Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w BiałymstokuPobieranie 2.78 Mb.
Strona29/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku


13,41

10,99

2009-2012

podlaskie

Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku

Prace, będące przedmiotem projektu, polegają na wyburzeniu jednokondygnacyjnego budynku szkoły z uwagi na jego zły stan techniczny oraz wzniesieniu na jego miejscu nowego dwu kondygnacyjnego budynku „D” z podpiwniczeniem, parterem i piętrem oraz na budowie nowego budynku „F”. Nowopowstały budynek „F” pozwoli stworzyć ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe sale dydaktyczne. Obecnie na terenie obiektu działają 4 szkoły: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia. Jednym z ostatnich etapów inwestycji będzie zagospodarowanie przyległego terenu.

Projekt jest ściśle powiązany ze strategiami realizowanymi na poziomie zarówno wspólnotowym, krajowym, jak i regionalnym. Jego wykonanie przyczyni się do realizacji celów dokumentów strategicznych zdefiniowanych na każdym z tych poziomów. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty: projekt przyczynia się do realizacji następującego priorytetu - "Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepsza edukacja i poprawę kwalifikacji". SRK: projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym „poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”. NSRK: projekt ma wpływ na realizację celu strategicznego: "Zrównoważenie rozwoju kultury w regionach" oraz na realizację dwóch następujących celów cząstkowych: "Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury oraz wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury". NSRO: projekt jest spójny z następującymi horyzontalnymi celami szczegółowymi takimi jak: "Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej", "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", "Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej". POIiŚ: przedmiotowe przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu głównego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz celu działania 11.3 "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego" poprzez rozwój nowoczesnej bazy kubaturowej o przeznaczeniu do edukacji artystycznej. 

Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

 

Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 12.1-1.1

Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - ETAP 1

44,24

36,70

2010-2014

kraj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR)

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na specyfikę działalności SP ZOZ LPR. Jest to jedyna w Polsce jednostka świadcząca usługi w zakresie śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego. W toku jest zakup nowoczesnych śmigłowców, jednakże dla prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ LPR konieczne są również inwestycje w infrastrukturę baz LPR. Większość baz powstała w latach 50 XX wieku i znajduje się w złym stanie technicznym. Nowoczesna infrastruktura baz, w tym odpowiednie wyposażenie, zwiększy skuteczność funkcjonowania lotniczych służb ratownictwa medycznego, co pozwoli na skrócenie czasu dotarcia do zdarzenia oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania, przyczyniając się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z: drugim priorytetem strategicznym SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Projekt ma również znaczenie w kontekście organizacji EURO 2012. Podczas organizacji imprez masowych niezwykle istotnym z punktu widzenia organizacyjnego będzie zapewnienie sprawnego działania lotniczego pogotowia ratunkowego jako istotnego elementu systemu ratownictwa medycznego. W ramach Etapu 1 wybudowanych/wyremontowanych oraz doposażonych zostanie 7 baz LPR.


POIiŚ 12.1-1.2

Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - ETAP 2

25,37

21,33

2011-2014

kraj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR)

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na specyfikę działalności SP ZOZ LPR. Jest to jedyna w Polsce jednostka świadcząca usługi w zakresie śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego. W toku jest zakup nowoczesnych śmigłowców, jednakże dla prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ LPR konieczne są również inwestycje w infrastrukturę baz LPR. Większość baz powstała w latach 50 XX wieku i znajduje się w złym stanie technicznym. Nowoczesna infrastruktura baz, w tym odpowiednie wyposażenie, zwiększy skuteczność funkcjonowania lotniczych służb ratownictwa medycznego, co pozwoli na skrócenie czasu dotarcia do zdarzenia oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania, przyczyniając się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z: drugim priorytetem strategicznym SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Projekt ma również znaczenie w kontekście organizacji EURO 2012. Podczas organizacji imprez masowych niezwykle istotnym z punktu widzenia organizacyjnego będzie zapewnienie sprawnego działania lotniczego pogotowia ratunkowego jako istotnego elementu systemu ratownictwa medycznego. Projekt jest kontynuacją Etapu 1. W ramach Etapu 2 wybudowane/wyremontowane oraz doposażone zostaną 4 bazy.


POIiŚ 12.1-3

Stworzenie koniecznej infrastruktury technicznej i wyposażenia do utworzenia Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu

11,17

9,38

2010-2014

dolnośląskie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu

Projekt utworzenia Centrum Urazowego w ASK przewiduje budowę lądowiska, poczty pneumatycznej oraz doposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i pomocniczą obszarów szpitala niezbędnych do funkcjonowania centrum urazowego. Realizacja wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego ludności nie tylko miasta Wrocławia, ale także całego województwa dolnośląskiego i opolskiego, poprawi również zabezpieczenie medyczne autostrady A4, która jest trasą międzynarodową oraz mających się odbyć m.in. we Wrocławiu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do osiągnięcia celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


POIiŚ 12.1-4

Remont i doposażenie Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy

9,72

8,26

2009-2013

kujawsko-pomorskie

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza

Projekt obejmuje remont pomieszczeń Kliniki Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy oraz zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby nowoczesnego Centrum Urazowego. Funkcjonowanie Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy zapewni wielospecjalistyczne leczenie ofiarom wypadków, zdarzeń masowych i katastrof, przyczyni się do skutecznego ratowania ludzkiego życia, spadku śmiertelności oraz skrócenia czasu hospitalizacji.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


POIiŚ 12.1-5

Modernizacja i doposażenie SPSK Nr 4 w Lublinie w celu utworzenia Centrum Urazowego

11,24

9,56

2007-2014

lubelskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

Projekt przewiduje modernizację Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej oraz zakup aparatury medycznej, wyposażenia i ucyfrowienie radiologii na potrzeby Centrum Urazowego. Realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstałych w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, a także na poprawę stanu zdrowia ludności województwa lubelskiego.

Projekt służy osiągnięciu celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


POIiŚ 12.1-6

Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze

15,73

9,52

2009-2012

lubuskie

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze jest szczególnie istotne z uwagi na lokalizację w pobliżu przebiegu ważnych szlaków komunikacyjnych: Warszawa – Berlin, Kraków – Berlin i Szczecin – Katowice, co skutkuje dużą ilością wypadków samochodowych na tym obszarze. Projekt przewiduje m.in. budowę lądowiska, przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


POIiŚ 12.1-7

Utworzenie Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi

11,24

9,56

2010-2012

łódzkie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

Projekt ma na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury szpitala do szczegółowych wymagań organizacyjnych oraz sprzętowych, jakie stawiane są tworzącym się centrom urazowym. Powstałe w wyniku realizacji projektu CU zabezpieczy ciągłość szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowe leczenie w jednym, wysokospecjalistycznym szpitalu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


POIiŚ 12.1-8

Wyposażenie i uruchomienie Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap II

11,39

9,56

2010-2013

małopolskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Projekt polegający na wyposażeniu Centrum Urazowego w aparaturę i sprzęt medyczny. Centrum swoim zasięgiem działania w zakresie różnych funkcji zabezpieczać będzie region znacznie przekraczający granice Województwa Małopolskiego. Utworzenie centrum urazowego, wyposażonego w niezbędny sprzęt, umożliwi rozwiązanie kwestii dotyczących podniesienia bezpieczeństwa w regionie, zwiększenia bezpieczeństwa społeczności miasta Krakowa oraz osób odwiedzających obszar Małopolski a także ma wpływ na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


POIiŚ 12.1-9

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby organizacji Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym

11,24

9,50

2009-2012

mazowieckie

Wojskowy Instytut Medyczny

Projekt ma na celu zakup sprzętu medycznego niezbędnego do rozpoczęcia pracy centrum urazowego zlokalizowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym, w którym udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów zarówno z Województwa Mazowieckiego, jak i ościennych województw. Centrum Urazowe dla Mazowsza powstające w WIM pozwoli na skuteczne i szybkie leczenie osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ofiar urazów i zatruć.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


POIiŚ 12.1-10

Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego

11,61

9,56

2010-2013

podkarpackie

Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

Projekt przewiduje prace budowlane i instalacyjne uwzględniające technologiczne i techniczne wymagania stawiane salom operacyjnym wraz z otoczeniem oraz optymalizujące wzajemne powiązania komunikacyjne i organizacyjne Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w zakresie leczenia urazowego. Utworzenie centrum urazowego umożliwi ofiarom wypadków otrzymanie szybkiej i kompleksowej pomocy medycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu przyszłych kosztów leczenia i rehabilitacji.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


POIiŚ 12.1-11

Utworzenie Centrum Urazów Wielonarządowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

11,12

9,44

2010-2013

podlaskie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Projekt zakłada zakup i instalację sprzętu medycznego oraz przystosowanie pomieszczeń dla centrum urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku obejmującego zasięgiem makroregion północno-wschodni. Utworzenie centrum urazowego pozwoli na zabezpieczenie ciągłości szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowego leczenia w jednym, wysokospecjalistycznym szpitalu pacjentów, a także przyczynienie się do zmniejszenia powikłań i obniżenia wysokiej śmiertelności i kalectwa pourazowego.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


POIiŚ 12.1-12


Pobieranie 2.78 Mb.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna