Liczba godzin Temat lekcjiPobieranie 417.67 Kb.
Strona1/4
Data06.05.2016
Rozmiar417.67 Kb.
  1   2   3   4

Liczba godzin

Temat lekcji

Lektura i inne teksty kultury

Wymagania

Ścieżka edukacyjna

Uwagi

podstawowe

ponadpodstawowe

Uczeń:

1

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i przedmiotowym systemem oceniania.
1

Jaki ślad zostawia

człowiek?

Podręcznik Ślad człowieka:

• okładka,

• strona tytułowa,

• ilustracje.- interpretuje tytuł

podręcznika,

ocenia podręcznik i wyraża

subiektywny sąd,

- korzysta ze spisu treści

jako źródła różnorodnych

informacji,

- korzysta z tablicy

chronologicznej,


- wnioskuje z tytułu o treści fragmentu

tekstów literackich,

- na podstawie znaku ikonograficznego,

- umie określić czas powstania

utworu.


EDUKACJA

CZYTELNICZA

I MEDIALNA:

• znani i nowi

autorzy tekstów,

• reprodukcje dzieł

sztuki.

1

Jaka jest moja

natura?

Podręcznik

Czesław MiłoszDo mojej natury, s. 8.

Słownik języka polskiego

Słownik frazeologicznv


- szybko wyszukuje hasła

w słownikach,

- wie, w jakim słowniku szukać potrzebnych informacji,

- próbuje sformułować wnioski z dyskusji,
- swobodnie wypowiada własne subiektywne opinie,

- popiera własne opinie argumentami,

- umie sformułować wnioski

z dyskusji,

- w wypowiedziach posługuje się terminami: natura, naturalny, kultura,

kulturowy, kulturalny.EDUKACJA

FILOZOFICZNA

• poznawanie

kategorii natury

i kultury.

1. Jak Cię widzą
Jak mnie

widzą?

Fragmenty programów

telewizyjnvch

prowadzonych

przez młodzież, pisma dla młodzieży- potrafi pracować w grupie,

- umie prezentować wyniki wspólnej pracy,

- bierze udział w dyskusji


- krytycznie patrzy na wzorce propagowane przez pisma dla młodzieży,

- zastanawia się nad wpływem kultury masowej na własne upodobania,

2

Moda - temat

godny

encyklopedii

Podręcznik:

Dorota Maj Encyklopedia mody, s. 9;

Wojciech Orliński Rzeczy, które zmieniły życie kobiet w XX wieku, s. 1 2;

ilustracje: buty „martensy", s. 11, fotografia Twiggy, s. 12.Reprodukcje portretów kobiet z różnych epok, zdjęcia modelek z gazet

Materiały o wybranych częściach garderoby (przygotowane przez uczniów)


- umie korzystać z różnych

źródeł informacji,

- umie napisać dialog,

- w sposób uporządkowany

prezentuje wiadomości

o zdaniach złożonych,

- prezentuje w klasie efekty własnych poszukiwań,

- rozpoznaje główne elementy kostiumu dziewiętnastowiecznego,- umie krytycznie ustosunkować się

do opinii autora tekstu,

- nie poddaje się manipulacji ukrytej w tekście,

- opisuje i porównuje reprodukcje dzieł sztuki,
EDUKACJA

FILOZOFICZNA:

• moda jako zjawisko

kulturowe.


1

Jaka jestem, a jaka chciałabym być?

Podręcznik

Ewa OstrowskaDlaczego nie jestem

nią?, s. 13.


- umie sporządzić notatkę w formie tabelki,

- wie, co to jest charakterystyka pośrednia i bezpośrednia,

- potrafi porównać dwie postacie,

- próbuje napisać monolog.

- próbuje napisać autocharakterystykę,

- próbuje napisać autocharakte­rystykę z perspektywy bohatera literackiego,umie interpretować zachowania bohatera,

- umie napisać monolog.

- umie napisać autocharakterystykę,

- umie napisać autocharakte­rystykę z perspektywy bohatera literackiego,

1

W jaki sposób

od wyrazów

tworzone są

inne wyrazy?

Podręcznik

Wyrazy podstawowe

i wyrazy pochodne, s. 20.


- umie wyjaśnić budowę

wyrazów pochodnych,

- poprawnie dzieli wyraz na podstawę słowotwórczą i formant.1

Stereotypy w naszej wyobraźni

karty pracy,

Słownik języka polskiego- korzysta ze słownika,

- bogaci słownictwo,

- poznaje pojęcie stereotypu2

Kto jest piękny,

kto mądry -

stereotypy

w naszej

wyobraźni

Podręcznik

Steve Mirsky Einsteinczy kulturysta?, s. 18.


- wie, na czym polegają

badania opinii publicznej,

- powtarza wiadomości

z fleksji,- rozumie pojęcie i funkcje stereotypu,


EDUKACJA

FILOZOFICZNA:

rola stereotypów

w kulturze.


2. Gość w dom

1

Wspomnienie

smakosza

Podręcznik

Adam Mickiewicz Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju. s. 24.
- w wypowiedziach próbuje posługiwać się terminami: wyraz podstawowy, wyraz pochodny, podstawa słowotwórcza, formant,

- umie korzystać z książki kucharskiej,

- wie, co to jest akapit, umie dzielić tekst na akapity,

- umie napisać notatkę z tekstu,

- umie, znając wyrazy pochodne, odnaleźć podstawowe.


- umie napisać zabawny przepis kulinarny,

- w wypowiedziach posługuje się terminami: wyraz podstawowy, wyraz pochodny, podstawa słowotwórcza, formant,


Różnica między kawą i... kawą

Podręcznik:

Teresa H ołówka Maszynko do kawy, s. 25;

ilustracja: Vincent van Gogh Kawiarnio wieczorem, s. 25.


- umie wskazać podobieństwa i różnice w dwóch tekstach,

- próbuje napisać żartobliwą mowę obrończą,

- umie opisać reprodukcję obrazu,


- umie napisać żartobliwą mowę obrończą,
2

Czy Jan

Sebastian Bach

lubił kawę?

Podręcznik:

Picander Kantatao kawie, s. 28;

ilustracja: William

Hogarth Modne

małżeństwo, s. 30.

Płyta:


Jan Sebastian Bach

Słownik języka polskiego- umie czytać tekst

dramatyczny,

- umie napisać notatkę,

- poznaje terminologię muzyczną związaną z tematem,

- umie wskazać rymy,- wie, co to jest libretto,

kantata, aria, bas, sopran,

duet, tercet,

- rozumie, czym jest zasada decorum,

- wymyśla historyjki,

- umie nazwać rymy,
EDUKACJA

EUROPEJSKA:

• poznawanie muzyki

Jana Sebastiana

Bacha.

2

Kolacja

na dwanaście

osób


Podręcznik

Karen Blixen Uczta Babette, s. 36;

ilustracja: Dieric Bouts Ostatnia wieczerza,

s. 40.- pracuje z tekstem - według pytań z podręcznika,

- gromadzi argumenty do przedstawionej tezy,

- pisze notkę biograficznej;

- umie wskazać fragmenty tekstu na poparcie swojej tezy,

- umie wypowiedzieć własne refleksje,

- bierze udział w dyskusji,- umie odczytać symboliczny sens znaków kultury w tekście,

- asceta i artysta - dwa style życia - dyskusja,
EDUKACJA

CZYTELNICZA

I MEDIALNA:

reprodukcja jako medium kultury.3. Piękny jest ludzki rozum

1

Gdyby odwieczne pragnienia się urzeczywistni-ty...

Podręcznik Czesław Miłosz Zaklęcie, s. 46.

Słownik symboli


- głośno czyta wiersz z właściwą intonacją,

- potrafi pracować w grupie: lista wynalazków i odkryć, które przyniosły ludzkości dobro;- wypowiada się na temat potęgi rozumu i słabości człowieka w nieludzkim świecie

EDUKACJA FILOZOFICZNA:
wartości i antywartości, potęga ludzkiego rozumu a słabość człowieka.
1

Jakie

informacje są

zawarte

w formantach?

Podręcznik

Różne funkcje formantów,s.47.

- zna funkcje formantów


1

Co by tu otworzyć?

Podręcznik:

John Updike Duet przy niesłyszalnym akompaniamencie bębnów hamulcowych, s. 48.
- czyta wiersz z właściwą intonacją,

- wie, co to są synonimy,

- odróżnia wypowiedź serio od żart,

- próbuje wskazać metafory i porównania,

- próbuje wskazać niezwykły rym,

- próbuje napisać pochwałę wybranego przedmiotu,- umie wskazać metafory i porównania,

- umie wskazać niezwykły rym,

- umie napisać pochwałę wybranego przedmiotu,

- umie zastępować wyrazy ich synonimami,


2

Cynicznie

uśmiechnięty

epikurejczyk

pełen

stoickiego spokoju

Podręcznik

Jostein Gaarder Cynicy, stoicy, epikurejczycy, s. 49.
- swobodnie wypowiada się na temat trzech postaw,

- samodzielne przygotowanie notatki na podstawie tekstu,

- poprawnie stosuje związki frazeologiczne


- omawia i porównuje postawy filozoficzne,

- umie odnaleźć w myśli starożytnej wątki uniwersalne,

1

Od nich zaczęła się filozofia

Materiały przygotowane przez uczniów

gromadzi różnorodne materiały na wybrany temat, potrafi zanotować najważniejsze wiadomości, potrafi wymienić kilku filozofów greckich

Umie uatrakcyjnić sposób przedstawiania własnych wiadomości4. Budowniczy i niszczyciel

1

Lata ciemności i lata światła


Podręcznik

Włodzimierz Słobodnik Historia, s. 54.- umie przeczytać tekst z właściwą intonacją,

- szuka argumentów na poparcie tezy,

- bierze udział w dyskusji,


- umie dobrać argumenty do postawionych tez,

•- umie sformułować wnioski ogólne,  • dyskutuje na temat: Budowniczy czy niszczyciel - kim jest współczesny człowiek?


1

Od Eneasza do Romulusa


Podręcznik Wergiliusz Eneida, s. 55.


- umie czytać wiersz

z właściwą intonacją,

- umie korzystać z różnych źródeł informacji.


- umie wskazać w tekście

inwokację,
EDUKACJA

EUROPEJSKA:

poznawanie

fragmentu Eneidy

Wergiliusza.

1

Jak założono Rzym


Podręcznik

Jan Parandowski Powstanie Rzymu, s. 57;

ilustracje: Wilczyca kapitolińska, s, 58, koszulka z Rzymu, s. 58.


- powtarza wiadomości z mitologii;

- ćwiczy poprawne stosowanie form fleksyjnych,

- interpretuje ilustrację,

- umie rozdzielić dwa przemieszane teksty,

- próbuje napisać streszczenie,


- odnajduje inwokację,

- zna terminy: mit, legenda, podanie,

- umie napisać streszczenie,

- używa poprawnych form fleksyjnych,

EDUKACJA

EUROPEJSKA:

Rzeźba Wilczycy kapitolińskiej jako symbol Rzymu.

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA: obecność znaków kultury europejskiej w obiegu popularnym


1

Niczego mi

proszę pana

tak nie żal jak

porcelany

Podręcznik

Czesław MiłoszPiosenka o porcelanie, s. 62.

- próbuje odczytać sens metafory,

- poznaje cechy piosenki,

- czyta wiersz z właściwą

intonacją,

- wie, co to jest refren,


- rozumie sens metafor,

- odczytuje wiersz na poziomie dosłownym i symbolicznym.
1

Miasto rzeczywiste i miasto idealne

Podręcznik:

• Władysław Reymont Cudne miasto!, s. 60;

• Jose Fernandez Arenas Klucze do sztuki renesansu, s. 61;

• ilustracja: Francesco di Giorgio MartiniMiasto idealne, s.61

- umie ustnie opisać obiekt architektoniczny,

- umie przekształcać

formy strony czynnej

czasowników

na formy strony biernej,

- umie napisać notkę

biograficzną,


- zna terminologię architektoniczną użytą w tekście,

- umie wskazać w tekście opinię narratora,

- umie przekształcać tekst.

5. Mogę sobie wybierać

1

Wybór

czy ślepy los?

Podręcznik

Witold GombrowiczDlaczego ten?, s. 64

- pracuje z tekstem,

- komizm i groza -

odnajduje odpowiednie

fragmenty tekstu,

- poznaje cechy paraboli,


- umie wskazać w tekście

fragmenty na poparcie

swojej tezy,

- potrafi opowiedzieć

wydarzenia z wybranej

perspektywy,

- wskazuje cechy stylu Gombrowicza,

- wie, co to jest parabola i umie wskazać w tekście jej cechy.EDUKACJA

FILOZOFICZNA:

- co to jest wolna wola?

- wybór a determinacja,

- wybór a przypadek

1

Dlaczego dokonujemy wyborów? Dlaczego rezygnujemy z działania?

Tekst opowiadania: Przebudzenie

- czyta tekst ze zrozumieniem,

- wypowiada się swobodnie na temat przeczytanego tekstu,

- pisze zakończenie do przeczytanego tekstu.- umie formułować wnioski,

- formułuje argumenty

i kontrargumenty,

- wypowiada się swobodnie na temat dokonywania wyborów, motywacji działania itd.

1

Wolny człowiek

wśród

ograniczeń

Podręcznik:

Fernando SavaterMamy możliwość

wyboru, s. 67;

ilustracja: Abner Dean Mogę sobie wybierać, s. 71,
- formułuje główne myśli kolejnych akapitów,

- bierze udział w dyskusji,

- ćwiczy ze słownikiem: dosłowne i przenośne

znaczenia wyrazów,

- pisze interpretację ilustracji,


- rozróżnia dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów,

- dyskutuje na temat ograniczeń i wolności człowieka,

• wypowiada się na temat wolności i heroizmu,


EDUKACJA

FILOZOFICZNA:

- determinacja

w świecie przyrody,

- wolna wola

człowieka,

- odpowiedzialność

za wybór.


2

Czy człowiek jest wolny?

Materiały przyniesione przez uczniów

- przypomina zasady dyskutowania,

- zbiera argumenty do dyskusji.- interpretuje przeczytane teksty, wnioskuje

- bierze czynny udział w dyskusji

1

Postęp i obietnica szczęścia


Podręcznik

Erich Fromm Koniec pewnego złudzenia, s. 71.
- zapisuje główne myśli tekstu w punktach, - porządkuje grupy wyrazów pokrewnych,

- wzbogaca słownictwo,- umie sformułować główne myśli tekstu,


EDUKACJA FILOZOFICZNA:

- kategoria postępu,

- utopia powszechnego szczęścia,

- „ludzkie" i „nieludzkie" cywilizacje.


1

: UserFiles
UserFiles -> Współpraca pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie
UserFiles -> Music and Drama Teens Festival Mad teens Festival
UserFiles -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
UserFiles -> Nie posiadają
UserFiles -> 34, 155 –157 Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes Europejska I śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin Normes oepp eppo standardy
UserFiles -> Dr hab inż. Krzysztof Stypuła, prof. Pk politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli rozwój komunikacji podziemnej metro czy premetro w Krakowie?
UserFiles -> Znak sprawy: N1-zp/271/3/2013
UserFiles -> Sport w Wyobraźni – Londyn 2012
UserFiles -> Deklaracja spełnienia wymagań I oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opis parametrów oferowanego urządzenia”, Część 9 schody pasażerskie ciągane średnie- sz

Pobieranie 417.67 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna