Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo - Borki WielkiePobieranie 2.78 Mb.
Strona22/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   34

Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo - Borki Wielkie

561,81

451,39

2008-2014

warmińsko-mazurskie

GDDKiA

Budowa drogi nr 16 na odcinku Barczewo - Borki Wielkie. Projekt nie obejmuje budowy obwodnicy Ełku.

Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na drogach krajowych.


POIiŚ 8.2-15.1

Budowa drogi S5, odcinek Kaczkowo – Korzeńsko

1 204,32

804,98

2010-2014

wielkopolskie

dolnośląskieGDDKiA

Odcinek Kaczkowo - Korzeńsko stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław realizowanej na terenie woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego. Projekt przewiduje powstanie obwodnicy Bojanowa i Rawicza w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Kaczkowo-Korzeńsko, o długości 29,30 km. Integralną częścią związaną z realizacją odcinka jest budowa północnej obwodnicy Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36 Lubin - Rawicz - Krotoszyn - Ostrów Wlkp. klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości 8,96 km w celu połączenia projektowanej drogi ekspresowej z obecną drogą nr 5 i wschodnią przemysłową dzielnicą miasta. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia połączenia istniejącej autostrady A2 z autostradą A4, poprawy bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenia uciążliwości związanych z ruchem (hałas, spaliny) dla mieszkańców okolicznych miejscowości oraz poprawy przepustowości. Ponadto zakłada się, że projekt przyczyni się do wyeliminowania ruchu tranzytowego z miejscowości leżących w ciągu istniejącej DK nr 5 oraz zmniejszenia uciążliwości związanych z ruchem (hałas, spaliny) dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

POIiŚ 8.2-16.1

Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odc. Kielce (DK nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc

351,53

252,55

2009-2011

świętokrzyskie

GDDKiA

Projekt jest częścią projektu "Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów". Potrzeba realizacji projektu związana jest z jego priorytetowym znaczeniem w ciągu drogi krajowej nr 74 oraz koniecznością wyeliminowania tzw. „wąskiego gardła” spowodowanego m.in. bardzo dużym natężeniem ruchu tranzytowego (w szczególności pojazdów ciężarowych) na obecnym wylocie wschodnim drogi nr 74. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu na trasie Kielce - Cedzyna oraz znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu.

Projekt zakończony rzeczowo.POIiŚ 8.2-18

Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki - Rzeszów i nr 74 Kielce - Kraśnik

109,85

83,33

2009-2010

lubelskie

GDDKiA

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy m. Kraśnika po jego południowej stronie w ciągu DK nr 74 Kielce - Kraśnik wraz z siecią dróg dojazdowych, budową obiektów inżynierskich, przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu oraz budową systemu odwodnienia i oświetlenia skrzyżowań. Wybór projektu związany jest z jego priorytetowym znaczeniem w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki - Rzeszów (droga o znaczeniu międzynarodowym – poleczenie drogowe Słowacja – Litwa) i nr 74 Kielce – Kraśnik, dalej granica państwa z Ukrainą oraz koniecznością wyeliminowania tzw. „wąskiego gardła” spowodowanego m.in. bardzo dużym natężeniem ruchu tranzytowego w mieście Kraśnik. Głównym efektem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta i przeniesienie go na planowaną obwodnicę, co spowoduje skrócenie czasu przejazdu w relacji Suwałki – Rzeszów i Kielce – Lublin / granica państwa z Ukrainą.

Inwestycja zrealizowana, oddana do ruchu w listopadzie 2010 r.POIiŚ 8.2-19

Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej NR 61

230,32

141,81

2009-2011

mazowieckie

GDDKiA

Projekt zakłada budowę nowej drogi dwujezdniowej klasy GP na odcinku od km 35+888 do km 42+880, długości 7,0 km w ciągu drogi krajowej nr 61 oraz nowego docinka drogi krajowej nr 62 (1 km). Powiązanie z układem dróg publicznych odbywać się będzie poprzez budowę trzech węzłów oraz rozbudowę układu równoległych dróg dojazdowych. Wybór projektu związany jest z jego priorytetowym znaczeniem w ciągu drogi krajowej nr 61 oraz koniecznością wyeliminowania tzw. „wąskiego gardła” spowodowanego m.in. bardzo dużym natężeniem ruchu tranzytowego (w szczególności pojazdów ciężarowych) w mieście Serock. Głównym efektem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta Serock i przeniesienie go na planowaną obwodnicę o ograniczonej dostępności z przyległych terenów, co spowoduje skrócenie czasu przejazdu z Warszawy do Ostrołęki i dalej do granicy państwa z Litwą. Inwestycja realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2011-2015.

Projekt zakończony rzeczowo.POIiŚ 8.2-20

Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50

267,82

188,02

2009-2012

mazowieckie

GDDKiA

Projekt obejmuje budowę obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej Nr 50 od km 0+000 (km istn. 102+320) do km 15+100 (km istn. 117+545.70), która przebiega przez obszar gminy Wiskitki i Gminy Radziejowice, znajdujące się na terenie Powiatu Żyrardowskiego. W zakres projektu wchodzi budowa jednojezdniowej obwodnicy Żyrardowa o ograniczonej dostępności wraz z budową w niezbędnym zakresie węzłów, układu dróg dojazdowych i serwisowych, ciągów pieszych oraz przejazdów gospodarczych. Wybór projektu związany jest z jego priorytetowym znaczeniem w ciągu drogi krajowej nr 50 oraz koniecznością wyeliminowania tzw. „wąskiego gardła” spowodowanego m.in. bardzo dużym natężeniem ruchu związanego z tranzytem wschód – zachód. Głównym efektem budowy obwodnicy będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego relacji Sochaczew – Grójec z miasta Żyrardów i miejscowości Wiskitki i przeniesienie go na planowaną obwodnicę ograniczonej dostępności z przyległych terenów. Inwestycja realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2011-2015.

Projekt zakończony rzeczowo.POIiŚ 8.2-21

Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6

196,89

144,34

2010-2011

zachodniopomorskie

GDDKiA

Przedmiotem projektu jest budowa drogi o parametrach drogi ekspresowej na długości ok. 9,4 km. w ciągu drogi S 6 Wybór projektu związany jest z jego priorytetowym znaczeniem w ciągu drogi S-6 oraz koniecznością wyeliminowania tzw. „wąskiego gardła” spowodowanego m.in. bardzo dużym natężeniem ruchu tranzytowego (w szczególności pojazdów ciężarowych) w mieście Nowogard. Realizacja projektu będzie skutkowała skróceniem czasu przejazdu pomiędzy aglomeracją Szczecińską i Trójmiastem oraz zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu. Realizacja projektu przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta i zwiększenia dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu. Inwestycja ta została realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

Projekt został zrealizowany rzeczowo.POIiŚ 8.2-22

Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50, etap II

85,63

63,51

2009-2010

mazowieckie

GDDKiA

Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 Ciechanów - Płońsk - Żyrardów - Grójec - Ostrów Maz.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ.

Projekt zrealizowany. Droga oddana do ruchu w październiku 2010 r.POIiŚ 8.2-23

Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego

445,99

360,31

2011-2013

pomorskie

Gmina Miasta Gdańska

Projekt obejmuje budowę Trasy Sucharskiego na odcinku ul. Ku Ujściu – ul. Wosia Budzysza oraz ul. Elbląska – Obwodnica Południowa Gdańska. Projekt obejmuje także modernizację ul. Sucharskiego na odcinku ul. Ku Ujściu – Westerplatte.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Realizacja projektu w pośredni sposób wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.

Projekt zakończony rzeczowo.POIiŚ 8.2-24

Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz"

157,98

128,55

2010-2014

kujawsko-pomorskie

Gmina Miasto Grudziądz

Projekt obejmuje budowę odcinka drogi klasy G stanowiącej fragment obwodnicy miasta wyprowadzającej ruch tranzytowy z centrum Grudziądza i jednocześnie łączy autostradę A1 z drogą krajową nr 55 oraz nr 16.

POIiŚ 8.2-25

Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Wrocław - Psie Pole - Syców

1 226,26

809,08

2009-2012

dolnośląskie

GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław - Walichnowy.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski "oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.

Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Projekt zakończony rzeczowo.


POIiŚ 8.2-27

Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu – zadanie 2. Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A 1)

35,33

27,77

2010-2011

kujawsko-pomorskie

Miasto Toruń

Projekt dotyczy przebudowy odcinka DK 80 (ul. Szosa Lubicka na odcinku od rz. Struga Lubicka do węzła autostradowego Lubicz dł. 1,03 km) do parametrów drogi dwujezdniowej kategorii GP oraz budowy dwóch wiaduktów nad linią kolejową Toruń – Sierpc. Projekt ten jest niezbędny dla zapewnienia dojazdu do autostrady A-1, ma szczególne znaczenie w związku z planowaną budową węzłów autostradowych zapewniający połączenia z siecią dróg krajowych.

Projekt zakończony rzeczowo.POIiŚ 8.2-28

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnice północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

86,34

67,08

2010-2013

podkarpackie

Gmina Miasto Rzeszów

Przedmiotem projektu jest budowa odcinka dł. 2,46 km obwodnicy północnej Rzeszowa od wybudowanej w ramach Programu Phare 2003 SSG części obwodnicy, zakończonej rondem im. Kuronia - do granic miasta, w kierunku węzła autostrady A4 i drogi ekspresowej S19. Projekt ten jest niezbędny dla zapewnienia dojazdu do autostrady A-4, ma szczególne znaczenie w związku z planowaną budową węzłów autostradowych zapewniający połączenia z siecią dróg krajowych.

Projekt zakończony rzeczowo.POIiŚ 8.2-29

Budowa obwodnicy miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi

150,03

103,04

2011-2015

podkarpackie

GDDKiA

Budowa obwodnicy miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl (I i II etap).

POIiŚ 8.2-32

Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku

190,31

160,88

2012-2015

pomorskie

Miasto Słupsk

Projekt dotyczy przebudowy istniejących odcinków i budowy nowego połączenia drogowego w celu zmiany przebiegu drogi krajowej nr 21 biegnącej przez Miasto Słupsk. W ramach Etapu I inwestycji, nastąpi przebudowa i budowa odc. o długości 1,84 km ulicy Koszalińskiej wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi. Etap II dot. przebudowy odc. o długości 3,4 km ul. 11 Listopada, odc. ul. Piłsudskiego oraz budowy ul. Rejtana: 6 rond. Etap III obejmuje swoim zakresem przebudowę odc. o długości 1,5 km, 4 ronda, przebudowę ul. Braci Staniuków wraz z budową nowego odcinka do ul. Portowej z przejściem nad torami PKP.

POIiŚ 8.2-31

Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic

565,31

417,25

2010-2012

łódzkie

GDDKiA

W ramach projektu planuje się budowę obwodnicy miasta Pabianice w ciągu drogi ekspresowej S-14, jako drogi dwujezdniowej czteropasmowej o długości 15,2 km. Potrzeba realizacji projektu związana jest z jego priorytetowym znaczeniem w ciągu drogi S 14 oraz koniecznością wyeliminowania tzw. „wąskiego gardła” spowodowanego m.in. bardzo dużym natężeniem ruchu tranzytowego (w szczególności pojazdów ciężarowych) w mieście Pabianice. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu na trasie Wrocław – Łódź – Warszawa oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta i zwiększenia dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu.

POIiŚ 8.2-34

Przebudowa drogi krajowej nr 9 - ulicy Słowackiego w Radomiu na odcinku od Ronda Matki Bożej Fatimskiej, do granic Miasta

21,94

11,05

2009-2010

mazowieckie

Miasto Radom

Projekt dot. przebudowy drogi krajowej nr 9 , tzn. ulicy Słowackiego w Radomiu na odcinku od Ronda Matki Bożej Fatimskiej do granic Miasta. Ul. Słowackiego stanowi miejski odcinek drogi krajowej nr 9 i równocześnie drogi międzynarodowej nr E371, należącej do podstawowego układu komunikacyjnego kraju i Unii Europejskiej. Projekt ma bardzo ważne znaczenie dla systemu komunikacyjnego miasta Radomia.

Projekt został zakończony rzeczowo w 2010 r.POIiŚ 8.2-35

Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ulicy Żółkiewskiego w Radomiu

52,17

43,86

2014-2015

mazowieckie

Miasto Radom

Projekt dot. budowy węzła drogowego nad torami kolejowymi linii Radom - Dęblin oraz Kraków - Warszawa (linia nr 8) w ciągu DK nr 9 - ulicy Żółkiewskiego (dwa wiadukty). Przebudowa wynika z planowanej w niedługim czasie modernizacji linii kolejowej nr 8, w tym modernizacji przedmiotowego węzła jako aktualnie nie spełniającego wymogów technicznych dla planowanej magistrali kolejowej. Realizacja projektu przyczyni się m. in. do poprawy dostępności komunikacyjnej miasta Radomia, poprawy bezpieczeństwa ruchu na DK nr 9.

POIiŚ 8.2-36

Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - etap IV

28,00

23,80

2013-2014

kujawsko-pomorskie

Miasto Włocławek

Projekt dot. przebudowy DK nr 1, z dostosowaniem do nośności 115 kN/oś, na odcinku ul. Okrzei od Placu Powstania Styczniowego do skrzyżowania z ulicami Cmentarną i K. Górskiego, łącznie z tym skrzyżowaniem. Na ww. odcinku drogi zlokalizowane jest jedno z głównych skrzyżowań miejskich - Plac Powstania Styczniowego - z wyspą centralną bez sygnalizacji, z pierwszeństwem ruchu na ciągu drogi nr 1. Skrzyżowanie to posiada 5 wlotów. Jest ono obecnie jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na sieci drogowej miasta. Projekt zakłada całkowitą przebudowę układu geometrycznego tego skrzyżowania.

Przebudowa DK nr 1, etap I i III zostały zrealizowane odpowiednio w 2011 r. i 2012 r., natomiast etap II jest w fazie realizacji.POIiŚ 8.2-37

Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie

106,90

55,26

2010-2011

małopolskie

Gmina Miejska Kraków

Projekt dotyczy przebudowy infrastruktury drogowej w północno-zachodniej części Krakowa na terenie Ronda Ofiar Katynia, tzn. na przecięciu czterech ulic: Jasnogórskiej, Conrada, Armii Krajowej i Radzikowskiego.

Projekt został zakończony rzeczowo w 2011 r.POIiŚ 8.2-38

Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32

36,00

30,60

2013-2014

lubuskie

Miasto Zielona Góra

Projekt dot. przebudowy ul. Trasa Północna w ciągu DK nr 32 (5,6 km). Realizacja projektu przyczyni się m.in. do zwiększenia komfortu podróży a tym samym skrócenia czasu przejazdu, zwiększenia przepustowości, poprawy bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury.

POIiŚ 8.2-39

Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - przełożenie DK 28 Zator - Przemyśl

98,56

68,00

2013-2015

małopolskie

Miasto Nowy Sącz

Projekt polega na budowie ulicy w ciągu drogi krajowej nr 28 na terenie Nowego Sącza i Gminy Chełmiec (przełożenia drogi krajowej nr 28). Projekt umożliwi poprowadzenie ruchu tranzytowego z ominięciem centrum miasta. Realizacja projektu poprzez budowę nowej drogi o odpowiednich standardach nośności oraz przepustowości spowoduje skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz zwiększenie bezpieczeństwo ruchu.

POIiŚ 8.2-40


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna