Literatura obowiązkowaPobieranie 63.24 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar63.24 Kb.

  1. LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Jakubczak R. i współautorzy: Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Bellona, Warszawa 2003,

  1. LITERATURA ZALECANA:

Antoszewski A., Herbut R.: Leksykon politologii. Atla2, Wrocław 2000.Babula J.: Systemy mobilizacyjne sił zbrojnych, Warszawa 1995.Balcerowicz B.: Pokój i „nie-pokój” na progu XXI wieku. Bellona, Warszawa 2000.Balcerowicz B.: Przygotowanie i prowadzenie wojny obronnej przez Polskę po 2000 roku, »KAPPA«, Warszawa 1999.Beaufre A.: Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Warszawa 1968.Bernaś-Kostynowicz A.: Społeczeństwo polskie w wojnie obronnej 1939r. Współdziałanie ludności cywilnej z wojskiem w okresie zagrożeń i wojny, Warszawa 1988.Bińkowski H., Korycki S.: Organy państwa w stosunkach dypolmatycznych [w:] Łukaszuk L.: Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 1999.Bobrow D.B, Haliżak E., Zięba R.: Bezpieczeństwo Narodowe Polski i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997.Bocheński A.: Dzieje głupoty w Polsce, Warszawa 1996.Bocheński A.: Rozmyślania o polityce polskiej, Warszawa 1987.Bocheński J. M.: De virute militari. Zarys etyki wojskowej, Kraków 1993.Bocheński J.M.: Podręcznik mądrości tego świata, Kraków 1992.Bór-Komorowski T.: Armia podziemna, Warszawa 1996.Brun J.: Narodziny armii narodowej, Warszawa 1956.Brzeziński Z.: Bezład. Polityka światowa na progu XXI wieku, Warszawa 1993.Brzeziński Z.: Myśl i działanie w polityce międzynarodowej, Lublin 1990.Brzeziński Z.: Wielka szachownica, Warszawa 1998.Bzinkowski: Rola i zadania sił zbrojnych w zakresie ochrony dóbr kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju, Warszawa 2000.Chlebowski C.: Wachlarz, Warszawa 1990.Clausewitz C.: O wojnie, Warszawa 1958, Lublin 1995.Davies N.: Boże igrzyska, Kraków 1999.Dworecki S.: Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994.Fleming M.: Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Agencja Artekon, Warszawa 1991.Fleming M.P.: National Security Roles ƒor National Guard, „Homeland Defence Journal” 2001, tłum. H. Szafran.Flis J.: Przesłanki tworzenia systemu wsparcia narodowego (terytorialnego), „Myśl wojskowa” 2001 nr 3 (614).Gawkowski R.: Studencki pułk, Warszawa 1998.Gąsior F., Paszkowski K.: Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP. Toruń 1999.Grabski J.F.: Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa 1959.Guderian H.: Wspomnienia żołnierza, Warszawa 1991.Habermas J.: Obywatelstwo a świadomość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy IFiS PAN Warszawa 1993.Jakubczak R., Kitler W.: Podsystem pozamilitarny w systemie obronnym państwa, cz.1, Podsystemy pozamilitarne w systemie obronnym RP i wybranych państw NATO, Warszawa 2001.Jakubczak R., Kitler W.: Podsystem pozamilitarny w systemie obronnym państwa, cz.2, Docelowy model i obszary aktywności podsystemu pozamilitarnego w systemie obronnym państwa, Warszawa 2001.Jakubczak R., Marczak J.: Obrona terytorialna Polski na progu XXI wieku, Warszawa 1998.Jakubczak R.: Wojska obrony terytorialnej. Militarne bezpieczeństwo Rzeczypospolitej polskiej u progu trzeciego tysiąclecia, Bellona, Warszawa 2002.Jemioło T. i in.: Wystarczalność obronna, Warszawa 1996.Jemioło T.: Globalizacja. Szanse i zagrożenia, Warszawa 2000.Jeziorkowski E., Magoń W.: Edukacja obronna w systemie bezpieczeństwa Polski, Bydgoszcz 1997Jurga T.: Obrona Polski 1939r., Warszawa 1990.Kaczmarek J.: Skowroński A.: Bezpieczeństwo. Świat-Europa-Polska, Wrocław1998.Kalinowski R.: Obrona cywilna w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1998.Kaliński M.: Obozy przysposobienia wojskowego ( zarys historii, organizacja, opinie uczestników, dokumenty), „Biblioteczka Edukacji Obronnej” nr 8, Warszawa 2002.Kaliński M.: Przysposobienie wojskowe młodzieży szkolnej (dokumenty i materiały),
„ Biblioteczka Edukacji Obronnej” nr 3, Warszawa 2000Kęsik J.: Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-

1939, Wrocław1998.Kitler W.: Współczesny wymiar obrony cywilnej RP w świetle integracji ze strukturami zachodnioeropejskimi, Warszawa 1994.Kitler W.: Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie III RP. AON, Warszawa 2001.Kitler W.: Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych, AON Warszawa 2001.Kitler W.: Współczesny wymiar obrony cywilnej RP w świetle integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi, cz.2, Warszawa 2001.Kitler W.: Współczesny wymiar obrony cywilnej RP w świetle integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi, cz.1, Warszawa 2000.Kitler W: Siły zbrojne a obrona cywilna (niemilitarna). Wybrane aspekty wojskowego wsparcia dla władz cywilnych, cz.1, Warszawa 1999.Klasik A.: Planowanie strategiczne, Warszawa 1993.Klich J.: Globalizacja. ISS, Kraków 2001.Komorowski B.: Węzłowe problemy obronności Polski na progu nowego wieku,
Myśl Wojskowa” 2001 nr 5 (616).Konstytucja 3 maja. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791r.Korycki S.: System bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1994.Kotarbiński T.: Abecadło praktyczności, Warszawa 1992.Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1975.Kowecki J.: Pospolite ruszenie w insurekcji 1794, WIH, Warszawa 1963.Koziej S.: Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993.Krauze M.,.Szulc B.: Sztuka wojenna. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Toruń 2000.Krauze M.: System bezpieczeństwa Polski, AON, Warszawa 1994.Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.Kukułka J. Zięba R.: Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 1992.Kukułka J.: Historia współczesna stosunków międzynarodowych. Warszawa 1999.Kulczycki R.: Metoda szacowania wartości wybranych parametrów systemu obronnego

państwa, Warszawa 1996.Kunikowski J., Rosa R., Wyszczelski L.: Armia w systemie demokratycznym, Bellona, Warszawa 2001.Kunikowski J.: Przygotowanie obronne społeczeństwa, Bellona, Warszawa 2002.Kunikowski J.: Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa, Warszawa 2002.Kuźniar R.: Między polityką i strategią, Warszawa 1994.Kwećka R.: Informacja w walce zbrojnej, Warszawa 2001.Lamentowicz W.: Państwo współczesne, WSiP, Warszawa 1993.Leszczyński W.: Geografia wojskowo-medyczna Polski (w zarysie), WAM, Łódź 2002.Leśniak K.: Arystoteles, Warszawa 1989.Liddell Hart B.H.: Strategia: działania pośrednie, Warszawa 1959.Lisiewicz P. M.: „Plan Burza”. Wysiłek zbrojny Armii Krajowej 1944-1945, Warszawa 1990.Lutosławski W.: Praca narodowa, Warszawa 1998.Łastawski K.: Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000.Łepkowski W.: Podstawy strategii wojskowej, AON, Warszawa 1993.Machiavelli N.: Myśli cyniczne, Białystok 1993.Marczak J., Jakubczak R.: Działania nieregularne w obronie Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie studyjne, AON, Warszawa 1995.Marczak J., Pawłowski J.: O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku, Warszawa1995.Marczak J.: Samoobrona Powszechna, , Warszawa 1999.Marczak J.: Samoorganizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa powszechnego, Warszawa 2000.Marczak J.: Samoorganizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa powszechnego. Samoobrona powszechna III RP, AON Warszawa 2000.Marczak J.: Zapory inżynieryjne i niszczenia na przyszłym polu walki, ASG, Warszawa 1989.Markert A. E.: Przysposobienie Wojskowe Kobiet ( 1922-1939). Zarys historii, dokumenty i materiały, Warszawa 2002.Mierosławski.: Instrukcja powstańcza, Warszawa 1958.Mikschel F. O.: Uwaga: broń atomowa, Warszawa 1958.Modelski I.: Wojskowe przyczyny klęski wrześniowej, ”Zeszyty historyczne” nr 92, 93, 94, 95, Paryż 1990,91.Moltke H.: O Polsce, Warszawa 1996.Morozowska K.: Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego (1765-1794), Wrocław 1961.Mossor S.: Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny, MON, Warszawa 1986.Multan W.: Wizje bezpieczeństwa europejskiego. Warszawa 1997Nasution A. H.: Wojna partyzancka, Kolonia 1961.Nowak-Jeziorański J.: Polska wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 1999.Od blokad ulicznych do World Trade Center, OSPOIN „Secretum”, Toruń 2002Odziemkowski J.: Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996Ogólne wiadomości o organizacji przysposobienia wojskowego w Polsce, 1938, CAW, PUWFiPW, sygn. 1,300,69,85.Piłsudski J.: Myśli, mowy i rozkazy, Warszawa 1989.Piłsudski J.: Pisma zbiorowe, Warszawa 1937.Piłsudski J.: Rok 1863, Warszawa 1989.Piłsudski J.: Rok 1920, Tuchaczewski M., Pochód za Wisłę, Łódź 1989.Pindel K.: Obrona Narodowa 1937-1939, MON, Warszawa 1979.Pindel K.: Obrona terytorialna w II Rzeczypospolitej, Bellona, Warszawa 1995.Platon: Rzeczpospolita, Kraków 1928.Pokruszyński W., Straszewski K., Terlikowski T.: System bezpieczeństwa publicznego Polski, Warszawa 1996.Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków, Warszawa 1986.Projekt wytycznych przysposobienia wojskowego na rok 1930/31, Archiwum Akt Nowych, ZHP, sygn. 1686.Projekt zarysu organizacji szkolnictwa wojskowego Armii Polskiej, 1918, CAW, 1 300.09.,16.Pstrokoński S.: Podstawy bezpieczeństwa Polski, Jerozolima 1944.Raport o bezpieczeństwie 2000. Instytut Studiów Międzynarodowych, Studia i analizy 10, Kraków 2001.Raport o stanie systemu przeciwdziałania, zwalczania i usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska, BBN, Warszawa 1997.Regan G.: Błędy militarne, Warszawa 1992.Reorganizacja szkolenia strzelców z cenzusem w piechocie – wytyczne ogólne org.
i wyszk., CAW, 1 300.34.130.
Rosa R.: Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie, Siedlce-Chlewiska 1999.Rosa R.: Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa 1995.Rozwadowski P.: Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1927-1939, Warszawa 2000.Rutkowski C., Kasprzewski A.: Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 1996.Rutkowski S.: Zarys dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego, Warszawa 1970.Ryszka F.: Polityka i wojna, Warszawa 1975.Sawkin W.: Podstawowe zasady sztuki operacyjnej i taktyki, Warszawa 1974.Schlösser D.: Clausewitz, Lublin 1995.Schwarzkopf N.: Nie trzeba bohatera, Warszawa 1993.Sikorski J.: Zarys historii wojskowości powszechnej do końca wieku XIX, Warszawa 1975.Sikorski W.: Nad Wisłą i Wkrą, Warszawa 1991.Sikorski W.: Przyszła wojna, MON, Warszawa 1972.Skibiński F.: Rozważania o sztuce wojennej, Warszawa 1972.Skrabacz A.: Bezpieczeństwo społeczne, Zeszyty naukowe AON, nr 3-4 z 2002.Skrabacz A.: Organizacje pozarządowe w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego III RP
( w
świetle integracji z Unią Europejską), „Zeszyt Problemowy TWO” 2003, nr 2(33).Skrzyp J.: Geostrategiczne aspekty bezpieczeństwa Polski, Warszawa1999.Skubiszewski K.: Racja stanu z perspektywy polskiej, w: Rocznik polskiej polityki zagranicznej 1992, Warszawa 1958.Slessor J.: Strategia Zachodu, Warszawa 1958.Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.Stańczyk J.: Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.Staszic S.: Przestrogi dla Polski, Wrocław 2003.Stefanowicz J.: Bezpieczeństwo współczesnych państw, Warszawa 1984.Stępień R.: Edukacja dla bezpieczeństwa, Warszawa 1994.Stojanowski J.: Korpusy Kadetów w Księstwie Warszawskim. Polskie Korpusy Kadetów, Warszawa 1923.Stolzman K.B.: Partyzantka; Kamiński H.: Wojna ludowa, Warszawa 1949.Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej ( przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 roku).Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, (przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 23 maja 2000r.)Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana przez Prezydenta RP 8 września 2003r.Studium planu strategicznego Polski przeciw Niemcom Kutrzeby i Mossora, Warszawa 1987.Styczeń T.: ABC etyki, Lublin 1983.Sun Tzu: Sztuka Wojny, Warszawa 1994Suworow W.: Lodołamacz, Warszawa 1992.Suworow W.: Specnaz, Gdańsk 1994.Szeremietiew R.: Strategia narodowego bezpieczeństwa, Warszawa 2000 .Szyndel B.: Tadeusz Kościuszko 1746-1817, Warszawa 1991.Ścibiorek Z.: Wojna czy pokój, Wrocław 1999.Świniarski J.: Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa. MON, Warszawa 1999.Świniarski J.: O naturze bezpieczeństwa, Warszawa 1997.Targowski A., Dronicz S.: Synteza wizji Polski, Warszawa 2000.Targowski A.: Dogonić czas, Warszawa 1993.Tatarkiewicz W.: O szczęściu, Warszawa 1990.Tazbir J.: Spotkanie z historią, Warszawa 1979.Tokarz W.: Armia Królestwa Polskiego ( 1815-1830), Warszawa 1917.Traczyński M.: Bitwa Niemiecka 1920, cz. 2, Warszawa 2000.Trager F.N.: Simone F.N.: National Security and American Society, 1973.Weber Max, Polityka jako zawód i powołanie, cytat za S. Molek (red.),
Moralność i polityka,
Warszawa 1991.Wojnarowski J.: Gotowość obronna państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2000.Wróblewski R.: Kierowanie obroną państwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
Warszawa 1999.Wróblewski R.: Podstawowe pojęcia z dziedziny polityki bezpieczeństwa, strategii i sztuki wojennej, Warszawa 1993.Wróblewski R.: Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami, AON, Warszawa 1996.Wyszczelski L.: Działalność oświatowo-wychowawcza w Wojsku Polskim w Latach 1918-1939, Warszawa 1995.Wyszczelski L.: Wychowanie wojskowe w okresie II RP (1918-1939), w: Edukacja historyczna społeczeństwa a obronność kraju, ”Zeszyt Problemy Towarzystwa Wiedzy Obronnej” 1997.Z dziejów oręża polskiego i walki o postęp społeczny, MON, Warszawa 1970.Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864-1939, praca zbiorowa, Warszawa 1990.Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1976.Zieliński E.: Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999.Ziemba R.: Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony. WN „Scholar”, Warszawa 2000.Ziemba R.: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. WN „Scholar”, Warszawa 1999.Zięba R.: Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międdzynarodowe”, 1989.Znamierowski C.: Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.Żak A.Cz.: Poglądy i działalność Józefa Piłsudskiego na rzecz edukacji patriotyczno-obywatelskiej społeczeństwa, w: Budowa nowego systemu edukacji obronnej młodzieży, Warszawa 1999.


Pobieranie 63.24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna