Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Budowa linii Ełk Bis - Granica RP - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - LitwaPobieranie 2.78 Mb.
Strona24/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   34

Budowa linii Ełk Bis - Granica RP - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa


572,83

85,85

2013-2015

warmińsko-mazurskie

PSE S.A.

Odcinek Budowa 2- torowej linii 400 kV Ełk – Granica RP (kierunek Alytus), jest częścią projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa. Realizacja odcinków ma na celu budowę elektroenergetycznego połączenia transgranicznego między Polską a Litwą.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika POIiŚ w zakresie długości sieci oraz mocy przesyłowej polskiego systemu elektroenergetycznego na połączeniach transgranicznych z krajami UE. Projekt ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza części północno-wschodniej. Ma bardzo duże znaczenie w skali całego kraju.


POIiŚ 10.1-4

Gazociąg Szczecin - Gdańsk

1 010,00

268,23

2011-2014

pomorskie

zachodniopomorskieOGP Gaz System S.A.

Projekt obejmuje budowę układu przesyłowego łączącego aglomeracje Trójmiasta i Szczecina z możliwością w dalszej perspektywie czasowej przedłużenia do Litwy (tzw. Gazociąg Amber Pipe). W ramach projektu wybudowane zostaną również obiekty infrastruktury gazowniczej umożliwiające zapewnienie wymaganych parametrów przesyłu i rozdziału gazu (zespoły zaporowo-upustowe, śluzy nadawczo-odbiorcze, węzły i) w rejonie północnej Polski.

Projekt składa się z następujących etapów: etap I Płoty - Karlino, etap II Karlino - Koszalin, etap III Koszalin - Słupsk, etap IV Słupsk - Wiczlino. Budowa przedmiotowego gazociągu jest niezbędna dla zwiększenia przepustowości sieci przesyłowej w rejonie Przymorza i dla zaspokojenia zgłaszanego zapotrzebowania na paliwo gazowe w tym rejonie. Realizacja projektu pozwoli na operatywne przesyłanie gazu na odcinku pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem, przy czym kierunek przesyłu zależeć będzie od przewidywanego źródła gazu w rejonie północnej Polski i zmieniającego się na przestrzeni roku zapotrzebowania na gaz. Kluczowym efektem realizacji inwestycji będzie zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł gazu i bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwo gazowe, dzięki osiągnieciu docelowych możliwości odbioru gazu w maksymalnej ilości do 7,5 mld m3 rocznie z Terminalu LNG w Świnoujściu i wprowadzeniu do krajowego systemu przesyłowego.

Powstała w wyniku realizacji projektu trasa przesyłu gazu mogłaby stać się elementem magistrali gazowej łączącej rynki państw europejskich w regionie Morza Bałtyckiego. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie w skali całego kraju.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągnięcie wskaźnika produktu X Priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.


POIiŚ 10.1-5

Gazociąg Gustorzyn-Odolanów

600,00

233,52

2011-2014

wielkopolskie

kujawsko-pomorskieOGP Gaz System S.A.

Projekt obejmuje budowę gazociągu umożliwiającego bezpośrednie operatywne połączenie KPMG Mogilno (magazyn szczytowy) z PMG Wierzchowice (magazyn sezonowy). Projekt składa się z następujących etapów: etap I Gustorzyn - Turek, etap II Turek - Odolanów. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie wykorzystania KPMG Mogilno w szczycie poboru gazu (dzięki zasilaniu w gaz magazynu Wierzchowice możliwe byłoby zrealizowanie większej ilości cykli pracy w sezonie w magazynie Mogilno). Ponadto mając na uwadze przewidywaną przez PGNiG rozbudowę PMG Wierzchowice jako "euromagazynu" oraz zwiększenie w sytuacjach kryzysowych możliwości odbioru gazu z KPMG Mogilno, konieczna jest rozbudowa połączenia pomiędzy tymi magazynami. Stworzony w ten sposób układ zwiększy możliwości przesyłu gazu oraz techniczną pewność dostaw do odbiorców, w tym szczególnie w rejonie Polski północnej, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągnięcie wskaźnika X priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.


POIiŚ 10.1-6

PMG Strachocina

489,11

69,72

2007-2012

podkarpackie

PGNiG S.A.

Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez maksymalne wykorzystanie pojemności magazynu gazu Strachocina a pośrednio, stworzy nowe zdolności przesyłowe i transportowe gazu ziemnego oraz zapewni większą stabilność dostaw gazu dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. W szczególności nastąpi uzyskanie dodatkowej pojemności czynnej magazynów gazu dla pokrywania potrzeb regulacji systemu gazowniczego, co powoduje zlikwidowanie istniejącego w systemie przesyłowym sezonowego deficytu gazu oraz stworzenie bezpiecznych i pewnych warunków dla pokrywania nierównomierności zapotrzebowań odbiorców, ustanie konieczności stosowania ograniczeń w dostawach gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych (za wyjątkiem poważnych awarii bądź znacznego ograniczenie dostaw gazu z importu) i ograniczenie strat gospodarczych, związanych ze zmniejszeniem produkcji w zakładach, do których ograniczane są dostawy gazu.

Projekt ma duże znaczenie ponadregionalne i w skali kraju oraz strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".POIiŚ 10.1-7

PMG Wierzchowice

1 783,40

500,24

2007-2014

dolnośląskie

PGNiG S.A.

Rozbudowywany podziemny magazyn gazu "Wierzchowice" przeznaczony jest jako euromagazyn. Realizacja projektu ma wpływ na zapewnianie większej stabilności dostaw gazu dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. W szczególności nastąpi: uzyskanie dodatkowej pojemności czynnej magazynów gazu dla pokrywania potrzeb regulacji systemu gazowniczego, co powoduje: zlikwidowanie istniejącego w systemie przesyłowym sezonowego deficytu gazu oraz stworzenie bezpiecznych i pewnych warunków dla pokrywania nierównomierności zapotrzebowań odbiorców, ustanie konieczności stosowania ograniczeń w dostawach gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych (za wyjątkiem poważnych awarii bądź znacznego ograniczenie dostaw gazu z importu) i ograniczenie strat gospodarczych, związanych ze zmniejszeniem produkcji w zakładach, do których ograniczane są dostawy gazu.

Projekt ma duże znaczenie ponadregionalne i w skali kraju oraz strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".POIiŚ 10.1-8

Gazociąg Szczecin - Lwówek

750,00

221,07

2011-2014

zachodniopomorskie

wielkopolskie

lubuskie


OGP Gaz System S.A.

Projekt obejmuje budowę układu przesyłowego stanowiącego modernizację istniejącego układu zasilania północno - zachodniej Polski, do której gaz przesyłany jest poprzez gazociąg Kotowo - Lwówek - Police, stanowiący końcówkę systemu. Projekt składa się z następujących etapów: etap I Goleniów - Gorzów Wielkopolski, etap II Gorzów Wielkopolski - Lwówek. W związku z planowanym odbiorem gazu z kierunku północnego w rejonie Świnoujścia, powstanie nowa sytuacja ruchowa w systemie przesyłowym gazu ziemnego, tzn. zaistnieje konieczność wyprowadzenia gazu z nowego punktu zasilania i jego przesłania do podziemnych magazynów gazu w południowej części Polski. Ponadto wykonanie tego zadania może stanowić w dalszej perspektywie czasowej element układu zasilania europejskiego systemu przesyłowego na osi północ-południe.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika produktu X priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.


POIiŚ 10.1-9

KPMG Kosakowo

544,74

130,53

2008-2014

pomorskie

PGNiG S.A.

Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez uzyskanie pojemności magazynowej w KPMG Kosakowo dla regulacji i bezpieczeństwa dostaw gazu w rejonie Polski północnej, a pośrednio stworzy nowe zdolności przesyłowe i transportowe gazu ziemnego. W szczególności nastąpi: uzyskanie dodatkowej pojemności czynnej magazynów gazu dla pokrywania potrzeb regulacji systemu gazowniczego, co powoduje: zlikwidowanie istniejącego w systemie przesyłowym sezonowego deficytu gazu oraz stworzenie bezpiecznych i pewnych warunków dla pokrywania nierównomierności zapotrzebowań odbiorców, ustanie konieczności stosowania ograniczeń w dostawach gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych (za wyjątkiem poważnych awarii bądź znacznego ograniczenie dostaw gazu z importu) i ograniczenie strat gospodarczych, związanych ze zmniejszeniem produkcji w zakładach, do których ograniczane są dostawy gazu.

Projekt ma duże znaczenie ponadregionalne i w skali kraju oraz strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika rezultatu X priorytetu POIiŚ w zakresie pojemności czynnej podziemnych magazynów gazu.


POIiŚ 10.1-11

Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn

695,77

222,71

2011-2015

mazowieckie

kujawsko-pomorskieOGP Gaz System S.A.

Projekt obejmuje budowę gazociągu stanowiącego wzmocnienie - modernizację magistrali przesyłowej Włocławek - Rembelszczyzna. Projekt składa się z następujących etapów: etap I Gustorzyn - Płock, etap II Rembelszczyzna - Płońsk, etap III Płock-Płońsk oraz Węzła Rembelszczyzna. Jego realizacja pozwoli na poprawę bezpieczeństwa przesyłu paliwa gazowego do odbiorców zlokalizowanych na trasie gazociągów Włocławek - Rembelszczyzna, w tym tak istotnych jak PKN Orlen S.A. Umożliwi również wzmocnienie układów zasilania w kierunku węzła Uniszki, co jest szczególnie ważne w okresie zimowym, a ponadto stworzy warunki dla przesyłu zwiększonych strumieni paliwa gazowego dla tzw. "zielonych płuc" Polski. Dodatkowo, w przypadku uruchomienia nowego źródła gazu na północy Polski (Terminal LNG w Świnoujściu) nastąpić będzie mogło odwrócenie strumieni gazu w systemie, a ponadto realizacja inwestycji umożliwi niezakłócony odbiór paliwa gazowego z węzła Gustorzyn (Punkt Wejścia Włocławek). Bardzo ważnym efektem realizacji projektu będzie również usprawnienie przepływu gazu do aglomeracji warszawskiej i terenów na południe od niej.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągnięcie wskaźnika produktu X priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów.


POIiŚ 10.1-12

Gazociąg Włocławek - Gdynia

118,46

19,42

2008-2012

pomorskie

OGP Gaz System S.A.

Projekt obejmuje dokończenie budowy gazociągu relacji Włocławek - Gdynia na odcinku od Torunia, stanowiącego wzmocnienie, istniejącego od lat 70-tych układu zasilania dla aglomeracji Trójmiasta i miast województw kujawsko - pomorskie i pomorskiego położonych na północ od Włocławka. Projekt składa się z następujących etapów: etap I Gniew - Pszczółki, etap II Pszczółki - Wiczlino, etap III -Wiczlino-Reszki. Realizacja zadania umożliwi przede wszystkim poprawę poziomu bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu, uwzględniając jednocześnie przewidywane przyszłe potrzeby odbiorców tego rejonu. Ponadto wykonanie tego zadania pozwoli na stworzenie dwukierunkowego układu przesyłowego, tzn. zgodnie z aktualnym kierunkiem zasilania z południa na północ, a Po uruchomieniu nowego źródła gazu (Terminal LNG w Świnoujściu), kierunek przepływu gazu w układzie będzie mógł być odwrócony, przy zachowaniu parametrów ruchowych zależnych tylko od rozkładu obciążeń na jego trasie.

Przedsięwzięcie ma duże znaczenie ponadregionalne i w skali kraju. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągnięcie wskaźnika produktu X priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.


POIiŚ 10.1-18

Gazociąg Jeleniów - Dziwiszów

121,20

42,45

2011-2012

dolnośląskie

OGP Gaz System S.A.

Projekt ma na celu rozbudowę systemu przesyłowego gazu z jednoczesnym uwzględnieniem rozwoju rynku gazu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie pierścień gwarantujący większą niezawodność oraz elastyczność pracy całego systemu na Dolnym Śląsku. Aktualny układ systemu przesyłowego, to jest gazociąg Zgorzelec - Wrocław oraz dwie tłocznie na trasie jest wykorzystany prawie w 100% i nie posiada żadnych rezerw przepustowości, zatem nie daje możliwości realizacji przesyłu zwiększonych ilości gazu a tym samy rozwoju rynku w omawianym rejonie kraju.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika produktu X priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.


POIiŚ 10.1-20

Gazociąg Polkowice-Żary

100,04

25,59

2011-2015

dolnośląskie

lubuskie


OGP Gaz System S.A.

System przesyłowy gazu Lw nie posiada rezerwy przepustowości - aktualnie brak jest technicznych możliwości przesłania większych ilości gazu a brak nowego gazociągu spowoduje zagrożenie zagwarantowania świadczenia usługi przesyłania. Budowa nowego gazociągu ma na celu zagwarantowanie stabilnej pracy systemu w sytuacji wystąpienia niskich temperatur zewnętrznych. Nowo projektowany gazociąg Polkowice – Gaworzyce – Żary zostanie wpięty do końcówki gazociągu Żukowice – Olszyniec (Żary). Oba gazociągi wejdą w skład pierścienia systemu gazu Lw o ciśnieniu PN 6,3 MPa. Dzięki takiemu układowi sieci będzie możliwy przesył gazu w obu kierunkach tj. od strony Żukowic oraz od strony Polkowic.. Skutkować to będzie poprawą bezpieczeństwa energetycznego istniejących odbiorców w tym rejonie oraz umożliwi dostawę gazu nowym klientom. Ponadto konieczność budowy gazociągu wynika z rosnącego zapotrzebowanie gazu Lw.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Inwestycja wpłynie na wskaźniki POIiŚ dotyczące m.in. długości nowych gazociągów. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie ponadregionalne. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.


POIiŚ 10.1-21

Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu - Instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna

3 638,74

723,80

2007-2014

zachodniopomorskie

Polskie LNG S.A.

Projekt polega na budowie terminalu LNG służącego do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang.: liquefied natural gas). Inwestycja jest realizowana w Świnoujściu na prawobrzeżu Świny. Wsparciem ze środków POIiŚ zostaną objęte następujące elementy inwestycji: instalacje rozładunkowe LNG, instalacje gazu odparowanego, instalacja regazyfikacji gazu o określonej wydajności, stanowisko załadunkowe gazu skroplonego na cysterny, instalacje rurociągowe dostarczające wodę morską, media pomocnicze i infrastruktura pomocnicza.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim celem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej"; trzecim celem horyzontalnym NSS: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Realizacja projektu przyczyni się do utworzenia nowych zdolności magazynowych, przesyłowych i transportowych gazu ziemnego oraz zróżnicowania źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski oraz UE. Ponadto realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźnika POIiŚ w zakresie rocznej zdolności do odbioru gazu skroplonego dostarczanego drogą morską.


POIiŚ 10.1-24


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna