Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - CzempińPobieranie 2.78 Mb.
Strona14/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   34

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń

1 570,17

1 066,25

2011-2015

wielkopolskie

PKP PLK S.A.

Kolejny etap modernizacji linii kolejowej pomiędzy Wrocławiem i Poznaniem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.


POIiŚ 7.1-6

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań - Krzyż

2 052,54

1 334,15

2011-2015

wielkopolskie

PKP PLK S.A.

Etap modernizacji linii kolejowej pomiędzy Szczecinem i Poznaniem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.


POIiŚ 7.1-7

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż - Szczecin

3 377,48

2 195,36

2011-2015

wielkopolskie

lubuskie

zachodniopomorskie


PKP PLK S.A.

Etap modernizacji linii kolejowej pomiędzy Szczecinem i Poznaniem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.


POIiŚ 7.1-81

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 148 na odcinku Pszczyna - Rybnik

137,00

95,90

2013-2014

śląskie

PKP PLK S.A.

Projekt zakłada rewitalizację linii na odcinku Pszczyna - Rybnik - projekt obejmuje kompleksowe roboty, wymianę nawierzchni w torze nr 1 i 2 z naprawą podtorza, odtworzenie i udrożnienie rowów i odwodnienia, wymianę rozjazdów krzyżowych podwójnych, naprawę główną przejazdów, wymianę nawierzchni torów nr 2 i 3 (stacje Radostowice, Suszec), torów łącznikowych (stacje Żory, Gotartowice i Rybnik), wymianę napędów zwrotnicowych.

POIiŚ 7.1-82

Modernizacja linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia

283,00

198,10

2013-2014

mazowieckie

PKP PLK S.A.

Projekt obejmuje modernizację nawierzchni torowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym obiekty inżynieryjne: wiadukty, most na rzece Wiśle, ekrany akustyczne oraz przystanek osobowy Warszawa Powiśle z przejściem podziemnym dla pieszych. Zakres obejmuje część linii kolejowych nr 2 i 448. Linie wchodzą w sieć transeuropejską TEN.

POIiŚ 7.1-83

Podwyższenie standardów technicznych obiektów inżynieryjnych

200,00

140,00

2013-2014

obszar całego kraju

PKP PLK S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót dla poprawy stanu technicznego kolejowych obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty, tunele liniowe, przejścia pod torami, przepusty). Zakres robót:

– wzmocnienie posadowienia podpór i filarów;

– wzmocnienie i wymiana przęseł z dostosowaniem do obowiązujących wymagań;

– wymiana łożysk z przebudową ciosów podłożyskowych;

– odbudowa systemu odwodnienia obiektów z wykonaniem izolacji przeciwwodnej;

wykonanie chodników służbowych;

– wymiana mostownic;

– wzmocnienie ścian tuneli liniowych wraz z odbudową ich odwodnienia i naprawą dylatacji;

– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dla obiektów realizowanych w cyklu jednorocznym.


POIiŚ 7.1-84

Poprawa bezpieczeństwa przejść nad torami kolejowymi

30,00

21,00

2013-2014

obszar całego kraju

PKP PLK S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót dla poprawy stanu technicznego konstrukcji i wyposażenia przejść nad torami oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych. Zakres robót:

– wzmocnienie, przebudowa podpór, przebudowa przęseł, uzupełnienie, wymiana schodów i spoczników;

– odtworzenie systemów izolacji przeciwwodnej i odwodnienia;

– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych;

– odtworzenie instalacji oświetleniowej i zabezpieczeń antyporażeniowych;

– wyposażenie w urządzenia dla obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się (dla przejść nad torami podlegających modernizacji).POIiŚ 7.1-85

Polepszenia jakości obsługi pasażerów

150,00

105,00

2012-2014

obszar całego kraju

PKP PLK S.A.

Opracowanie dokumentacji i projektów budowlanych. Zakres robót:

– naprawa lub wymiana krawędzi peronowych w zależności od przyjętego dla danego obiektu standardu - podstawowego bądź dostatecznego;

– kompleksowa wymiana nawierzchni peronowych w zależności od przyjętego dla danego obiektu standardu;

– naprawa lub wymiana wiat peronowych;

– instalacja lub wymiana małej architektury oraz elementów informacji dla podróżnych.


POIiŚ 7.1-88

Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 14 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Głogów

5,00

4,25

2013-2014

wielkopolskie

lubuskie

dolnośląskie


PKP PLK S.A.

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji przedprojektowej elektryfikacji i modernizacji linii nr 14, odcinek Ostrów Wlkp. - Głogów - opracowanie studium wykonalności, projektu wstępnego, materiałów przetargowych oraz wniosków o dofinansowanie z funduszy UE, opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odcinku Ostrów Wielkopolski - Głogów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów projektowych oraz dokumentacji geodezyjno-prawnej.

POIiŚ 7.1-90

Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego

1 000,00

700,00

2011-2015

obszar całego kraju

PKP PLK S.A.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowego systemu utrzymania drogi kolejowej oraz nowych metod diagnostycznych w zakresie badania jej stanu technicznego. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt diagnostyczny oraz sprzęt do bieżącego utrzymania. Dostawy nowych maszyn i urządzeń są niezbędne do przeprowadzenia prawidłowych napraw utrzymaniowych infrastruktury kolejowej, jej odbiorów, a także w trakcie późniejszej eksploatacji. W ramach projektu przewiduje się pilotażowe wdrożenie specjalistycznych zespołów utrzymaniowych w kilku Zakładach Linii Kolejowych.

POIiŚ 7.1-91

Opracowanie dokumentacji modernizacji stacji Rzeszów Główny

10,00

8,50

2013-2014

podkarpackie

PKP PLK S.A.

Opracowanie dokumentacji modernizacji stacji Rzeszów Główny.

POIiŚ 7.1-104

Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji łączącej aglomerację łódzką z aglomeracją warszawską

984,00

224,64

2013-2015

mazowieckie

łódzkie


PKP Intercity S.A.

Przedmiotem projektu jest zakup 10 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, przeznaczonych do obsługi relacji łączącej aglomerację łódzką z aglomeracją warszawską. Projekt przyczyni się do usprawnienia połączeń miedzy znaczącymi miastami kraju oraz do zwiększenia komfortu podróżujących, skrócenia czasu podróży i poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do transportu kolejowego.

 

Działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 7.2-1

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) - etap II, strona wschodnia i zachodnia

318,83

267,37

2012-2015

zachodniopomorskie

Urząd Morski w Szczecinie

Wykonanie nowych umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego i Kanału Mielińskiego.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Szczecinie) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu nie wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.


POIiŚ 7.2-2

Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia

112,56

72,64

2008-2014

pomorskie

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Projekt zakłada budowę infrastruktury dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu nie wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.


POIiŚ 7.2-3

Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia

90,66

51,16

2008-2011

pomorskie

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Pogłębienie toru podejściowego, 3 obrotnic statkowych oraz kanału portowego na całej długości wraz z umocnieniem dna przy nabrzeżach położonych w Basenie III oraz wzdłuż Kanału Portowego.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.


POIiŚ 7.2-4.1

Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)

517,12

336,13

2013-2015

pomorskie

PKP PLK S.A./ Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Modernizacja 15 km linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański-Gdańsk Port Północny wraz z budową mostu nad Martwą Wisłą zapewniająca dostęp do linii E/CE-65.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie kilometrów zmodernizowanych linii kolejowych oraz wzrost zdolności przeładunkowej portów.


POIiŚ 7.2-4.2

Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) -PRACE PRZYGOTOWAWCZE

6,50

4,39

2008-2014

POIiŚ 7.2-5

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego

1 420,00

1 154,92

2009-2014

pomorskie

Gmina Miasta Gdańska

Projekt obejmuje budowę Trasy Słowackiego na odcinku "lotniskowym", na odcinku ul. Potokowa do al. Rzeczypospolitej, Droga Zielona na odcinku ul. Hallera - ul. Marynarki Polskiej oraz tunel pod Martwą Wisłą.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Realizacja projektu w pośredni sposób wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów morskich.


POIiŚ 7.2-6

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I

117,15

86,08

2009-2015

pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Stworzenie Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, który zapewni bezpieczeństwo żeglugi oraz przeciwdziałanie skażeniom środowiska morskiego.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Gdyni) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu nie wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.


POIiŚ 7.2-7

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I - przebudowa falochronu wschodniego

51,40

43,67

2010-2012

pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Przebudowa wejścia do portu, w celu umożliwienia dostępu dla większych jednostek. Modernizacja drogi wejściowej do wewnętrznej części Portu Gdańsk.

Projekt ma strategiczny charakteru z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Gdyni) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie zwiększenia przepustowości portów morskich.POIiŚ 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie

163,53

139,00

2007-2015

pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

POIiŚ 7.2-8.2


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna