Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013Pobieranie 2.78 Mb.
Strona28/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   34

20,00

2012-2015

mazowieckie

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Realizacja projektu polegającego na rozbudowie i modernizacji infrastruktury Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (najstarszej biblioteki publicznej woj. mazowieckiego i jednej z najstarszych bibliotek w kraju) przyczyni się do zwiększenia znaczenia instytucji jako placówki naukowo-kulturalnej. Inwestycja bezpośrednio przyczyni się do poprawy dostępności do zasobów bibliotecznych oraz pozwoli na wzbogacenie programu kulturalnego placówki. Powiększenie przestrzeni konferencyjnej i wystawienniczej wpłynie na poszerzenie współpracy Biblioteki z instytucjami międzynarodowymi oraz placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi. W wyniku realizacji projektu wzrośnie popyt na usługi biblioteczne.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej", z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.2-16

Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie

58,24

49,50

2012-2014

mazowieckie

Narodowy Instytut Audiowizualny

W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura umożliwiająca prowadzenie i rozwój działalności kulturalnej oraz badawczej, archiwizacyjnej i edukacyjnej. Modernizacja budynku Narodowego Instytutu Audiowizualnego pozwoli na zwiększenie skali zachowania kulturalnego dziedzictwa audiowizualnego oraz na wzrost dostępu do alternatywnych form obcowania z kulturą, które są szczególnie atrakcyjne dla młodych pokoleń. Realizacja projektu doprowadzi do powstania nowoczesnej siedziby Instytutu. Zmodernizowany budynek umożliwi przede wszystkim rozpoczęcie w pełnym zakresie działalności statutowej. Instytut zyska własne zaplecze digitalizacyjne oraz badawcze. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie oraz zabezpieczenie unikatowego dziedzictwa audiowizualnego. Dodatkowo Instytut prowadził będzie szeroką działalność kulturalną i edukacyjną. W szczególności udostępniał będzie wszystkim zainteresowanym, w ramach NInATEKI, posiadane zbiory. Dzięki temu znacząco zwiększy się dostęp do kultury audiowizualnej. Planowana infrastruktura będzie instytucją pionierską na skalę całego kraju. Wynika to z roli jaką pełnić będzie w procesie digitalizacji w Polsce. Dodatkowo atrakcyjna infrastruktura pozwoli stworzyć unikatowy program kulturalny i edukacyjny.

Projekt ma strategiczny charakter jest zgodny z założeniami dokumentu "Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu" oraz drugim priorytetem SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej", z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury". 

Projekty z listy rezerwowej

POIiŚ 11.2-13

Zwiększenie dostępu do nowoczesnej oferty kulturalnej dzięki budowie Muzeum Historii Polski w Warszawie

358,87

295,80

2014-2015

mazowieckie

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Przedsięwzięcie zakłada wybudowanie i wyposażenie gmachu Muzeum Historii Polski w Warszawie na potrzeby jego działalności kulturalnej. Budynek będzie posadowiony na specjalnej konstrukcji przykrywającej część Trasy Łazienkowskiej. Wybrana lokalizacja przy zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych uczyni siedzibę Muzeum unikalną i niepowtarzalną budowlą na skalę kraju i Europy. Planowane wyposażenie w sprzęt multimedialny i interaktywne eksponaty w znacznym stopniu wpłyną na atrakcyjność oferty kulturalnej. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura umożliwiająca prowadzenie i rozwój działalności kulturalnej. Wybudowanie unikatowego budynku i otoczenia Muzeum Historii Polski pozwoli na wzrost dostępu do alternatywnych form muzealnych, które są szczególnie atrakcyjne dla młodych pokoleń.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej", z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.2-2

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

270,00

179,68

2014-2015

mazowieckie

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Muzeum będzie pierwszą w Polsce od zakończenia II wojny światowej dużą inwestycją poświęconą sztuce. Budowa gmachu umożliwi kontakt z dziełami sztuki współczesnej i unikalną architekturą, stanie się ponadto atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. Muzeum będzie prezentowało dorobek i przemiany sztuki polskiej XX i XXI wieku w kontekście międzynarodowym; będzie tworzyło kolekcję sztuki, przedstawiało znaczące najnowsze zjawiska z dziedziny sztuk wizualnych, filmu, teatru i muzyki, a także wspierało osoby wybitnie utalentowane.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".POIiŚ 11.2-15

Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II - projekt Pomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

57,46

45,97

2014-2015

dolnośląskie

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie Muzeum Gross-Rosen przestrzeni eksponującej miejsce pracy przymusowej więźniów – kamieniołomy granitu - zgodnie z koncepcją rzeźbiarsko – architektoniczno - przestrzenną. Elementami konstrukcyjno – budowlanymi projektu będą: monumentalna ściana stalowa, budynek główny wraz z windą i monumentalnymi schodami, Krypta, Platforma widokowa nad Kryptą - tzw. „mała platforma”, „Droga Pamięci”, platforma widokowa duża, znicz, ewentualnie pomniejsze aranżacje towarzyszące.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury". 

Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 11.3-1

Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

54,62

34,16

2011-2014

mazowieckie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Przedmiotem projektu jest wybudowanie nowego i rozbudowa istniejącego budynku mieszczącego się w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 na potrzeby ASP w Warszawie, jednej z najbardziej rozpoznawalnej w kraju uczelni o profilu artystycznym. Projekt zakłada przywrócenie historycznego wyglądu gmachu już istniejącego w docelowej lokalizacji, likwidację powstałej po II wojnie światowej nadbudowy oraz modernizację niektórych z elementów wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania starego i nowego gmachu. Ponadto w części przylegającej do starego budynku zostanie wybudowany nowy, pięciokondygnacyjny budynek wraz z aulą, salami wykładowymi, pracowniami rzeźby oraz pracowniami scenografii.

Projekt ASP w Warszawie ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2020. "Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury", "Poprawa warunków działalności artystycznej, "Efektywna Promocja twórczości", "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury", "Wzrost uczestnictwa w kulturze", "Rozwój szkół artystycznych i zwiększenie liczby godzin edukacji kulturalnej w programach szkolnych".POIiŚ 11.3-2

Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej, poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku

24,92

16,75

2010-2013

pomorskie

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja budynków należących do ASP w Gdańsku, jednej z najstarszych w kraju uczelni kształcącej specjalistów w dziedzinie sztuk plastycznych. Prace dotyczyć będą m.in.: konserwacji elewacji Baszty Słomianej, która stanowi jeden z najcenniejszych zabytków Gdańska, modernizacji głównego budynku dydaktycznego wraz z odnowieniem elewacji, przebudowy istniejącej biblioteki wraz z wykonaniem antresoli, przebudowy istniejącego audytorium i auli znajdującej się w budynku wielkiej zbrojowni, modernizacji sali posiedzeń senatu z przystosowaniem do prezentacji multimedialnych.

Projekt ASP w Gdańsku ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2020. "Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury", "Poprawa warunków działalności artystycznej, "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury", "Wzrost uczestnictwa w kulturze", "Rozwój szkół artystycznych i zwiększenie liczby godzin edukacji kulturalnej w programach szkolnych", "Efektywna promocja twórczości".POIiŚ 11.3-3

Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - Budowa sali muzyczno - dydaktycznej wraz z infrastrukturą

49,49

30,57

2011-2013

dolnośląskie

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Przedmiotem projektu jest wybudowanie sali dydaktyczno-muzycznej dla celów Akademii Muzycznej we Wrocławiu, jednej z czołowych w kraju uczelni kształcącej młodych specjalistów z dziedziny muzyki.

W ramach projektu powstanie: duża i mała sala koncertowa. Dwa zespoły pomieszczeń studyjnych zapewniających warunki do nagrań, realizacji muzyki elektroakustycznej, komputerowej, teatralnej i filmowej, skomunikowane z salą koncertową. Powstanie zespół sal wykładowych, sal ćwiczeniowych i dydaktycznych. Projekt przewiduje rozszerzenie istniejącej oferty edukacyjnej oraz utworzenie nowych kierunków i specjalności (m.in. Interdyscyplinarny Zakład Reżyserii Dźwięku, Zakład Scenografii Operowej i Teatralnej, Muzykoterapia, Studia Kompozycji Komputerowej).

Projekt AM we Wrocławiu ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2020: "Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury", "Poprawa warunków działalności artystycznej, "Efektywna Promocja twórczości", "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury", "Wzrost uczestnictwa w kulturze", "Rozwój szkół artystycznych i zwiększenie liczby godzin edukacji kulturalnej w programach szkolnych".


POIiŚ 11.3-4

Budowa nowego budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

54,55

45,66

2011-2014

dolnośląskie

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

Projekt zakłada budowę nowego budynku OSM I i II st. we Wrocławiu. Wybudowane zostaną sale dydaktyczne (w tym kameralne sale koncertowe) oraz m.in. pomieszczenia techniczne, administracyjne i socjalne. W ramach projektu przewidziane są następujące działania: wykonanie koncepcji architektonicznej, wykonanie projektu budowlanego, roboty przygotowawcze, budowa nowego obiektu, wykonanie sieci zewnętrznych z przyłączami, montaż wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, zagospodarowanie terenu.

Cele projektu pozostają w zgodzie z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-21013, Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020, komunikatu Komisji dot. Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata. W ramach NSRO projekt wpisuje się w cele szczegółowe takie jak: "Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej", "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", "Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej". W ramach NSRK projekt wpisuje się w ramy dwóch programów: „wspieranie debiutów i Rozwój Szkół artystycznych MAESTRIA” poprzez poprawę istniejącej infrastruktury oraz zaplecza artystycznego oraz stworzenie tzw. ”szkoły talentów” oraz „Rozwój Instytucji Artystycznych” realizując jeden z gł. celów programu „Poprawa warunków funkcjonowania inst. artystcz. poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury” i jest zbieżny z celem strategicznym programu „Wzmocnienie konkurencyjności i tworzenie warunków rozwoju dla instytucji artystycznych w latach 2004-2013”. W ramach SRE: budowa będzie sprzyjać realizacji celu głównego jakim jest podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia. W ramach SRWD inwestycja wpisuje się w działanie „Optymalizacja infrastruktury kulturalnej, zwiększenie aktywności społecznej w obszarze kultury” priorytetu „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury”. Przedmiotowe przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu głównego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ”Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego” oraz celu działania 11.3 poprzez budowę nowego oraz nowoczesnego obiektu o przeznaczeniu do edukacji artystycznej.POIiŚ 11.3-5

Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie

24,26

18,97

2010-2013

podlaskie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, której budynek pochodzi z lat 70 XX wieku. Do zakresu zadań należą: budowa nowoczesnej sali koncertowej, rozbudowa dotychczasowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, zakup instrumentów muzycznych, zakup wyposażenia budynku, zakup sprzętu komputerowo oraz multimedialnego. Nowy budynek szkoły będzie odpowiadał najnowocześniejszym trendom technicznym i technologicznym.

Projekt jest ściśle powiązany ze strategiami realizowanymi na poziomie zarówno wspólnotowym, krajowym, jak i regionalnym. SRK: projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym „poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, NSRO: projekt jest spójny z następującymi celami takimi jak „Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa” oraz „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", NSRK: realizacja projektu odnosi się do celów takich jak: wzrost efektywności zarządzania sferą kultury, zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury, wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury, wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury, poprawa warunków działalności artystycznej. Projekt przyczynia się również do realizacji idei wspólnej przestrzeni kulturalnej dla narodów Europy zawartej w NSRK poprzez współpracę ze szkołami z Litwy, Łotwy i Białorusi. POIiŚ: Planowane działania przyczynia się do realizacji głównego celu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jakim jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski oraz celu Działania 11.3 jakim jest rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego.POIiŚ 11.3-6

Budowa Sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu

31,20

14,84

2010-2013

śląskie

Gmina Sosnowiec

Przedmiotem projektu jest budowa sali koncertowej z zapleczem, w którym znajdować się będą sale ćwiczeń dla uczniów oraz pomieszczenia na zbiorowe i indywidualne zajęcia dydaktycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Wybudowany obiekt będzie posiadał wysokie parametry akustyczne. Pomieszczenia powstałe w ramach projektu będą pełniły funkcję koncertową i służyć będą organizacji ogólnopolskich koncertów, przesłuchań, międzynarodowych konkursów muzycznych, audycji muzycznych oraz małych form scenicznych.

Projekt budowy sali koncertowej w Sosnowcu ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2020: "Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury", "Poprawa warunków działalności artystycznej, "Efektywna Promocja twórczości", "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury", "Wzrost uczestnictwa w kulturze".POIiŚ 11.3-71   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   34


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna