Literatura staropolskaPobieranie 31.83 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar31.83 Kb.
Literatura staropolska

Studia II stopnia
Podręczniki podstawowe i uzupełniające

Zob. zestaw podany w spisie dla studiów I stopnia

Lektury obowiązkowe

Utwory literackie


Średniowiecze
Historia Aleksandra Wielkiego, Historia Trzech Króli, Poncjan (Historia o siedmi mędrcach), Marcin Bielski, Żywoty filozofów, w: W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do r. 1543, Wrocław 1984
Poncjan(historia o siedmi mędrcach) przekładania Jana z Koszyczek 1540, wyd. J. Krzyżanowski, Kraków 1927, Biblioteka Pisarzów Polskich nr 27 (historia ramowa i dwie opowieści)
Kronika Wielkopolska, [w:] By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1975
Renesans
Wybrane wiersze Filipa Kallimacha (3), Jana Dantyszka (5), Mikołaja Hussowczyka Pieśń o żubrze (fragmenty), w: Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543, wstępem opatrzyła i oprac. A. Jelicz, przekł. K. Jeżewskiej i E. Jędrkiewicza, Warszawa 1956 (i wyd. nast.); I. Lewandowski, Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Renesans, Poznań 1996
Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, oprac. R. Pollak, wyd. drugie, Wrocław 1954, BN I 109; Pisma, oprac. R. Pollak, t. 1-2, Warszawa 1961 (całość)
Filip Kallimach, Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka, oprac. A. Obrębski, Łódź 1994
Jan Kochanowski, Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegie, foricenia, liryki, w przekładzie L. Staffa, wstępem poprzedził Z. Kubiak, Warszawa 1982 (i wyd. nast.)
Jan Kochanowski, Satyr albo dziki mąż; Pamiątka Janowi Baptyście hrabi na Tęczynie; Jezda do Moskwy; Monomacha Parysowa z Menelausem, w: tenże, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1952 (i wyd. nast.);
Stanisław Orzechowski, do wyboru: Mowa […] na pogrzebie Zygmunta Jagiellończyka, […] króla polskiego lub Rozmowa albo dyjalog około egzekucyjej Polskiej Korony lub Quincunx, Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego, w: tenże, Wybór pism, oprac. J. Starnawski, Wrocław 1972, BN I 210
Piotr Skarga, Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu, t. 1–2, Petersburg 1862, reprint Warszawa 1996 (3 żywoty).
Barok
Sebastian Grabowiecki, Rymy duchowne, wyd. K. Mrowcewicz, Warszawa 1996, BPS, t. 5 (wybór 5 utworów)
Torquato Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, przekł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1951, BN II 4 (całość)
Piotr Gorczyn, Żałosnego a mężnego z światem pożegnania Jej Mości […] Paniej Katarzyny księżny Koreckiej […] wizerunk, w: Polska siedemnastowieczna literatura okolicznościowa ze zbiorów zamku Skokloster, wyd. i oprac. Sławomir Baczewski, red. tomu Dariusz Chemperek, Janusz S. Gruchała, Warszawa 2009
Maciej Kazimierz Sarbiewski, Liryki” oraz „Droga rzymska” i fragment „Lechiady”, przeł. T. Karyłowski, oprac. M. Korolko przy współudziale J. Okonia, Warszawa 1980 (lub inne wydanie — 10 utworów)
Maciej Kazimierz Sarbiewski, De acuto et arguto (O poincie i dowcipie), [w:] Wykłady poetyki, przekł. i oprac. S. Skimina, Wrocław 1958, BPP seria B, nr 5
Samuel Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do Sołtana Mustafy, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2000, BPS, t. 17
Samuel Twardowski, Dafnis drzewem bobkowym, oprac. J. Okoń, Wrocław 1976, BN I 227
Stanisław Herakliusz Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, wyd. J. Dąbkowska, Warszawa 2006, BPS, t. 32 (2 rozmowy)

Stanisław Herakliusz Lubomirski, Ermida, w: tenże, Poezje zebrane, wyd. A. Karpiński, oprac. M. Mejor, t. 1: Teksty, t. 2: Komentarze, Warszawa 1995-1996 lub inne wydanie


Stanisław Leszczyński, Głos wolny wolność ubezpieczający, wstęp i wybór tekstów S. Jedynak, Lublin 1987
Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji pełna, oprac. J. J. i M. Lipscy, Kraków 1966 (fragmenty)
Adam Korczyński, Wizerunk złocistej przyjaźnią zdrady, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 2000, BPS, t. 19
Mikołaj Karol Juniewicz, Refleksyje duchowne, wyd. M. Pieczyński, Warszawa 2009, BPS, t. 37
Wybrane wiersze Jana Jurkowskiego, Alberta Inesa, Klemensa Bolesławiusza, Anny Stanisławskiej, Daniela Bratkowskiego, w: I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji barokowej, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 1991
Lektury uzupełniające
Giambattista Marino / Anonim, Adon, z rękopisów wydali L. Marinelli, K. Mrowcewicz, t. 1–2, Roma–Warszawa 1993
Lodovico Ariosto, Orland Szalony, przekł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1965, BN II 150
Samuel Twardowski, Szczęśliwa moskiewska ekspedycyja Najaśniejszego Władysława IV, króla polskiego i szwedzkiego, oprac. J. Okoń przy współudziale M. Jóźwiak i M. Kurana, Łódź–Poznań 2002, „Librarium Litterarum Poloniae”, t. 1
Opracowania

Średniowiecze


E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997
A. Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku, przekł. Z. Dobrzycki, Warszawa 1997
Historia i kultura cystersów w Polsce i ich związki z Europą Zachodnią, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987
Gerard Labuda, Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Warszawa 1960, (tu rozdz. o historii Wisława, Waltera i Helgundy)
T. Ulewicz, Iter romano-italicum Polonorum, czyli o związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie, Kraków 1999
B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985 (i wyd. nast.)
Renesans
C. Backvis, Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze, wybór i oprac. H. Dziechcińska i E. J. Głębicka, Warszawa 1993
J. Domański, Początki humanizmu, Wrocław 1982
R. Mackenney, Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt, przekł. A. Staniewska i D. Dywańska, Warszawa 1993
M. Wojtkowska-Maksymik, „Gentiluomo cortigiano” i „dworzanin polski”. Dyskusja o doskonałości człowieka w „Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castilionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, Warszawa 2007, Studia Staropolskie Series Nova t. 13 (69)
R. Krzywy, Sztuka wyborów i dar inwencji. Studium o strukturze gatunkowej poematów Jana Kochanowskiego, Warszawa 2008, Studia Staropolskie Series Nova t. 17 (73)
Barok
C. Backvis, Panorama poezji polskiej okresu baroku, red. A. Nowicka-Jeżowa, R. Krzywy, t. 1–2, Warszawa 2003
S. Baczewski, Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza, Lublin 2007
T. Mańkowski, Genealogia sarmatyzmu, Warszawa 1946
T. Munck, Europa XVII wieku. 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, przekł. R. Sudół, Warszawa 1998
Z. Ogonowski, Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej, wyd. drugie rozszerz., Warszawa 1999
J. Okoń, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław 1970
J. Okoń, Na scenach jezuickość w dawnej Polsce (Rodzimość i europejskość), Warszawa 2006
J. Pelc, Barok — epoka przeciwieństw, Warszawa 1993.
J. Pelc, Dylematy staropolskiego sarmatyzmu, [w:] Sarmackie theatrum, t. 1: Wartości i słowa, red. R. Ocieczek, Katowice 1999, s. 11–21
Sarmatyzm a barok – porządkowanie pojęć. Dyskusja (uczestnicy: J. Tazbir, U. Augustyniak, A. Nowicka-Jeżowa, A. Karpiński, M. Karpowicz, M. Bogucka, Z. Libera, J. Maciejewski, J. Maciszewski, K. Mrowcewicz, J. Pelc, A. Borowski, J. Lichański, B. Otwinowska, A. Sajkowski, E. Kotarski, T. Ulewicz, R. Radyszewski, T. Kostkiewiczowa, M. Prejs, R. Ocieczek, „Ogród”, R. 7: 1994, nr 4, s. 49–107
A. Szweykowska, Drama per musica w teatrze Wazów, Kraków 1976
T. Ulewicz, Sarmacja, Kraków 2006.
T. Ulewicz, Zagadnienie sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej, Kraków 1963
S. Zabłocki, Od prerenesansu do oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej, Warszawa 1986
700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1830, t. I: Okres saski 1700-1763, wybór tekstów, biogramy, przypisy, redakcja i wstęp M. Skrzypek, Warszawa 2000 (tu wstęp oraz rozdz. VII, 1-2: W kręgu sarmatyzmuW kręgu politycznych reformatorów)
Syntezy i inne opracowania pomocnicze
M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 r., Wrocław 1987
Encyklopedia Krakowa, Kraków 2001
H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przekł., oprac. i wstęp A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002
A. W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 1998
Łacina w Polsce, Zeszyty Naukowe, red. J. Axer, z. 1-2: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa, Warszawa 1995
Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. 1–9, Warszawa 2001–2003
J. Sokołowska, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy, Warszawa 1978
J. Czerniatowicz, Recepcja poezji greckiej w Polsce w XVI-XVII wieku, Wrocław 1966
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna