Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Program gospodarki odpadami komunalnymi w KrakowiePobieranie 2.78 Mb.
Strona3/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie


826,90

371,73

2012-2015

małopolskie

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Głównym celem realizacji projektu jest zapewnienie dla Krakowa i przyległych gmin możliwości dalszego, wieloletniego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska i zapewniający spełnienie wymagań przepisów krajowych i UE. Projekt dotyczy budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów o dużej skali oddziaływania i znacznym stopniu skomplikowania. Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Gminę Miejską Kraków projektu pn. „Gospodarka odpadami stałym w Krakowie, etap I”.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny, projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska. Skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.POIiŚ 2.1-5

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

483,00

210,00

2012-2015

podlaskie

PUHP Lech Sp. z o.o.

Głównym celem realizacji projektu jest zapewnienie miastu Białystok i sąsiadującym gminom możliwości zagospodarowania odpadów w sposób bezpieczny dla mieszkańców i środowiska poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami obejmującego: budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów w Białymstoku, budowę nowego pola składowego, rekultywację zamykanych pól składowych, modernizację i rozbudowę istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny; jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska. Skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.POIiŚ 2.1-6

Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku

390,71

195,17

2008-2011

pomorskie

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Głównym celem realizacji projektu jest uporządkowanie gospodarki odpadami w Gdańsku i gminach ościennych, na obszarze zamieszkałym przez około 500 tys. osób oraz zapewnienie unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska. Miasto Gdańsk, bez realizacji inwestycji modernizacyjnych, od lipca 2009 roku nie będzie spełniać wymagań polskich i unijnych odnośnie zbiórki i składowania odpadów komunalnych, stawianych w Dyrektywie Rady 1999/31/WE oraz krajowych aktach prawnych. Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w perspektywie finansowej 2004-2006, jednak ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji. W dniu 14 maja 2007 roku KE zarejestrowała jego aktualizację w trybie art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1084/2006. W dniu 29 września 2009 r. KE wydała decyzję o dofinansowaniu projektu.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny. Jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, a skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.POIiŚ 2.1-7

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

141,84

88,03

2009-2015

pomorskie

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Głównym celem realizacji projektu jest budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” umożliwiającego uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie powiatu starogardzkiego i sąsiednich gmin, obsługującego ponad 164 tys. mieszkańców. Celem projektu jest stworzenie ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami, spełniającego ogólnie przyjęte standardy i wymogi. Projekt został przekazany do KE w 2005 roku. Ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji. W nowej perspektywie finansowania na lata 2007 – 2013 decyzja w sprawie przyznania środków z FS dla projektu będzie podejmowana na szczeblu krajowym.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny, projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.POIiŚ 2.1-8

System gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej

8,82

6,16

2014-2015

pomorskie

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Głównym celem realizacji projektu jest dopełnienie lokalnych (gminnych i/lub międzygminnych) systemów gospodarki odpadami w formę kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych województwa pomorskiego. Wybrana instalacja do termicznego przekształcania odpadów powiązana będzie z obecnie funkcjonującymi na terenie metropolii trójmiejskiej systemami gospodarki odpadami komunalnymi (w Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Starogardzie Gdańskim). Głównym celem realizacji projektu jest wynikająca z przepisów krajowych i UE konieczność ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, jak i uzyskania odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych. Z uwagi na skomplikowany charakter przedsięwzięcia oraz ograniczenia w zakresie możliwości jego realizacji wynikające z rygorów obecnej perspektywy finansowej, w ramach projektu figurującego na liście projektów indywidualnych przygotowana zostanie dokumentacja, która umożliwi skuteczne aplikowanie o środki na realizację przedsięwzięcia w przyszłej perspektywie finansowej.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny. Jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, a skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.POIiŚ 2.1-9

Budowa Kompleksowego Systemu Gospodarki Odpadami w Sosnowcu

100,98

53,96

2010-2015

śląskie

Miasto Sosnowiec

Celem projektu jest zagwarantowanie mieszkańcom Sosnowca wysokiej jakości usług w zakresie gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, z zachowaniem optymalnego poziomu opłat. Projekt obejmuje wykonanie: kwatery do składowania odpadów, kwater do składowania odpadów azbestowych, awaryjnej pompowni wód drenażowych (gruntowych), zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych (magazyn), stacji segregacji, kompostowni odpadów zielonych, instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, magazynu odpadów niebezpiecznych, linii przetwarzania odpadów budowlanych, rekultywacji istniejącego składowiska oraz zakup sprzętu ruchomego. Dodatkowo w ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie projektu systemu selektywnej zbiórki odpadów i wdrożenie programu edukacyjnego dla systemu selektywnego gromadzenia odpadów oraz promocję projektu.

Projekt wpisuje się w KPGO, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska. Jego skala oddziaływania jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.POIiŚ 2.1-12

Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu

94,83

44,72

2010-2013

warmińsko-mazurskie

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu

Projekt w sposób kompleksowy porządkuje, unowocześnia i racjonalizuje system gospodarki odpadami na obszarze miasta Elbląga oraz w pięciu gminach powiatu elbląskiego: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Tolkmicko. Przedsięwzięcie zakłada racjonalizację gospodarki odpadami w mieście Elblągu oraz pięciu gminach ościennych, począwszy od źródeł ich powstawania poprzez selektywną zbiórkę odpadów i skuteczny system odzyskiwania odpadów do optymalnego systemu unieszkodliwiania odpadów oraz ochronę powierzchni ziemi. Zakład Utylizacji Odpadów w ramach przedsięwzięcia zostanie poddany rozbudowie i unowocześnieniu oraz wyposażeniu w maszyny i urządzenia służące do gromadzenia, transportu, unieszkodliwiania, odzysku. Przedsięwzięcie zakłada również ochronę powierzchni ziemi poprzez rekultywację byłego składowiska odpadów komunalnych w Gronowie Górnym. Projekt został przekazany KE w latach 2004 - 2006. Ze względu na wyczerpanie środków nie uzyskał decyzji. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ogólnym 1083/2006 decyzja dla projektu będzie podejmowana przez stronę polską.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny. Jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, a skala oddziaływania projektu - ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.POIiŚ 2.1-13

System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

1 041,56

352,00

2013-2015

wielkopolskie

Miasto Poznań

Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie nowoczesnego systemu, który pozwoli w sposób kompleksowy prowadzić zorganizowaną gospodarkę odpadami dla miasta Poznania. Projekt dotyczy budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów o dużej skali oddziaływania i znacznym stopniu skomplikowania ze względu na swoje oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i społeczne. Ze względu na swój charakter projekt wymaga odpowiedniego monitorowania stanu przygotowania w ramach systemu przewidzianego dla projektów strategicznych.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny, projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.POIiŚ 2.1-14

Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego

381,88

154,51

2012-2015

wielkopolskie

Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”

Głównym celem realizacji projektu jest dostosowanie gospodarki odpadami na terenie 33 gmin objętych przedsięwzięciem do wymogów prawa polskiego i unijnego, stworzenie spójnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla subregionu konińskiego poprzez poprawę gospodarki komunalnej w zakresie odpadów, dążenie do zwiększenia ilości surowców odzyskiwanych do wtórnego przerobu, a w wyniku tego ograniczenie ilości odpadów składowanych na składowisku.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny, projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.POIiŚ 2.1-15

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

711,41

255,00

2012-2015

zachodniopomorskie

Gmina Miasto Szczecin

Stworzenie spójnego dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego wszystkie elementy będą zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z programami ochrony środowiska i planami gospodarowania odpadami obowiązującymi w tym regionie.

Przedmiotowa inwestycja w całości pozostaje spójna zarówno ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty w zakresie Spójności, NSRO oraz wpisuje się w SRK.

Przedsięwzięcie pozwoli na termiczną utylizację odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Szczecina w ilości 150 tys. ton rocznie oraz zapewni gotowość do przyjmowania większej ilości odpadów z gmin ościennych funkcjonujących w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Ponadto uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w tym termicznego przekształcania odpadów) będzie realizacją zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadowej.POIiŚ 2.1-16

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

522,10

255,42

2012-2015

kujawsko-pomorskie

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów PRONATURA Sp. z o.o.

Projekt obejmuje stworzenie spójnych systemów gospodarki odpadami dla miasta Bydgoszczy, Torunia oraz gmin okalających wraz z budową instalacji do termicznego przekształcania odpadów o wydajności 180 tys. ton/rok z odzyskiem energii, składającej się z dwóch niezależnych linii technologicznych i instalacji do waloryzacji żużli. Projekt przyczyni się do efektywnego wdrażania przepisów i rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska, wymaganych w prawie polskim i Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie przyczyni się do ograniczenia ilości składowisk odpadów oraz ilości składowanych odpadów komunalnych.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny, projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.POIiŚ 2.1-17

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

265,97

136,71

2013-2015

warmińsko-mazurskie

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie powiatu olsztyńskiego, w tym Warmińskiego Związku Gmin, bartoszyckiego powiatu kętrzyńskiego, powiatu lidzbarskiego, powiatu szczecińskiego oraz Związku Gmin „Czyste Mazury”, poprzez stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na ich terenie. Powstałe w ramach projektu instalacje w znacznym stopniu ograniczać będą negatywne skutki dla środowiska oraz dla zdrowia ludzkiego wynikające z konieczności zagospodarowania odpadów jak i funkcjonowania samych instalacji. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na osiągniecie standardów obowiązujących w krajach członkowskich UE, w szczególności dotyczących osiągnięcia poziomów odzysku, ograniczenia składowania odpadów (w tym biodegradowalnych) oraz wykorzystania odpadów jako źródło energii.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny, projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.POIiŚ 2.1-18.1

System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I

30,65

18,28

2014-2014

zachodniopomorskie

Gmina Miasto Koszalin

W ramach projektu sfinansowana zostanie budowa elementów zakładów zagospodarowania odpadów, jako niezbędnych komponentów dla prawidłowego funkcjonowania kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów uwzględniającego instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów. Realizacja projektu przyczyni się do spełnienia wymagań Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych w szczególności w zakresie osiągnięcia poziomów odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów. Ponadto z uwagi na skomplikowany charakter instytucjonalny przedsięwzięcia (inwestycja planowana do realizacji z udziałem partnera prywatnego) w ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja, która umożliwi skuteczne aplikowanie o środki UE na realizację przedsięwzięcia.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny, projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO. 

Projekty z listy rezerwowej

POIiŚ 2.1-2.2

Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II - etap inwestycyjny

857,35

336,63

2009-2017

łódzkie

Miasto Łódź

Głównym celem realizacji projektu jest uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Łodzi. W ramach projektu Miasto Łódź zamierza wybudować instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi o znacznym stopniu skomplikowania ze względu na swoje oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i społeczne. Wydajność instalacji przewidziana jest do obsługi oprócz miasta Łodzi również mieszkańców sąsiednich powiatów, co jest zgodne z WPGO.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny, projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna.POIiŚ 2.1-18.2

System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap II

403,00

198,25

2013-2015

zachodniopomorskie

Gmina Miasto Koszalin

Głównym celem realizacji projektu jest budowa zakładu przetwarzania odpadów wraz z budową zakładu termicznego przekształcania odpadów. Realizacja projektu pozwoli na spełnienie wymagań Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych w szczególności w zakresie osiągnięcia poziomów odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów będzie uzupełnieniem dla tworzonego w mieście systemu selektywnej zbiórki odpadów. Realizacja projektu pozwoli zmniejszyć ilość składowanych odpadów, które nie zostały poddane procesom odzysku lub recyklingu.

Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny, projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ – w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO. 

Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 2.2-1

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP

129,38

96,42

2011-2015

teren całego kraju

PGL Lasy Państwowe

Głównym celem realizacji projektu jest przywrócenie powojskowym terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i użytkowych. Cel ten realizowany będzie poprzez prowadzenie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne kompleksowych działań rekultywacyjnych, polegających na rozminowaniu terenu, inwentaryzacji przyrodniczej i geośrodowiskowej, usuwaniu zanieczyszczeń gruntowych, rozbiórce obiektów powojskowych i porządkowaniu terenu, przygotowaniu i rewitalizacji podłoża, prowadzenie działań związanych z ochroną gatunków i siedlisk oraz odnowienie i przebudowa drzewostanów. Wszystkie działania zmierzają do zniwelowania skutków negatywnych oddziaływań na biotyczne i abiotyczne komponenty środowiska oraz usunięcie elementów niebezpiecznych dla zdrowia i życia.

Projekt ma charakter ponadregionalny, jest zgodny z celami zawartymi w SRK, NSRO oraz POIiŚ.POIiŚ 2.2-2

Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie

52,38

44,48

2013-2015

pomorskie

Urząd Morski w Słupsku

Głównym celem realizacji projektu jest zabezpieczenie linii brzegowej na obszarze objętym przedsięwzięciem oraz umieszczonej tam infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych. Cel ten realizowany będzie poprzez prowadzenie przez Urząd Morski w Słupsku kompleksowych działań, w tym opracowanie szczegółowej koncepcji ochrony brzegu morskiego stworzonej na podstawie przeprowadzonych pomiarów monitoringowych.

W wyniku realizacji projektu ochroną zostaną objęte okazy flory i fauny, których siedliskiem jest podbrzeże, pas wydmowy jak i teren na zapleczu linii brzegowej. Na przedmiotowym terenie występują formy ochrony przyrody, wśród których należy wskazać:

- Obszar chronionego Krajobrazu „Na zachód od Ustki” na terenie, którego spotykamy dużą ilość wydm nadmorskich pokrytym starodrzewiem sosnowym, za którymi ciągnie się pas terenów podmokłych, który w końcu przechodzi w mokradła lub jeziora. Większe z nich - j. Wicko - zaliczane jest do typowych jezior przybrzeżnych. Drugie – j. Modła – z uwagi na dużą ilość spotykanych na jego terenie ptaków wodno-błotnych zarówno w okresie lęgowym jak i w okresie przelotów spowodowała, iż zostało objęte ochrona rezerwatową.

- Obszary Natura 2000:

a) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Przybrzeżne wody Bałtyku”,

b) potencjalny Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy”.

Projekt jest zgodny z celami zawartymi w SRK, NSRO oraz POIiŚ.


POIiŚ 2.2-4


Pobieranie 2.78 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna