Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Doposażenie w specjalistyczną aparaturę medyczną Centrum Urazowego powstającego w obecnie budowanym Centrum Medycyny InwazyjnejPobieranie 2.78 Mb.
Strona30/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Doposażenie w specjalistyczną aparaturę medyczną Centrum Urazowego powstającego w obecnie budowanym Centrum Medycyny Inwazyjnej

12,89

8,83

2010-2012

pomorskie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Projekt polegający na doposażeniu w nowoczesną aparaturę medyczną centrum urazowego tworzonego na bazie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego pozwoli na stworzenie wzorcowego ośrodka leczącego chorych po najcięższych urazach oraz wydatnie wpłynie na poprawę opieki traumatologicznej w regionie pomorskim.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


POIiŚ 12.1-13

Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

15,16

9,27

2010-2013

śląskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

W ramach projektu planowana jest realizacja działań w zakresie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach szpitalnych oraz zakupu wyposażenia na potrzeby centrum urazowego. Projekt ma na celu uruchomienie centrum urazowego dla aglomeracji śląskiej poprzez realizację działań w zakresie prac modernizacyjnych pomieszczeń szpitalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w celu zabezpieczenia zdrowotnego pacjentów urazowych z mnogimi wielonarządowymi urazami ciała, wymagającymi interdyscyplinarnej opieki medycznej dla skutecznego ratowania zdrowia i życia.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


POIiŚ 12.1-14

Centrum urazowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie szansą kompleksowego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi

13,31

9,54

2009-2012

warmińsko-mazurskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Projekt przewiduje remont pomieszczeń, budowę lądowiska oraz zakup sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej na potrzeby centrum urazowego w szpitalu o najwyższym poziomie referencyjności w regionie warmińsko-mazurskim. Utworzenie centrum urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie wpłynie na poprawę jakości i dostępności do specjalistycznej diagnostyki oraz kompleksowego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi, poprzez zmniejszenie powikłań pourazowych oraz obniżenie śmiertelności i kalectwa pourazowego.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


POIiŚ 12.1-15

Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu – adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców

11,32

9,12

2010-2011

wielkopolskie

Miasto Poznań

W ramach projektu planowane jest dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zakup sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego. Projekt przyczyni się do obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia dla mieszkańców Poznania oraz Wielkopolski poprzez utworzenie centrum urazowego w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, który stanowi ponadto główną bazę ratunkową dla obsługi autostrady A2 oraz jest priorytetowym obiektem zabezpieczenia medycznego dla obsługi finałów Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego POIiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej oraz celu głównego priorytetu XII POIiŚ Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy i celu szczegółowego Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin” oraz wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia.


 

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 12.2-1

Utworzenie Kliniki Chorób Zakaźnych i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

36,08

30,45

2006-2012

lubelskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Projekt ma charakter strategiczny, ponieważ jego realizacja pozwoli na funkcjonowanie, unikatowej w skali kraju, w pełni nowoczesnej Kliniki Chorób Zakaźnych oraz ośrodka endoskopowego na najwyższym europejskim poziomie. Umożliwi to wdrażanie programów profilaktycznych, ukierunkowanych na wirusowe zapalenie wątroby, zespoły nabytego niedoboru odporności oraz wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów układu pokarmowego. Funkcjonowanie nowoczesnej kliniki ma strategiczne znaczenie wobec mogących nieść poważne zagrożenie dla społeczeństwa pandemie zmutowanych chorób wirusowych, jakie można zaobserwować w ostatnich latach na świecie. Klinika będzie zatem tworzyć niezwykle ważne ogniwo w Polsce w leczeniu tego typu zagrożeń.

Projekt jest zgodny z priorytetem 2. SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprawa bazy i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”; celem szczegółowym POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także z celami strategicznymi 2. "Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia" i 3. "Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych" Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013 oraz celem głównym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 "Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu".POIiŚ 12.2-2

Rozbudowa Szpitala Klinicznego Nr 1 – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM

63,54

43,60

2007-2014

zachodniopomorskie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Projekt jest kluczowy w skali kraju i regionu ze względu na zaawansowanie technologiczne oraz zwiększenie efektywności wykorzystania wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej w zakresie leczenia nowotworów dziedzicznych. Dzięki realizacji projektu, świadczenia udzielane w ramach Ośrodka dostępne będą dla wszystkich osób z terenu kraju, które zmagają się z chorobami nowotworowymi. Zlokalizowanie w jednym obiekcie wszystkich klinik onkologii akademickiej w znaczący sposób zwiększy możliwości diagnostyczne i lecznicze, szczególnie w obszarze nowotworów dziedzicznych.

Projekt wpisuje się w Strategiczne Wytyczne Wspólnoty – wytyczna 1.3.5 Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników oraz Drugi wspólnotowy Program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013, jest zgodny z priorytetem 2. SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprawa bazy i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”; celem szczegółowym POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także z celami strategicznymi 2. "Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia" i 3. "Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych" Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013 oraz celem strategicznym zdrowotnym: "Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych" Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015.POIiŚ 12.2-3

Poprawa efektywności leczenia chorób płuc w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

69,00

58,65

2007-2013

mazowieckie

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Realizacja projektu o strategicznym znaczeniu wpłynie na zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, przyczyniając się do zmniejszenia liczby utraconych potencjalnych lat życia z uwzględnieniem niesprawności (DALY), wzrostu wykrywalności chorób płuc we wczesnych stadiach oraz do zwiększenia skuteczności diagnostyki i terapii schorzeń narządów klatki piersiowej w skali kraju. Realizacja projektu zwiększy dostępność do szerokiego spektrum specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń opieki medycznej w zakresie chorób układu oddechowego dla pacjentów ze wszystkich regionów Polski. Instytut jest wiodącą jednostką kliniczną i badawczą, prowadzącą działalność w zakresie chorób układu oddechowego. Instytut jest największym ośrodkiem torakochirurgicznym w Polsce i jako ogólnopolski wysokospecjalistyczny ośrodek referencyjny uczestniczy w diagnostyce i leczeniu najtrudniejszych przypadków z całego kraju. Ponadto, Instytut jest referencyjnym ośrodkiem diagnostyki i leczenia schorzeń i anomalii krążenia płucnego na poziomie kraju, jednym z 10 najaktywniejszych tego typu ośrodków w Europie.

Projekt jest zgodny z priorytetem 2. SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprawa bazy i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”; celem szczegółowym POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także z celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013 "Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju" oraz celem głównym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 "Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu".POIiŚ 12.2-4

Rozbudowa Instytutu Kardiologii o nowy Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej wraz z przebudową Klinik i doposażeniem Instytutu o wysokospecjalistyczny aparat hemodynamiczny przystosowany do pracy hybrydowej

41,65

33,12

2008-2012

mazowieckie

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Instytut, jako ośrodek referencyjny ponadregionalny, w wielu dziedzinach kardiologii i kardiochirurgii jest dominującym ośrodkiem w skali kraju (zabiegowe leczenie arytmii, wszczepianie sztucznych komór serca, nieoperacyjne, zabiegowe leczenie wad serca, diagnostyka i leczenie kardiomopatii), a także wiodącym ośrodkiem w takich dziedzinach jak transplantacje serca, operacje wad serca, operacje tętniaków aorty, leczenie zabiegowe powikłań zawału serca. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności dla pacjentów z całego kraju do największego w Polsce klinicznego ośrodka kardiologiczno-kardiochirurgicznego o najwyższym stopniu referencyjności. Projekt poprzez rozbudowę i modernizację Instytutu Kardiologii wraz z doposażeniem w wysokospecjalistyczną aparaturę obrazową, pośrednio ma na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców centralnej Polski i innych regionów kraju.

Projekt jest zgodny z priorytetem 2. SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprawa bazy i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”; celem szczegółowym POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także z celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013 "Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju" oraz celem głównym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 "Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu".POIiŚ 12.2-5

Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój

58,53

46,17

2008-2012

małopolskie

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce Zdrój im. Jana i Ireny Rudników

W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowany i zmodernizowany ośrodek z jedyną w Polsce Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej, gdzie operowane są dzieci z wadami wrodzonymi i nabytymi układu oddechowego. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektu Instytutu oraz wyposażenie obiektu w wysokospecjalistyczny sprzęt zapewnią zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla małych pacjentów z całej Polski, ponieważ skala oddziaływania projektu obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Grupą docelową, która bezpośrednio będzie korzystała z powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury będą przede wszystkim dzieci i młodzież, którzy do postawienia prawidłowego rozpoznania wymagają szerszej (specjalistycznej i wysokospecjalistycznej) diagnostyki, a u których nie udaje się tego osiągnąć w warunkach leczenia ambulatoryjnego oraz w warunkach leczenia stacjonarnego w oddziałach specjalistycznych I poziomu referencyjnego. Jedną z głównych działalności Instytutu jest diagnozowanie i leczenie mukowiscydozy u dzieci, w tym prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie bronchologii dziecięcej.

Projekt jest zgodny z priorytetem 2. SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprawa bazy i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”; celem szczegółowym POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także z celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013 "Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju" oraz celem głównym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 "Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu".POIiŚ 12.2-6

Rozbudowa i Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” (Blok Operacyjny, OIT I, OIT II i OIT III) oraz budowa lądowiska dla śmigłowców

72,79

45,80

2010-2015

mazowieckie

Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Projekt jest zgodny z priorytetem 2. SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprawa bazy i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”; celem szczegółowym POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także z celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013 "Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju" oraz celem głównym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 "Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu". Projekt Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie ma strategiczny charakter dla realizacji Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, a w szczególności dla realizacji celu Działania 12.2, którym jest zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna, spełniająca najwyższe standardy medyczne Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz lądowisko dla śmigłowców sanitarnych, przystosowane do lądowania w warunkach nocnych. Skala oddziaływania projektu ma charakter ogólnopolski ponieważ Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie jest wysokospecjalistycznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym usługi zdrowotne o najwyższym stopniu złożoności i specjalizacji dla pacjentów z terenu całego kraju.POIiŚ 12.2-7

Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) - utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci

107,29

88,60

2010-2015

śląskie

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest ogólnopolskim, referencyjnym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem leczenia chorób serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci. Utworzenie w module C nowocześnie wyposażonego oddziału transplantacji płuc, serca i płuc oraz leczenia stanów ciężkiej niewydolności krążeniowo-oddechowej pozwoli na uratowanie wielu chorych i przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia w polskiej medycynie przeszczepów płuc, serca, płuco -serca, dając szanse na uratowanie życia także chorym z mukowiscydozą. W chwili obecnej w Polsce nie wykonuje się transplantacji płuc u dorosłych i dzieci chorych na mukowiscydozę z powodu braku odpowiedniej infrastruktury i możliwości zagwarantowania uniknięcia zakażenia pozostałym leczonym chorym. Projekt polega na rozbudowie i doposażeniu SCCS w Zabrzu (moduł C), w wyniku której utworzony zostanie m.in. oddział transplantacji płuc i niewydolności oddechowej, a rozbudowane zostaną oddziały kardiochirurgii, transplantacji serca i niewydolności krążenia oraz oddział intensywnej opieki pooperacyjnej.

Projekt jest zgodny z priorytetem 2. SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprawa bazy i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”; celem szczegółowym POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także z celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013 "Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju" oraz celem głównym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 "Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu".POIiŚ 12.2-81   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna