Licznik rowerowy Instrukcja obsługi Funkcje urządzeniaPobieranie 23.06 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar23.06 Kb.
Licznik rowerowy
Instrukcja obsługi
Funkcje urządzenia

 • Prędkościomierz SPD (0-99,9 km/h)

 • Licznik długości przejechanej trasy DST (0-999,9 km)

 • Licznik przebiegu całkowitego ODO (0-999,9 km)

 • Licznik czasu jazdy TM (do 9h 59min 59s)

 • Prędkość maksymalna MXS (0-99,9 km/h)

 • Średnia prędkość AVS (0-99,9 km/h)

 • Wyświetlanie wskazań w pętli dla DST, MXS, AVS, TM

 • Wydatek energetyczny (kcal)

 • Porównanie prędkości (+/-)

 • Zegar cyfrowy (tryb 12/24h do wyboru)

 • Chwilowa tendencja prędkości – przyspieszanie/zwalnianie [obrazek]

 • Funkcja odtworzenia przebiegu całkowitego

 • Termometr (od -10 do +50 stopni Celsjusza)

 • Wybór wskazań termometru w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita

 • Zachowywanie wskazań najwyższej i najniższej temperatury

 • Wybór wskazań licznika w kilometrach lub milach na godzinę

 • Wskaźnik redukcji emisji dwutlenku węglaLicznik

[rysunki]

MODE – tryb

SET – ustawianie

Opcjonalnie podświetlany ekran

Uwaga!!! Informacje odnośnie instalacji w załączniku


Start/stop

Aby uruchomić urządzenie, wciśnij przycisk SET. Uruchomi się wyświetlacz i system bezprzewodowy. Po upływie około 6 minut od ostatniej aktywności, urządzenie przejdzie w stan uśpienia.


Wprowadzanie wartości rozmiaru koła

Po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisków SET lub po wymianie baterii, urządzenie przejdzie w tryb wprowadzania rozmiaru koła. Pomnóż średnicę koła d (patrz tabela) przez 3,1416, aby otrzymać wartość c, oznaczającą obwód koła.

Wciśnij przycisk SET, aby wybrać cyfrę do wprowadzenia nowej wartości, a następnie przycisk MODE, aby wybrać wartość poszczególnych cyfr (w celu przyspieszenia wyświetlania poszczególnych cyfr przytrzymaj przycisk). Wciśnij ponownie przycisk SET, aby wybrać jednostkę (KM lub MILE). (Uwaga: wyjęcie baterii spowoduje wyzerowanie wartości rozmiaru koła).
Wartości obwodu koła w zależności od jego średnicy znajduje się w poniższej tabelce:
[obrazek] [tabela]
Wybór jednostki odległości (KM/MILE)

Po wprowadzeniu wartości obwodu koła, kolejną czynnością jest wybór jednostki odległości – kilometrów lub mil. Wciśnij przycisk MODE, aby wybrać pomiędzy kilometrami (KM) lub milami (M). Aby potwierdzić wybór, wciśnij przycisk SET.


Wprowadzenie wartości wieku i masy ciała

Zaraz po wyborze powyższych parametrów, wyświetli się ekran z domyślną wartością wieku użytkownika, ustawioną na 23 lata. Wciśnij przycisk MODE w celu wprowadzenia poprawnej wartości wieku użytkownika, a następnie wciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wybór.


Ustawienie wartości redukcji emisji dwutlenku węgla w porównaniu do samochodu

Funkcja pozwala obliczyć oszczędność w emisji dwutlenku węgla w porównaniu do samochodu, pokazując, ile dwutlenku węgla wyprodukowałby użytkownik roweru, gdyby pokonał tę samą trasę samochodem zamiast roweru.

Aby korzystać ze wskazań tej funkcji, należy wprowadzić dane dotyczące emisji dwutlenku węglą przez samochód użytkownika w g/km. Informacja na ten temat powinna znajdować się w dokumentacji technicznej samochodu (np. homologacja, strona internetowa producenta itp.). Jeśli użytkownik nie ma samochodu, zaleca się pozostawienie wartości domyślnej – 159 g/km. Aby wprowadzić własną wartość, ustaw cyfry oznaczające jednostki, dziesiątki i setki przy pomocy przycisku MODE i potwierdź przyciskiem SET. Urządzenie przejdzie w tryb zwykły – wyświetlony zostanie zegar.
Porównanie prędkości

W czasie jazdy po prawej stronie wskazania prędkości pojawi się znak „+” lub „-”. Znak „+” oznacza, że rower porusza się z prędkością większą od średniej (AVS), znak „-” oznacza jazdę z prędkością poniżej średniej.

[obrazek]
Chwilowa tendencja prędkości (przyspieszanie i zwalnianie)

W czasie jazdy po lewej stronie wyświetlanej prędkości pojawi się znak rowerzysty. Koła roweru obracające się do przodu oznaczają przyspieszanie, koła obracające się w tył – zwalnianie.

[obrazek]
Prędkościomierz (SPD)

W górnej linii wyświetlacza pokazywana jest prędkość chwilowa. Zakres pomiaru wynosi od 0 do 99 km/h (0-99 Mph).

[obrazek]
Zegar (12/24h)

Cyfrowy zegar w formacie 12- lub 24-godzinnym jest wyświetlany w dolnym rzędzie ekranu. Aby przełączać tryb między 12- i 24-godzinnym, wciśnij przycisk SET i przytrzymaj dwie sekundy. Pojawi się migający symbol „24”. Użyj przycisku MODE, aby wybrać pomiędzy trybem 12- i 24-godzinnym. W celu potwierdzenia wyboru wciśnij przycisk SET. W dalszej kolejności zaczną mrugać cyfry oznaczające godzinę. Użyj przycisku MODE, aby wybrać godzinę. Aby przejść do ustawienia minut, wciśnij ponownie przycisk SET. Pojawią się migające cyfry oznaczające minuty. Użyj przycisku MODE w celu ustawienia wartości minut. Wciśnij przycisk SET raz jeszcze,a by powrócić do trybu zegara. Wciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu ODO.


Licznik przebiegu całkowitego (ODO)

Funkcja ODO wskazuje całkowity przebieg roweru. Wartość ODO jest wyświetlana w dolnym rzędzie cyfr wyświetlacza. Aby wyzerować wartość ODO, wciśnij obydwa przyciski SET i przytrzymaj przez dwie sekundy lub wyjmij baterię z urządzenia. Wciśnij przycisk MODE, aby przejść w tryb DST.


Licznik długości przejechanej trasy (DST)

(tryb zerowania długości przejechanej trasy)

Długość przejechanej trasy podaje funkcja DST. Wartość jest pokazywana w dolnym rzędzie cyfr wyświetlacza. Licznik DST aktywuje się automatycznie po uruchomieniu urządzenia. W celu wyzerowania wskazań DST, wciśnij przycisk SET i przytrzymaj przez dwie sekundy. Wyzerowaniu ulegną również wartości TM (czas przejazdu) i AVS (średnia prędkość). Wciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu MXS.


Prędkość maksymalna (MXS)

Pomiaru maksymalnej prędkości dokonuje funkcja MXS. Jej wskazania pojawiają się w dolnej linii cyfr wyświetlacza. Prędkość maksymalna jest przechowywana w pamięci urządzenia i zastępowana wyższą wartością w momencie jej przekroczenia. Aby wyzerować wartość MXS, wciśnij i przytrzymaj przycisk SET w trybie MXS. Wciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu AVS.


Średnia prędkość (AVS)

Średnia prędkość jest wyświetlana w dolnym rzędzie cyfr wyświetlacza jako funkcja AVS. Średnia prędkość jest wyliczana w oparciu o wartość czasu przejazdu (TM) i dotyczy tylko czasu, kiedy pojazd jest w ruchu. Wciśnij przycisk MODE aby przejść do trybu TM.


Licznik czasu jazdy (TM)

Pomiar czasu jazdy wskazuje funkcja TM, a jego wartość jest wyświetlana w dolnym rzędzie cyfr wyświetlacza. Pomiar dokonuje się automatycznie w momencie uruchomienia urządzenia i obejmuje tylko czas, kiedy pojazd jest w ruchu.

Zerowanie wskazań TM dokonuje się przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET przez 2 sekundy w trybie DST. Wciśnij przycisk MODE, aby wejść w tryb termometru.
Termometr

Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez dwie sekundy, aż symbol „C” nie zacznie migać. Wciśnij przycisk MODE, aby dokonać wyboru między stopniami Celsjusza lub Fahrenheita, a następnie zatwierdź wybór przyciskiem SET.

Wciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu wydatku energetycznego.
Wydatek energetyczny

Licznik wydatku energetycznego osoby kierującej rowerem jest oznaczony symbolem CAL i jest wyświetlany w dolnym rzędzie cyfr wyświetlacza. Zliczanie rozpoczyna się automatycznie w chwili uruchomienia urządzenia.

Wciśnij przycisk SET i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby wyzerować wartość CAL. Wciśnij przycisk MODE, aby wejść w tryb wskaźnika redukcji emisji dwutlenku węgla.
Wskaźnik redukcji emisji dwutlenku węgla

Redukcja emisji dwutlenku węgla jest wyrażona w kilogramach CO2 na kilometr przejechanej trasy. Jej wartość jest wyświetlana w dolnym rzędzie cyfr wyświetlacza. W pamięci urządzenia jest przechowywana wartość „zaoszczędzonego” CO2 z całkowitego przebiegu roweru w odniesieniu do emisji wywołanej używaniem samochodu.

Wciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu wyświetlania w pętli.
Wyświetlanie wskazań licznika w pętli

Tryb wyświetlania w pętli umożliwia naprzemienne obserwowanie wskazań funkcji DST, MXS, AVS i TM bez konieczności wciskania przycisków. Wciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu zegara.Funkcja odtworzenia przebiegu całkowitego

Funkcja ta umożliwia zachowanie danych dotyczących całkowitego przebiegu (ODO) nawet po wymianie baterii.

Aby wprowadzić wartość ODO po wymianie baterii i ustawieniu wartości rozmiaru koła, wciśnij przycisk MODE. Po przejściu do trybu ODO wciśnij przycisk SET i przytrzymaj przez dwie sekundy. Ostatni cyfra przebiegu zacznie migać. Aby ustalić wartość poszczególnych cyfr, wciśnij przycisk MODE oraz przycisk SET w celu potwierdzenia wyboru. Powtarzaj czynności aż do uzyskania pożądanej wartości ODO. Ponownie wciśnij przycisk SET, aby powrócić do trybu ODO.
Nieprawidłowe działanie, potencjalne problemy


Niedokładny odczyt prędkości maksymalnej

Nieznany wpływ atmosferyczny lub radiowy

Brak odczytu prędkości

Niewłaściwe wzajemne położenie czujnika i czytnika; sprawdź stan baterii i poprawność instalacji.

Zwolnione tempo zmiany wskazań

Zbyt wysoka (>50°C) lub zbyt niska (<0°C) temperatura otoczenia

Czarny wyświetlacz

Zbyt wysoka temperatura lub zbyt długi czas ekspozycji urządzenia na światło słoneczne

Brak odczytu długości przejechanej trasy

Sprawdź wzajemne położenie czujnika i czytnika.

Sprawdź stan baterii i poprawność instalacji.Wyświetlacz pokazuje nieregularne kształty

Wyjmij baterię z urządzenia i przeprowadź ponownie procedurę instalacji.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna