogólna strefy. 64

Tabela 14 Wynikowe klasy strefy brzeskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń (ochrona roślin) oraz klasa ogólna strefy 64

Tabela 15 Przegląd średniorocznych stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego w okresie 1992 – 2002 w stacji pomiarowej w Brzegu 65

Tabela 16 Ocena zanieczyszczenia powietrza w mieście Lewin Brzeski13 66

Tabela 17 Wartości progowe poziomów hałasu. 71

Tabela 18 Wskaźniki monitorowania Programu dla gminy Lewin Brzeski 133

Tabela 19 Dochody Gminy Lewin Brzeski w latach 1999 – 2003 140

Tabela 20 Struktura dochodów Gminy Lewin Brzeski14 140

Tabela 21 Wydatki Gminy Lewin Brzeski wg rodzajów 141

Tabela 22 Wydatki inwestycyjne wg źródeł finansowania 142

Tabela 23 Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu gminy. 143

Tabela 24 Szacunkowe koszty wdrażania Programu Ochrony Środowiska 145

Tabela 25 Struktura finansowania zadań POŚ w latach 2004 – 2007 145Spis rysunków

Rysunek 1 Mapa Gminy Lewin Brzeski 23

Rysunek 2 Mezoregiony fizyczno-geograficzne Gminy Lewin Brzeski 24

Rysunek 3 Przekrój goeologiczny Gminy Lewin Brzeski 28

Rysunek 4 Zużycie wody z wodociągów w Gminie Lewin Brzeski w latach 1998 - 2002 31

Rysunek 5 Układ hydrograficzny Gminy Lewin Brzeski 34

Rysunek 6 Zmiany zanieczyszczeń Odry fosforanami w latach 1993 -2002 39

Rysunek 7 Zakres oznaczeń BZT5, (wartości SS) dla wód Nysy Kłodzkiej w przekroju granicznym Skorogoszcz kontrolowany w okresie 1965 – 2002 41

Rysunek 8 Zmiany zanieczyszczeń BZT5 Nysy Kłodzkiej w latach 1993 -2002 42

Rysunek 9 Struktura utworów glebowych w Gminie Lewin Brzeski (źr. Flaczyk red. 1987) 48

Rysunek 10 Udział klas bonitacyjnych gruntów ornych na terenie Gminy Lewin Brzeski. 48

Rysunek 11 Powierzchnia kompleksów przydatności rolniczej gleb gruntów rolnych 49

Rysunek 12 Powierzchnia kompleksów przydatności rolniczej użytków zielonych 49

Rysunek 13 Struktura użytkowania gruntów w Gminie Lewin Brzeski w 2002 r. 50

Rysunek 14 Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów [%] w 2002 r. 51

Rysunek 15 Zanieczyszczenia powietrza średnioroczne w latach 1992 – 2002 66

Rysunek 16 Struktura dróg w Gminie Lewin Brzeski 72

Rysunek 17 Schemat zarządzania programem ochrony środowiska 126

Rysunek 18 Struktura dochodów Gminy Lewin Brzeski 141

Rysunek 19 Struktura źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych 143

Rysunek 20 Struktura finansowania zadań POŚ w latach 2004 – 2007 146I. WPROWADZENIE


Dokument „Gminy program ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski” powstał na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Burmistrzem Gminy Lewin Brzeski, a reprezentantem konsorcjum firm w skład którego wchodzą: AM TRANS PROGRES Sp. z o.o. z Poznania i AK NOVA Sp. z o.o. z Odolanowa.


Samorząd miasta jest odpowiedzialny między innymi za kreowanie polityki miasta i gminy, która ma z jednej strony prowadzić do rozwoju gospodarczego obszaru, zaś z drugiej – zapewnić racjonalne korzystanie z zasobów środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju:

Aktywnymi uczestnikami procesu pozyskiwania informacji o środowisku, jak również dyskusji nad problemami dotyczącymi ochrony środowiska na terenie Gminy Lewin Brzeski oraz kształtem POŚ byli przedstawiciele władz lokalnych, jednostek produkcyjno- usługowych oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.


Prawo ochrony środowiska obowiązujące w Polsce od 1 października 2001 r. nakłada na Wójtów gmin oraz Burmistrzów i Prezydentów miast obowiązek opracowania programu ochrony środowiska. Obowiązek ustawowy jest formalną przesłanką dla utworzenia programu, istnieją jednakże przesłanki faktyczne, związane z planami rozwojowymi Miasta i gminy.
Naczelną zasadą przyjętą w Programie jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. A więc, długoterminowy cel programu można sformułować następująco:
Rozwój przestrzenny oraz społeczno – gospodarczy Gminy Lewin Brzeski, poprzez uzyskanie takiej struktury, która w zrównoważony i harmonijny sposób pozwoli na wykorzystanie jego zasobów dla poprawy warunków życia mieszkańców, przy zachowaniu i rewaloryzacji najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego.”
Cel ten jest zgodny z wizją rozwoju gminy Lewin Brzeski przedstawioną w Programie ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.

Obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju spoczywa na wszystkich obywatelach Polski. Wynika on z Konstytucji RP (art.5). Zrównoważony rozwój jest naczelną zasadą polityki państw - członków Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również Polityki Ekologicznej Państwa.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna