Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III - prace przygotowawczePobieranie 2.78 Mb.
Strona16/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   34

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III - prace przygotowawcze


1,26

1,07

2007-2015

pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Projekt dot. prac przygotowawczych dla projektu inwestycyjnego obejmującego kontynuację etapu II modernizacji wejścia do portu wewnętrznego. Projekt inwestycyjny ma na celu przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminację zagrożenia katastrofami budowlanymi.
Projekt przygotowawczy obejmuje opracowanie:

1. studium wykonalności;

2. raportu OOŚ;

3. projektu budowlanego;

4. projektu wykonawczego.


POIiŚ 7.2-39

Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m - prace przygotowawcze

3,00

2,55

2013-2015

zachodniopomorskie

Urząd Morski w Szczecinie

Projekt obejmuje prace przygotowawcze polegające na opracowaniu:

1. Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn." Modernizacja toru wodnego Świnoujście- Szczecin do głębokości 12,5 m", wraz z niezbędnymi opracowaniami pomocniczymi takimi jak: model toru wodnego, koncepcja techniczno-ekonomiczna budowy umocnień brzegowych, analiza nawigacyjna, warianty lokalizacji pól refulacyjnych;

2. Raportu OOŚ z uwzględnieniem oddziaływania na obszary Natura 2000. Planowane do opracowania w ramach projektu dokumenty, tj. studium wykonalności oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000 dadzą potwierdzenie technicznej, środowiskowej i ekonomicznej celowości realizacji zadania „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz będą podstawą do zlecenia opracowania projektu budowlanego i wykonawczego niezbędnych do realizacji inwestycji.

Zakres rzeczowy inwestycji pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście- Szczecin do głębokości 12,5 m" obejmie m. in.:

- budowę umocnień brzegowych pomiędzy Zalewem Szczecińskim a Basenem Górniczym w porcie Szczecin;

- budowę i rozbudowę pól refulacyjnych na urobek pogłębiarski;

- pogłębienie toru wodnego do 12,5 m na odcinku o dł. 62,5 km z równoczesnym poszerzeniem;

- przebudowę obiektów oznakowania nawigacyjnego i systemu VTS.POIiŚ 7.2-40

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym - prace przygotowawcze

2,35

1,99

2007-2015

pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Projekt dot. prac przygotowawczych dla projektu inwestycyjnego "Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym", który przyczyni się do dalszego rozwoju Portu Północnego, a w szczególności terminalu kontenerowego. Projekt przygotowawczy obejmuje opracowanie:

1. koncepcji;

2. studium wykonalności;

3. raportu OOŚ;

4. projektu budowlanego;

5. projektu wykonawczego.POIiŚ 7.2-41

Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego - Prace przygotowawcze

1,86

1,58

2007-2015

pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Projekt dot. prac przygotowawczych dla projektu inwestycyjnego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienie żeglugi dwukierunkowej statków manewrujących do Portu Północnego o maksymalnych gabarytach: zbiornikowce - 355x60x15; kontenerowce - 350x45x15 Spodziewanym efektem realizacji Projektu jest umożliwienie dalszego rozwoju Portu Północnego, a w szczególności terminalu kontenerowego. Projekt przygotowawczy obejmuje opracowanie:

1. studium wykonalności;

2. raportu OOŚ;

3. aktualizacji projektu budowlanego.POIiŚ 7.2-42

Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation - prace przygotowawcze

0,40

0,34

2014-2015

Polska północna

Urząd Morski w Gdyni

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” planowanego do realizacji w perspektywie 2014-2020.

POIiŚ 7.2-43

Wymiana taboru pływającego i lotniczego Urzędu Morskiego w Gdyni - prace przygotowawcze

0,15

0,13

2014-2015

pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Wymiana taboru pływającego i lotniczego Urzędu Morskiego w Gdyni” planowanego do realizacji w perspektywie 2014-2020.

 

Projekty z listy rezerwowej

POIiŚ 7.2-22.2

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) etap IIB

305,18

259,40

2013-2015

pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Stworzenie Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, który zapewni bezpieczeństwo żeglugi oraz przeciwdziałanie skażeniom środowiska morskiego.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Gdyni) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.2-23

Modernizacja infrastruktury drogowo-kolejowej w Porcie Gdańsk

121,05

84,34

2011-2014

pomorskie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.


POIiŚ 7.2-24

Przebudowa wejścia do portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego

93,08

56,51

2011-2014

pomorskie

warmińsko-mazurskieUrząd Morski w Gdyni

Dostosowanie parametrów toru podejściowego do powstającej nowej infrastruktury.

Projekt nie ma strategicznego charakteru z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, jest zgodny pośrednio z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.


POIiŚ 7.2-25

Port Północny - modernizacja toru podejściowego i falochronu wyspowego

92,06

55,90

2011-2013

pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Przeprojektowanie toru podejściowego, dostosowanie wejścia wschodniego do parametrów planowanych statków oraz modernizacja i remont falochronów osłonowych. Poprawa parametrów konstrukcji falochronów osłonowych, uzyskanie lepszych parametrów toru wodnego, poprawa bezpieczeństwa.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Gdyni) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników, a także SRK i NSRO.


POIiŚ 7.2-28

Budowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim w porcie w Szczecinie – II etap

99,20

65,76

2010-2012

zachodniopomorskie

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Zagospodarowanie północnej części płw. Katowickiego poprzez budowę nabrzeża dla największych statków przewożących ładunki masowe.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.POIiŚ 7.2-32

Rozbudowa terminalu morskiego - poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży

138,42

91,33

2011-2013

zachodniopomorskie

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Budowa nowego nabrzeża w celu zwiększenia możliwości obsługi dużych jednostek, modernizacja drogi dojazdowej do portu, budowa drogi wewnętrznej oraz budowa linii kolejowej prowadzącej do portu.

Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”, pierwszym priorytetem Strategii Rozwoju Porów Morskich do 2015 r. „Poprawa stanu infrastruktury portowej i dostępu do portów” oraz celem głównym POIiŚ „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie pośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przepustowości portów morskich.


POIiŚ 7.2-33

Rozbudowa terminalu barkowego - poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży

47,33

32,99

2011-2014

zachodniopomorskie

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Pogłębienie i poszerzenie kanału dojściowego oraz budowa nabrzeży w celu zwiększenia potencjału przeładunkowego portu.

Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”, pierwszym priorytetem Strategii Rozwoju Porów Morskich do 2015 r. „Poprawa stanu infrastruktury portowej i dostępu do portów” oraz celem głównym POIiŚ „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie pośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przepustowości portów morskich.


POIiŚ 7.2-34

Zakup dwóch wielozadaniowych statków portowych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

75,00

52,30

2011-2012

zachodniopomorskie

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Projekt obejmuje zakup dwóch wielozadaniowych statków portowych, które umożliwią bezpieczną żeglugę w okresie zalodzenia, sprawne akcje ratownicze na statkach i /lub obiektach na nabrzeżach, zabezpieczenie rozprzestrzeniania się rozlewom i zanieczyszczeniom wód portowych.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.


POIiŚ 7.2-37.2

Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie (FAZA II)

39,36

27,20

2014-2016

pomorskie

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Inwestycja składać się będzie z:

– przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego na długości ok. 570 mb;

– przebudowy odcinków przejściowych na długości ok. 50 mb;

– zwiększenia głębokości konstrukcyjnej do -15,5 m wraz z pogłębieniem bieżącym do -13,5 m (bez umocnienia dna);

– zwiększenia obciążenia konstrukcji nabrzeża;

– przebudowy sieci infrastrukturalnych.

Planowana przebudowa Nabrzeża Rumuńskiego umożliwi zwiększenie głębokości akwenu przy nabrzeżu z aktualnych 9.50–11 metrów do 13,5 metrów, a w efekcie cumowanie i obsługę znacznie większych niż dotychczas statków. Wraz z ukończeniem inwestycji Port Gdynia zyska rozbudowaną nowoczesną infrastrukturę portową do obsługi ładunków drobnicowych oraz masowych. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału ekologicznego transportu morskiego w ogólnych przewozach ładunków. Projekt służy zwiększeniu konkurencyjności Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego i w VI Korytarzu TEN-T, jak również rozwijaniu sieci autostrad morskich.


 

Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 7.3-1

II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru

5 942,29

3 111,49

2007-2014

mazowieckie

Miasto Stołeczne Warszawa / Metro Warszawskie Sp. z o.o.

W ramach inwestycji planuje się przeprowadzenie prac przygotowawczych dla całej II linii metra w Warszawie, zaprojektowanie i wybudowanie II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński (odcinek centralny) oraz zakup taboru do obsługi I i II linii metra. W zakres projektu wchodzi również przebudowa STP Kabaty oraz prace projektowe dotyczące kolejnych stacji na II linii metra.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.


POIiŚ 7.3-4

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I

738,63

386,11

2008-2013

dolnośląskie

Miasto Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu Sp. z o.o.Budowa 3 nowych połączeń tramwajowych, wdrożenie nowego podsystemu "Tramwaj Plus"(wraz z zakupem nowego taboru), zapewnienie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów oraz budowa węzłów przesiadkowych oraz innych elementów służących integracji systemów transportu.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Wrocław i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.


POIiŚ 7.3-6.1

Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap II

429,40

236,76

2010-2013

małopolskie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Projekt obejmuje budowę linii tramwajowej, przebudowę torowiska oraz zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.


POIiŚ 7.3-6.2


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna