Lista danych dotyczących terenu site check list dodać w wielu miejscach tłumaczenie na angielski !!!Pobieranie 122.07 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar122.07 Kb.

ZAŁĄCZNIK NR 3

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST
DODAĆ w wielu miejscach tłumaczenie na ANGIELSKI !!!

Położenie

Location

Nazwa lokalizacji

Site name

Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka/Rejowska

Działki/plots 178/10; 178/11; 178/3; 178/6; 178/12Miasto / Gmina

Town / Commune

Skarżysko-Kamienna

Powiat

District

Skarżyski

Województwo

Province (Voivodship)


Świętokrzyskie

Powierzchnia nieruchomości Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha

Max. area available (as one piece) ha


2,27 ha

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)


Istnieje możliwość powiększenia terenu o nieruchomości niezabudowane osób prywatnych
It is possible by buying undeveloped private properties

Cena


Price

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2

włączając 23% VAT


Land price PLN/m2

including 23% VAT

Cena może być podana dopiero po wycenie rzeczoznawcy


Price can be given only after the surveyor evaluates the site dodać


Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Własciciel / właściciele

Owner(s)

Gmina Skarżysko-Kamienna


Skarzysko-Kamienna Municipality


Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid zoning plan (Y/N)

T
Y
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

 • nieruchomość o pow. 1,2371 ha – budownictwo usługowo-handlowe i przemysłowe nieuciążliwe + parking na samochody osobowe

 • nieruchomość o pow. 1,0382 ha – budownictwo usługowo-handlowe i przemysłowe nieuciążliwe
 • Area 1.2371 acres – service, commercial and non-burdensome industries + car parking

 • Area 1.0382 acres - construction and service commercial and non-burdensome industriesCharakterystyka działki

Land specification


Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha

Soil class with area ha


Działka 178/10 – 0,9109 ha klasa V

Działka 178/11 – 0,3262 ha klasa V

Działka 178/3 – 0,5714 ha klasa V

Działka 178/6 – 0,1563 ha klasa V

Działka 178/12 – 0,3105 ha klasa V
Plot 178/10 - 0.9109 ha of 5th class
Plot 178/11 - 0.3262 ha of 5
th class
Plot 178 / 3 - 0.5714 ha of 5
th class
Plot 178 / 6 - 0.1563 ha of 5
th class
Plot 178/12 - 0.3105 ha of 5
th class


Różnica poziomów terenu mDifferences in land level m

N
N
Obecne użytkowanie


Present usageN
N
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)


Soil and underground water

pollution (Y/N)

N
NOdpady znajdujące się na terenie (T/N)Waste materials on site (Y/N)
N
NPoziom wód gruntowych m

Underground water level mOk. 2m
About 2mRyzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)

N
NPrzeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)
N
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)


Ground and overhead

obstacles (Y/N)

N
NIstniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)N
N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions

on site (Y/N)

N
N
Ograniczenia budowlane
Building restrictions


Procent dopuszczalnej zabudowy

Building coverage %

-


Ograniczenia wysokości budynków m

Building height limit m

Trzy kondygnacje naziemne


Three above-ground floorsStrefa buforowa m

Buffer zone m


-


Inne, jeśli występują

Others if any

-

Połączenia transportowe

Transport links


Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Access road to the plot (type and

width of access road)

Utwardzona


Paved road


Autostrada / droga krajowa km

Nearest motorway / national

road km
Droga krajowa nr 7 – 3 km

Droga krajowa nr 42 – 4 km
National road no. 7 - 3 km
National road no. 42 - 4 kmKolej km

Railway line km

Skarżysko-Kamienna – 0,7 kmBocznica kolejowa km

Railway siding kmSkarżysko-Kamienna – 0,7 kmNajbliższe lotnisko międzynarodowe km

Nearest international airport kmWarszawa – Okęcie 140 km

Kraków-Balice 150 km


Najbliższe miasto wojewódzkie km

Nearest province capital km

Kielce 40 kmIstniejąca infrastruktura

Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (Y/N)

N
N

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point

(distance from boundary) m

W ulicy Szydłowieckiej
Within the Szydlowiecka street


 • Napięcie

Voltage kV

SN – 15 kV

nN – 400 V


 • Dostępna moc

Available capacity MW

0,4 MW

Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)

N
N

 • Odległość przyłącza od granicy działki

Connection point

(distance from boundary) m

W ulicy Szydłowieckiej
Within the Szydlowiecka street


 • Wartość kaloryczna

Calorific value MJ/Nm3


39,5


 • Średnica rury

Pipe diameter mm

100


Available capacity Nm3/h

130 m3/hWoda na terenie (T/N)Water supply (Y/N)

N
N • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point

(distance from boundary) m

W ulicy Szydłowieckiej

Ø 250 i Ø100
The Szydlowiecka street
Ø 250 and Ø 100 • Dostępna objętość

Available capacity m3/24h

24 268

Kanalizacja na terenie (T/N)

Sewage discharge (Y/N)

N
N
 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point

(distance from boundary) m


w ulicy Szydłowieckiej

Ø 400 i Ø 300


The Szydlowiecka street
Ø 250 and Ø 100


 • Dostępna objętość

Available capacity m3/24h
24 000

 • Ograniczenie zrzutu ścieków Limitation of discharge

N
NOdprowadzenie wód deszczowych

na terenie (T/N)

Rain water discharge (Y/N)

T
Y


Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie


Treatment plant (Y/N)

T
YTelefony (T/N)


Telephone (Y/N)

T
Y


 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point

(distance from boundary) m


Brak danych
No data

Number of available analog

lines

-


 • Liczba dostępnych linii ISDN

Number of available ISDN lines
-Uwagi

Comments
Strefa śródmiejska miasta, bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy handlowo-usługowej i mieszkalnej wielorodzinnej


Downtown area of the city, the direct neighborhood of commercial and service buildings and multi-family residential

Osoba przygotowująca ofertę

Offer

prepared by


Dorota Sobczyk, Inspektor Referat Projektów i Promocji Miasta, 041 25-20-147, dora@um.skarzysko.plOsoby do kontaktu

Contact personMarek Boguszewski, Kierownik Referatu Projektów i Promocji Miasta, tel. 41 25-20-145, mobile 605 414 861, e-mail: sko-wrg@um.skarzysko.pl

Wymagane załączniki:Required enclosures:


 • Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);

Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);

 • 5-10 high-quality photographs giving full view of plot

5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;

 • Aerial photographs (if available)

Zdjęcia lotnicze (o ile są).

Pobieranie 122.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna