Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w WarszawiePobieranie 2.78 Mb.
Strona26/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   34

Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie

81,68

30,70

2006-2011

mazowieckie

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja oraz zachowanie Zamku Ostrogskich w Warszawie (obiektu wpisanego do rejestru zabytków, uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii) wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu służyć będzie realizacji celów statutowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, związanych z zachowaniem i promocją dziedzictwa Fryderyka Chopina. W ramach projektu realizowane są: prace konserwatorskie zewnętrzne, prace wykończeniowe wewnętrzne, zagospodarowanie terenu – remont i modernizacja tarasu zachodniego oraz zakup wyposażenia, związanego z przygotowaniem nowoczesnej ekspozycji, wspartej multimedialnymi systemami zarządzania zwiedzaniem. Projekt wpisuje się w ogólną koncepcję działań NIFC na rzecz promocji twórczości F. Chopina, która została ujęta w rządowym programie "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010".

Projekt jest zgodny z założeniami Priorytetu 2 SRK: "Poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej". Dzięki realizacji projektu powstanie miejsce do prezentowania w nowoczesny sposób historii i dorobku kompozytora F. Chopina. Projekt jest zgodny z celem 3 NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski". Projekt wpisuje się w ww. cel w zakresie poprawy dostępu do obiektów kultury oraz wykorzystania istniejącego potencjału dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim. Projekt wpisuje się w NSRK w zakresie realizacji następujących celów: "Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptację na cele społeczne", "Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości", "Promocja narodowego dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą". Projekt jest zgodny z założeniami działania 11.1 POIiŚ, gdyż odnosi się do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.POIiŚ 11.1-3

Renowacja Teatru Starego w Lublinie

24,89

18,56

2009-2012

lubelskie

Gmina Miasto Lublin

Przedsięwzięcie polega na renowacji budynku Teatru Starego zlokalizowanego w centrum Lublina, jednego z pierwszych teatrów miejskich na ziemiach polskich. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, jak również znajduje się na obszarze lubelskiego Starego Miasta, uznanym za Pomnik Historii Prezydenta RP. Uznawany jest także za najstarszy teatr publiczny w Polsce, który przetrwał w niezmienionym kształcie. Z uwagi na zły stan techniczny został wyłączony z użytkowania w 1981 r. Renowacja obiektu polegać będzie na przebudowie budynku teatru z zachowaniem układu konstrukcyjnego, elewacji i detalu architektonicznego. Miasto Lublin przewiduje wykorzystanie Teatru starego jako sceny teatru impresaryjnego i innych wydarzeń artystycznych. Ponadto, przewiduje się wykorzystanie teatru jako sali kinowej dla prezentowania repertuaru archiwalnego.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.1-4

Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa

31,20

24,84

2010-2013

lubelskie

Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie

Przedmiotem projektu są prace remontowo-konserwatorskie cennych, mających znaczenie ponadregionalne, zabytkowych kościołów usytuowanych w obszarze Powiśla Lubelskiego i skupionych wokół Kazimierza Dolnego, uznanego za Pomnik Historii Prezydenta RP, wpisanego na listę Miast Prezydenckich, o unikatowym w skali kraju układzie urbanistycznym i wysokim potencjale artystycznym. Projekt dotyczy rewitalizacji, konserwacji, renowacji remontu zabytkowych obiektów sakralnych zlokalizowanych w 8 miejscowościach w granicach powiatów puławskiego i opolskiego: Baranów, Puławy, Kurów, Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Wilków, Łaziska i Józefów n. Wisłą. Dodatkowym założeniem projektu jest utworzenie wirtualnej instytucji kultury, prezentującej obiekty oraz program kulturowy z nimi związany za pośrednictwem Internetu.

Projekt wpisuje się w realizację następujących priorytetów SRK na lata 2007-2015: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, rozwój obszarów wiejskich, rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej". Projekt wpisuje się w NSRO na lata 2007-2013 przez przyjęte działania: "Podniesienie konkurencyjności regionalnych i lokalnych produktów kulturowych", dzięki kompleksowej rewitalizacji terenu oraz renowacji i konserwacji wybranych zespołów zabytkowych. Projekt jest zgodny z celami działania 11.1. POIiŚ Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym oraz celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków", "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury".POIiŚ 11.1-5

Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach

18,84

15,96

2007-2013

lubelskie

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice

W ramach projektu przewiduje się realizację prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach należących do Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, tj. budynkach kompleksu pałacowego (pałacu, Spichlerza, budynku gospodarczego tzw. Szopy, Oficyny Północnej). Wszystkie obiekty znajdują się w złym stanie technicznym. W wyniku realizacji projektu zwiększy się możliwość prezentacji artystycznych, organizacji działań edukacyjnych w kompleksie pałacowym w Gardzienicach prowadzonym przez instytucje kultury będącą jedną z najbardziej znanych grup teatru eksperymentalnego na świecie.

Projekt ma strategiczny charakter i jego realizacja pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi obowiązującymi zarówno na poziomie wspólnotowym (UE), jak również na szczeblu krajowym oraz regionalnym. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej". Projekt wpisuje się w NSRK w zakresie realizacji następujących celów: "Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptację na cele społeczne", "Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości", "Promocja narodowego dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą".POIiŚ 11.1-6

Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap

38,19

24,04

2010-2014

śląskie

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Projekt polega na rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego, położonego w Koszęcinie koło Lublińca, jednego z największych w Polsce neoklasycystycznych zespołów pałacowych. Od 55 lat obiekt jest siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, jednego z największych polskich zespołów folklorystycznych, instytucji o światowej renomie i znaczeniu. Projekt stanowi kontynuację rewitalizacji kompleksu polegającą na przystosowaniu do potrzeb działalności Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Etap II obejmuje remont i przebudowę pałacu, natomiast etap III dotyczy rewitalizacji parku i stawu. Po zakończeniu realizacji obiekt będzie pełnił funkcję ogólnodostępnego obiektu zabytkowego oraz funkcje edukacyjne i kulturowe w ramach Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej.

Centrum będzie miejscem prezentacji muzycznych, widowiskowych i teatralnych form artystycznych, nową formą programowej działalności zespołu, ośrodkiem edukacyjnym, centrum szkolenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i animatorów kultury. Będzie jednocześnie miejscem warsztatów wokalnych, ośrodkiem gromadzenia i wystawiennictwa eksponatów dokumentujących regionalną kulturę materialną, punktem spotkań integrujących działania środowisk artystycznych, naukowych, dziennikarskich.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".


POIiŚ 11.1-7

Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego

62,31

27,33

2010-2012

wielkopolskie

Centrum Kultury "ZAMEK" w Poznaniu

Obiekt, w którym siedzibę ma jedna z największych instytucji kultury w kraju, objęty jest wpisem do rejestru zabytków. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje modernizację i adaptację na cele kulturalne kompleksu Sali Wielkiej Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Głównym przedmiotem projektu realizowanego przez CK Zamek jest kompleksowa przebudowa Sali Wielkiej zamku do roli wielofunkcyjnej sali widowiskowej wyposażonej w sprzęt elektroakustyczny i multimedialny oraz niezbędne systemy techniczne. W przestrzeni wokół Sali Wielkiej stworzone zostanie centralne Atrium.

Projekt CK Zamek ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań", "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków", "Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury", "Poprawa warunków działalności artystycznej, "Efektywna Promocja twórczości", "Radykalna poprawa podstawowej infrastruktury kultury i stanu zabytków", "Zwiększenie udziału kultury w PKB", "Stworzenie markowych produktów turystyki kulturowej".POIiŚ 11.1-8

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

4,85

3,27

2010-2013

mazowieckie

Zamek Królewski w Warszawie

Przedmiotem projektu jest renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie (obiektu wpisanego do rejestru zabytków, uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii). Renowacja elewacji wschodniej Zamku polegać będzie na wykonaniu naprawy i renowacji ścian zewnętrznych, wykonaniu obróbek blacharskich, robót malarskich, konserwacji kamienia. Podjęcie prac jest wskazane z uwagi na zły stan elewacji. Realizacja projektu zapewni ochronę i utrwalenie zabytkowego charakteru budowli oraz układu przestrzennego w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Projekt ma strategiczny charakter i jego realizacja pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi obowiązującymi zarówno na poziomie wspólnotowym (UE), jak również na szczeblu krajowym oraz regionalnym. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej". Projekt wpisuje się w NSRK w zakresie realizacji następujących celów: "Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptację na cele społeczne", "Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości", "Promocja narodowego dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą".POIiŚ 11.1-9

Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

37,70

28,32

2012-2015

mazowieckie

Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie

Projekt przewiduje realizację zespołu zadań składających się z prac budowlanych i wymiany zużytego sprzętu scenicznego, prowadzonych w zabytkowej siedzibie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. W ramach projektu przewiduje się montaż i wymianę niezbędnego wyposażenia technicznego, zakup urządzeń multimedialnych oraz renowację i modernizację pomieszczeń, digitalizację zbiorów, utrzymanie i administrację systemu zarządzania zdigitalizowanymi zasobami, budowę łącza internetowego i portalu internetowego, opracowanie treści do wyszukiwarki internetowej oraz budowę systemu emisji i rejestracji audio-video. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia standardu obiektu, zwiększy komfort widzów i artystów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.1-10

Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, Etap IV-VIII

22,41

15,18

2012-2014

mazowieckie

Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie

Projekt dotyczy kontynuacji prac konserwatorskich elewacji Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, jest to kolejny z etapów projektu mającego na celu przywrócenie świetności zabytkowej elewacji. Ponadto, w ramach projektu zaplanowano zakup i instalację systemów bezpieczeństwa DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy) oraz POLON (system sygnalizacji pożaru) oraz instalację sieci sygnalizacyjno-informacyjnej inspicjenta.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.1-11

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rogalinie - Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, II etap

38,64

26,08

2012-2014

wielkopolskie

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Zespół Pałacowo-Parkowy w Rogalinie stanowi Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Celem projektu jest odtworzenie historycznych wnętrz i otoczenia pałacu w kształcie nadanym w XIX i na początku XX wieku. Przewidziano zwiększenie komfortu zwiedzania Muzeum, zwiększenie atrakcyjności programowej muzeum, poprawę ekspozycji i przechowywania zbiorów muzealnych, jak również poprawę stanu technicznego budynku. Spośród zadań przewidzianych do realizacji w projekcie należy wskazać: odtworzenie historycznego charakteru i wyposażenia, odtworzenie wnętrza biblioteki wg projektu Z. Hendla z 1893 r., jak również modernizację obiektów pałacowych i otoczenia, modernizację zespołu pałacowo-parkowego, zakup niezbędnego wyposażenia technicznego.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.1-12

Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

30,85

26,22

2012-2014

podkarpackie

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych OO. Bernardynów w Leżajsku

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja substancji architektonicznej zabytkowego zespołu klasztornego, w tym m.in. kurtyn murów obronnych oraz adaptacji przestrzeni publicznej wokół fortyfikacji, celem poprawy dostępności dóbr dziedzictwa kulturowego.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.1-13

Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

41,83

27,66

2012-2014

mazowieckie

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu prac konserwatorsko-renowacyjnych oraz adaptacyjnych w Pałacu na Wodzie, będącym główną budowlą Łazienek Królewskich. W wyniku realizacji projektu obiekt zostanie zabezpieczony przed niszczącym wpływem czynników środowiska. Usunięte zostaną także zagrożenia konstrukcyjne wynikające ze złego stanu wielu elementów budynku. Projekt pozwoli zaadaptować nowe pomieszczenia na cele kulturalne, a tym samym stworzy możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty Muzeum. Dodatkowo w wyniku projektu stworzona zostanie możliwość „wirtualnego zwiedzania” przez Internet oraz nowoczesne rozwiązania multimedialne w obiekcie. Pałac na Wodzie stanie się unikalnym obiektem kultury w unikatowy sposób łączącym dziedzictwo historyczne z nowoczesnym i atrakcyjnym programem kulturalnym.

Projekt posiada strategiczny charakter i jest zgodny z dokumentami strategicznymi obowiązującymi na poziomie wspólnotowym (UE) oraz na szczeblu krajowym i regionalnym. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej". Projekt wpisuje się w NSRK w zakresie realizacji następujących celów: "Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptację na cele społeczne", "Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości", "Promocja narodowego dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą".POIiŚ 11.1-14


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna