Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013Pobieranie 2.78 Mb.
Strona2/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

POIiŚ 1.1-18

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej

88,41

46,35

2007-2015

śląskie

Gmina Cieszyn

Celem głównym przedsięwzięcia jest dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej, o wielkości 54.200 RLM, do wymagań zawartych w aktach prawnych z zakresu ochrony środowiska, w szczególności do ustaleń zawartych w dyrektywach 91/271/EWG oraz 75/440/EWG.

Cel powyższy osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących działań:

– budowę systemu kanalizacyjnego w terenach do tej pory nieskanalizowanych;

– przebudowę systemu kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna poprzez jej rozdział na kanalizację sanitarną i deszczową;

– modernizację oczyszczalni ścieków polegającą na przebudowie obiektów służących do prowadzenia właściwego procesu oczyszczania ścieków oraz kontrolowanego odbioru ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Przedsięwzięcie ujęte jest w KPOŚK oraz jest zgodne z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.POIiŚ 1.1-19

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów

386,94

215,56

2007-2014

śląskie

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Mikołów. Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.

Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG.POIiŚ 1.1-20

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – faza II

94,74

62,10

2009-2015

śląskie

Gmina Tarnowskie Góry

Realizacja projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt stanowi kontynuację etapu I, w ramach którego przewiduje się uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni Repty oraz Leśna.

Projekt został przekazany do Komisji Europejskiej w latach 2004 – 2006 jednak ze względu na wyczerpanie środków nie uzyskał decyzji W dniu 14 maja 2007 roku KE zarejestrowała jego aktualizację w trybie art. 5 ust 2 rozp. 1084/2006. Projekt jest projektem dużym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Projekt dotyczy poprawy jakości wód powierzchniowych, która zostanie osiągnięta przez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Repty i Stare Tarnowice leżące na terenie Tarnowskich Gór. Do osiągnięcia celu bezpośrednio przyczyni się zmniejszenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków i wód opadowych. Pośrednio, poprzez poprawę funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków ograniczona zostanie infiltracja wód gruntowych oraz spływ wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do: bezpośredniej ochrony i poprawy stanu czystości wód cieków będących odbiornikami, poprzez ujęcie ścieków w system kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do istniejącej oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach, zachowania istniejących wartości środowiskowych oraz walorów krajobrazowych Tarnowskich Gór i gmin sąsiednich.POIiŚ 1.1-21

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

202,61

109,16

2007-2015

świętokrzyskie

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Realizacja projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt jest realizowany w aglomeracji powyżej 100 000 RLM.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG. Projekt jest projektem dużym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do redukcji zrzutu ładunku azotu pochodzącego ze ścieków komunalnych do zlewni.


POIiŚ 1.1-22

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym

126,31

60,92

2007-2015

świętokrzyskie

MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennnej

Realizacja projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt jest realizowany w aglomeracji 91 500 RLM.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG. Projekt ten jest projektem małym w rozumieniu zaktualizowanych w 2010 r. przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji, a jego realizacja w znacznym stopniu przyczyni się do redukcji zrzutu ładunku azotu pochodzącego ze ścieków komunalnych do zlewni.


POIiŚ 1.1-23

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk

74,68

34,16

2007-2014

warmińsko-mazurskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ełk. Głównym założeniem projektu jest renowacja, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dostosowanie jej do wymogów aktualnego Prawa Wodnego i dyrektyw unijnych. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu higieniczno-sanitarnego miasta, zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzonych ze ściekami do wód i ziemi m.in. likwidacja szamb, zapewni ochronę głównego zbiornika wód podziemnych pradoliny Biebrzy, a także poprawi jakość i niezawodność dostaw wody do picia dla ludności zamieszkującej aglomerację Ełk. Przedsięwzięcie jest kontynuacją realizowanego przez beneficjenta „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych” uchwalonego przez Radę Gminy Miasta Ełk.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury ochrony środowiska. Oddziaływanie projektu ponadregionalne. Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).POIiŚ 1.1-24

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka i okolic"

376,33

200,14

2007-2014

wielkopolskie

Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"

Realizacja projektu zgodna z KPOŚK, POIiŚ. Wniosek złożony do KE nie uzyskał dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji na lata 2004 - 2006. Redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach powstających na obszarze projektu ograniczy niekorzystne oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie korzyści społecznych i gospodarczych wyrażających się utworzeniem nowych podmiotów gospodarczych oraz nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia celów określonych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 – 2013 oraz Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnej strategii w zakresie ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, regionalnym i lokalnym.


POIiŚ 1.1-25

Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II

406,82

259,40

2007-2013

zachodniopomorskie

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie działający w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinku

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin: Szczecinek, Borne Sulinowo, Barwice, Biały Bór, Grzmiąca. W wyniku realizacji Projektu do 2011 r zostanie wybudowanie ok. 381 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i wymienione 8 km, co podwyższy poziom skanalizowania aglomeracji z 71% do 92%, jednocześnie zostanie wybudowane ok. 238 km sieci wodociągowej i wymienione 51 km, co podwyższy poziom zwodociągowania z 92% na 93%. Obecnie układy technologiczne oczyszczalni ścieków nie zapewniają oczyszczania ścieków do parametrów, zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach polskich i unijnych. Oczyszczalnie ścieków wymagają natychmiastowej przebudowy w celu zapewnienia wymaganej efektywności eliminacji substancji biogennych.

Realizacja Projektu przyczyni się do spełnienia wymogów wynikających z Dyrektywy Rady 91/271EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz przepisów prawa polskiego (Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz z ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo wodne i KPOŚK), tj. wyposażenie aglomeracji Szczecinek, Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo i Grzmiąca w infrastrukturę umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych. Osiągnięcie powyższego zapewni realizację głównego celu POIiŚ.

Projekt ze względu na kompleksowość, zasięg terytorialny oraz charakter, realizuje ponadto cel horyzontalny, wymieniony w NSRO, gdyż obejmuje zadania z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie sektora środowiska oraz pośrednio ochrony zdrowia. Realizacja Przedsięwzięcia spowoduje i przyczyni się do:- bezpośredniej ochrony i poprawy stanu czystości wody rzeki Parsęty, Gwdy i Noteci, poprzez ujęcie ścieków w system kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do zmodernizowanych i przebudowanych oczyszczalni ścieków;- pośredniej ochrony wód Morza Bałtyckiego oraz Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, poprzez likwidację nieszczelnych kanałów kanalizacyjnych i prawidłowe oczyszczanie ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych;- zachowanie istniejących wartości środowiskowych oraz walorów krajobrazowych gmin powiatu szczecineckiego, należących do obszaru Dorzecza Parsęty;- likwidacji uciążliwości odorowych, wynikających z odprowadzenia ścieków komunalnych do rowów, cieków powierzchniowych i bezpośrednich do gleb;- uporządkowania gospodarki osadami ściekowymi (zmniejszenie ilości osadów ściekowych).


POIiŚ 1.1-26

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV

1 821,24

884,30

2008-2015

mazowieckie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków "Czajka", budowę układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej (wraz z modernizacją wybranych obiektów). Celem przedsięwzięcia „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta stołecznego Warszawa. Realizacja projektu umożliwi oczyszczanie wszystkich ścieków powstających na terenie aglomeracji i w rezultacie wyeliminuje istotne źródło zanieczyszczenia rzeki Wisły i zapobiegnie dalszej degradacji jej środowiska naturalnego. Projekt umożliwi wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO, POIiŚ.POIiŚ 1.1-27

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II

14,82

10,24

2013-2015

podkarpackie

Gmina Czarna

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w celu osiągnięcia parametrów ścieków oczyszczonych określonych w art. 5 ust. 2 i ust. 3 Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie aglomeracji powyżej 10 000 RLM, a zwłaszcza w zakresie stężenia pierwiastków biogennych. Ponadto projekt obejmuje budowę i przebudowę Stacji Uzdatnia Wody (SUW) w Czarnej i Krzemienicy oraz przebudowę urządzeń technologicznych w pompowni strefowej w Zalesiu, wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowych przesyłowych.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO, POIiŚ.POIiŚ 1.1-28

Przebudowa oczyszczalni ścieków LEMNA typu stawowego w Gminie Świerklaniec na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną

13,39

11,38

2013-2015

śląskie

Gmina Świerklaniec

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa stanu środowiska i osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Inwestycja dotyczy poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, która zostanie osiągnięta poprzez zmniejszenie zrzutu do odbiornika ścieków oczyszczonych w niewystarczającym stopniu. Zwiększenie jakości i wydajności procesów oczyszczania ścieków, pozwoli na osiągniecie jednego z podstawowych celów gospodarki wodno-ściekowej, jakim jest poprawa wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów wodnych zlewni zbiornika Kozłowa Góra, będącego rezerwuarem wody pitnej dla Aglomeracji Śląskiej.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO, POIiŚ.POIiŚ 1.1-29

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach

4,67

2,81

2008-2011

śląskie

Gmina Wilamowice

Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Projekt ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 6700 RLM do 19000 RLM oraz optymalizację procesu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.

Realizacja projektu zapewni uzyskanie parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 91/271/EWG, w tym w zakresie podwyższonego usuwania związków biogennych.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO, POIiŚ.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach jest realizowana wspólnie z Gminą Kozy na podstawie zawartego porozumienia. Obie gminy tj. Kozy i Wilamowice są właścicielami oczyszczalni w Pisarzowicach, a koszty modernizacji tej oczyszczalni są ponoszone proporcjonalnie do posiadanych udziałów.POIiŚ 1.1-30

Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy

8,16

4,08

2009-2011

śląskie

Gmina Kozy

Zakres projektu obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach (na terenie Gminy Wilamowice) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy.

Realizacja projektu zapewni uzyskanie parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 91/271/EWG, w tym w zakresie podwyższonego usuwania związków biogennych.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO, POIiŚ.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach jest realizowana wspólnie z Gminą Wilamowice na podstawie zawartego porozumienia. Obie gminy, tj. Kozy i Wilamowice są właścicielami oczyszczalni w Pisarzowicach, a koszty modernizacji tej oczyszczalni są ponoszone proporcjonalnie do posiadanych udziałów.POIiŚ 1.1-31

Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w gminie Dobra

33,40

25,00

2014-2015

zachodniopomorskie

Gmina Dobra

Przedmiotowy projekt wpisuje się w realizację celów KPOŚK, SRK, NSRO i POIiŚ poprzez podwyższenie ilości oczyszczanych ścieków oraz poprawę stopnia oczyszczania.

Realizacja projektu spowoduje, że nowoczesna oczyszczalnia spełniającą warunki oczyszczania biogenów zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych będzie obejmować swym zakresem całą aglomerację Dobra. W wyniku realizacji projektu przepustowość oczyszczalni ścieków w Redlicy wzrośnie z 4000 m3 do 6000 m3 ścieków oczyszczonych na dobę.Inwestycja przyczyni się do zwiększenia liczby osób podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej mieszkających w aglomeracji Dobra oraz mieszczących się w niej zakładów pracy/obiektów użyteczności publicznej. Efektem przedsięwzięcia będzie również rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, co przyczyni się do likwidacji okresowych podtopień nisko położonych terenów.POIiŚ 1.1-32

Rozbudowa sytemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowieckim – Etap I

25,40

21,59

2007-2015

mazowieckie

Gmina Ożarów Mazowiecki

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Realizacja projektu przyczynieni się do wypełnienia zobowiązań zawartych w Dyrektywie 91/271/EWG poprzez poprawę systemu wodno-ściekowego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, zapewnienie możliwie najbardziej ekonomicznego funkcjonowania systemów gospodarki wodnej i ściekowej, oraz ochronę środowiska gruntowo-wodnego. Nastąpi poprawa stanu infrastruktury komunalnej, w tym systemów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a tak że poprawa ekologicznego stanu miasta i terenów wiejskich.

Uwzględniając złożoność oddziaływania ścieków na środowisko gruntowo-wodne i wodne skala oddziaływania projektu ma charakter o wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym. Oczyszczone ścieki wprowadzane są do odbiorników o charakterze lokalnym i regionalnym, z ujściem do rz. Wisły kierującej ścieki do Morza Bałtyckiego, co w swej istocie ma skalę oddziaływania o wymiarze ponadregionalnym.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO, POIiŚ. 

Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

 

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 2.1-1

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów

39,35

21,51

2007-2011

lubelskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

Celem projektu jest stworzenie spójnego dla całego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego wszystkie elementy będą zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z programami ochrony środowiska i planami gospodarowania odpadami obowiązującymi w tym regionie. Celem projektu jest budowa zakładu przetwarzania odpadów dla regionu chełmskiego, a w szczególności: rekultywacja 12 składowisk odpadów w obrębie obszaru Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej (składowiska przeznaczone do rekultywacji w ramach projektu: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Dubienka, Strachosław, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, Uchanie, Kobyle), edukacja ekologiczna oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004 -2006. Ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ogólnym 1083/2006 decyzja dla projektu będzie podejmowana przez stronę polską.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny. Projekt przyczynia się do realizacji celów SRK, NSRO oraz POIiŚ w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska. Skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.POIiŚ 2.1-2.1

Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II - etap przygotowawczy

13,11

10,09

2009-2015

łódzkie

Miasto Łódź

Z uwagi na skomplikowany charakter instytucjonalny przedsięwzięcia (inwestycja planowana do realizacji z udziałem partnera prywatnego) w ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja, która umożliwi skuteczne aplikowanie o środki UE na realizację przedsięwzięcia.

POIiŚ 2.1-3


Pobieranie 2.78 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna