Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013Pobieranie 2.78 Mb.
Strona31/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Przebudowa i modernizacja specjalistycznej przychodni ortopedycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz zwiększenia dostępności do specjalistycznych porad ortopedycznych dzieci i dorosłych z regionu całej Polski

4,34

3,67

2010-2012

mazowieckie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków urazowo - ortopedycznych w kraju, udzielających świadczeń medycznych nie tylko dla mieszkańców regionu województwa mazowieckiego, ale również z całej Polski. Zły stan techniczny obiekty Szpitala wymaga podjęcia działań poprawiających stan techniczny infrastruktury szpitala umożliwiających udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie. W ramach projektu planowana jest modernizacja i przebudowa Przychodni Przyszpitalnej (ortopedycznej) oraz zakup wyposażenia na jej potrzeby co przyczyni się do zwiększenia efektywności, jakości i dostępności wysokospecjalistycznych świadczeń z zakresu leczenia chorób, wad i urazów narządu ruchu udzielanych przez SPSK im. prof. A. Grucy CMKP.

Realizacja projektu umożliwi również otwarcie w ramach przychodni poradni osteoporozy. Projekt jest zgodny z priorytetem 2. SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprawa bazy i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”; celem szczegółowym POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także z celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013 "Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju" oraz celem głównym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 "Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu".POIiŚ 12.2-9

Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu - „Przylądek Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

101,15

85,00

2012-2015

dolnośląskie

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Akademickiego Szpitala Klinicznego założonego przez Akademię Medyczną we Wrocławiu jest największym i jednym z najlepszych ośrodków hematologii onkologii dziecięcej w Polsce, znanym i cenionym w Europie. Realizacja projektu o strategicznym znaczeniu umożliwi prowadzenie w Klinice kompleksowej diagnostyki i leczenia na najwyższym światowym poziomie, stwarzając tym samym znacznie szybsze możliwości powrotu do zdrowia pacjentów pediatrycznych. Projekt ma na celu stworzenie nowego zaplecza klinicznego oraz naukowo badawczego, które pozwoli na prowadzenie zaawansowanej aktywności prorozwojowej i innowacyjnej, m.in. poprzez wprowadzanie nowych metod leczenia.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski” poprzez realizację priorytetu 2. „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”. Projekt zgodny jest także celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”, celem szczegółowym POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także celem operacyjnym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 7. „Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem”. Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020.POIiŚ 12.2-10

Poprawa jakości i efektywności diagnostyki onkologicznej w Polsce poprzez zakup nowego aparatu rezonansu magnetycznego dla Centrum Onkologii Oddział w Gliwicach

12,00

10,20

2013-2014

śląskie

Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach jest instytutem badawczym o znaczeniu ponadregionalnym, świadczącym specjalistyczne usługi medyczne. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości i dostępności wysokospecjalistycznych usług medycznych w obszarze diagnostyki obrazowej. Nowy aparat do rezonansu magnetycznego 3T pozwoli na poprawę wartości diagnostycznej badań, skróci czas badań, poprawi komfort badanego pacjenta, a także rozszerzy zakres świadczonych usług o zaawansowane procedury neurologiczne, onkologiczne i kardiologiczne.

Projekt jest zgodny z priorytetem 2. SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”; cele Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Projekt wpisuje się w strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – wytyczna nr 1.3.5 „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników”. Inwestycja wpisuje się także w cel nadrzędny Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013 "Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju" poprzez realizację celów nr 2 Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” oraz cel szczegółowy POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020.POIiŚ 12.2-11

Doposażenie w aparaturę medyczną Instytutu Reumatologii w Warszawie metodą na zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

2,75

2,34

2013-2014

mazowieckie

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Instytut Reumatologii w Warszawie działający w formie jednostki badawczo - rozwojowej jest ośrodkiem prowadzącym wspólne badania z wiodącymi ośrodkami naukowo – klinicznymi na świecie. Przedmiotowy projekt polega na doposażeniu Instytutu w najwyższej klasy sprzęt do diagnostyki obrazowej oraz sprzęt służący do diagnostyki i terapii pacjentów pooperacyjnych. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez Instytut. Projekt przyczyni się do zwiększenia spójności w zakresie infrastruktury społecznej i wyrównania szans w dostępie do ww. świadczeń dla pacjentów spoza województwa mazowieckiego.

Projekt jest zgodny z priorytetem 2. SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia). Planowana inwestycja w aspekcie długofalowych korzyści wpisuje się także w cel szczegółowy POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także w cel nadrzędny Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013 "Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju". Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020.POIiŚ 12.2-12

Poprawa dostępności i jakości procedur kardiologii inwazyjnej w leczeniu ostrych stanów kardiologicznych i wad strukturalnych serca w ramach hospitalizacji w SPCSK w Warszawie

6,50

5,53

2012-2014

mazowieckie

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie (ul. Banacha)

Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Banacha 1a posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zarówno procedur diagnostycznych jak i terapeutycznych w grupie pacjentów z szerokim spektrum schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dostępności i ulepszenie jakości wykonywanych procedur medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej z zakresu diagnostyki i wykonywanych zabiegów, a także rozszerzenie możliwości monitorowania i poprawa opieki okołozabiegowej. Wdrożenie projektu przyczyni się do zmniejszenia liczby powikłań, skrócenia czasu i kosztów hospitalizacji oraz zmniejszenia częstości występowania poważnych zdarzeń sercowo – naczyniowych u chorych hospitalizowanych w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej, i Oddziałach szpitala na których udzielane są świadczenia z zakresu kardiologii. Zrealizowanie projektu poprzez zakup aparatury diagnostyczno – zabiegowej w znaczny sposób zwiększy jakość udzielanych świadczeń poprzez umożliwienie stosowania najnowocześniejszych procedur medycznych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Projekt wpisuje się w cel Strategii Rozwoju Kraju poprzez realizację priorytetu strategicznego „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”; cel 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”; cel szczegółowy POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także z celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013 "Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju". Zaplanowana inwestycja koresponduje ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, celem pośrednim 1. „Rozwój kapitału ludzkiego, a także kierunkiem działań 1.4 „Podniesienie standardów ochrony zdrowia i zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020.POIiŚ 12.2-13

Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zabiegowego z uwzględnieniem leczenia operacyjnego schorzeń onkologicznych oraz transplantologii w SPSK Nr 4 w Lublinie

34,13

28,96

2012-2014

lubelskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Projekt polega na przebudowie i doposażeniu SPSK nr 4 w Lublinie w celu utworzenia Ponadregionalnego Centrum Zabiegowego z uwzględnieniem leczenia operacyjnego schorzeń onkologicznych i transplantologii w SPSK Nr 4 w Lublinie, w tym Pododdziału Udarowego w ramach Kliniki Neurologii oraz Oddziału Ortopedii i Traumatologii, a także dotyczy zakupu wysokospecjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia oraz ucyfrowienia radiologii, w tym ucyfrowienia Kliniki Kardiologii. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia poziomu śmiertelności spowodowanej przez zbyt późne wykrycie chorób nowotworowych i reakcje na udary oraz poprawy efektywności udzielanych świadczeń w zakresie ortopedii urazowej, kardiologii inwazyjnej i neurologii.

Zadania zaplanowane w projekcie są zgodne z priorytetem 2. SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”. Projekt wpisuje się również w strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – wytyczna nr 1.3.5 „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników” oraz cel szczegółowy Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015, cel 8. Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji. Niniejszy projekt jest spójny z celem głównym XII osi priorytetowej POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020.POIiŚ 12.2-14

Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii i Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi

19,93

16,94

2012-2015

łódzkie

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Przedmiotowy projekt polega na kompleksowej modernizacji i doposażeniu w nowoczesny sprzęt i wyroby medyczne dwóch Klinik Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi: Kliniki Neonatologii i Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt. W ramach projektu Kliniki zostaną doposażone m.in. w aparaturę do badań obrazowych, aparaturę medyczną do prowadzenie różnych trybów wentylacji. Projekt wprowadzi również w Klinice elektroniczny obieg dokumentacji medycznej. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych ponadregionalnie usług szpitalnych, bezpieczeństwa pacjentów oraz konkurencyjności w zakresie neonatologii i intensywnej terapii noworodków i niemowląt w aspekcie regionalnym i krajowym.

Projekt wykazuje zgodność z priorytetami SRK: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej” oraz „ Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”. Zaplanowany projekt wpisuje się w cel horyzontalny 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”; cel szczegółowy XII osi priorytetowej POIiŚ „Zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych”; cele Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2012 – 2020 oraz Programu Wojewódzkiego - Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na la ta 2006 – 2013. Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020.POIiŚ 12.2-15

Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i leczenia poprzez wymianę systemu rezonansu magnetycznego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

10,95

9,31

2012-2014

mazowieckie

Wojskowy Instytut Medyczny

Projekt Instytutu obejmuje zakup i wymianę systemu rezonansu magnetycznego dla zabezpieczenia funkcjonowania Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Rezonans będzie wykorzystywany do diagnostyki obrazowej pacjentów hospitalizowanych z obszaru całego kraju, we wszystkich klinikach, konsultowanych w poradniach, kierowanych na badania radiologiczne przez lekarzy specjalistów. Projekt wpłynie na poprawę dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Projekt jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski” poprzez realizację priorytetu 2. „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej". Projekt wpisuje się także w cel 2. NSRO „Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej”. Ponadto, projekt jest spójny z wytyczną 1.3 „Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy”, celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013 "Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju" poprzez realizację celów nr 2 Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” oraz celem szczegółowy POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020.POIiŚ 12.2-16

Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację budynków Instytutu Kardiologii w Warszawie

31,96

27,17

2011-2015

mazowieckie

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Instytut Kardiologii jest głównym klinicznym ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym o najwyższym stopniu referencyjności w Polsce. W ciągu wielu lat swojej działalności zainicjował i upowszechnił wiele metod diagnostyki i terapii kardiologicznej. W praktyce, Instytut jest jedynym ośrodkiem wykonującym w trybie całodobowym wysokospecjalistyczne zabiegi ratujące życie pacjentów z chorobami serca.

Instytut Kardiologii jest liderem w wykonaniu zabiegu ablacji lub implantacji kardiowertera-defibrylatora, ponadto jest również głównym w Polsce ośrodkiem wszczepiającym sztuczne komory serca, jednym z 3 w kraju ośrodków wykonujących transplantację serca, a także referencyjnym ośrodkiem dla chorych z chorobami mięśnia sercowego (kardiomiopatią).

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja Instytutu wraz z doposażeniem w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności Polaków z powodu chorób naczyniowo-sercowych m.in. poprzez poprawę dostępności, jakości i efektywności specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego (kardiologicznych, kardiochirurgicznych i naczyniowych) w lecznictwie specjalistycznym, ambulatoryjnym i stacjonarnym.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja Instytutu wraz z doposażeniem w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności Polaków z powodu chorób naczyniowo-sercowych m.in. poprzez poprawę dostępności, jakości i efektywności specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego (kardiologicznych, kardiochirurgicznych i naczyniowych) w lecznictwie specjalistycznym, ambulatoryjnym i stacjonarnym.POIiŚ 12.2-17

Wzmocnienie systemu wielokierunkowej diagnostyki i terapii pacjentów wymagających wdrożenia procedur wczesnej interwencji medycznej poprzez doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie

11,58

9,84

2013-2015

mazowieckie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus jest wiodącą jednostką kliniczną w zakresie m.in. kardiologii, chorób układu krążenia, okulistyki, ortopedii, chirurgii czaszkowo-twarzowo-szczękowej, transplantologii i intensywnej terapii. Przedmiotowy projekt dotyczy zakupu sprzętu do diagnostyki i terapii, w tym aparatury do diagnostyki obrazowej w obszarze ortopedii/traumatologii, okulistyki, onkologii oraz kardiologii inwazyjnej. Przedmiotowa infrastruktura sprzętowa wpłynie na poprawę i skrócenie procesu diagnostycznego, poprawę jego trafności oraz lepsze różnicowanie chorób. Wpływa to na skrócenie czasu leczenia i kosztów hospitalizacji pacjentów, skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i leczenie, skrócenie czasu rehabilitacji po zabiegu, spadek liczby powikłań, a u pacjenta zabezpieczonego laserowo pozwala uniknąć procedury chirurgicznej. Ponadto, spowoduje zmniejszenie liczby powikłań powstałych w wyniku transplantacji, porodu i innych stanów nagłego zagrożenie zdrowotnego. Przedmiotowy projekt, zarówno z uwagi na charakter samej inwestycji, jej zakres rzeczowy, planowane do osiągnięcia cele jakościowe i ilościowe, jak również inwestora, ma strategiczny charakter z punktu widzenia realizacji założeń rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, a w szczególności w zakresie realizacji programów kompleksowej opieki nad pacjentem po urazach lub też wymagającego zabiegu transplantacji, zgodnego z założeniami ustawowymi. Taki stan rzeczy jest wynikiem faktu dysponowania przez jednostkę klinikami o szerokim zakresie specjalizacji, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz zatrudnionymi najwyższej klasy specjalistami, co pozwala na efektywne i szybkie działanie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, leczenia pacjentów z współistniejącymi schorzeniami (często są to choroby nowotworowe), leczenia powikłań po zabiegach transplantacyjnych itp.

Projekt jest zgodny z priorytetem 2. SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”. Projekt wpisuje się również w strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – wytyczna nr 1.3.5 „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników” oraz cel szczegółowy Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015, cel 8. Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji, a także wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Niniejszy projekt jest spójny z celem głównym XII osi priorytetowej POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020.POIiŚ 12.2-18

Budowa Centrum Leczenia Oparzeń

18,65

6,37

2014-2015

pomorskie

Gdański Uniwersytet Medyczny

Główną przyczyną determinującą powstanie ośrodka jest brak możliwości leczenia ciężkich oparzeń w Województwie Pomorskim w ramach istniejących oddziałów chirurgicznych i szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pacjenci z oparzeniami średnimi, ciężkimi i ekstremalnymi są przekazywani do centrów leczenia oparzeń zlokalizowanych w Gryficach, Łęcznej, Siemianowicach Śląskich, Krakowie, Szczecinie, Nowej Soli i Warszawie. Jednocześnie ryzyko wystąpienia zdarzeń wywołujących oparzenia z uwagi na nagromadzenie w województwie pomorskim obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem pożaru lub skażenia chemicznego (m.in rafinerie, stocznie, lotniska, przepompownie gazu) jest wysokie. Realizacja projektu pozwoli na powstanie ośrodka umożliwiającego leczenie oparzeń i ich konsekwencji w każdym stopniu ciężkości w możliwie najkrótszym czasie od jego powstania.

Zadania zaplanowane w projekcie są zgodne z celem I.3.3 Strategii Rozwoju Kraju 2020 w zakresie działań dot. rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia). Projekt wpisuje się również w strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – wytyczna nr 1.3.5 „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników” oraz cel szczegółowy Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015, cel 8. Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji, a także cel operacyjny 2.4 Lepszy dostęp do usług zdrowotnych Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Niniejszy projekt jest spójny z celem głównym XII osi priorytetowej POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020.POIiŚ 12.2-191   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna