Licencjat (I stopień) PozytywizmPobieranie 74.21 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar74.21 Kb.
Spis lektur (I i II st.) 2009-10, pozytywizm i Młoda Polska
Licencjat (I stopień)
Pozytywizm
Lektury obowiązkowe

Utwory literackie

Adam Asnyk: wybór wierszy, w: Wybór poezji, oprac. E. Kucharski, Kraków 1924, BN I 67 (i wyd. nast.); Poezje, wstęp S. Lichański, Warszawa 1975; Poezje zebrane, wstęp Z. Mocarska-Tycowa, Toruń 1995
Michał Bałucki: Grube ryby lub Dom otwarty, Komedia za kratą, Szpital wariatów, Donżuan powiatowy

zalecane wydania: Pisma wybrane, wybór i red. T. Drewnowski, J. Skórnicki i A. Żyga, przedmowa T. Drewnowski, t. 1-12, Kraków 1956 (t. 4, 9,11, 12); Grube ryby. Dom otwarty, oprac. T. Weiss, Wrocław 1984, BN I 236


Józef Bliziński: Pan Damazy lub Rozbitki

zalecane wydania: Pan Damazy, oprac. J. Garbaczowska, wyd. trzecie zmienione, Wrocław 1956, BN I 38; Rozbitki, oprac. J. Garbaczowska, Wrocław 1953, BN I 143; Komedie, oprac. J. Pociecha, wstęp J. Garbaczowska, Kraków 1967


Adolf Dygasiński: Beldonek, Gody życia

zalecane wydanie: Pisma wybrane, pod red. B. Horodyskiego, t. 1-24, Warszawa 1949-1954 (t. 1, 4)

Józef Ignacy Kraszewski: Noce bezsenne. Wspomnienia i fantazje, w: tenże, Pamiętniki, oprac. i wstępem poprzedził W. Danek, Wrocław 1972, BN I 207; Szalona, oprac. B. Górska, Kraków 1986
Maria Konopnicka: wybrane wiersze, wybór nowel (Pod prawem, Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy, Banasiowa, Na werandzie, Morze odeszło), Wrażenia z podróży (I. Ischl), w: Pisma zebrane, t. 1-4, oprac. A. Brodzka, Warszawa 1974-1976; Poezje, oprac. A. Brodzka, Warszawa 1963 (i wyd. nast.); „Umiem być ptakiem”. Wybór poezji, wybór, wstęp i komentarze B. Mazan, Łódź 1990

Jan Lam: Wielki świat Capowic lub Głowy do pozłoty

zalecane wydanie: Dzieła literackie, pod red., ze wstępem i komentarzami S. Frybesa, t. 1-4, Warszawa 1956-1957 (t. 1 i 2); Głowy do pozłoty, wstęp i oprac. S. Frybes, Wrocław 1953, BN I 148

Eliza Orzeszkowa: wybór nowel (Sielanka nieróżowa, Julianka), zbiór Gloria victis, powieści (Marta lub Pan Graba), Meir Ezofowicz, Nad Niemnem

zalecane wydania: Dzieła wybrane, red. J. Krzyżanowski i in., t. 1-12, Warszawa 1954; Meir Ezofowicz, posłowiem opatrzył J. Krzyżanowski, słowniczek M. Bokszczanin, Warszawa 1988; Nad Niemnem, t. 1-3, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1996, BN I 292
Bolesław Prus: wybór nowel (Cienie, Omyłka, Powracająca fala, Grzechy dzieciństwa, On, Nawrócony, Sen); powieści Placówka, Emancypantki, Lalka

zalecane wydania: Pisma, pod red. Z. Szweykowskiego, t. 1-29, Warszawa 1948-1952; Opowiadania i nowele. Wybór, wstęp i oprac. T. Żabski, Wrocław 1966, BN I 291 (i wyd. nast.); Lalka, oprac. J. Bachórz, wyd. drugie przejrzane, t. I-II, Wrocław 1998, BN I 262


Henryk Sienkiewicz: wybór nowel (Humoreski z teki Worszyłły, Szkice węglem, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Latarnik, Janko Muzykant, Bartek Zwycięzca, Orso, Pójdźmy za Nim), Trylogia (Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski), Quo vadis?, Bez dogmatu

zalecane wydania: Pisma wybrane, t. I-XVII, Warszawa 1987-1988; Wybór nowel i opowiadań, oprac. T. Bujnicki, Wrocław 1979, BN I 231; Ogniem i mieczem, wstęp B. Mazan, komentarz D. Mazanowa, t. 1-2, Wrocław 1990; Potop, wstęp B. Mazan, komentarz D. Mazanowa, t. 1-3, Wrocław 1991; Pan Wołodyjowski, wstęp B. Mazan, komentarz D. Mazanowa, Wrocław 1995; Quo vadis?, wstęp i słownik K. Poklewska, Wrocław 1994 lub wyd. w opracowaniu i ze wstępem T. Żabskiego, Wrocław 2003, BN I 298

Aleksander Świętochowski: wybór nowel (jedna nowela z cyklu O życie; Sam w sobie), Ojciec Makary, w: Pisma, t. 1-8, Kraków - Warszawa 1896-1909; Nowele i opowiadania. Wybór, oprac. S. Sandler, Wrocław 1965, BN I 185; Dusze nieśmiertelne, wstęp i oprac. S. Sandler, Wrocław 1957, BN I 165

Gabriela Zapolska: Sezonowa miłość, Ich czworo, Moralność pani Dulskiej

zalecane wydania: Żabusia. Ich czworo, oprac. T. Weiss, Wrocław 1974, BN I 219; Sezonowa miłość. Powieść współczesna, posłowie T. Weiss, Kraków 1953 (i wyd. nast.); Moralność pani Dulskiej, oprac. T. Weiss, wyd. drugie zmienione, Wrocław 1972, BN I 187 (i wyd. nast.); Moralność pani Dulskiej. Komedia w 3 aktach, wstęp J. Z. Jakubowski, Kronika życia i twórczości G. Zapolskiej J. J. Lipski, posłowie J. Czachowska, wyd. trzynaste, Łódź 1973
Publicystyka i krytyka literacka

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985, BN I 249 lub z: Publicystyka okresu pozytywizmu 1860-1900. Antologia, oprac. S. Fita, Warszawa 2002
Piotr Chmielowski: Utylitaryzm w literaturze

zalecane wydanie: Pisma krytycznoliterackie, t. 1, wstęp i oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1966


Aleksander Świętochowski: My i wy, szkice o Orzeszkowej, Prusie i Sienkiewiczu, w: Wybór pism krytycznoliterackich, wstęp i oprac. M. Brykalska, Warszawa 1973
Stanisław Witkiewicz: Sztuka i krytyka u nas (lub: Mickiewicz jako kolorysta) w: Pisma zebrane, t. 1, słowo wstępne J. Z. Jakubowski, wstęp i komentarz M. Olszaniecka, Kraków 1971
Opracowania

A. Baczewski, Poezja Adama Asnyka, Rzeszów 1991

J. Baculewski, Maria Konopnicka, Warszawa 1978

A. Brodzka, Maria Konopnicka, Warszawa 1961

T. Bujnicki, Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza, Kraków 1968

T. Bujnicki, Sienkiewicza „Powieści z lat dawnych”. Studia, Kraków 1996

P. Chmielowski, Pozytywizm warszawski i jego przeciwnicy, w: Pisma krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1961, t. 1

J. Detko, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1971

S. Eile, Dialektyka „Lalki” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1.

E. Ihnatowicz, Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej, Warszawa 1995

E. Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914), Warszawa 2000

Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. H. Filipkowska i S. Fita, Lublin 1999

J. Z. Jakubowski, Zapomniane ogniwo. Studium o Adolfie Dygasińskim, Warszawa 1978

J. Krzyżanowski, Czciciele światła oraz Adam Asnyk - poeta czasów niepoetyckich, w: W kręgu wielkich realistów, Wrocław 1962

J. Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1966 (i wyd. nast.)

J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970 (i wyd. nast.)

Lalka” i inne, red. J. Bachórz, M. Głowiński, Warszawa 1992

H. Markiewicz, Pozytywizm, wyd. trzecie zmienione i rozszerzone, Warszawa 1999

B. Mazan, Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych, Łódź 2002; tutaj z cz. III, rozdz. 2. Zjawisko osobne. Ahaswerus polski według Nocy bezsennych Józefa Ignacego Kraszewskiego

B. Mazan, Wczesne dramaty Aleksandra Świętochowskiego. „Niewinni”, „Ojciec Makary”, „Piękna”. Zarys monograficzny, Łódź 1993

Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, pod. red. J. Kulczyckiej-Saloni, H. Markiewicza, Z. Żabickiego, t. 1-4, Warszawa 1965-1971

Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993

Z. Przybyła, „Lalka” Bolesława Prusa. Semantyka – kompozycja – konteksty, Rzeszów 1995

J. Rurawski, Gabriela Zapolska, Warszawa 1981

J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa 1969

J. Kulczycka-Saloni, Pozytywizm, Warszawa 1971

J. Kulczycka-Saloni, Sprawa naturalizmu polskiego, [w:] Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, pod red. E. Jankowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, Seria III, Wrocław 1984

J. Kulczycka-Saloni, Wstęp, w: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, Wrocław 1985, BN I 249

Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Poznań 1947 (i wyd. nast.)


Lektury zalecane

Bibliografie, zbiory studiów i opracowania szczegółoweBibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 12: Józef Ignacy Kraszewski, oprac. S. Stupkiewicz, I. Śliwińska, W. Roszkowska-Sykałowa, Kraków 1966

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 13-16: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1970-1982

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 17, vol. 1: Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), oprac. T. Tyszkiewicz pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1981

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 17, vol. 2: H. Gacowa, Eliza Orzeszkowa, Wrocław 1999

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 1-5, Warszawa 2000-2004
Ludzie – rzeczy – obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej, pod red. T. Budrewicza i Z. Fałtynowicza, Suwałki 2004.

J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje, Warszawa 1992Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2000

„Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2 - prace o pozytywizmiePo co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: Z kim i przeciw komu?, koncepcja i redakcja nauk. T. Bujnicki i J. Axer, Warszawa 2007.

Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, pod red. E. Jankowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, Seria I-III, Wrocław 1980-1984

Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1999

Świętochowski i rówieśnicy, red. B. Mazan i Z. Przybyła, Częstochowa - Łódź 2001

II stopień (studia dwuletnie)
POZYTYWIZM

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

UTWORY LITERACKIE


- Do wyboru jeden dramat Edwarda Lubowskiego lub Zygmunta Sarneckiego lub Kazimierza Zalewskiego

zalecane wydanie: Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego, wstęp i oprac. T. Sivert, Wrocław 1953

- Józef Ignacy Kraszewski: Wielki nieznajomy, Złote jabłko

zalecane wydania: Wielki nieznajomy, w: Dzieła. Powieści obyczajowe, Kraków 1960; Złote jabłko, oprac. W. Hahn, Warszawa 1952

- Józef Narzymski: Ojczym. Powieść współczesna, oprac. Z. Żabicki, Wrocław 1958, BN I 168

- Eliza Orzeszkowa: wybór nowel ( Światło w ruinach, Ascetka); powieść Cham, wstęp i oprac. G. Borkowska, Kraków 1998

zalecane wydania (do lektury nowel): Pisma zebrane, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 28-29, Warszawa 1949

- Bolesław Prus, nowele: Pleśń świata, Z legend dawnego Egiptu,

zalecane wydania: Pisma, pod red. Z. Szweykowskiego, t. 5 i 9, Warszawa 1948; Opowiadania i nowele. Wybór, wstęp i oprac. T. Żabski, Wrocław 1966, BN I 291 (i wyd. nast.); powieść Faraon

- Henryk Sienkiewicz, nowele: Sachem, Ta trzecia; powieści: Krzyżacy, Rodzina Połanieckich

zalecane wydania: Wybór nowel i opowiadań, oprac. T. Bujnicki, Wrocław 1979, BN I 231; Krzyżacy, oprac. T. Bujnicki, t. 1-4, Wrocław 1990, BN I 270.

- A. Świętochowski, Klub szachistów, w: Nowele i opowiadania. Wybór, oprac. S. Sandler, Wrocław 1965, BN I 185

- Antoni Sygietyński, Wysadzony z siodła. Powieść z życia współczesnego, Kraków 1958 (lub: Na skałach Calvados. Powieść z życia normandzkich rybaków, Kraków 1956)

- Adam Szymański: trzy wybrane teksty z: Szkice, wstęp i oprac. B. Burdziej, Kraków 1998

- Stanisław Witkiewicz: Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr, w: Pisma zebrane, red. J. Z. Jakubowski i M. Olszaniecka, t. 3, cz. 1, Kraków 1970

- Gabriela Zapolska, Skiz, w: Dzieła wybrane, wybór i red. J. Skórnicki i T. Weiss, t. 15, Kraków 1958Publicystyka i krytyka literacka


- Bolesław Prus: Studia literackie, artystyczne i polemiki, w: Pisma, pod red. Z. Szweykowskiego, t. 29, Warszawa 1950; Kroniki, wybór, wstęp i oprac. J. Bachórz, Wrocław 1994, BN I 285

- Antoni Sygietyński: Współczesna powieść we Francji: I. Gustaw Flaubert, III. Emil Zola, w: Pisma krytyczne wybrane, zebrał, sprawdził i przedmowę napisał Z. Szweykowski, Warszawa 1932, cz. 1; Pisma krytyczne. Krytyka literacka i artystyczna, wybrał i oprac. J. Z. Jakubowski, Warszawa 1951; Z pism, wstęp i wybór T. Weiss, Kraków 1971, t. 1

- Jan Lam: trzy wybrane kroniki, w: Wybór kronik, wstęp i oprac. S. Frybes, Warszawa 1954

- Aleksander Świętochowski: trzy wybrane felietony w: Liberum veto, t. 1-2, oprac. M. Brykalska, wstęp S. Sandler, Warszawa 1973


OPRACOWANIA


- B. Bobrowska, Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997

- T. Bujnicki, Sienkiewicz i historia. Studia, Warszawa 1981

- J. Kulczycka-Saloni, Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracje Emila Zoli. Studia, Wrocław 1974

- J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993

- J. Tynecki, Światopogląd pozytywizmu - próba odtworzenia, w: Światopogląd pozytywizmu. Wybór pism, wstęp B. Mazan, Łódź 1996

LEKTURY ZALECANE


BIBLIOGRAFIE, ZBIORY STUDIÓW I OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWE
- Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 12: Józef Ignacy Kraszewski, oprac. S. Stupkiewicz, I. Śliwińska, W. Roszkowska-Sykałowa, Kraków 1966

- Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 13-16: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1970-1982

- Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 17, vol. 1: Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), oprac. T. Tyszkiewicz pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1981

- Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 17, vol. 2: H. Gacowa, Eliza Orzeszkowa, Wrocław 1999

- Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 1-5, Warszawa 2000-2004

- G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996

- Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik i T. Bujnicki, Lublin 2007.

- Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. R. Stachury, T. Budrewicza, B. Farona, przy współpr. K. Gajdy, Kraków 2007- Pozytywizm. Język epoki, red. G. Borkowska i J. Maciejewski, Warszawa 2001

- Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach, pod red. nauk. B. Mazana, przy współpracy S. Tyneckiej-Makowskiej, Łódź 2005

- T. Sobieraj, Fabuły i światopogląd. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej, Poznań 2004


LICENCJAT (i STOPIEŃ)

Młoda Polska
Lektury obowiązkowe

Utwory literackie


- Antologia liryki Młodej Polski. Wstęp, wybór i opracowanie I. Sikora, Wrocław 1990

- Wacław Berent: Próchno

zalecane wydanie: Próchno, oprac. J. Paszek, wyd. drugie zmienione, Wrocław 1998, BN I 234

- Ignacy Dąbrowski, Śmierć. Studium, wstęp i oprac. T. Lewandowski, Kraków 2001

- Karol Irzykowski: Pałuba. Sny Marii Dunin

zalecane wydanie: Pałuba. Sny Marii Dunin, oprac. A. Budrecka, Wrocław 1981, BN I 240

- Jan Kasprowicz: wybrane wiersze

zalecane wydanie: Wybór poezji, oprac. J. J. Lipski, wyd. trzecie rozszerzone, Wrocław 1990, BN I 120

- Jan August Kisielewski: W sieci, Ostatnie spotkanie, zalecane wydanie: Dramaty, oprac. R. Taborski, Wrocław 1969, BN I 196

- Antoni Lange: Wiersze wybrane, wybór i oprac. P. Bukowiec, Kraków 2003

- Bolesław Leśmian: wiersze z Sadu rozstajnego

zalecane wydania: Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, wyd. drugie, Wrocław 1983, BN I 217 (i wyd. nast.); Poezje zebrane, t. 1-2, wstęp M. Jakitowicz, oprac. A. Madyda, Toruń 1993

- Tadeusz Miciński: utwory z tomu W mroku gwiazd, w: Poezje, oprac. J. Prokop, Kraków 1980

- Władysław Orkan: W roztokach

zalecane wydanie: W roztokach, oprac. S. Pigoń, Wrocław 1965, BN I 188

- Stanisław Przybyszewski: Dzieci szatana, Śnieg

zalecane wydania: Dzieci szatana, oprac. tekstu, nota edytorska, przypisy i posłowie G. Matuszek, Kraków 1993; Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wrocław 1966, BN I 190; Śnieg, wyd. drugie, Warszawa 1907

- Władysław Stanisław Reymont: Ziemia obiecana, Chłopi, Komediantka, Marzyciel

zalecane wydania: Wybór nowel, wybór i posłowie L. Sobierajski, Warszawa 1954; Pisma, z przedmową Z. Szweykowskiego, oprac. i do druku przygotował A. Bar, t. 1-20, Warszawa 1948-1952; Dzieła wybrane, wybór i red. H. Markiewicz i J. Skórnicki, z przedmową L. Budreckiego, t. 1-12, Kraków 1957; Pisma, wyd. krytyczne pod red. Z. Szweykowskiego, oprac. i przygotowali do druku T. Jodełka-Burzecki i I. Orlewiczowa, t. 1-11, Warszawa 1968-1980; Ziemia obiecana, oprac. M. Popiel, t. 1-2, Wrocław 1996, BN I 286; Chłopi, oprac. F. Ziejka, wyd. drugie poszerzone, t. 1-2, Wrocław 1991, BN I 179; Dzieła wybrane, red. zbior., t. 6-7, Warszawa 2000

- Tadeusz Rittner: W małym domku

zalecane wydanie: W małym domku, oprac. Z. Raszewski, Wrocław 1954, BN I 116

- Leopold Staff: wiersze z tomów: Sny o potędze, Dzień duszy, Ptakom niebieskim, Gałąź kwitnąca, Uśmiechy godzin, Łabędź i lira

zalecane wydanie: Wybór poezji, wyboru dokonał i wstępem poprzedził M. Jastrun, przypisy oprac. M. Bojarska Wrocław 1963, BN I 181 (i wyd. nast.)

- Andrzej Strug: Zakopanoptikon

zalecane wydanie: Zakopanoptikon, tekst, przedmowa, nota wyd. i przypisy R. Hennel, Kraków 1989
- Kazimierz Przerwa-Tetmajer: Poezje (seria I, II i III), Na Skalnym Podhalu

zalecane wydania: Poezje, Warszawa 1980; Poezje wybrane, oprac. i wstępem poprzedził J. Krzyżanowski, wyd. drugie zmienione, Wrocław 1968, BN I 123; Na Skalnym Podhalu. Wybór, wybrał i oprac. J. Kolbuszewski, Wrocław 1998, BN I 290

- Józef Weyssenhoff, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego

zalecane wydanie: Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, posłowie M. Szypowska, Warszawa 1972

- Stanisław Wyspiański: Klątwa, Wesele, Wyzwolenie

zalecane wydania: Dzieła zebrane, red. zespołowa pod kier. L. Płoszewskiego, t. 1-16, Kraków 1958-1971; Wesele, oprac. J. Nowakowski, wyd. czwarte, Wrocław 1977, BN I 218; Wyzwolenie, oprac. A. Łempicka, Wrocław 1970, BN I 200; Wyzwolenie, Lelewel, Noc listopadowa, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1967, BN I 193

- Gabriela Zapolska, Kobieta bez skazy, Fin-de-siècle’istka

zalecane wydania: Dzieła wybrane, wybór i red. J. Skórnicki i T. Weiss, t. 4, 15, Kraków 1958

- Tadeusz Żeleński-Boy: Znaszli ten kraj?…

zalecane wydanie: Znaszli ten kraj?…, wstęp i wybór T. Weiss, przypisy i objaśnienia R. Hennel, Wrocław 1983, BN I 246

- Stefan Żeromski: Rozdzióbią nas kruki, wrony, Doktor Piotr, Zmierzch, Zapomnienie, Siłaczka, Echa leśne, Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Syzyfowe prace, fragmenty Dzienników

zalecane wydania: Dzieła, red. S. Pigoń, wstęp H. Markiewicz, Seria I-V, Warszawa 1956-1957; Wybór opowiadań, oprac. A. Hutnikiewicz, Wrocław 1971, BN I 203; Pisma zebrane, pod red. Z. Golińskiego, Seria I, t. 1-2, oprac. Z. J. Adamczyk, Warszawa 1981-1983; Wierna rzeka, oprac. Z. J. Adamczyk, Wrocław 1978, BN I 232; Syzyfowe prace, oprac. A. Hutnikiewicz, Wrocław 1984; Dzienniki (Wybór), oprac. J. Kądziela, Wrocław 1980, BN I 238

Publicystyka i krytyka literacka
Stanisław Brzozowski: My młodzi, Współczesna powieść polska

zalecane wydanie: My młodzi [w:] Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, wyd. trzecie przejrzane i uzupełnione, Wrocław 2000, BN I 212; Współczesna powieść polska [w:] Współczesna powieść i krytyka. wstęp T. Burek, Kraków 1984 • Artur Górski: Młoda Polska, w: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, wyd. trzecie przejrzane i uzupełnione, Wrocław 2000, BN I 212

 • Ignacy Matuszewski: Sztuka i społeczeństwo, [Nastrój, sugestia, symbol], Ewolucja powieści egzotycznej i Wacław Sieroszewski, w: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, wyd. trzecie przejrzane i uzupełnione, Wrocław 2000, BN I 212; Z pism, wyboru dokonał, wstępem opatrzył i oprac. S. Sandler, Warszawa 1965, t. 2

 • Wacław Nałkowski, Forpoczty ewolucji psychicznej i troglodyci [w:] Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, wyd. trzecie przejrzane i uzupełnione, Wrocław 2000, BN I 212;

 • Zenon Przesmycki: Walka ze sztuką, Maurycy Maeterlinck. Stanowisko jego w literaturze belgijskiej i powszechnej, Los geniuszów

zalecane wydanie: Walka ze sztuką, Maurycy Maeterlinck. Stanowisko jego w literaturze belgijskiej i powszechnej [w:] Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, wyd. trzecie przejrzane i uzupełnione, Wrocław 2000, BN I 212; Los geniuszów [w:] Wybór pism krytycznych. oprac. E. Korzeniewska, t. II, Kraków 1967.

 • Stanisław Przybyszewski: Confiteor, O „nową” sztukę, O dramacie i scenie, w: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, wyd. trzecie przejrzane i uzupełnione, Wrocław 2000, BN I 212; Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wrocław 1966, BN I 190

Opracowania
 • L. Eustachiewicz, Dramaturgia Młodej Polski, Wrocław 1982 (i wyd. Nast.)

 • M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Leśmiana, Warszawa 1981

 • A. Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 1987

 • A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 1994

 • E. Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914), Warszawa 2000

 • Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. H. Filipkowska i S. Fita, Lublin 1999

 • K. Kłosińska, Powieści o „wieku nerwowym”, Katowice 1988

 • B. Kocówna, Władysław Reymont, Warszawa 1986 i następne

 • J. Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, Kraków 1982

 • J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski 1890-1918, wyd. trzecie, Warszawa 1980

 • J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966

 • J.J. Lipski, Wstęp [w:] J. Kasprowicz, Wybór poezji. oprac. J.J. Lipski, Wrocław 1973, BN I 120

 • G. Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2008

 • M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992

 • M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka, Kraków 1975 (i wyd. nast.)

 • M. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp, w: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac.…, wyd. trzecie przejrzane i uzupełnione, Wrocław 2000, BN I 212

 • M. Popiel, Tragizm epicki. „Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego,
  [w:] idem, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 1999

 • M. Popiel, Wyspiański, Mitologia nowoczesnego artysty, Kraków 2007

 • Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993

 • J. Prokop, Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego, Kraków 1978

 • T. Walas, Ku otchłani: Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905, Kraków 1986

 • M. Wallis, Secesja, Warszawa 1984

 • W. Weiss, Cyganeria Młodej Polski, Kraków 1970

Lektury zalecane

Bibliografie, zbiory studiów i opracowania szczegółowe

- Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 13-16: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1970-1982

- Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 18, vol. 2: R. Loth, Jan Kasprowicz, Warszawa 1994

- Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 1-5, Warszawa 2000-2004


- T. T. Burek, Przybyszewski kusiciel, [w:] Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu autora: studia, pod red. H. Filipkowskiej, Wroclaw 1982

- W. Feldman, Współczesna literatura polska 1864-1918, wstęp T. Walas, oprac. M. Rydlowa, t. 1-2, Kraków 1985

- R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997

II stopień (studia dwuletnie)


Młoda Polska
Lektury obowiązkowe

Utwory literackie


- Wacław Berent: Ozimina, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1974, BN I 213

- Stanisław Brzozowski: Sam wśród ludzi; zalecane wydanie: Sam wśród ludzi, oprac. M. Wyka, Wrocław 1979, BN I 228

- Roman Jaworski, Zepsuty ornament, Trzecia godzina, Medi [w:] Historie maniaków, wstęp M. Głowiński, Kraków 1978

- Maria Komornicka, Utwory poetyckie prozą i wierszem, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996

- Tadeusz Miciński, Panteista, Pieśń triumfującej miłości, Msza konających, Niedokonany, w: Poematy prozą, oprac. W. Gutowski, Kraków 1985

- Adolf Nowaczyński: Gladiolus tavernalis. Mieczyk kawiarniany, w: Wybór pism satyrycznych, wybór i wstęp T. Weiss, oprac. J. Leśniak, Kraków 1974, t. 1

- Bronisława Ostrowska: Poezje wybrane, oprac. i wstęp A. Wydrycka, Kraków 1999 (Biblioteka Poezji Młodej Polski)

- Włodzimierz Perzyński: Aszantka; zalecane wydanie: Wybór komedii, oprac. Lesław Eustachiewicz, Wrocław 1980, BN I 237

- Stanisław Przybyszewski, Złote runo, De profundis

zalecane wydania: Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wrocław 1966, BN I 190; Dzieła, Lwów-Warszawa 1923-1929

- Karol Hubert Rostworowski: Judasz z Kariothu

zalecane wydanie: Wybór dramatów, oprac. J. Popiel, Wrocław 1992, BN I 281

- S. Wyspiański, Hamlet, Noc listopadowa, Powrót Odysa

zalecane wydania: Dzieła zebrane, red. zespołowa pod kier. L. Płoszewskiego, t. 1-16, Kraków 1958-1971; Hamlet, oprac. M. Prussak, Wrocław 1976. BN I nr 225; Wyzwolenie, Lelewel, Noc listopadowa, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1967, BN I 193; Achilleis, Powrót Odysa, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1984, BN I 248

- Gabriela Zapolska, O czym się nawet myśleć nie chce

zalecane wydanie: Dzieła wybrane, wybór i red. J. Skórnicki i T. Weiss, t. 9, Kraków 1958

- Kazimiera Zawistowska: Wybór poezji, wstęp, wybór i oprac. A. Baranowska, Warszawa 1981

- Stefan Żeromski, Dzieje grzechu

zalecane wydanie: Dzieje grzechu, opr. S. Pigoń, Warszawa 1966

- Jerzy Żuławski: Na srebrnym globie, wstęp S. Lem, posłowie K. Kordylewski, Kraków 1975

Publicystyka i krytyka literacka
Karol Irzykowski, Czyn i słowo, Dwie rewolucje, Dostojny bzik tragiczności, [w:] Wybór pism krytycznoliterackich, oprac. M. Głowala, Wrocław 1975, BN I 222
opracowania


 • J. Błoński, Wyspiański wielokrotnie, Kraków 2007.

 • E. Boniecki, Struktura "nagiej duszy": studium o Stanisławie Przybyszewskim, Warszawa 1993

 • I. Maciejewska, Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, Warszawa 1965

 • A. Z. Makowiecki, Młodopolski portret artysty, Warszawa 1971

 • Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, t. 1-2, Kraków 1971

Lektury zalecane

Bibliografie, zbiory studiów i opracowania szczegółowe

- Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 13-16: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1970-1982

- Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 18, vol. 2: R. Loth, Jan Kasprowicz, Warszawa 1994

- Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 1-5, Warszawa 2000-2004


- M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997

 • M. Głowiński, Powieść młodopolska, Wrocław 1969

 • Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Białystok 1998

 • J. Majda, Młodopolskie Tatry literackie, Kraków 1999

 • Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Seria V: Literatura okresu Młodej Polski, t. 1-4, pod red. K. Wyki, A. Hutnikiewicza i M. Puchalskiej, Warszawa - Kraków 1968-1977

 • Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak i B. Stelmaszczyk, Kraków 2000

 • W kręgu Młodej Polski. Studia i szkice, red. J. Sztachelska, Białystok 1998

 • K. Wyka, Modernizm polski, Charakterystyka okresu Młodej Polski, Programy, syntezy i polemiki literackie okresu, Młoda Polska jako problem i model kultury, Wstęp do „Pałuby”, w: Młoda Polska, t. 1-2, Kraków 1977

 • M. Stala, Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego, Warszawa 1988.

 • M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994

 • Stulecie Młodej Polski. Studia, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1985

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna