Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013Pobieranie 2.78 Mb.
Strona11/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34

0,30

0,22

2011-2012

POIiŚ 7.1-24.1

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)

1 237,36

832,98

2009-2018

mazowieckie

łódzkie


PKP PLK S.A.

Kolejny etap modernizacji linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Łodzią.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.


POIiŚ 7.1-24.2

Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna

1 485,74

1 159,45

2010-2015

Kolejny etap modernizacji linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Łodzią.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.


POIiŚ 7.1-24.3

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty

359,32

238,46

2010-2018

POIiŚ 7.1-25

Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice -Terespol

350,00

297,50

2012-2016

lubuskie

wielkopolskie

łódzkie

mazowieckie

lubelskie


PKP PLK S.A.

Budowa systemu telekomunikacyjnego z zakresu ERTMS.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zmodernizowanych linii kolejowych.


POIiŚ 7.1-26

Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych

75,61

59,50

2009-2015

mazowieckie

łódzkie


dolnośląskie

wielkopolskiePKP PLK S.A.

Projekt obejmuje prace analityczne nad kierunkami rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem połączeń z Berlinem i Pragą oraz ograniczeń w węzłach kolejowych: łódzkim, poznańskim i wrocławskim.

POIiŚ 7.1-27

Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej

397,32

150,19

2010-2012

dolnośląskie

PKP S.A.

Projekt obejmuje modernizację infrastruktury i urządzeń służących bezpośrednio obsłudze ruchu pociągowego oraz dostosowanie unikalnego kompleksu dworcowego do wymogów nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt jest zlokalizowany na modernizowanych liniach E59/CE59, E30/CE30 i jest z nimi integralnie związany. Realizacja projektu zapewni poprawę obsługi oraz zwiększy bezpieczeństwo podróżnych.


POIiŚ 7.1-28

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

133,85

59,99

2010-2014

małopolskie

PKP S.A.

Projekt obejmuje remont konstrukcji żelbetowej z wymianą izolacji układu torowo-peronowego, wykonanie odwodnienia i izolacji hali dworcowej oraz wykonanie wszelkich instalacji. W ramach projektu zapewnione zostanie powiązanie transportu kolejowego z innymi rodzajami transportu publicznego, w tym podziemnym tramwajem, oraz komunikacją autobusową regionalną i miejską.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt jest zlokalizowany na modernizowanej linii E30/CE30 i jest z nią integralnie związany.


POIiŚ 7.1-30

Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III

3 440,64

2 355,89

2010-2016

małopolskie

podkarpackiePKP PLK S.A.

Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Krakowem a Rzeszowem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.


POIiŚ 7.1-36

Budowa infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS, FAZA I - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

100,00

85,00

2014-2015

obszar całego kraju

PKP PLK S.A.

Projekt obejmuje prace przygotowawcze dla budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie ERTMS.

POIiŚ 7.1-38

Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna

40,67

18,07

2010-2012

pomorskie

PKP S.A.

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych i technicznych oraz wykonanie robót budowlano-montażowych przebudowy układu funkcjonalnego dworca łącznie z instalacjami, z jednoczesnym odtworzeniem zabytkowej architektury wg wskazań konserwatorskich odnoszących się do dworca, kolumnady i podjazdu. Projekt przyczyni się do poprawy standardu obsługi i bezpieczeństwa podróżnych oraz stanu technicznego obiektu i instalacji z jednoczesnym zmniejszeniem negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko. W wyniku realizacji inwestycji powstanie węzeł przesiadkowy integrujący różne rodzaje transportu publicznego (PKS, komunikacja miejska, kolej podmiejska).

POIiŚ 7.1-39.1

Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych - ETAP I

2 110,15

373,26

2010-2015

małopolskie

mazowieckie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

śląskie

świętokrzyskie opolskiedolnośląskie

PKP Intercity S.A.

Przedmiotem projektu jest zakup nowego taboru przeznaczonego do obsługi dalekobieżnych kolejowych przewozów pasażerskich na następujących liniach kolejowych: Warszawa – Gdynia, Warszawa –Katowice/Gliwice/Bielsko Biała, Warszawa – Kraków/Rzeszów, Warszawa - Wrocław. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu podróży, poprzez zwiększenie prędkości maksymalnej, wzrostu liczby pasażerów w transporcie kolejowym poprzez polepszenie oferty przewozowej oraz poprawy jakości taboru kolejowego oraz mobilności osób niepełnosprawnych. Projekt, poprzez komplementarność z pozostałymi przedsięwzięciami realizowanymi ze środków UE oraz środków publicznych przyczyni się do powstrzymania niekorzystnej tendencji zwiększania udziału transportu drogowego w przewozach pasażerów oraz zmniejszenia uciążliwości transportu dla otoczenia, w tym poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

POIiŚ 7.1-39.2

Budowa hali wielopociągowej dla potrzeb taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych - ETAP II

160,72

27,99

2011-2014

POIiŚ 7.1-2.2

Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”

2,94

2,50

2012-2015

śląskie

PKP PLK S.A.

Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla stacji Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice i Zwardoń.

POIiŚ 7.1-43

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”. Faza I – przygotowanie przedsięwzięcia

11,18

6,37

2007-2013

pomorskie

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

Projekt obejmuje prace przygotowawcze dla projektu "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”. Faza II – realizacja przedsięwzięcia".

POIiŚ 7.1-44

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”. Faza II – realizacja przedsięwzięcia

1 100,40

662,34

2013-2015

pomorskie

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

Projekt obejmuje modernizację dawnej linii "Kolei Kokoszkowskiej" i budowę od podstaw nowego odcinka linii kolejowej, wraz z niezbędną infrastrukturą, na odcinku od stacji Gdańsk Wrzeszcz poprzez Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku do stacji Gdańsk Osowa.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.


POIiŚ 7.1-45

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz

182,71

119,44

2012-2015

kujawsko-pomorskie

PKP PLK S.A.

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła na odc. Toruń – Bydgoszcz. Na ww. odcinku prowadzony jest ruch pasażerski i towarowy. Realizacja projektu stanowi istotny element w stworzeniu zintegrowanego systemu transportowego w aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

POIiŚ 7.1-46

Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych

193,73

110,25

2013-2015

obszar całego kraju

Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń międzywojewódzkich. Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia połączeń między znaczącymi miastami kraju oraz do poprawy szybkości i jakości usług w kolejowych przewozach pasażerskich przez co nastąpi poprawa komfortu podróżowania i częstotliwości kursowania pociągów oraz zwiększenie dostępności do pociągów dla osób niepełnosprawnych.

POIiŚ 7.1-47

Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie

281,55

160,27

2013-2015

małopolskie

śląskie


świętokrzyskie

podkarpackieUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoPrzedmiotem projektu jest zakup 19 sztuk EZT do obsługi połączeń międzywojewódzkich. Zadanie jest wspólnym przedsięwzięciem województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

POIiŚ 7.1-48

Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie

299,85

170,65

2013-2015

lubuskie

zachodniopomorskieUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa ZachodniopomorskiegoPrzedmiotem projektu jest zakup EZT do obsługi połączeń międzywojewódzkich. Zadanie jest wspólnym przedsięwzięciem województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego.

POIiŚ 7.1-50

Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl - Szczecin

170,30

79,35

2012-2013

podkarpackie

małopolskie

śląskie

opolskie

dolnośląskie

wielkopolskie

lubuskie

zachodniopomorskiePKP Intercity S.A.

Projekt obejmuje modernizację 68 sztuk wagonów pasażerskich, które będą użytkowane do realizowania połączeń pasażerskich w relacji Szczecin-Poznań-Wrocław-Przemyśl. Zmodernizowane wagony będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i do przewozu rowerów. Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia połączeń międzyregionalnych, poprawy komfortu podróżowania, skrócenia czasu podróży oraz zwiększenia mobilności osób niepełnosprawnych.

POIiŚ 7.1-51

System bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego

49,20

28,00

2013-2014

mazowieckie

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Projekt obejmuje budowę i zintegrowanie systemów bezpieczeństwa na obiektach Warszawskiego Węzła Kolejowego w jeden centralny system zarządzania bezpieczeństwem, w ramach którego zostanie wykonane: centrum sterowania i zarządzania bezpieczeństwem, stanowisko operatora zarządzającego platformą systemową, system bezpieczeństwa p.poż, infrastruktura sieciowa w celu sterowania i wymiany danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, podsystemy monitoringu wizyjnego (CCTV), podsystemy kontroli dostępu (SKD), podsystemy sygnalizacji włamania, platforma systemowa, integrujące elementy systemu. Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych zapewni możliwość koordynowania działań w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak: zamachy terrorystyczne, katastrofy, przestępstwa kryminalne, mogących wystąpić w budynkach dworcowych i na kolejowych przystankach osobowych wchodzących w skład Warszawskiego Węzła Kolejowego tj.: Warszawa Zachodnia, Warszawa Ochota, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion, Warszawa Wschodnia, Warszawa Wileńska, Warszawa Gdańska. W ramach projektu zostanie wykonana również budowa systemu oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego systemu ostrzegania na funkcjonalnie powiązanych dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście.

POIiŚ 7.1-52

Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową

171,67

97,69

2013-2015

zachodniopomorskie

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy budynku dworca oraz infrastruktury torowo-peronowej.

POIiŚ 7.1-53

Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice

170,79

83,69

2014-2015

śląskie

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy układu funkcjonalnego budynku dworca wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą torowo-peronową i przejściami podziemnymi w celu poprawy standardu obsługi i bezpieczeństwa podróżnych (w tym dostępności do korzystania z usług kolejowych przez osoby niepełnosprawne i z ograniczonymi możliwościami ruchowymi). Wykonana zostanie wymiana sieci instalacji elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania, wod-kan, ochrony ppoż. Planuje się podniesienie stanu technicznego i wyposażenia obiektu dworcowego oraz infrastruktury torowo-peronowej, a także poprawę warunków sanitarno-higienicznych oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

POIiŚ 7.1-54


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna