Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013Pobieranie 2.78 Mb.
Strona25/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   34

Rozbudowa PMG Husów

83,27

38,20

2012-2015

podkarpackie

PGNiG S.A.

W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększona pojemność czynna istniejącego Podziemnego Magazynu Gazu Husów o 100 mln m3 gazu. W ramach projektu zostanie wybudowana tłocznia gazu (zabudowana w hali) w skład której wejdą: agregat sprężarkowy wraz z systemem sterowania i wizualizacji oraz instalacja technologiczna współpracująca z istniejącym wyposażeniem PMG Husów, składająca się z układów zabezpieczających, gazociągów, filtrów itp. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez zwiększenie pojemności czynnej PMG Husów, a pośrednio wpłynie na zwiększenie zdolności przesyłowych gazu ziemnego, co doprowadzi do zapewnienia większej stabilności dostaw gazu dla przedsiębiorstw oraz indywidualnych odbiorców. Uzyskanie dodatkowej pojemności czynnej magazynu jest konieczne w celu poprawy zaopatrywania w gaz systemu gazowniczego, co zlikwiduje istniejący w systemie sezonowy deficyt gazu oraz stworzy bezpieczne i pewne warunki pokrywania nierównomierności zapotrzebowania na gaz przez odbiorców, zapobiegnie stosowaniu ograniczeń w dostawach gazu dla odbiorców przemysłowych i ograniczenie strat gospodarczych związanych ze zmniejszeniem produkcji w tych zakładach. Projekt ma duże znaczenie ponadregionalne, w skali kraju i Wspólnoty Europejskiej oraz strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, gdyż PMG Husów jest jednym z największych magazynów, który wchodzi w skład Wirtualnej Instalacji Magazynowej, która jest udostępniana klientom w ramach TPA.

Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągnięcie rezultatu X priorytetu POIiŚ w zakresie czynnej pojemności magazynów gazu.


POIiŚ 10.1-27

Budowa stacji Stanisławów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

75,46

34,15

2012-2015

mazowieckie

PSE S.A.

Budowa stacji Stanisławów jest częścią projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa pierwotnie planowaną do realizacji po 2015 roku. Wcześniejsza realizacja projektu jest uzasadniona ze względu na szybko zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną w aglomeracji warszawskiej i całym województwie mazowieckiem. Budowa stacji ma na celu wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w rejonie stolicy. Stacja Stanisławów będzie ważnym elementem układu zasilania Warszawy polegającego na rozbudowie sieci 400kV Mościska – Miłosna – Stanisławów – Siedlce – Kozienice. Budowa stacji spowoduje przesył energii w ramach nowej struktury zasilania do roku 2015. Umożliwi też przyłączenie do krajowego Systemu Elektroenergetycznego farm wiatrowych.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika POIiŚ w zakresie możliwości zwiększenia mocy przesyłowej polskiego systemu elektroenergetycznego na połączeniach transgranicznych z krajami UE. Projekt ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza części północno-wschodniej.


POIiŚ 10.1-26

Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy

381,14

172,55

2013-2015

dolnośląskie

OGP Gaz-System S.A.

Projekt realizowany będzie w zakresie gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów)-Taczalin-Radakowice-Gałów-Wierzchowice i obejmuje budowę następujących gazociągów: Lasów-Jeleniów, Gałów-Kiełczów oraz rozbudowę Tłoczni Jeleniów II, w celu umożliwienia przesyłu gazu pomiędzy gazociągami realizowanymi w ramach zadania: „Rozbudowa systemu od strony Lasowa”, a Podziemnym Magazynem Gazu Wierzchowice oraz obszarem Dolnego i Górnego Śląska. Nowe połączenie w przyszłości umożliwi zagospodarowanie nadwyżek gazu z Niemiec na obszarze Górnego Śląska, co wiąże się z dywersyfikacją dostaw gazu oraz zapewni połączenie PMG Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska. Realizacja Projektu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa, poprawi niezawodność oraz elastyczność pracy całego systemu przesyłu gazu w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Budowa połączenia jest istotna również w kontekście przyłączenia nowych źródeł dostaw w północno-zachodniej Polsce i możliwościami odwracania strumienia gazu w systemie, w zależności od potrzeb. Gazociąg umożliwi zastąpienie paliw stałych paliwem gazowym, zwłaszcza w układach kogeneracyjnych przy produkcji ciepła i energii. Pozwoli to na obniżenie emisji gazów i pyłów do atmosfery. Przedsięwzięcie to ma duże znaczenie ponadregionalne.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem SRK: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: „Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikacje dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwoju odnawialnych źródeł energii”.

Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźnika POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.


POIiŚ 10.1-29

Gazociąg Lwówek - Odolanów - przygotowanie dokumentacji projektowej

9,10

3,76

2013-2015

wielkopolskie

OGP Gaz-System S.A.

Projekt dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej (etapu I) inwestycji Gazociąg Lwówek-Odolanów, planowanej do realizacji w 2 etapach:

Etap I - przygotowawczy (dokumentacja projektowa) z terminem realizacji 2013 - 2015;

Etap II - budowa - z terminem realizacji po 2015 r. (w zależności od dostępności środków).

Gazociąg Lwówek-Odolanów jest jedną z inwestycji realizowanych/planowanych do realizacji w ramach rozbudowy korytarza Północ-Południe.

Wariant zachodni korytarza Północ – Południe zakłada transport gazu z kierunku terminalu LNG, poprzez układ gazociągów Świnoujście – Szczecin – Lwówek – Odolanów – Śląsk – istniejące połączenie z Czechami w Cieszynie lub nowe połączenie z Czechami (Hat).

Oddanie do użytku gazociągu Lwówek-Odolanów poprawi funkcjonalność i parametry techniczne sieci przesyłowej w Polsce i umożliwi transport gazu z terminalu LNG w Świnoujściu, jak również Gazociągu Bałtyckiego/Baltic Pipe (w przypadku jego realizacji) w kierunku południowym, wzdłuż osi Północ-Południe. W konsekwencji przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji jego źródeł. Ponadto, wpłynie na zwiększenie atrakcyjności i konkurencji na polskim rynku (m.in. poprzez zwiększenie ilości podmiotów, które będą mogły wejść na krajowy rynek). Budowa zdywersyfikowanego i konkurencyjnego rynku gazu pozwoli na wzmocnienie roli Polski jako „mostu energetycznego” nie tylko między Europą Północną i Południową, ale również w regionie Bałtyckim.

Budowa tego gazociągu umożliwi współpracę systemu przesyłowego z rozbudowywanym PMG Wierzchowice. Dodatkowo, zwiększy możliwości przesyłu gazu poprzez umożliwienie jednoczesnego odbioru strumieni gazu z Terminalu LNG i punktu wejścia do systemu przesyłowego we Lwówku.

Przedsięwzięcie ma duże znaczenie w skali całego kraju. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".POIiŚ 10.1-30

Gazociąg Czeszów - Kiełczów – przygotowanie dokumentacji projektowej

2,00

0,87

2013-2015

dolnośląskie

OGP Gaz-System S.A.

Projekt dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej inwestycji Gazociąg Czeszów-Kiełczów. Gazociąg tworzy odcinek zachodni Korytarza Północ – Południe. Realizacja gazociągu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa, poprawi niezawodność oraz elastyczność pracy całego systemu przesyłu gazu w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Budowa połączenia jest istotna także w kontekście przyłączenia nowych źródeł dostaw w północno - zachodniej i południowej Polsce i możliwościami odwracania strumienia gazu w systemie w zależności od potrzeb.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i ma duże znaczenie w skali całego kraju. Realizacja inwestycji jest zgodna z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii". 

Projekty z listy rezerwowej

POIiŚ 10.1-2

Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim 

2 854,35

445,00

2012-2015

lubelskie

mazowieckie

podlaskie


MPR Sarmatia Sp. z o.o.

Projekt zakłada przedłużenie rurociągu Odessa-Brody do Płocka. Budowa rurociągu ma kluczowe znaczenie w kontekście dywersyfikacji dostaw ropy naftowej do Polski. Rurociąg Odessa - Brody - Płock zapewni polskim rafineriom dostawy ropy naftowej pochodzącej z regionu Morza Kaspijskiego oraz umożliwi tranzyt ropy naftowej przez Gdańsk lub w stronę Niemiec.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie ma bardzo duże znaczenie w skali całego kraju. Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika produktu X Priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych rurociągów produktowych oraz ilości importowanej ropy naftowej transportowanych nowymi rurociągami.


POIiŚ 10.1-14

Gazociąg Strachocina - Pogórska Wola

559,83

236,68

2017-2019

podkarpackie

OGP Gaz System S.A.

Projekt obejmuje budowę gazociągu przedłużającego gazociąg Hermanowice - Strachocina od PMG Strachocina do węzła rozdzielczego Sędziszów i dalej do węzła Pogórska Wola. Realizacja zadania stanowi drugi etap modernizacji południowej magistrali gazowej służącej do przesyłu gazu z granicy wschodniej w rejon Dolnego i Górnego Śląska. Jego lokalizacja umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez rozdział strumienia gazu, maksymalne wykorzystanie pojemności magazynu Strachocina oraz skrócenie drogi transportu gazu.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika produktu X priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.


POIiŚ 10.1-15

Gazociąg Hermanowice - Strachocina 

372,15

170,95

2015-2017

podkarpackie

OGP Gaz System S.A.

Gazociąg Hermanowice – Strachocina jest elementem koncepcji południowej nitki Korytarza Północ-Południe, która stanowi jego przedłużenie w kierunku wschodnim. Nitka południowa, włączając w to gazociąg Hermanowice - Strachocina, umożliwi przesył gazu na Podkarpacie oraz Słowację z wykorzystaniem planowanego połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja, a także przesył gazu w stronę Ukrainy, czyli kierunku odwrotnym do obecnego.

Budowa gazociągu umożliwi istotne zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego w obszarze południowo-wschodniej Polski. Ponadto połączenie z PMG Strachocina gazociągiem o dużej przepustowości pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przez umożliwienie pełnego wykorzystania mocy rozbudowywanego magazynu gazu. Realizacja zadania stanowi ważny etap modernizacji mocno wyeksploatowanej południowej magistrali gazowej służącej do przesyłu gazu z granicy wschodniej w rejon Dolnego i Górnego Śląska. Zakończenie inwestycji umożliwi zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i płynne zwiększenie funkcjonalności PMG, natomiast po zakończeniu kolejnego etapu, przełoży się na znaczną poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez maksymalne wykorzystanie pojemności PMG Strachocina i skrócenie drogi transportu gazu.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.POIiŚ 10.1-17

Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław

1 046,49

484,96

2016-2018

opolskie

dolnośląskieOGP Gaz System S.A.

Projekt obejmuje budowę gazociągu stanowiącego modernizację połączenie pomiędzy Opolszczyzną a Dolnym Śląskiem. Połączenie to wybudowane zostało w latach sześćdziesiątych do pracy w systemie gazu koksowniczego i przesyłania gazu ze Śląska w kierunku zachodnim. Z uwagi na długi okres eksploatacji i zły stan techniczny istniejącego gazociągu, koniecznym stała się pilna modernizacja tego połączenia, zwłaszcza w kontekście przyłączenia nowych źródeł dostaw w północno - zachodniej Polsce i możliwościami odwracania strumienia gazu w systemie w zależności od potrzeb. Realizacja gazociągu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu w rejon Opolszczyzny.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Inwestycja wpłynie na wskaźniki POIiŚ dotyczące m.in. długości nowych gazociągów. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie ponadregionalne.

Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.POIiŚ 10.1-19

Gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim

229,57

105,90

2013-2015

małopolskie

śląskie


OGP Gaz System S.A.

Projekt polega na modernizacji gazociągu i ma na celu zwiększenie jego przepustowości i efektywności przesyłu.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągnięcie wskaźników POIiŚ. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie ponadregionalne.


POIiŚ 10.1-31

Rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna

191,88

86,18

2014-2016

mazowieckie

OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Parametry techniczne istniejącej tłoczni gazu Rembelszczyzna nie umożliwiają spełnienia wymagań pracy systemu związanych z jego znacznym rozwojem w rejonie pierścienia warszawskiego oraz w pełni elastycznej obsługi nowobudowanego gazociągu DN 700 na odcinku "Rembelszczyzna-Gustorzyn". Rozbudowa tłoczni przyczyniać się będzie do zwiększenia możliwości rozwoju usług przesyłowych w rejonie Centralnej i północno-wschodniej Polsce, a w szczególności obszarów cennych środowiskowo w rejonie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

W celu zapewnienia oczekiwanej dyspozycyjności oraz bezawaryjnej pracy w przyszłości, wymagana jest więc pilna modernizacja obecnie funkcjonującej tłoczni, polegająca m.in. na zwiększeniu mocy dostępnych lub zainstalowaniu nowych sprężarek (3 szt.). Zgodnie z zamierzeniami inwestora, nowa tłocznia zostanie wybudowana na terenie pozyskanym obok istniejących obiektów GAZ-SYSTEM S.A. w Oddziale Rembelszczyzna (Powiat Legionowski, Gmina Nieporęt). W dalszym horyzoncie czasowym planuje się zainstalowanie dodatkowego agregatu sprężającego zwiększającego docelową wydajność tłoczni i umożliwiającego zasilanie gazociągów na nowych kierunkach o zwiększonych parametrach przesyłu DN 700 i MOP 8,4 MPa (w tym na kierunku Polska-Litwa). 

Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

 

Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 11.1-1

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

6,04

5,14

2010-2013

małopolskie

Uniwersytet Jagielloński

Przedmiotem projektu jest ochrona (konserwacja) i zabezpieczenie zabytkowych zbiorów bibliotecznych należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, a także rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury poprzez ich digitalizację i utworzenie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (JBC). Rzeczowy zakres projektu obejmuje: ochronę zbiorów (konserwacja zachowawcza, wykonywanie obrazów cyfrowych i mikrofilmów), opracowanie obiektów cyfrowych do udostępniania (konwersja obrazów cyfrowych do Libry, konwersja metadanych z KKZBUJ do Libry), udostępnienie obiektów cyfrowych w JBC (online), archiwizacja oryginałów i kopii dzieł zabezpieczonych.

Projekt ma strategiczny charakter i jego realizacja pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi obowiązującymi zarówno na poziomie wspólnotowym (UE), jak również na szczeblu krajowym oraz regionalnym. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej". Projekt wpisuje się w NSRK w zakresie realizacji następujących celów: "Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptację na cele społeczne", "Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości", "Promocja narodowego dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą".POIiŚ 11.1-2


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna