Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w LubliniePobieranie 31.5 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar31.5 Kb.
Załącznik do uchwały nr 56/2013,

Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie

z dnia 24 czerwca 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie


przewidzianych do dofinansowania w roku 2014

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Lublin, czerwiec 2013 r.
Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2014 została opracowana w oparciu o następujące dokumenty:


 • Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

 • Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020r. - projekt,

 • Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2016,

 • Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012–2015
  z perspektywą 2019,

 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014,

 • Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

 • Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego,

 • Program małej retencji województwa lubelskiego,

 • Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017,

 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012-2032,

 • Program rozwoju energetyki dla Województwa Lubelskiego,

 • „Strategię działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na lata 2013-2016”,

 • Priorytety województwa lubelskiego w zakresie projektów ekologicznych
  w roku 2014 przekazane przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. 1. Priorytety ogólne

 1. Wspieranie przedsięwzięć, które objęte zostały dofinansowaniem ze środków
  pomocowych Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków zagranicznych.

 2. Wspomaganie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska prowadzących do wypełnienia postanowień Traktatu Akcesyjnego oraz innych zobowiązań wynikających
  z prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony środowiska.

 1. Priorytety dziedzinowe
1. Gospodarka wodno-ściekowa

Przedsięwzięcia mające na celu ochronę wód, w szczególności ujęte w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wymienione w załączniku nr 1 stanowiącym priorytet w wypełnianiu postanowień Traktatu Akcesyjnego oraz przedsięwzięcia zwiększające zasoby wód powierzchniowych i zapewniające bezpieczeństwo powodziowe, przede wszystkim realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: • budowa komunalnych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni istniejących pod kątem podniesienia ich sprawności, szczególnie
  w zakresie redukcji związków eutroficznych,

 • dociążenie istniejących oczyszczalni ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej,

 • porządkowanie gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków,

 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana na terenach o zabudowie rozproszonej, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadniona ekonomicznie,

 • przedsięwzięcia mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego,

 • poprawa stanu sanitarnego terenów wokół jezior i innych miejsc turystycznych,

 • poprawa zaopatrzenia w wodę pitną, w tym: budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowych, a także inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody,

 • budowa urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych,

 • ochrona wód głównych zbiorników wód podziemnych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej,

 • współpraca przygraniczna w zakresie ochrony jakości wód w zlewni rzeki Bug,

 • realizacja programu małej retencji, programu gospodarki wodnej województwa lubelskiego oraz programu ochrony przed suszą,

 • działania wspierające ochronę przeciwpowodziową i przeciwerozyjną m.in. poprzez monitoring stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych, budowę oraz modernizację obwałowań a także zabezpieczenie erodowanych brzegów rzek,

 • realizacja zadań związanych z wdrożeniem Dyrektywy Powodziowej (w tym „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” na terenie województwa lubelskiego) wraz z zarządzaniem ryzykiem powodziowym,

 • realizacja zadań wynikających z „Programu ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa lubelskiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych”,

 • aktualizacja planów gospodarowania wodami,

 • opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego w województwie lubelskim, uwzględniających ochronę ilości i jakości zasobów wodnych.


2. Ochrona powietrza

Przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia emisji do powietrza przede wszystkim substancji takich jak: związki azotu i siarki, tlenek węgla, pyły oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

1/ Działania podejmowane przez zakłady przemysłowe i zakłady energetyki zawodowej:


 • rozwój energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii,

 • zmiana paliwa stałego na paliwo bardziej ekologiczne w źródłach produkcji energii,

 • skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej,

 • zmiana lub modernizacja technologii produkcji na mniej uciążliwe dla środowiska,

 • budowa instalacji oczyszczania gazów odlotowych.

2/ Ograniczenie niskiej emisji szczególnie w obszarach, gdzie wykazano przekroczenia pyłów

PM10 i PM2,5: • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

 • modernizacja kotłowni opalanych paliwem stałym na zasilane paliwem ekologicznym,

 • likwidacja lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym i przyłączanie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej,

 • modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych,

 • termomodernizacja i termorenowacja budynków,

 • rozbudowa sieci gazowej na terenie województwa lubelskiego,

 • wspieranie ekologicznych form transportu.

3/ Realizacja programów ochrony powietrza dla stref: Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska.

4/ Ochrona przed hałasem w tym: • budowa ekranów akustycznych na obszarach wzmożonego ruchu komunikacyjnego,

 • ograniczenie hałasu przemysłowego.


 1. Ochrona powierzchni ziemi

Przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko a zarazem wspomagające realizację zobowiązań w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności:

1/ Zadania wynikające z realizacji celów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 oraz zadania ujęte w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017, a w szczególności:


 • wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów,
  w tym:

- budowa, rozbudowa, modernizacja lub doposażenie instalacji przetwarzania odpadów, a w szczególności Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów występujących w strumieniu odpadów komunalnych m.in. opakowaniowych, ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i in., w tym budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, • budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii,

 • doposażenie zakładów pozyskujących i przetwarzających odpady w sprzęt specjalistyczny;

 • dostosowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymogów ochrony środowiska;

 • rekultywacja terenów zdegradowanych w tym terenów składowisk odpadów (lub ich wydzielonych części), które nie spełniają wymogów ochrony środowiska oraz tych, których eksploatacja została zakończona.;

 • poprawa stanu bezpieczeństwa składowisk nadal pozostających w eksploatacji;

 • budowa systemów ujmowania i wykorzystania biogazu składowiskowego;

 • likwidacja tzw. "dzikich wysypisk”;

 • zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków;

 • budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych;

 • energetyczne wykorzystanie palnej frakcji odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych;

 • usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla województwa lubelskiego na lata 2009-2032;

 • budowa składowisk odpadów azbestowych i kwater na takie odpady w obrębie składowisk istniejących;

 • dekontaminacja i unieszkodliwianie urządzeń zawierających polichlorowane bi-
  i trifenyle (PCB);

 • likwidacja szkód w środowisku wodno-gruntowym w przypadku, gdy sprawca nie może zostać zidentyfikowany (zgodnie z art. 16 i art.17 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493 ze zm.);

 • modernizacja stosowanych technologii w kierunku zmiany na bezodpadowe lub niskoodpadowe. 1. Ochrona przyrody

Przedsięwzięcia służące utrzymaniu i przywracaniu do właściwego stanu zasobów przyrody, zmierzające do zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej, stabilności ekosystemów, zapewnienia ciągłości istnienia gatunków wraz z ich siedliskami: • wykonywanie zabiegów czynnej ochrony przyrody na terenie obszarów Natura 2000, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz użytków ekologicznych w województwie lubelskim,

 • opracowywanie planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (w tym inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków roślin i zwierząt), parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych,

 • działania służące rozwojowi sieci rezerwatów biosfery,

 • realizacja programów czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,

 • monitoring siedlisk przyrodniczych, gatunków fauny i flory w województwie lubelskim oraz ocena efektów prowadzonych działań ochronnych,

 • eliminacja konfliktów: ochrona gatunków - rozwój gospodarki,

 • leczenie i rehablilitacja dzikich zwierząt,

 • pielęgnacja drzew - w tym pomników przyrody,

 • działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami,

 • urządzanie nowych terenów zieleni oraz zadrzewienia gmin,

 • ochrona zasobów leśnych województwa. 1. Edukacja ekologiczna

Przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw


i zachowań proekologicznych, upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju:

 • projekty edukacyjno - informacyjne w zakresie ochrony środowiska, dotyczące m.in. gospodarki odpadami, ochrony przeciwpowodziowej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

 • programy komunikacji społecznej na obszarach cennych przyrodniczo, zwłaszcza na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, służące propagowaniu wiedzy oraz zwiększaniu akceptacji społecznej dla tych programów,

 • oznakowanie granic obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

 • konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną
  (w tym: „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej),

 • organizacja konferencji dotyczących istotnych dla województwa lubelskiego zagadnień z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

 • kampanie medialne,

 • warsztaty ekologiczne,

 • ścieżki dydaktyczne,

 • wydawnictwa propagujące tematykę ochrony środowiska oraz walory przyrodnicze województwa lubelskiego,

 • działalność merytoryczna organizacji proekologicznych. 1. Monitoring stanu środowiska

Wspieranie organizacji systemów kontrolno - pomiarowych stanu środowiska przez doposażenie placówek wykonujących badania w ramach monitoringu środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zadań ujętych w zatwierdzonych programach Państwowego Monitoringu Środowiska. 1. Zapobieganie oraz likwidacja poważnych awarii i ich skutków

Przedsięwzięcia w zakresie: • przeciwdziałania oraz wspomagania działań polegających na zapobieganiu i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,

 • wspieranie zadań z dziedziny ratownictwa ekologicznego i chemicznego. 1. Inne

Wspieranie finansowe realizacji innych zadań w zakresie ochrony środowiska, wynikających z decyzji władz państwowych i samorządowych województwa, w tym: • opracowania programów ochrony środowiska, ochrony powietrza, programów usuwania azbestu, planów gospodarki odpadami oraz sprawozdań i raportów z ich realizacji,

 • systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna