Lista paremii obowiązujących na sprawdzianie wejściowym przeprowadzanym na ćwiczeniach z prawa rzymskiego dla studentów I roku prawa w roku akademickim 2007/2008 [30 pozycji] Ius est ars boni et aequiPobieranie 13.53 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.53 Kb.
LISTA PAREMII OBOWIĄZUJĄCYCH NA SPRAWDZIANIE WEJŚCIOWYM PRZEPROWADZANYM NA ĆWICZENIACH Z PRAWA RZYMSKIEGO DLA STUDENTÓW I ROKU PRAWA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 [30 pozycji]
Ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

In dubio pro reo - wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego

Audiatur et altera pars - Trzeba wysłuchać drugiej strony

Actor sequitur forum rei - Powód idzie do sądu (właściwego dla) pozwanego

Qui iure suo utitur, neminem laedit - kto nie przekracza przysługującego mu prawa, nie narusza praw drugiego

Quot generationes tot gradus - Ile urodzeń, tyle stopni – Zasada ustalania stopnia pokrewieństwa na podstawie ilości. urodzeń “po drodze”

Ei inmcubit probatio qui dicit, non qui negat - ciężar dowodowy (onus probandi) spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto zaprzecza

Reformatio in peius - sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się

Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur - dziecko poczęte, ale jeszcze nie narodzone (nasciturus) uważa się za już narodzone, wtedy gdy chodzi o jego dobro

Mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrant - matka zawsze jest znana, ojcem jest ten, na kogo wskazuje związek małżeński; zasada domniemania ojcostwa męża matki

Vim vi repellere licet - siłę wolno odeprzeć siłą

Ipso iure / ex lege - z racji samego prawa

Si in ius vocat, ito - Jeżeli zostałeś wezwany przed sąd, idź!

Bis de eadem re agere non licet / Ne bis in idem - w tej samej sprawie nie przysługuje ponowne powództwo; powaga rzeczy osądzonej - res iudicata (por. ne bis in idem)

Lex est quod populus iubet atque constituit - Ustawą jest to, co lud nakazuje i ustanawia

Vim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt - wszelkie ustawy i prawa dozwalają bronić się siłą przeciwko sile.

Nuptias non concubitus, sed consensus facit - nie fakt współżycia ale porozumienie czyni małżeństwo

Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi

Tres faciunt collegium - Trzej stanowią kolegium'

Nemo est iudex in propria causa - nikt nie powinien być sędzią w swojej sprawie

Lex retro non agit - Ustawa nie działa wstecz

Lex posterior derogat priori - Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą

Lex specialis derogat legi generali - ustawa szczegółowa znosi ustawę ogólną

Lex superior derogat legi inferiori - prawo ustanowione przez wyższy organ (o tym samym stopniu szczegółowości i obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ustanowionym przez niższy organ.

Leges ab omnibus intellegi debent - Ustawy powinny być zrozumiale dla wszystkich

Adoptio naturam imitatur - Adopcja imituje naturę; poprzez adopcję dziecko powinno nabyć takie same prawa, jak rodzone dziecko adoptujących

Testis unus testis nullus - jeden świadek, żaden świadek

Salus rei publicae suprema lex esto - Dobro Rzeczpospolitej niechaj będzie najwyższym prawem

Dies interpellat pro homine - termin wzywa za człowieka

Volenti non fit iniuria - Chcącemu nie dzieje się krzywda
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna