Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap IPobieranie 2.78 Mb.
Strona5/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I

411,86

323,00

2009-2015

opolskie

RZGW Wrocław

Celem projektu jest eliminacja zagrożenia katastrofą zbiornika oraz zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców miasta Nysy wraz z pobliskimi miejscowościami.

Projekt ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK (poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej), NSRO (budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski) oraz POIiŚ (podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej). Ponadto jest zgodny ze Strategią Gospodarki Wodnej. Projekt o znaczeniu ponadregionalnym, mający zasadniczy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, realizowany przez jednostkę państwową.POIiŚ 3.1-10

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki

66,11

27,86

2010-2013

podkarpackie

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Wisły w woj. podkarpackim i świętokrzyskim poprzez kontynuację procesu modernizacji oraz przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwałowań rzeki Wisły oraz jej dopływów I i II rzędu, tj rzek: Starego Brnia i Wisłoki. Realizacja projektu pozwoli na skuteczną ochronę przed skutkami powodzi obszarów Nr 3 i 4 (zgodnie z Generalną strategią ochrony przed powodzią dolin dorzecza Wisły Środkowej).

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju województwa podkarpackiego i jest zgodny z Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Dodatkowo założenia projektu wpisują się w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, gdzie jako jedną ze słabych stron polskiej gospodarki wskazano "niezadowalający stan infrastruktury przeciwpowodziowej". Projekt realizuje główny cel priorytetu III POIiŚ w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiska. Projekt ma charakter ponadregionalny i jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.POIiŚ 3.1-12

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie - Etap I

103,88

62,89

2007-2015

pomorskie

Gmina Miasta Sopot

Celem projektu jest poprawa jakości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej poprzez redukcję ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do akwenu morskiego z terenu miasta Sopotu. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez budowę i modernizację infrastruktury służącej oczyszczaniu i odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych. Projekt realizuje cel POIiŚ w zakresie zapewnienia dobrego stanu wód przybrzeżnych. Projekt przyczyni się do realizacji zobowiązań w zakresie wdrażania prawa Unii Europejskiej zawartego w Ramowej dyrektywie Wodnej 2000/60/WE oraz dyrektywie 2006/7/WE dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Ponadto, projekt realizuje: Strategię Gospodarki Wodnej w oraz cel strategiczny Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu odbioru i oczyszczania wód opadowych i roztopowych.

Projekt jest zgodny z celami SRK (poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej), NSRO (budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski). Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.POIiŚ 3.1-13

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I

54,41

37,12

2009-2015

pomorskie

Gmina Miasta Gdyni

W ramach projektu planuje się realizację 6 zadań inwestycyjnych, obejmujących budowę ok. 5,5 km i modernizację ok. 2,2 km sieci kanalizacji deszczowej, modernizację istniejących wylotów kanałów wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz budowę jednego zbiornika retencyjnego wraz z regulacją potoku. Urządzenia do podczyszczania wód opadowych i roztopowych zainstalowane zostaną na wszystkich wylotach kanalizacji deszczowej do wód Zatoki Gdańskiej oraz do cieków wodnych, objętych projektem. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia dobrego stanu wód przybrzeżnych dla potrzeb mieszkańców, rozwoju gospodarki i turystyki, co nadaje projektom strategiczny charakter oraz świadczy o ich oddziaływaniu w skali ponadregionalnej i krajowej.

Projekt zgodny z celami SRK oraz NSRO oraz POIiŚ.POIiŚ 3.1-14

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

127,52

30,84

2007-2014

pomorskie

Gmina Miasta Gdańsk

Celem Projektu jest zapewnienie dobrego stanu oraz poprawa jakości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej poprzez redukcję ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych. Realizacja przedsięwzięcia przede wszystkim poprawi stan systemu kanalizacji deszczowej w Mieście Gdańsk zwiększając przepustowość koryt cieków oraz retencję wód opadowych w stosunku do warunków obecnych. Oznacza to, że skoordynowane działania przyczynią się do bezpiecznego odprowadzenia wód opadowych z terenów objętych projektem, a także ochrony wód Zatoki Gdańskiej, co spowoduje jednocześnie podniesienie jakości życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców obszarów nadmorskich oraz wzrost ich atrakcyjności dla turystów.

Projekt ma oddziaływanie ponadregionalne i jest zgodne z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.POIiŚ 3.1-15

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu

31,10

14,07

2010-2014

zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie Białogardu, Karlina i Kołobrzegu przed powodzią. Planowana inwestycja ma na celu uregulowanie przepływu w rzece Parsęcie podczas wystąpienia fali powodziowej, co spowoduje poprawę ochrony przeciwpowodziowej terenów oraz miejscowości położonych w dolinie rz. Parsęty poniżej m. Osówko.

Projekt jest zgodny z celami SRK (poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej), NSRO (budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski) oraz POIiŚ (podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej).POIiŚ 3.1-16

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów

29,04

13,71

2010-2014

zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Planowana w pierwszej kolejności kontynuacja odbudowy koryta rzeki wraz z modernizacją istniejącego obwałowania oraz zwiększeniem upustów wody na polder poprawi znacznie zdolności przepuszczania wielkich wód wezbraniowych korytem rzeki Regi. Wpłynie to w znaczący sposób na ochronę przeciwpowodziową terenów zurbanizowanych Trzebiatowa jak również obszarów położonych pomiędzy Trzebiatowem a Mrzeżynem, należy rozpatrywać w kontekście modernizacji całego koryta od km 0+600 do km 15+980. Ponadto na zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Trzebiatowa wpłynie planowany do realizacji Kanał Ulgi (przerzucenie części wód powodziowych na polder gorzysławiecki).

Projekt jest zgodny z celami SRK (poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej), NSRO (budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski) oraz POIiŚ (podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej).POIiŚ 3.1-18

Domaszków – Tarchalice - odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów

19,55

15,02

2014-2015

dolnośląskie

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę ochrony przeciwpowodziowej poprzez zlikwidowanie obecnego przewężenia dla przepływu wielkich wód (poszerzenie terenu międzywala) oraz zmniejszenie ryzyka przerwania obwałowań i zalania miejscowości Domaszków i Tarchalice. Utworzony między istniejącym a nowym wałem teren zalewowy w czasie powodzi może przejąć część wód wezbraniowych Odry i tym samym pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo sąsiednich terenów a także terenów znajdujących się w dolnym biegu Odry; Realizacja projektu przyczyni się do renaturyzacji obszaru – przywrócenie typowych dla doliny rzeki Odry siedlisk przyrodniczych, poprzez odtworzenie naturalnego charakteru zalewów (przywrócenie wylewów rzeki na dawny obszar zalewowy), co ma kluczowe znaczenie dla dobrego funkcjonowania obszaru Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”.

Projekt jest zgodny z celami SRK (poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej), NSRO (budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski) oraz POIiŚ (podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej). 

Działanie 3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 3.2-1

Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych

66,59

56,51

2009-2015

teren całego kraju

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Celem projektu jest podniesienie sprawności organów IOŚ i PSP w ocenie ryzyka powstawania poważnych awarii, na miejscu zdarzenia, poprzez wyposażenie i przeszkolenie wymienionych organów oraz stworzenie w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska (50 jednostek) podsystemu monitoringu poważnych awarii dla celów współdziałania z PSP.

POIiŚ 3.2-3

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego

122,87

104,44

2009-2014

cały kraj

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiotem projektu będą zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. Dodatkowo, zakupy dokonane w ramach projektu posłużą do ochrony i zabezpieczenia zakładów objętych Dyrektywą SEVESO II. Realizacja projektu planowana jest na lata 2010 – 2012 na terenie całego kraju przez komendy wojewódzkie PSP.

Realizacja przedmiotowego projektu stanowiłaby uzupełnienie działań podejmowanych już przez Komendę Główną PSP w zakresie doskonalenia stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń, dzięki czemu osiągnięty zostałby efekt kompleksowego reagowania na poważne awarie przemysłowe.POIiŚ 3.2-4

METEO-RISK

11,49

9,77

2011-2014

teren całego kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i usprawnienie systemu przewidywania zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych.

Projekt ma charakter ogólnopolski. Platforma Informatyczna stanowiąca rezultat projektu, swoim zasięgiem obejmie cały kraj, jako że wszystkie oddziały Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) będą realizować usługi za jej pośrednictwem. Jej budowa obejmie w szczególności zakup oprogramowania oraz odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, a ponadto szereg prac związanych z opracowaniem nowych usług.

Odbiorcami wyników tego Projektu będą operacyjni odbiorcy prognoz pogody opracowywanych przez Instytut. Są to przede wszystkim organy administracji kraju, sztaby kryzysowe wszystkich szczebli oraz jednostki naukowe i badawcze.

Realizacja projektu umożliwi nie tylko radykalną poprawę jakości prognoz numerycznych IMGW ale też umożliwi transfer wiedzy oraz praktyczną implementację dla potrzeb kraju wyników międzynarodowej współpracy Polski z krajami europejskimi w dziedzinie badań meteorologicznych. Realizacja projektu umożliwi też bardziej optymalne wykorzystanie współpracy Polski z Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT oraz pozwoli na efektywne wykorzystanie przygotowywanego porozumienia o współpracy Polski z Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.


POIiŚ 3.2-5

Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych

200,00

170,00

2014-2015

cały kraj

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiotem projektu jest zakup samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu do prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Ponadto w ramach projektu planuje się zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektu oraz działania promocyjne.

W celu zwiększenia skuteczności i skrócenia czasu dojazdu oraz prowadzenia działań ratowniczych niezbędnym jest doposażenie jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w specjalistyczny sprzęt i samochody, przeznaczone do prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych na terenie całego kraju. Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie Polski. Ponadto projekt przyczyni się do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.Projekt wpisuję się w cele SRK, NSRO oraz POIiŚ.

 

Działanie 3.3 Monitoring środowiska

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 3.3-1

Wdrożenie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wód i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. ETAP I

45,42

38,57

2008-2011

teren całego kraju

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Projekt pozwoli na usprawnienie monitoringu środowiska poprzez stworzenie warunków technicznych gwarantujących dostarczenie informacji dla procesu zarządzania środowiskiem oraz procesów decyzyjnych w ochronie środowiska. Zadanie obejmuje wzmocnienie systemu monitorowania środowiska w skali kraju w szczególności poprzez wdrożenie nowych narzędzi i technik prowadzenia badań i oceny stanu środowiska oraz modernizacji i unowocześnienia technik i narzędzi już używanych. W trakcie restrukturyzacji wyposażenia uzyskana zostanie nowa jakość badań i oceny stanu środowiska. Jest to projekt o charakterze ponadregionalnym.

 

Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

 

Działanie 5.3 Opracowanie planów ochrony

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 5.3-1

Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

28,94

23,15

2009-2014

406 obszarów Natura 2000 na terenie kraju

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Celem projektu jest opracowanie planów zadań ochronnych dla 406 obszarów Natura 2000. Metodyka opracowania planów będzie wynikać z aktualnej ustawy o ochronie przyrody. Proces tworzenia Sieci Natura 2000 jest zadaniem rozciągniętym na lata, w czasie których poszczególne kraje są zobligowane do podjęcia działań niezbędnych do jej ustanowienia. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się tym samym do wywiązania się Polski z zobowiązań wynikających z prawodawstwa unijnego. Przygotowana podczas projektu dokumentacja stworzy podstawę do właściwych działań ochronnych na obszarach Natura 2000 oraz podniesienia świadomości ekologicznej w tym zakresie.

 

Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 5.4-1

Natura i Gospodarka-podstawy dialogu

4,82

4,10

2011-2014

obszar całego kraju

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Dyrektywy unijne: 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska oraz 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 roku przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz prawo polskie nakładają na jednostki odpowiedzialne za wdrażanie Natury 2000 obowiązek świadomego i aktywnego udziału społeczności lokalnych zamieszkujących tereny objęte siecią, w jej tworzenie i zarządzanie. Dla osiągnięcia celów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach Natura 2000 konieczna jest komunikacja oraz współpraca pomiędzy poszczególnymi podmiotami (samorządy, przyrodnicy, mieszkańcy, rolnicy, przedsiębiorcy etc.), jak również wzrost poziomu wiedzy i świadomości wśród społeczności lokalnych.

Naprzeciw tym potrzebom wyjdzie niniejszy projekt, zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.POIiŚ 5.4-2

Złap równowagę, Odkryj Naturę

7,21

6,13

2010-2012

obszar całego kraju

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej studentów na temat sieci Natura 2000 poprzez działania edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne. Studenci stanowią grupę zazwyczaj pomijaną w działaniach edukacji ekologicznej a zarazem grupę, która właśnie wchodzi lub wkrótce wejdzie na rynek pracy. Jest to zatem grupa o istotnym wpływie na środowisko naturalne, zarówno poprzez działania na poziomie indywidualnym w życiu codziennym, jak i przyszłe decyzje o zasadniczych rozwiązaniach systemowych i praktycznych, w tym mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie europejskiej sieci Natura 2000 w Polsce i UE.

Projekt zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.POIiŚ 5.4-3

Sieć Natura 2000 drogą do rozwoju

2,20

1,67

2009-2012

obszar całego kraju

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

NATURA 2000 jest często uważana za mechanizm ograniczający swobodny rozwój inwestycji, czego skutkiem jest polaryzacja społeczeństwa. Zdobycie rzetelnej wiedzy jest konieczne aby zapobiegać konfliktom i usprawnić procesy konsultacji społecznych w samorządach na obszarach chronionych. Realizacja projektu umożliwi pogodzenie ochrony środowiska i czynników społeczno - ekonomicznych na obszarach Natura 2000, wywiązywanie się z obowiązku przestrzegania prawa UE obowiązującego państwa członkowskie, zmniejszenie liczby konfliktów oraz aktywizację jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz połączenia inicjatyw w obszarze ochrony środowiska. Dzięki realizacji projektu nastąpi istotne przyspieszenie i poprawa jakościowa wydawanych decyzji administracyjnych wprowadzonych nowymi ustawami: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska”, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz nowelizacją ustawy o ochronie przyrody. Zagadnienie jest kluczowe dla przyspieszenia realizacji projektów inwestycyjnych korzystających ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto poprawi efektywność pracy urzędników administracji ochrony środowiska oraz podniesie poziom wydawanych decyzji oraz opracowywanych innych planów, programów i dokumentów służących ochronie środowiska.

Projekt zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.POIiŚ 5.4-5


Pobieranie 2.78 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna